Dodavanje vrhovnih certifikata u Windows Mobile 2003 i Windows Mobile 2002 smartphone ure?aje

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 841060 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje dve opcije primene koje mo?ete da koristite za dodavanje vrhovnih certifikata u Microsoft Windows Mobile 2003 i Microsoft Windows Mobile 2002 smartphone ure?aje.

DODATNE INFORMACIJE

Smartphone ure?aji koji rade pod operativnim sistemom Microsoft Windows Mobile koriste Microsoft Crypto API (CAPI) skladi?te certifikata za bezbedno skladi?tenje vrhovnih certifikata. Slede?e aplikacije koriste vrhovne certifikate:
 • Microsoft Pocket Internet Explorer za Secure Sockets Layer (SSL) veze.
 • Microsoft ActiveSync kada je konfigurisan za direktno sinhronizovanje sa sistemom Microsoft Mobile Information Server (MIS) ili Microsoft Exchange 2003 Server.
 • Veze virtuelne privatne mre?e (VPN) zasnovane na Layer 2 Tunneling protokolu (L2TP) koje su dostupne na smartphone ure?ajima koji rade pod operativnim sistemom Windows Mobile 2003.
 • Programi nezavisnih proizvo?a?a po potrebi.
Da biste koristili neku od prethodno pomenute ?etiri aplikacije, koristite jednu od slede?ih opcija primene za kori??enje internih SSL Web lokacija bez dobijanja upozorenja o nepouzdanim certifikatima:
 • Nabavite certifikat backend servera od nekog od autoriteta certifikata koji su predstavljeni vrhovnim certifikatima uklju?enim u ure?aj.

  Vrhovni certifikati koji su uklju?eni u smartphone ure?aj koji radi pod operativnim sistemom Windows Mobile 2002 predstavljaju slede?e autoritete certifikata:
  • VeriSign
  • Cybertrust
  • Thawte
  • Entrust

  Vrhovni certifikati koji su uklju?eni u smartphone ure?aj koji radi pod operativnim sistemom Windows Mobile 2003 predstavljaju slede?e autoritete certifikata:
  • VeriSign
  • Cybertrust
  • Thawte
  • Entrust
  • GlobalSign
  • Equifax
 • Dodajte vrhovni certifikat za privatni autoritet za izdavanje na ure?aju koji odaberete. Uverite se da ste ovo uradili pre nego ?to po?nete da sledite korake iz odeljka ?Dodavanje vrhovnih certifikata u Windows Mobile 2002 i Windows Mobile 2003 smartphone ure?aje?.

Dodavanje vrhovnih certifikata u Windows Mobile 2002 i Windows Mobile 2003 smartphone ure?aje

 1. Izvezite vrhovni certifikat na ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows u DER ?ifrovanom binarnom X.509 formatu sa oznakom tipa datoteke .cer.
 2. Pove?ite smartphone ure?aj sa ra?unarom.
 3. Pokrenite ActiveSync na ra?unaru, a zatim kliknite na dugme Istra?i.
 4. Kopirajte datoteku SPAddcert.exe na smartphone ure?aj koji se nalazi na jednoj od slede?ih lokacija, u zavisnosti od situacije:
  • Windows Mobile 2003 smartphone ure?aj - kopirajte datoteku na lokaciju \Skladi?te\Windows\Start meni\Pribor na smartphone ure?aju.
  • Windows Mobile 2002 smartphone ure?aj - kopirajte datoteku na lokaciju \IPSM\Windows\Start meni\Pribor na smartphone ure?aju.
 5. Kopirajte izvezenu datoteku vrhovnog certifikata na jednu od slede?ih lokacija, u zavisnosti od situacije:
  • Windows Mobile 2003 smartphone ure?aj - kopirajte izvezenu datoteku vrhovnog certifikata na lokaciju \Skladi?te na smartphone ure?aju ili u osnovnu fasciklu kartice za skladi?tenje.
  • Windows Mobile 2002 smartphone ure?aj - kopirajte izvezenu datoteku vrhovnog certifikata na lokaciju \IPSM na smartphone ure?aju ili u osnovnu fasciklu kartice za skladi?tenje.
 6. Na smartphone ure?aju kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pribor, a zatim izaberite stavku SPAddCert.
 7. Izaberite certifikat pomo?u tastera za navigaciju, a zatim kliknite na dugme U redu. Pojavi?e se detalji certifikata.
 8. Kada od vas bude zatra?eno da dodate certifikat IPSM\smartphone.cer, kliknite na dugme U redu.
 9. Ponovo pokrenite smartphone ure?aj.
Napomena Uslu?ni program SPAddCert pokre?e se samo na smartphone ure?ajima koji imaju neograni?ene bezbednosne smernice aplikacije. Ako je mobilni operater ograni?io ure?aj, dobi?ete slede?u poruku:
Ovaj ure?aj je trenutno obezbe?en tako da se certifikati ne mogu dodati u osnovno skladi?te. Obratite se administratoru ure?aja za podr?ku.
Da bi se uslu?ni program SPAddCert pokrenuo na ograni?enim smartphone ure?ajima, njega mora da potpi?e i distribuira mobilni operater. Ograni?eni smartphone ure?aj jeste telefon koji koristi ograni?ene smernice ili smernice standardnog odziva. Obratite se mobilnom operateru za podr?ku.

Smartphone ure?aji koji rade pod operativnim sistemom Windows Mobile koriste model bezbednosti aplikacije koji je zasnovan na potpisivanju digitalnim kodom. Bezbednost aplikacije poma?e pri za?titi integriteta ure?aja krajnjeg korisnika time ?to ne dozvoljava pokretanje programa koji poti?u iz nepoznatog izvora.

Preduze?e mobilnog operatera odlu?uje da li ?e primeniti bezbednost aplikacije pre nego ?to iznese smartphone ure?aj na tr?i?te. Mobilni operater mo?e da promeni odluku o smernicama u bilo kom trenutku.

Za vi?e informacija o bezbednosti aplikacije smartphone ure?aja posetite slede?u Microsoft Web lokaciju, a zatim pogledajte odeljak ?Prakti?ni vodi? za bezbednost aplikacije smartphone ure?aja i model potpisivanja kodom za programere? koji se nalazi na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms839377.aspx
Slede?e preuzimanje obezbe?uje uzorke skripti za dodavanje certifikata u smartphone ure?aje.

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket SmartPhoneAddCert.exe.

Datum izdavanja: 29.04.2004.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Verizon smartphone ure?aji

Microsoft je sara?ivao sa preduze?em VerizonWireless da bi kreirao potpisanu verziju uslu?nog programa SPAddCert.exe za pokretanje na VerizonWireless Windows Mobile smartphone ure?ajima. Da biste preuzeli datoteku VZW_SPAddCert.exe, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5D7E27EE-4654-480C-876D-442AED8F47AE&displaylang=en
Datum izdavanja: 15.10.2004.

Sprint smartphone ure?aji

Microsoft je sara?ivao sa preduze?em Sprint PCS da bi kreirao potpisanu verziju uslu?nog programa SPAddCert.exe za pokretanje na Sprint PCS Windows Mobile 2003 smartphone ure?ajima. Da biste preuzeli datoteku SPCS_signed_SPAddCert.exe, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E479CE04-514E-408E-B1CB-0D902D23616F&displaylang=en
Microsoft je sara?ivao sa preduze?em Sprint da bi kreirao potpisanu verziju uslu?nog programa SPAddCert.exe za pokretanje na Sprint iDEN Windows Mobile 2003 smartphone ure?ajima. Da biste preuzeli datoteku SprintIden_signed_SPAddCert.exe, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D5DEBD1C-FD62-44BA-813C-18660D9BFD49&displaylang=en

Svojstva

Identifikator ?lanka: 841060 - Poslednji pregled: 26. novembar 2007. - Revizija: 4.4
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Mobile 2003 software for Smartphone
 • Microsoft Smartphone 2002 software
 • Microsoft Mobile Information Server 2002 Enterprise Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto KB841060

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com