K??das zi?ojums "The following entry in the [strings] section is too long and has been truncated", m??inot modific?t vai skat?t grupas politikas objektus (GPO) oper?t?jsist?m? Windows Server 2003, Windows XP Professional vai Windows 2000

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 842933 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot modific?t vai skat?t grupas politikas objektus (GPO) dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional ar 1. servisa pakotni (SP1) vai Microsoft Windows 2000, var tikt par?d?ts aptuveni ??ds k??das zi?ojums:
The following entry in the [strings] section is too long and has been truncated (??ds ieraksts sada?? [virknes] ir par garu, t?d?? tika apcirsts).
Aiz ?? k??das zi?ojuma var tikt r?d?ts ar? teksts, kura saturs da??dos scen?rijos ir at??ir?gs. Turkl?t, ja k??das zi?ojuma log? noklik??ina uz Labi (OK), var atk?rtoties tas pats zi?ojums. Aiz katra atk?rtot? zi?ojuma tiek r?d?ts at??ir?gs teksts.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?d??, ka grupu politikas redaktora vec?kas versijas nevar interpret?t da?u veidu virknes, kur?s ir vair?k nek? 255 rakstz?mes. ??da veida virknes ir iek?autas .adm failu da??s, kuras konstrukcijai "IF VERSION" ir paredz?ts izsl?gt.

Parasti ?? probl?ma rodas, ja m??ina apskat?t vai modific?t cit? darbstacij? skat?tu GPO, ja taj? darbstacij? ir .adm faili, kas izmanto konstrukciju "IF VERSION >=5". Kad administrat?va darbstacija skata GPO, t? autom?tiski atjaunina GPO ar .adm failu jaun?ko versiju. Ja darbstacijas .adm faili ir jaun?ki, nek? dom?na GPO map? \Adm saglab?tie faili, veid?u faili tiek atjaunin?ti. Ja, administrat?vajai darbstacijai m??inot modific?t vai skat?t GPO, veid?u failos ir konstrukcija "IF VERSION >=5" un darbstacij? nav instal?ts ?is labojumfails, rodas k??das.

Piez?me. Administrat?vo veid?u (.adm) faili, kas izmanto konstrukciju "IF VERSION >=5", ir iek?auti Microsoft Windows XP 2. servisa pakotn? (SP2). ?? konstrukcija da?os grupas politikas iestat?jumos nov?r? neparedz?tas darb?bas gad?jumus, kad ?os iestat?jumus modific? grupas politikas redaktora vec?kas versijas.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par grupas politikas administrat?vo veid?u failiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
816662 Ieteikumi, k? p?rvald?t grupas politikas administrat?vo veid?u (.adm) failus

RISIN?JUMS

Windows 2000 SP3 vai jaun?kas versijas

Inform?cija par atjaunin??anu

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejams ??ds fails:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 842933 pakotni tagad.

Priek?nosac?jumi

Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, dator? ir j?b?t instal?tai oper?t?jsist?mai Windows 2000 SP3 vai jaun?kai versijai.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma ievie?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfailu aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu atjaunin?jumu

Inform?cija par failu

?? atjaunin?juma ang?u valodas versijai ir ?aj? tabul? nor?d?tie faila atrib?ti (vai jaun?ki). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Kad skat?t inform?ciju par failu, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka Datums un laiks z?mni Laika josla.
  Datums     Laiks  Versija       Lielums Faila nosaukums
  --------------------------------------------------------
  27. maijs, 2004 16:09 5.0.2195.6934  124 688 Gptext.dll
  16. maijs, 2004 19:43 5.0.2195.6928 5 873 664 Sp3res.dll

Windows XP Professional SP1

Inform?cija par servisa pakotni

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mai Microsoft Windows XP paredz?to servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
322389 K? ieg?t jaun?ko Windows XP servisa pakotni

Inform?cija par atjaunin?jumu

Windows XP, 32 bitu izdevumi

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejams ??ds fails:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 842933 pakotni tagad. Lai sa?emtu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, ka ?aj? fail? nav v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu atra?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila public??anas datum?. Fails ir saglab?ts dro?os serveros, kas ne?auj taj? veikt nek?das nesankcion?tas izmai?as.

Windows XP, 64 bitu izdevumi

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejams ??ds fails:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 842933 pakotni tagad. Lai sa?emtu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, ka ?aj? fail? nav v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu atra?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila public??anas datum?. Fails ir saglab?ts dro?os serveros, kas ne?auj taj? veikt nek?das nesankcion?tas izmai?as. ?? labojumfaila ang?u valodas versijai ir ?aj? tabul? nor?d?tie faila atrib?ti (vai jaun?ki). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Kad skat?t inform?ciju par failu, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka Datums un laiks z?mni Laika josla.

Priek?nosac?jumi

Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, dator? ir j?b?t instal?tai oper?t?jsist?mai Windows XP SP1 vai jaun?kai versijai.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma ievie?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfailu aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu atjaunin?jumu

Inform?cija par failu

Datums     Laiks  Versija      Lielums  Faila nosaukums -------------------------------------------------------------- 28. j?lijs, 2004 01:43 5.1.2600.1579   76 288 Ipsec.sys 10. augusts, 2004 21:43 5.1.2600.1579   334 848 Ipsecsnp.dll 10. augusts, 2004 21:43 5.1.2600.1579   164 864 Ipsecsvc.dll 10. augusts, 2004 21:43 5.1.2600.1579   364 544 Ipsmsnap.dll 10. augusts,-2004 21:43 5.1.2600.1579   261 120 Oakley.dll 10. augusts, 2004 21:43 5.1.2600.1579   98 304 Polstore.dll 10. augusts, 2004 21:43 5.1.2600.1579   163 840 Rasmans.dll 10. augusts, 2004 21:43 5.1.2600.1579   29 184 Winipsec.dll 10. augusts, 2004 21:43 5.1.2600.1581   183 808 Gptext.dll
?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Microsoft Windows XP 2. servisa pakotn?.

Windows Server 2003

Inform?cija par atjaunin?jumu

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejams ??ds fails:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 842933 pakotni tagad.

?? labojumfaila ang?u valodas versijai ir ?aj? tabul? nor?d?tie faila atrib?ti (vai jaun?ki). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Kad skat?t inform?ciju par failu, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka Datums un laiks z?mni Laika josla.
Datums     Laiks  Versija      Lielums  Faila nosaukums -------------------------------------------------------------- 9. augusts, 2004 22:26 5.2.3790.198   220 672 Gptext.dll


PROFILAKSE

Lai apietu probl?mu, katr? k??das zi?ojuma lodzi?? noklik??iniet uz Labi (OK), lai turpin?tu darbu ar grupas politiku. Lai izmantotu ?o metodi, jums j?b?t administratora pilnvar?m.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? ir sada?? "Attiecas uz" nor?d?to Microsoft produktu probl?ma.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?aj? rakst? lietotajiem terminiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu aprakstam izmantoto standarta terminu apraksts
Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu un cit?m Windows XP 2. servisa pakotn? iek?autaj?m izmai??m, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
873449 Izmai?as grupas politikas darb?b? p?c Windows XP 2. servisa pakotnes instal??anas

Rekviz?ti

Raksta ID: 842933 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 3. decembris - P?rskat??ana: 7.5
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbbug kbfix kbqfe kbgpo kbwinxpsp2fix kbgrppolicyprob kbwinservperf kbwin2000presp5fix kbwin2000sp5fix kbwinserv2003presp1fix kbmgmtservices KB842933

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com