S? ki?n bánh xe chu?t không ho?t đ?ng trong Visual Basic 6.0 IDE

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 837910 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n không th? di chuy?n b?ng cách s? d?ng bánh xe chu?t trong Microsoft Th? giác cơ b?n 6,0 IDE.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? 6.0 IDE Visual Basic không không có built-in h? tr? cho di chuy?n b?ng cách s? d?ng bánh xe chu?t.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1

T?i file VB6 chu?t Wheel.exe bao g?m các Add-in DLL và các m? đư?c s? d?ng đ? t?o ra DLL add-in.
 1. T?i file VB6 chu?t Wheel.exe. Các t?p tin sau đây có s?n cho t?i v? t? Microsoft Download Center:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? các gói VB6MouseWheel.EXE bây gi?.

  Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
  Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regsvr32 <path>\VB6IDEMouseWheelAddin.dll</path>, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. B?t đ?u Visual Basic 6.0.
 4. Nh?p vào Add-in, sau đó b?mThêm trong qu?n l?.
 5. Trong các Thêm trong qu?n l? danh sách, b?m vàoMouseWheel Fix.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Ch?t t?i/d? ki?m tra h?p, và sau đó b?m vào đ? ch?n các T?i ngày kh?i đ?ng ki?m tra h?p.
 7. Nh?p vào Ok.
B?n c?ng có th? xây d?ng thêm trong DLL trong Visual Basic 6.0. N?u b?n làm đi?u này, DLL add-in đư?c t? đ?ng ki?m nh?p. B?n có th? sau đó làm theo Bư?c 4 đ?n 7 đ? kích ho?t tính năng thêm trong DLL. Đ? xây d?ng thêm trong DLL, b?m Làm cho VB6IDEMouseWheelAddin.dll trên các T?p tin tr?nh đơn.

Phương pháp 2

Quay tr? l?i m?t trư?c đó Phiên b?n c?a ph?n m?m Microsoft IntelliPoint. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. N?u ph?n m?m IntelliPoint đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên c?a b?n máy tính là phiên b?n 4.9 ho?c m?t phiên b?n sau này, lo?i b? ph?n m?m IntelliPoint t? c?a b?n máy tính.
 2. cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n ph?n m?m IntelliPoint 4.12. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? các gói IntelliPoint 4,12 bây gi?.

  Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
  Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
Lưu ? B?n c?ng có th? s? d?ng này thêm vào trong h?u h?t VBA môi trư?ng. cài đ?t chuyên bi?t add-in như mô t? trư?c đó, t?o ra m?t reg t?p tin v?i các giá tr? sau đây, và k?t h?p nó v?i ki?m nh?p c?a b?n.

Windows Registry Editor Phiên b?n 5,00

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\VBE\6.0\Addins\VB6IDEMouseWheelAddin.Connect
 • "FriendlyName"="MouseWheel Fix"
 • "CommandLineSafe" = dword:00000000
 • "LoadBehavior" = dword:00000000
Lưu ? Các phím có th? đư?c b? qua n?u b?n đ?t chúng dư?i HKEY_LOCAL_MACHINE.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Mouse wheel h? tr? trong Visual Basic 6.0 là m?t ch?c năng c?a các tr?nh đi?u khi?n chu?t. WM_MOUSEWHEEL tin thư thoại đư?c g?i đ?n c?a s? t?p trung khi b?n xoay bánh xe chu?t. V? 6.0 IDE Visual Basic không có built-in h? tr? cho di chuy?n b?ng cách s? d?ng bánh xe chu?t, IDE b? qua các WM_MOUSEWHEEL thư. Tuy nhiên, IntelliPoint ph?n m?m phiên b?n 4,12 cung c?p bánh xe chu?t h? tr? và chuy?n đ?i tin thư thoại WM_MOUSEWHEEL đ?n WM_SCROLL. IntelliPoint ph?n m?m phiên b?n 4.9 và phiên b?n m?i nh?t không có tính năng này. V? v?y, n?u b?n mu?n s? d?ng bánh xe chu?t đ? di chuy?n trong Visual Basic 6.0 IDE, b?n ph?i s? d?ng IntelliPoint ph?n m?m phiên b?n 4.12.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? thông báo WM_MOUSEWHEEL, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft phát tri?n m?ng (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms645617.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 837910 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic for Applications 6.0
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbevent kbideproject kbdriver kbdevstudio kbprb kbmt KB837910 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 837910

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com