Identifikator ?lanka: 842242 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Nakon instalacije operativnog sistema Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) neki programi mo?da ne?e raditi. Za?titni zid operativnog sistema Windows je podrazumevano omogu?en i blokira ne?eljena povezivanja na va? ra?unar. Ovaj ?lanak govori o tome kako napraviti izuzetak i omogu?iti da program radi dodavanjem tog programa na listu izuzetaka. Ova procedura dozvoljava da program radi kao pre instalacije servisnog paketa.

UVOD

Kako bi pomogao u obezbe?ivanju sigurnosti za ra?unar na kome radi Windows XP SP2, za?titni zid operativnog sistema Windows blokira ne?eljena povezivanja na va? ra?unar. Me?utim, nekad ?ete mo?da ?eleti da napravite izuzetak i dozvolite nekome da se pove?e na va? ra?unar. Na primer, slede?a scenarija opisuju prilike u kojima ?ete mo?da ?eleti da omogu?ite nekome da se pove?e na va? ra?unar.
 • Igrate igru sa vi?e igra?a putem Interneta.
 • O?ekujete da primite datoteku koja je poslata putem programa za razmenu instant poruka.
Nakon instalacije servisnog paketa Windows XP SP2, klijentske aplikacije mo?da ne?e uspe?no primati podatke sa servera. Slede neki primeri:
 • FTP klijent
 • Softver za reprodukciju multimedijalnog sadr?aja u realnom vremenu
 • Obave?tenja o novoj po?ti u nekim programima za e-po?tu
Sa druge strane, aplikacije servera koje rade na ra?unaru na kome je instaliran servisni paket Windows XP SP2 mo?da ne?e reagovati na zahteve klijenata. Slede neki primeri:
 • Web server kao ?to je IIS (Internet Information Services ? skup informacionih usluga za Internet)
 • Udaljena radna povr?ina
 • Deljenje datoteka

Upozorenje o bezbednosti za?titnog zida operativnog sistema Windows

Nekada, kada za?titni zid operativnog sistema Windows blokira program, pojavljuje se okvir za dijalog Upozorenje o bezbednosti za?titnog zida operativnog sistema Windows. Okvir za dijalog obuhvata slede?e informacije:
...da bi za?titio ra?unar, za?titni zid operativnog sistema Windows je blokirao prijem ne?eljenih informacija sa Interneta ili mre?e u ovaj program
Ova poruka prikazuje ime programa i ime izdava?a programa. Ovaj okvir za dijalog ima 3 opcije:
 • Deblokiraj program
 • Nastavi sa blokiranjem ovog programa
 • Nastavi sa blokiranjem ovog programa, ali me pitaj kasnije
U slede?em odeljku je obja?njeno kako koristiti ovaj okvir za dijalog kao jedan od metoda za aktiviranje programa.

Aktiviranje programa

Da bi ispravno radili, neki programi i igre moraju primati informacije putem mre?e. Informacije ulaze u va? ra?unar kroz ulazni port. Da bi za?titni zid operativnog sistema Windows dozvolio ulaz ovih informacija, na va?em ra?unaru mora biti otvoren ta?an ulazni port. Da biste omogu?ili da program komunicira kao ?to je to ?inio pre instalacije servisnog paketa Windows XP SP2 i da biste aktivirali programe za koje ?elite da rade, koristite neki od slede?ih metoda.

Aktivirajte programe kori??enjem okvira za dijalog upozorenja o bezbednosti

 1. U okviru za dijalog Upozorenje o bezbednosti kliknite na Deblokiraj ovaj program.
 2. Kliknite na dugme U redu.

Aktivirajte programe kori??enjem za?titnog zida operativnog sistema Windows

Ukoliko ne kliknete na Deblokiraj ovaj program u okviru za dijalog Upozorenje o bezbednosti, program je i dalje blokiran. Da biste aktivirali program kori??enjem za?titnog zida operativnog sistema Windows, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte wscui.cpl u polju Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite na vezu Windows Firewall (Za?titni zid Windowsa).
 3. U okviru za dijalog Windows Firewall (Za?titni zid Windowsa), izaberite karticu Izuzeci i zatim kliknite na dugme Dodaj program.
 4. U okviru za dijalog Dodaj program izaberite program iz liste koja se pojavljuje ili kliknite na dugme Potra?i da biste prona?li program.

  Ukoliko ne mo?ete da prona?ete program, pogledajte slede?i odeljak.
 5. Kada izaberete program, kliknite na dugme U redu.
 6. Na kartici Izuzeci proverite da li je izabrano polje za potvrdu pored programa i zatim kliknite na dugme U redu.

  NapomenaAko kasnije odlu?ite da ne ?elite da program bude izuzetak, uklonite potvrdni znak iz polja za potvrdu.
Prednosti dodavanja programa na listu izuzetaka su slede?e:
 • Ne morate da znate odre?eni broj porta. (U suprotnom, kada ?elite da otvorite port, morate znati broj porta koji program koristi. Ovo je opisano kasnije.)
 • Port koji koristi program koji se nalazi na listi izuzetaka ?e biti otvoren samo kada program ?eka na prijem veze.

Identifikacija i otvaranje portova

Ako program i dalje ne radi nakon ?to ste ga dodali listi izuzetaka ili ako ne mo?ete da prona?ete program tokom koraka 4 u prethodnom odeljku, port mo?ete otvoriti ru?no. Da biste mogli ru?no da dodate port ili portove, morate identifikovati portove koje program koristi. Pouzdan metod za identifikaciju portova koje program koristi jeste da kontaktirate snabdeva?a. Ako to ne mo?ete da uradite ili ako lista portova koje program koristi nije raspolo?iva, mo?ete koristiti datoteku Netstat.exe da biste identifikovali portove koje program koristi.

Identifikacija portova kori??enjem datoteke Netstat.exe

 1. Pokrenite doti?ni program i poku?ajte da koristite njegove mre?ne funkcije. Za multimedijalni program, poku?ajte da pokrenete zvu?ni tok. Za Web server, pokrenite uslugu.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte cmd u polju Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Nabavite listu svih portova za slu?anje. Da biste to uradili, na komandnoj liniji ukucajte slede?e i zatim pritisnite taster ENTER:
  netstat ?ano > netstat.txt
 4. Nabavite identifikatore procesa za procese koji su u toku. Na komandnoj liniji ukucajte slede?u komandu i zatim pritisnite taster ENTER:
  tasklist > tasklist.txt
  Napomena Ako dati program radi kao usluga, dodajte parametar /svc da biste u listi prikazali usluge koje su u?itane u svakom procesu:
  tasklist /svc > tasklist.txt
 5. Otvorite datoteku Tasklist.txt i prona?ite program za koji re?avate problem. Zabele?ite identifikator procesa za proces.
 6. Otvorite datoteku Netstat.txt i zabele?ite sve stavke koje su povezane sa tim identifikatorom procesa. Zabele?ite i protokol koji se koristi (TCP ili UDP).
Broj portova koji proces koristi mo?e uticati na na?in re?avanja ovog problema:
 • Ako proces koristi vi?e od 1024 porta, broj portova se verovatno ne?e menjati.
 • Ako proces koristi manje od 1024 porta, program mo?da koristi niz portova. Zbog toga otvaranje pojedina?nih portova mo?da ne?e pouzdano re?iti problem.

Otvorite portove ru?no kori??enjem za?titnog zida operativnog sistema Windows

Ako ne mo?ete da identifikujete portove koje program koristi, port mo?ete otvoriti ru?no. Da biste identifikovali odre?eni broj porta za otvaranje, kontaktirajte snabdeva?a proizvoda ili pogledajte korisni?ku dokumentaciju proizvoda. Kada identifikujete broj porta koji ?elite da otvorite, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte wscui.cpl u polju Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite na vezu Windows Firewall (Za?titni zid Windowsa).
 3. Na kartici Izuzeci kliknite na dugme Dodaj port.
 4. U okviru za dijalog Dodaj port, ukucajte broj porta koji ?elite da otvorite u polju Broj porta i zatim izaberite TCP ili UDP.
 5. Ukucajte ime porta i zatim kliknite na dugme U redu. Na primer, ukucajte GamePort.
 6. Da biste videli ili postavili opseg za izuzetke portova, kliknite na dugme Promeni opseg i zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Na kartici Izuzeci primeti?ete da je u listi prikazana nova usluga. Da biste aktivirali port, kliknite na polje za potvrdu pored usluge da biste u njega uneli potvrdni znak i zatim kliknite na dugme U redu
Za dodatne informacije o pode?avanju za?titnog zida operativnog sistema Windows, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
875357 Re?avanje problema postavki za?titnog zida operativnog sistema Windows u servisnom paketu Windows XP Service Pack 2

Programi koji mo?da zahtevaju ru?no otvaranje portova

U nastavku se nalazi lista programa i igara koje ?e mo?da zahtevati ru?no otvaranje porta ili portova tako da programi mogu ispravno da rade.

Programi

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
ProgramSnabdeva?PortoviPodrazumevani izuzetakNapomene
Visual Studio .NETMicrosoftPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno samo za udaljeno otklanjanje gre?aka za DCOM
SQLMicrosoftDinami?ki dodeljeni portovi za RPC i DCOMPotrebno samo za udaljeno otklanjanje gre?aka
Backup Exec 9Veritas10000 C:
\Program Files
\Veritas
\Backup Exec
\RANT32
\beremote.exe
Potrebno samo za pravljenje rezervne kopije klijenta sa servera
Ghost Server Corporate Edition 7.5 Symantec139-TCP-NetBIOS Session Service; 445-TCP-SMB over TCP; 137-UDP-NetBIOS Name Service; 138-UDP-NetBIOS Datagram ServicePogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za potiskivanje kopije klijenta
Symantec AntiVirus Corporate Edition 8.0Symantec Deljenje datoteka i ?tampa?aProvera da li polje za potvrdu ?Dozvoli deljenje datoteka i ?tampa?a? otvara ove portove: UDP 137, 138; TCP 139, 445. Potrebno za instalaciju klijenta
SMS 2003 ServerMicrosoftAktiviraj portove za deljenje datoteka i ?tampa?aPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za prikaz Windows XP SP2 Client prikaziva?a doga?aja
Cute FTP 5.0 XPGlobalSCAPE21 ili FTP server Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za FTP server na ra?unaru na kome radi operativni sistem Windows XP SP2
Exceed 7.0, 8.0Hummingbird21 ili FTP server Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za povezivanje FTP servera za program Windows Explorer sa udaljenim ra?unarima
KEA! 340 5.1Attachmate23 ili ?Telnet? server Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za uspostavljanje Telnet sesije sa udaljenim mati?nim ra?unarom
Reflection 10 i 11WRQ23Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za uspostavljanje Telnet sesije sa udaljenim mati?nim ra?unarom
Reflection 10 i 11WRQ6000 (TCP/IP) i 177 (UDP)Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za uspostavljanje X-Windows sesija
Reflection 10 i 11WRQ20 ili 21Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za povezivanje FTP klijenta sa udaljenim ra?unarima
Smarterm Office 10 i Smarterm 11Esker Software23 ili ?Telnet? serverPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za uspostavljanje Telnet sesije sa udaljenim mati?nim ra?unarom
Smarterm Office 10 i Smarterm 11Esker Software21 ili FTP serverPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za povezivanje FTP alata sa udaljenim ra?unarima
ViewNow 1.05 NetmanageFTP server ili 21 Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za povezivanje FTP alata sa udaljenim ra?unarima
ViewNow 1.0 i 1.05 Netmanage6000 (TCP/IP) i 177 (UDP)Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za uspostavljanje X-Windows sesija
ViewNow 1 ili 1.05 NetmanageTelnet server ili 23Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za uspostavljanje Telnet sesije sa udaljenim mati?nim ra?unarom
Microsoft Operations Manager 2000 SP1Microsoft Aktivira ICMP zahtev za eho, deljenje datoteka i ?tampa?a i UDP Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za instalaciju programa ?MOM Agent? na klijentskom ra?unaru na kome je instaliran operativni sistem Windows XP SP2 i na kome je aktiviran za?titni zid operativnog sistema Windows
AutoCAD 2004, 2005Autodesk21 Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za pregledanje projekata kori??enjem FTP prikaziva?a (okvir za dijalog ?Otvaranje datoteke?) kada je na udaljenom FTP mati?nom ra?unaru aktiviran za?titni zid operativnog sistema Windows.
Backup Exec 9.1.4691VeritasPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?a%Program Files%
\Veritas
\Backup Exec
\RANT
\beremote.exe
Potrebno za pravljenje rezervne kopije klijenta koji koristi operativni sistem Windows XP SP2
?arobnjak za instalaciju skenera i fotoaparata operativnog sistema WindowsXerox Network Scanners21 Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za pokretanje ?arobnjaka za instalaciju skenera i fotoaparata i omogu?avanje korisniku da pristupi skeniranim slikama.
ColdFusion MX Server Edition 6MacromediaTCP (po podrazumevanoj vrednosti, 8500)Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za dozvoljavanje daljinskog pristupa kao Web server
CA ARCserveComputer Associates137-UDP-NetBIOS Name Service; 138-UDP-NetBIOS Datagram Service; 139-TCP-NetBIOS Session Service; 704-UDP; 1478-UDP-MS-sna-base; 1900-UDP-SSDP; 6050-TCP-ARCserve Service; 6051-TCP-ARCserve Service Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za daljinsku instalaciju, licenciranje i klijentske komunikacije
EDM File System Agent 4.0EMC3895 Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za instalaciju EDM klijenta sa servera u operativni sistem Windows XP SP2
Microsoft Systems Management Server 2003Microsoft TCP:2701 %WINDIR%
\System32
\CCM
\CLICOMP
\RemCtrl
\Wuser32.exe
Potrebno za daljinsku kontrolu ra?unara na kome je instaliran operativni sistem Windows XP SP2 uz pomo? udaljenog alata
Aelita ERdisk for Active Directory 6.7Quest SoftwarePogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aDeljenje datoteka i ?tampa?a Potrebno za kontakt sa udaljenim ra?unarom
Hummingbird Host Explorer 8Hummingbird23 TCP i 21 TCPPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za Telnet server na ra?unaru na kome je instaliran operativni sistem Windows XP SP2
BV-Admin MobileBind ViewPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aDeljenje datoteka i ?tampa?aPotrebno za kontakt sa udaljenim ra?unarom
SQL 2000aMicrosoft1433 i 1434 Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za povezivanje sa udaljenim ra?unarom
Backup Exec 8.6.1Potrebno serveru da bi server mogao da instalira udaljenog agenta na ra?unar na kome je instaliran operativni sistem Windows XP SP2
Microsoft SNA 4.0 SP3MicrosoftPogledajte dokumentacijuDeljenje datoteka i ?tampa?aPotrebno da bi se video klijent koji koristi operativni sistem Windows XP SP2
Extra! Personal Client 6.5 i 6.7AttachmateTelnet server ili port 23Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za uspostavljanje Telnet sesije sa udaljenim mati?nim ra?unarom
Extra! Enterprise 2000AttachmateTelnet server ili port 23Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za uspostavljanje Telnet sesije sa udaljenim mati?nim ra?unarom
Extra! Komplet za TCP/IP 6.6AttachmateTelnet server ili port 23Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za uspostavljanje Telnet sesije sa udaljenim mati?nim ra?unarom
Volume Manager 3.1Veritas2148 C:
\Program Files
\Veritas
\Veritas Object Bus
\Bin
\vxsvc.exe
Potrebno za povezivanje sa ra?unarom koji koristi operativni sistem Windows XP SP2
BMC Patrol for Windows 2000BMC SoftwareNa ra?unaru na kome je instaliran operativni sistem Windows XP SP2: TCP portovi 3181, 10128 i 25; UDP portovi 3181, 10128 i 25\\<Ime servera>
\BMC Software
\Patrol 3-4
\Best1
\6.5.00
\bgs
\bin
\Best1CollectGroup.exe
Potrebno za dozvoljavanje povezivanja servera sa klijentskim ra?unarom Proverite da li ste dozvolili deljenje datoteke ?BMC Patrol? na serveru pre nego ?to poku?ate da odete na podrazumevanu putanju izuzetka na klijentu.
eTrust 6.0.100Computer AssociatesPortovi deljenja datoteka i ?tampa?a i ICMP zahtev za eho i port TCP 42510Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno za udaljenu instalaciju na operativni sistem Windows XP SP2
NetShield 4.5McAfee SecurityPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aDeljenje datoteka i ?tampa?aPotrebno za daljinsko povezivanje sa ra?unarom koji koristi operativni sistem Windows XP SP2
Computer Associates eTrust 7.0Computer AssociatesDodaje portove za deljenje datoteka i ?tampa?a i ICMP zahtev za eho Pogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPotrebno serveru Windows Server 2003 eTrust 7.0 za udaljeno testiranje prijavljivanja na klijenta na kome je instaliran operativni sistem Windows XP SP2
Computer Associates eTrust 7.0 Potrebno da bi server Windows Server 2003 eTrust 7.0 mogao da izvr?i udaljenu instalaciju klijentskog softvera ?eTrust? na ra?unarima na kojima je instaliran operativni sistem Windows XP SP2 Re?ava se postavljanjem slede?eg na 0 i zatim ponovnim podizanjem sistema: HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE
\Policies
\Microsoft
\Windows NT
\RPC
\RestrictRemoteClients (DWORD value)
RetrospectDantz 497497Posetite Web lokaciju (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku) http://www.dantz.com/en/support/kbase.dtml?id=28189
Symantec Ghost Corporate Edition 7.5, 8.0, and 8.2SymantecU prozoru ?Deljenje datoteka i ?tampa?a?, unesite potvrdni znak u polje za potvrdu Dozvoli deljenje datoteka i ?tampa?a koje otvara UPD portove 137 i 138, kao i TCP portove 139 i 445Potrebno za instalaciju udaljenog klijenta
Symantec AntiVirus Corporate Edition 8.x i 9.xSymantecOtvara IP (UDP) portove 2967 i 33345 za IPX. Osim toga, otvara portove 38293, 38037 i 38292 za UDP saobra?aj. U prozoru ?Deljenje datoteka i ?tampa?a?, unesite potvrdni znak u polje za potvrdu Dozvoli deljenje datoteka i ?tampa?a koje otvara UPD portove 137 i 138, kao i TCP portove 139 i 445Posetite Web lokaciju (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku) http://www.symantec.com/techsupp/
enterprise/sp2/faq.html
IBM Tivoli Storage ManagerIBMPogledajte dokumentaciju ?IBM Technote?Pogledajte dokumentaciju ?IBM Technote?Naslov dokumentacije ?IBM Technote? je ?Windows XP Service Pack 2 firewall setting for TSM Client".
Dokumentacija ?IBM Technote? je dostupna na adresi (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku) http://www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/
Korporacija Microsoft obezbe?uje podatke za kontakt samostalnih proizvo?a?a da bi pomogla pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ovi podaci za kontakt mogu da se promene bez obave?tenja. Korporacija Microsoft ne garantuje ta?nost podataka za kontakt sa samostalnim proizvo?a?ima.

Igre

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
IgraSnabdeva?PortoviPodrazumevani izuzetak
Chess Advantage III: Lego Chess EncorePogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?a
Need for Speed Hot Pursuit 2EA GamesPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?a
Unreal Tournament 2003AtariPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?a
Unreal Tournament Game of the Year Edition AtariPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?a
Midnight Outlaw: Illegal Street Drag 1.0 VALUSoftPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aDefwatch.exe
Scrabble 3.0AtariPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?a
Star Trek StarFleet Command III 1.0 ActivisionPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?aPogledajte dokumentaciju samostalnog proizvo?a?a

Korporacija Microsoft obezbe?uje podatke za kontakt samostalnih proizvo?a?a da bi pomogla pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ovi podaci za kontakt mogu da se promene bez obave?tenja. Korporacija Microsoft ne garantuje ta?nost podataka za kontakt sa samostalnim proizvo?a?ima.

Proizvodi samostalnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku su proizvedeni od strane kompanija koje su nezavisne od korporacije Microsoft. Korporacija Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi i pouzdanosti ovih proizvoda. Za informacije o kontaktu sa proizvo?a?ima koji su navedeni u listi u nekom od slede?ih ?lanaka, kliknite na odgovaraju?i broj ?lanka u slede?oj listi da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
65416 Informacije za kontakt sa snabdeva?ima softverom i hardverom, od A do K (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

60781 Informacije za kontakt sa snabdeva?ima softverom i hardverom, od L do P (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

60782 Informacije za kontakt sa snabdeva?ima softverom i hardverom, od R do ? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 842242 - Poslednji pregled: 22. maj 2006. - Revizija: 8.7
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbappcompatibility kbgraphxlink kbfirewall kbsecurity kbconfig kbscreenshot KB842242

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com