h iu hanh ?c h? tr? b?i cc adapter BizTalk FTP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 841478 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Cc b? chuy?n ?i Microsoft BizTalk my ch? FTP h? tr? cc t?p tin g?i ?n my ch? FTP m?c ?nh v nh?n t?p tin t? h? ph?c v? FTP m?c ?nh trn h iu hanh sau. H? tr? ny khng bao g?m b?t k? cc bn th? ba my ch? FTP ang ch?y trn cc h iu hanh.


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
BizTalk Server nm 2004BizTalk Server 2006BizTalk Server 2006 R2Nm 2009 Server BizTalkBizTalk Server 2010BizTalk Server 2013
Windows Server 2012KhngKhngKhngKhngKhngC
Windows Server 2008 R2KhngKhngKhngKhngCC
Windows Server 2008KhngKhngKhngCC, v?i Windows Server 2008 SP2 ho?c cao hnC, v?i Windows Server 2008 SP2 ho?c cao hn
Windows Server 2003CCCCCC
Windows Server 2000 SP4 ho?c cao hnCCCCCC
Sun Solaris 9.0CCCCCC
HP-UXCCCCCC
LINUX (Redhat 7.x)CCCCCC
IBM z/OS v1.9 (MVS)KhngKhngKhngKhngCC
IBM o/s 390 ch?y MVSCCCCCC
AS / 400 OS/400 V5R1CCCCCC
i5/OS V5R4 (AS400)KhngKhngKhngKhngCC
i5/OS V6R1 (AS400)KhngKhngKhngKhngCC
GXS ICSKhngKhngC, v?i hotfix 943228CCC
AIXKhngC, v?i hotfix 932886CCCC


Thng tin thm

? bi?t thm chi ti?t v? cc h iu hanh ?c h? tr? b?i BizTalk Server, b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:

926628 B?n tm t?t c?a h? tr? 64-bit, h iu hanh v phin b?n SQL Server ?c h? tr? b?i BizTalk Server

? bi?t thm chi ti?t v? BizTalk Server, h?y gh thm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/BizTalk/
Cc s?n ph?m bn th? ba m bi vi?t ny th?o lu?n ?c s?n xu?t b?i cng ty ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft khng b?o hnh, ng? ? hay cch khc, v? hi?u su?t ho?c ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m ny.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 841478 - L?n xem xt sau cng: 11 Thang Ba 2014 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
T? kha:
kbinfo kbmt KB841478 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 841478

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com