Programma I-deas 10 vai I-deas 11 no UGS dator? ar sist?mu Microsoft Windows XP, kas ir lokaliz?ta k?dai no Austrum?zijas valod?m, darbojas l?n?k nek? paredz?ts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 838657 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Palai?ot programmu I-deas 10 vai I-deas 11 no UGS dator? ar sist?mu Microsoft Windows XP, kas ir lokaliz?ta k?d? no Austrum?zijas valod?m, t? darbojas l?n?k nek? paredz?ts.

Palai?ot to pa?u programmu dator?, kur? darbojas sist?mas Microsoft Windows 2000 k?das Austrum?zijas valodas versija vai Windows XP ang?u valodas versija, programma darbojas tik ?tri, k? paredz?ts.

Piez?me. ?? probl?ma rodas lokaliz?taj?m versij?m ??d?s valod?s:
 • jap??u;
 • tradicion?laj? ??nie?u;
 • vienk?r?otaj? ??nie?u;
 • korejie?u.

IEMESLS

Sist?mai Windows XP tiek pievienota programma Uniscribe, kas apstr?d? Austrum?zijas valod?m izmantotos fontus. ?? probl?ma rodas t?p?c, ka programma I-deas 10 un I-deas 11 atk?rtoti izsauc funkciju SetWindowText. Kad sist?ma Windows XP ir lokaliz?ta k?d? no Austrum?zijas valod?m, funkcija SetWindowText izmanto programmu Uniscribe un programma darbojas l?n?k nek? paredz?ts.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, pieprasiet labojumfailu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda??.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai instal?tu ?o labojumfailu, nek?di priek?nosac?jumi nav nepiecie?ami.

Restart??anas pras?ba

P?c ?? labojumfaila instal??anas dators nav j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, tas tiek konvert?ts uz viet?jo laiku. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka Datums un laiks z?mni Laika josla.
Windows XP 1. servisa pakotne (SP1).
  Datums   Laiks Versija       Lielums Faila nosaukums
  --------------------------------------------------------------
  10. maijs, 2005 20:15 5.1.2600.1683  1 822 208 Acgenral.dll   
  10. maijs, 2005 20:15 5.1.2600.1683  220 160 Acspecfc.dll   
  10. maijs, 2005 20:17           79 020 Apps.chm
  10. maijs, 2005 20:15         1 091 978 Sysmain.sdb
Windows XP 2. servisa pakotne
  Datums   Laiks Versija       Lielums Faila nosaukums
  --------------------------------------------------------------
  10. maijs, 2005 20:09         1 195 550 Sysmain.sdb

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

?aj? labojumfail? ir iek?auts labojums, kas ?auj programm?m I-deas 10 un I-deas 11 apiet programmu Uniscribe.

Piez?me. ?is labojums darbojas tikai kop? ar UGS programm?m I-deas 10 un I-deas 11. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 838657 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 26. novembris - P?rskat??ana: 2.2
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver kbqfe KB838657

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com