Làm th? nào đ? s? d?ng công c? Vrfydsk.exe đ? ki?m tra l?i ? đ?a mà không c?n dùng kh?i lư?ng gián tuy?n trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 837326 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Đ? có đư?c k?t qu? chính xác t? các công c? ki?m tra đ?a (Chkdsk.exe), b?n ph?i ch?y công c? ch?ng l?i m?t kh?i lư?ng gián tuy?n. B?n không th? luôn luôn làm đi?u này trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. Thay vào đó, b?n có th? s? d?ng công c? xác minh đ?a (Vrfydsk.exe) đ? ki?m tra l?i ? đ?a mà không c?n dùng kh?i lư?ng gián tuy?n.

THÔNG TIN THÊM

Vrfydsk.exe là m?t công c? d?ng l?nh s? ki?m tra s? th?ng nh?t và toàn v?n c?a h? th?ng t?p tin FAT hay c?a h? th?ng t?p tin NTFS trên m?t kh?i lư?ng c? th?. Vrfydsk.exe t?o ra và hi?n th? m?t báo cáo t?nh tr?ng cho âm lư?ng. Báo cáo t?nh tr?ng này c?ng li?t kê b?t k? l?i nào đư?c trên ? đ?a.

Lưu ? Vrfydsk.exe không th? s?a b?t k? l?i nào nó phát hi?n ra. Đ? s?a ch?a các l?i này, ch?y Chkdsk.exe trong s?a ch?a ch? đ?)chkdsk/f).

Đ? t?i v? và cài đ?t Vrfydsk.exe, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd & displaylang = en
Lưu ? Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ch?a fuctionality m?i cho phép các công c? Chkdsk.exe ch?y trong ch? đ? "ch? có đ?c" t?o và s? d?ng m?t b?n ch?p đ? ki?m tra ? đ?a. Đi?u này tương t? như nh?ng g? các công c? Vrfydsk.exe không. N?u b?n có Windows Server 2003 SP1 đư?c cài đ?t trên m?t h? th?ng, chúng tôi khuyên b?n s? d?ng các công c? Chkdsk.exe ? ch? đ? ch? đ?c thay v? c?a vi?c s? d?ng các công c? Vfrydsk.exe. Ch? đ? ch? đ?c không s? d?ng thi?t b? chuy?n m?ch.

Làm th? nào đ? s? d?ng công c? Vrfydsk.exe

Đ? ki?m tra lái xe c cho tham nh?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n Windows Resource Kit Tools, sau đó b?m L?nh tr?nh bao.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? Vrfydsk C:/v, sau đó nh?n ENTER.

Cú pháp

Vrfydsk.exe s? d?ng cú pháp sau:

Vrfydsk [kh?i lư?ng[Đư?ng d?n]] [/ V] [/ I] [/C INSTALLER.BAT/C] [/?]

Tùy ch?n

Vrfydsk.exe s? d?ng các tùy ch?n sau:
 • kh?i lư?ng[Đư?ng d?n]-tùy ch?n này xác đ?nh lư?ng c? đ?nh lưu tr? c?a m?t đ?a ho?c băng b?n mu?n th? nghi?m cho tham nh?ng. B?n có th? s? d?ng kh?i lư?ng tên, k? t? ? đ?a ho?c đi?m g?n k?t như là m?t đ?u vào cho kh?i lư?ng m?c tiêu. N?u b?n ch? r? thông tin kh?i lư?ng, Vrfydsk.exe s? d?ng kh?i lư?ng hi?n t?i như kh?i lư?ng m?c tiêu.
 • / V -Tùy ch?n này ch?y Vrfydsk.exe trong m?t ch? đ? verbose hi?n th? b?t k? tin nh?n clean-up.
 • / I -Tùy ch?n này ch?y Vrfydsk.exe trong m?t ch? đ? th?c hi?n m?t bài ki?m tra ch? s? m?c đó là ít m?nh m? hơn so v?i các bài ki?m tra m?c đ?nh. S? d?ng tùy ch?n này đ? gi?m th?i gian c?n đ? ch?y các công c?. Tùy ch?n này áp d?ng cho NTFS ch?.
 • /C INSTALLER.BAT/C -Tùy ch?n này ch?y Vrfydsk.exe trong m?t ch? đ? mà b? qua chu tr?nh th? nghi?m trong các c?u trúc thư m?c. S? d?ng tùy ch?n này đ? gi?m th?i gian c?n đ? ch?y các công c?. Tùy ch?n này áp d?ng cho NTFS ch?.
 • /? -Tùy ch?n này hi?n th? s? d?ng d?ng l?nh.


Lưu ? Các tùy ch?n Vrfydsk.exe là m?t t?p h?p con c?a các tùy ch?n Chkdsk.exe. T?t c? các tùy ch?n cho Vrfydsk.exe đư?c truy?n tr?c ti?p đ?n Chkdsk.exe như tùy ch?n cho các chuy?n đ?i tương ?ng.

S? khác bi?t gi?a Chkdsk.exe và Vrfydsk.exe

Chkdsk.exe cung c?p ch?c năng tương t? như các ch?c năng Vrfydsk.exe. Tuy nhiên, n?u b?n ch?y Chkdsk.exe trên m?t máy tính đang ho?t đ?ng, trên m?t ? đ?a kh?i đ?ng, ho?c trên m?t kh?i lư?ng d? li?u mà m?t chương tr?nh khác ho?c m?t ti?n tr?nh khác đang s? d?ng, Chkdsk.exe có th? báo cáo không t?n t?i l?i. Vrfydsk.exe không có gi?i h?n này.

N?u b?n ch?y Chkdsk.exe trên m?t kh?i lư?ng đang đư?c s? d?ng, Chkdsk.exe có th? báo cáo không t?n t?i l?i b?i v? s? lư?ng thay đ?i trong khi Chkdsk.exe ch?y. Đ? đ?m b?o r?ng Chkdsk.exe s? nh?n đư?c m?t cái nh?n nh?t quán c?a kh?i lư?ng, b?n có th? ph?i m?t kh?i lư?ng gián tuy?n. Đi?u này có th? là m?t v?n đ? n?u b?n duy tr? m?t th?a thu?n c?p đ? d?ch v? có thông s? k? thu?t sau đây:
 • B?n ph?i duy tr? s?n sàng cao.
 • B?n ph?i ch?c ch?n r?ng các kh?i lư?ng không b? h?ng.
Vrfydsk.exe s? d?ng các d?ch v? Volume Shadow Copy đ? t?o b?n sao ?n c?a kh?i lư?ng và sau đó ki?m tra tính nh?t quán này shadow sao chép t?p tin h? th?ng. Vrfydsk.exe t?o ra m?t báo cáo t?nh tr?ng. Báo cáo t?nh tr?ng danh sách b?t k? l?i nào nó phát hi?n ra. Sau khi Vrfydsk.exe hi?n th? các báo cáo này, Vrfydsk.exe xóa b? b?n sao bóng. V? v?y, Vrfydsk.exe cho phép b?n ki?m tra l?i trên ? đ?a mà không c?n l?y âm lư?ng gián tuy?n và làm cho nó không có s?n.

Vrfydsk.exe không t?o ra m?t b?n sao đ?y đ? c?a d? li?u. Vrfydsk.exe ch? t?o ra b?n sao ?n c?a d? li?u. V? v?y, nó không m?t lâu hơn n?a đ? ch?y Vrfydsk.exe hơn đ? ch?y Chkdsk.exe.

Thu?c tính

ID c?a bài: 837326 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbfileprintservices kbinfo kbmt KB837326 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:837326

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com