Omogu?avanje povezivanja sistema SQL Server u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 841251 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako se omogu?ava povezivanja sistema SQL Server u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2.

Po podrazumevanoj vrednosti, Windows za?titni zid je omogu?en na ra?unarima na kojima je pokrenut Microsoft Windows XP servisni paket 2. Windows za?titni zid zatvara portove kao ?to je 445 koji se koriste za deljenje datoteka i ?tampa?a da bi spre?io da se Internet ra?unari pove?u sa deljenim datotekama i ?tampa?ima na ra?unaru ili sa drugim resursima. Kada je SQL Server konfigurisan da slu?a dolazne klijentske veze koriste?i imenovane prolaze preko NetBIOS sesije, SQL Server komunicira preko TCP portova i ti portovi moraju biti otvoreni. SQL Server klijenti koji poku?avaju da se pove?u sa sistemom SQL Server ne?e mo?i da se pove?u dok se SQL Server ne postavi kao izuzetak u Windows za?titnom zidu. Da bi se SQL Server postavio kao izuzetak u Windows za?titnom zidu, koristite korake navedene u odeljku ?Vi?e informacija?.

DODATNE INFORMACIJE

Kreiranje izuzetka za svaku instancu sistema SQL Server

Slede?i metod ?e otvoriti User Datagram Protocol (UDP) port 1434 pored Transmission Control Protocol (TCP) porta. Ako ?elite da ru?no otvorite ove portove, pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:
841252 Ru?no omogu?avanje TCP/IP portova u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2 za SQL Server 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)


Napomena Ako je pokrenuto vi?e instanci sistema SQL Server, mora?ete da kreirate izuzetak za svaku instancu.
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U dijalogu Pokreni otkucajte Firewall.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U dijalogu Windows za?titni zid izaberite karticu Izuzeci, a zatim kliknite na dugme Dodaj program.
 4. U dijalogu Dodavanje programa mo?ete izabrati instancu sistema SQL Server ili kliknuti na dugme Potra?i da biste prona?li instancu sistema SQL Server koju ?elite da dodate na listu izuzetaka. Podrazumevane lokacije za instalaciju za SQL Server navedene su u slede?oj tabeli.

  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  VerzijaPutanja datoteke
  SQL Server 7.0 Mssql\Binn\Sqlservr.exe
  SQL Server 2000 - podrazumevana instancaProgramske datoteke\Microsoft SQL Server\Mssql\Binn\Sqlservr.exe
  SQL Server 2000 - imenovana instancaProgramske datoteke\Microsoft SQL Server\Mssql$instancename\Binn\Sqlservr.exe
  SQL Server 2005 - podrazumevana instancaProgramske datoteke\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  SQL Server 2005 - imenovana instancaProgramske datoteke\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

  Napomena Svaka instanca sistema SQL Server 2005 sastoji se od posebnog skupa usluga sa odre?enim postavkama za upore?ivanja i druge opcije. Struktura direktorijuma, struktura registratora i imena usluga odra?avaju posebni ID instance sistema SQL Server koji je kreiran tokom instalacije sistema SQL Server 2005. x predstavlja ID instance sistema SQL Server koji je kreiran tokom instalacije sistema SQL Server 2005.
 5. Izaberite ime instance, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. U okviru Programi i usluge potvrdite izbor u polju za potvrdu koje se nalazi pored imena koje ste izabrali u 6. koraku, a zatim kliknite na dugme U redu.

Upotreba poziva udaljene procedure (RPC) vi?estrukog protokola

Ako koristite vi?estruki protokol, morate izvr?iti korake iz odeljka ?Kreiranje izuzetka za svaku instancu sistema SQL Server?, kao i otvoriti odgovaraju?e TCP portove u Windows za?titnom zidu.
Pokretanje RPC-a preko TCP porta
Upozorenje Ako pogre?no izmenite registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? ili pomo?u nekog drugog metoda, mo?e do?i do ozbiljnih problema. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.

Da biste pokrenuli RPC preko TCP porta, sledite ove korake:
 1. Omogu?ite port 135 u Windows za?titnom zidu. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
  2. U dijalogu Pokreni otkucajte Firewall.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
  3. Na kartici Izuzeci kliknite na dugme Dodaj port.
  4. U polju Broj porta otkucajte 135, a zatim kliknite na dugme TCP.
  5. U polju Ime otkucajte ime porta, na primer MULTI, a zatim kliknite na dugme U redu.
  6. Na kartici Izuzeci vide?ete novu uslugu. Da biste omogu?ili port, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored nove usluge, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izmenite klju? registratora \\HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\RPC.

  Napomena Ako ste upravo instalirali SQL Server, ovaj klju? registratora ne postoji. Mora?ete da kreirate klju? i da podesite vrednost. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
  2. U dijalogu Pokreni otkucajte Regedit, a zatim kliknite na dugme U redu. Tako ?ete pokrenuti alatku ?Ure?iva? registratora?.
  3. Prona?ite klju? registratora \\HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\RPC.
  4. Podesite klju? RestrictRemoteClients na vrednost 0.
  5. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?
 3. Ponovo pokrenite ra?unar na kojem je pokrenut SQL Server.
Upotreba RPC-a preko imenovanih prolaza
Ako koristite RPC preko imenovanih prolaza, morate otvoriti port 445 u Windows za?titnom zidu. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U dijalogu Pokreni otkucajte Firewall.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Na kartici Izuzeci kliknite na dugme Dodaj port.
 4. U polju Broj porta otkucajte 445, a zatim kliknite na dugme TCP.
 5. U polju Ime otkucajte ime porta, na primer MULTI, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Na kartici Izuzeci vide?ete novu uslugu. Da biste omogu?ili port, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored nove usluge, a zatim kliknite na dugme U redu.

REFERENCE

Za vi?e informacija o konfigurisanju sistema SQL Server 2000 u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
841249 Konfigurisanje operativnog sistema Windows XP sa servisnim paketom 2 za upotrebu sa sistemom SQL Server (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 841251 - Poslednji pregled: 31. januar 2008. - Revizija: 3.3
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Windows XP Embedded
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbinfo KB841251

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com