Dostępność i opis narzędzia Port Reporter

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 837243 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule omówiono narzędzie Port Reporter. Działa ono jako usługa na komputerach z systemem Windows Server 2003, Windows XP oraz Windows 2000 i rejestruje aktywność portów TCP i UDP. Ten artykuł zawiera informacje dotyczące sposobu uzyskania i zainstalowania tego narzędzia. Podczas instalowania program instalacyjny tworzy odpowiednie wpisy rejestru oraz instaluje usługę Port Reporter.

Ten artykuł zawiera również informacje o tym, w jaki sposób używać parametrów uruchamiania do konfigurowania usługi Port Reporter, oraz informacje dotyczące plików dziennika generowanych przez usługę.

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące sposobu uzyskania, zainstalowania i konfigurowania narzędzia Port Reporter. Jest to narzędzie, którego można używać do rejestrowania danych portu TCP/IP na komputerach z systemem Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 2000.

Omówienie

Narzędzie Port Reporter rejestruje aktywność portów TCP i UDP. Jest to mały program działający jako usługa na komputerze z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000.

Na komputerach z systemem Windows Server 2003 i Windows XP usługa może rejestrować następujące informacje:
 • Używane porty
 • Procesy korzystające z portu
 • Określenie, czy proces jest usługą
 • Moduły ładowane przez proces
 • Konta użytkowników korzystające z procesów
Na komputerach z systemem Windows 2000 usługa rejestruje używane porty oraz czas ich używania.

Informacje rejestrowane przez narzędzie Port Reporter mogą pomóc w śledzeniu wykorzystania portów i rozwiązywaniu określonych problemów. Informacje te mogą być również przydatne do celów związanych z zabezpieczeniami.

Uzyskiwanie narzędzia Port Reporter

Aby uzyskać narzędzie Port Reporter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=69BA779B-BAE9-4243-B9D6-63E62B4BCD2E&displaylang=en

Instalowanie usługi Port Reporter

Po uruchomieniu programu instalacyjnego (Pr-Setup.exe) w celu zainstalowania narzędzia Port Reporter program wykonuje następujące operacje:
 • Dodaje następujące podklucze do rejestru systemu Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\PortReporter
  Usługa Port Reporter wymaga tego klucza rejestru do rejestrowania wpisów w dzienniku zdarzeń aplikacji na komputerze.
 • Instaluje usługę Port Reporter.

  Program instalacyjny tworzy obiekt usługi dla narzędzia Port Reporter, a następnie dodaje obiekt do bazy danych Menedżera sterowania usługami.

Instalowanie usługi Port Reporter w lokalizacji domyślnej

Domyślnie usługa Port Reporter jest instalowana w następującym folderze na dysku twardym:
dysk:\Program Files\PortReporter
Aby zainstalować usługę Port Reporter w lokalizacji domyślnej:
 1. Zaloguj się do komputera jako członek lokalnej grupy Administratorzy.
 2. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze łącznie z narzędziem Usługi oraz Podglądem zdarzeń w oknie Narzędzia administracyjne.
 3. Kliknij dwukrotnie plik Pr-Setup.exe, aby uruchomić program instalacyjny.
 4. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie narzędzia Port Reporter w folderze Program Files naciśnij klawisz Y.

  Po naciśnięciu klawisza Y program instalacyjny utworzy podfolder o nazwie PortReporter w folderze Program Files. Plik Portreporter.exe jest kopiowany do podfolderu i rejestrowany jako usługa w Menedżerze sterowania usługami.

Instalowanie usługi Port Reporter w lokalizacji innej niż domyślna

Aby zainstalować usługę Port Reporter w lokalizacji innej niż domyślna:
 1. Zaloguj się do komputera jako członek lokalnej grupy Administratorzy.
 2. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze łącznie z narzędziem Usługi i Podglądem zdarzeń w oknie Narzędzia administracyjne.
 3. Skopiuj plik Pr-setup.exe i plik Portreporter.exe do folderu, w którym chcesz zainstalować narzędzie Port Reporter.

  UWAGA: Program instalacyjny należy uruchomić ze stałego dysku lokalnego. Nie można go uruchomić z dysku sieciowego ani z dysku CD-ROM.
 4. Wpisz następujący wiersz w wierszu polecenia i naciśnij klawisz ENTER (gdzie ŚcieżkaFolderu jest dyskiem i ścieżką folderu zawierającego plik Pr-setup.exe i Portreporter.exe):
  pr-setup.exe -d 'ŚcieżkaFolderu'
  Na przykład, aby zainstalować narzędzie w folderze D:\Tools\Port Reporter, wpisz polecenie
  pr-setup.exe –d ‘d:\tools\port reporter\’
  W oknie wiersza polecenia pojawią się dane podobne do następujących:
  C:\temp>pr-setup.exe -d 'ŚcieżkaFolderu'
  
  Instalowanie usługi Port Reporter: ŚcieżkaFolderu
  
  Tworzenie usługi...ukończono pomyślnie
  
  Tworzenie klucza i wartości... ukończono pomyślnie
  
  Instalator zainstalował pomyślnie usługę Port Reporter
  Usługa jest obecnie zatrzymana i skonfigurowana do ręcznego uruchamiania
  
  Użyj apletu Usługi w Panelu sterowania, aby skonfigurować i uruchomić usługę Port Reporter
  
  
  Naciśnij dowolny klawisz, aby zamknąć instalatora
 5. Naciśnij dowolny klawisz, aby zamknąć program instalacyjny.

Konfigurowanie i uruchamianie usługi Port Reporter

Aby sprawdzić, czy usługa Port Reporter została zainstalowana pomyślnie oraz aby ją uruchomić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.
 2. Rozwiń gałąź Usługi i aplikacje, a następnie rozwiń gałąź Usługi.
 3. Sprawdź, czy w prawym okienku na liście znajduje się usługa Port Reporter.
 4. Aby uruchomić usługę, kliknij dwukrotnie nazwę usługi, a następnie kliknij, aby wybrać przycisk Uruchom. Kliknij przycisk OK.

  Usługa Port Reporter utworzy wpis dziennika w dzienniku aplikacji informujący o jej uruchomieniu.
Domyślnie typ uruchamiania usługi Port Reporter jest ustawiony do używania ustawienia Ręczny. Jeżeli chcesz, aby usługa była uruchamiana automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows, ustaw typ uruchamiania na Automatyczny.

Domyślnie usługa Port Reporter używa lokalnego konta systemowego do logowania się do komputera. Przy użyciu tego konta usługa może zbierać szczegóły dotyczące procesów, do których nie mają dostępu konto administratora ani konta innych użytkowników. Z tego powodu firma Microsoft nie zaleca modyfikowania tego ustawienia.

Uwaga: Ponieważ ta usługa jest uruchamiana w kontekście lokalnego konta systemowego, firma Microsoft zaleca zabezpieczenie folderu, w którym zainstalowano program Port Reporter. Niezależnie od tego, czy usługa Port Reporter jest zainstalowana w domyślnej lokalizacji (%SystemDrive%\Program Files\PortReporter) czy w lokalizacji niestandardowej, należy wykonać następujące kroki:
 • Usługę Port Reporter zainstaluj wyłącznie w partycji systemu plików NTFS
 • Dopasuj listę kontroli dostępu w folderze instalacji, tak aby tylko lokalna grupa Administratorzy miała dostęp do folderu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program Windows Explorer, a następnie znajdź folder instalacji. Domyślnie jest to folder %SystemDrive%\Program Files\PortReporter.
  2. Prawym przyciskiem myszy kliknij folder, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. W oknie dialogowym właściwości folderu kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie sprawdź nazwy grup i użytkowników mających dostęp do folderu. Dostęp do niego powinna mieć tylko lokalna grupa Administratorzy i konto systemowe
  4. Wybierz inne grupy i użytkowników znajdujących się na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń. Jeżeli lista zawiera tylko lokalną grupę Administratorzy i konto systemowe, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Lokalizacja plików dziennika

Domyślnie narzędzie Port Reporter próbuje utworzyć pliki dziennika w następującym folderze:
%systemroot%\System32\LogFiles\PortReporter
Jeżeli ten folder jeszcze nie istnieje, jest tworzony dla użytkownika. Lokalizację plików dziennika można konfigurować przy użyciu parametru uruchamiania określonego na karcie Ogólne w oknie dialogowym usługi Port Reporter. Aby określić folder pliku dziennika, użyj opcji wiersza polecenia -ld, po której następuje nazwa folderu, którego chcesz użyć. Upewnij się, że nazwa folderu znajduje się w cudzysłowie pojedynczym ('). Jeżeli przykładowo został określony następujący parametr uruchamiania, usługa Port Reporter tworzy pliki dziennika w folderze C:\Program Files\Port Reporter podczas uruchamiania:
-ld ‘c:\program files\port reporter’

Rozmiar plików dziennika

Domyślnie usługa Port Reporter kontynuuje zapisywanie w plikach dziennika do czasu, aż osiągną rozmiar 5 megabajtów (MB). Po osiągnięciu tego rozmiaru tworzony jest nowy plik dziennika. Aby skonfigurować rozmiar plików, użyj opcji wiersza polecenia -ls. Można określić rozmiar z zakresu od 1000 kilobajtów (KB) do 102400 KB. Na przykład po określeniu następującego parametru uruchamiania usługa Port Reporter tworzy nowy plik dziennika za każdym razem po osiągnięciu przez pliki rozmiaru 7000 KB:
-ls 7000
Po skonfigurowaniu żądanych parametrów uruchamiania należy uruchomić usługę Port Reporter. Po uruchomieniu usługi następujące dwa zdarzenia są rejestrowane w dzienniku zdarzeń aplikacji:
Typ: Informacje
Źródło: PortReporter
Kategoria: Brak
Identyfikator zdarzenia: 100
Opis:
Uruchomiono usługę Port Reporter.
Typ: Informacje
Źródło: PortReporter
Kategoria: Brak
Identyfikator zdarzenia: 100
Opis:
Usługa Port Reporter pomyślnie utworzyła pliki dziennika w następującym katalogu: ŚcieżkaPlikówDziennika

Usuwanie usługi Port Reporter

Aby usunąć usługę Port Reporter, wpisz następujący wiersz w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
pr-setup.exe -u
W oknie wiersza polecenia pojawią się dane podobne do następujących:
Odinstalowywanie usługi Port Reporter...

Usuwanie usługi...
  Zatrzymywanie usługi...ukończono pomyślnie

  Usuwanie usługi...ukończono pomyślnie

Usuwanie usługi...ukończono pomyślnie

Usuwanie klucza rejestru i wartości... ukończono pomyślnie


Instalator pomyślnie odinstalował usługę Port Reporter
Katalog instalacji pozostał nienaruszony


Naciśnij dowolny klawisz, aby zamknąć instalatora
Podczas usuwania usługi Port Reporter program Instalacyjny wykonuje następujące operacje:
 • Wyrejestrowuje usługę Port Reporter z bazy danych Menedżera sterowania usługami.
 • Usuwa wpisy rejestru utworzone podczas instalowania usługi Port Reporter.
Po usunięciu usługi Port Reporter program instalacyjny nie usuwa folderu zawierającego plik Pr-setup.exe ani pliku PortReporter.exe ani nie usuwa żadnych plików dziennika utworzonych przez usługę.

Interpretowanie plików dziennika narzędzia Port Reporter

Usługa Port Reporter tworzy pliki dziennika w następujących warunkach:
 • Przy każdym uruchomieniu usługi Port Reporter
 • Codziennie o północy.
 • Po osiągnięciu przez plik dziennika rozmiaru 5 MB albo rozmiaru niestandardowego określonego w parametrze uruchamiania.
Podczas uruchamiania usługi Port Reporter tworzone są następujące pliki dziennika:
 • PR-INITIAL-*.log
 • PR-PORTS-*.log
 • PR-PIDS-*.log
Nazwa każdego pliku dziennika zawiera datę i godzinę (w formacie 24-godzinnym) utworzenia pliku. Format daty i sygnatur czasowych to rok-miesiąc-dzień-godzina-minuta-sekunda. Na przykład następujące trzy pliki zostały utworzone 24 stycznia 2004 o godzinie 8:49:30:
 • PR-INITIAL-04-01-24-8-49-30.log
 • PR-PORTS-04-01-24-8-49-30.log
 • PR-PIDS-04-01-24-8-49-30.log

Plik dziennika PR-INITIAL

Plik dziennika PR-INITIAL zawiera dane zbierane przez usługę Port Reporter dotyczące portów, procesów i modułów działających na komputerze w czasie, gdy uruchomiono usługę Port Reporter. Kontekst użytkownika, w którym jest uruchomiony każdy proces, jest również rejestrowany. Poniżej podano przykład zawartości pliku dziennika PR-INITIAL na komputerze z systemem Windows XP, utworzonym po uruchomieniu usługi Port Reporter:
Port Reporter Version 1.0 Log File

Service initialization log

System Date: <Data i godzina>


Local computer name:

 <NazwaKomputera>

TCP/UDP Port to Process Mappings at service start-up

36 mappings found

PID:Process		Port		Local IP	State		 Remote IP:Port
0:System Idle		TCP 4857 	169.254.66.8 	TIME WAIT	 169.254.44.123:80
4:System		TCP 445 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:6246
4:System		TCP 1026 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:28726
4:System		TCP 139 	169.254.66.8 	LISTENING	 0.0.0.0:34925
4:System		UDP 445 	0.0.0.0 			 *:*
4:System		UDP 137 	169.254.66.8 			 *:*
4:System		UDP 138 	169.254.66.8 			 *:*
664:iexplore.exe	TCP 4867 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:4225
664:iexplore.exe	TCP 4870 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:45070
664:iexplore.exe	TCP 4871 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:18494
664:iexplore.exe	TCP 4872 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:6182
664:iexplore.exe	TCP 4867 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.44.123:80
664:iexplore.exe	TCP 4870 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 207.68.177.62:80
664:iexplore.exe	TCP 4871 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 207.46.248.110:80
664:iexplore.exe	TCP 4872 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 207.46.248.110:80
664:iexplore.exe	UDP 4817 	127.0.0.1 			 *:*
748:lsass.exe		UDP 500 	0.0.0.0 			 *:*
952:svchost.exe	TCP 135 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:2096
1092:svchost.exe	TCP 1025 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:2064
1092:svchost.exe	TCP 3002 	127.0.0.1 	LISTENING	 0.0.0.0:49193
1092:svchost.exe	TCP 3003 	127.0.0.1 	LISTENING	 0.0.0.0:39078
1092:svchost.exe	UDP 123 	169.254.66.8 			 *:*
1092:svchost.exe	UDP 123 	127.0.0.1 			 *:*
1192:svchost.exe	UDP 3009 	0.0.0.0 			 *:*
1192:svchost.exe	UDP 3015 	0.0.0.0 			 *:*
1192:svchost.exe	UDP 3016 	0.0.0.0 			 *:*
1228:svchost.exe	TCP 5000 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:45223
1228:svchost.exe	UDP 1900 	169.254.66.8 			 *:*
1228:svchost.exe	UDP 1900 	127.0.0.1 			 *:*
1536:alg.exe		TCP 3001 	127.0.0.1 	LISTENING	 0.0.0.0:2064
1568:InoRpc.exe	TCP 42510 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:14373
1568:InoRpc.exe	UDP 43508 	169.254.66.8 			 *:*
3764:msmsgs.exe	TCP 16521 	169.254.66.8 	LISTENING	 0.0.0.0:45294
3764:msmsgs.exe	UDP 4803 	0.0.0.0 			 *:*
3764:msmsgs.exe	UDP 9160 	169.254.66.8 			 *:*
3764:msmsgs.exe	UDP 9586 	169.254.66.8 			 *:*
=======================

======================================================

Process ID: 4 (System)

System Process

PID	Port		Local IP	State		 Remote IP:Port
4	TCP 445 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:6246
4	TCP 1026 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:28726
4	TCP 139 	169.254.66.8 	LISTENING	 0.0.0.0:34925
4	UDP 445 	0.0.0.0 			 *:*
4	UDP 137 	169.254.66.8 			 *:*
4	UDP 138 	169.254.66.8 			 *:*

Port Statistics

TCP mappings: 3
UDP mappings: 3

TCP ports in a LISTENING state: 	3 = 100.00%


Could not access module information for this process

======================================================

Process ID: 748 (lsass.exe)

User context: NT AUTHORITY\SYSTEM

Service Name: PolicyAgent
Display Name: IPSEC Services
Service Type: shares a process with other services

Service Name: ProtectedStorage
Display Name: Protected Storage

Service Name: SamSs
Display Name: Security Accounts Manager
Service Type: shares a process with other services

PID	Port		Local IP	State		 Remote IP:Port
748	UDP 500 	0.0.0.0 			 *:*

Port Statistics

TCP mappings: 0
UDP mappings: 1


Loaded modules:
D:\WINDOWS\system32\lsass.exe (0x01000000)

D:\WINDOWS\System32\ntdll.dll (0x77F50000)
D:\WINDOWS\system32\kernel32.dll (0x77E60000)
D:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll (0x77DD0000)
D:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll (0x78000000)
D:\WINDOWS\system32\LSASRV.dll (0x74520000)
D:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll (0x77C10000)
D:\WINDOWS\system32\Secur32.dll (0x76F90000)
D:\WINDOWS\system32\USER32.dll (0x77D40000)
D:\WINDOWS\system32\GDI32.dll (0x77C70000)
D:\WINDOWS\system32\SAMSRV.dll (0x74440000)
D:\WINDOWS\system32\cryptdll.dll (0x76790000)
D:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll (0x76F20000)
D:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll (0x71AB0000)
D:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll (0x71AA0000)
D:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll (0x762A0000)
D:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll (0x71C20000)
D:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll (0x71BF0000)
D:\WINDOWS\system32\MPR.dll (0x71B20000)
D:\WINDOWS\system32\NTDSAPI.dll (0x767A0000)
D:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll (0x76F60000)
D:\WINDOWS\system32\msprivs.dll (0x743B0000)
D:\WINDOWS\system32\kerberos.dll (0x71CF0000)
D:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll (0x76D10000)
D:\WINDOWS\system32\netlogon.dll (0x744B0000)
D:\WINDOWS\system32\w32time.dll (0x767C0000)
D:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll (0x55900000)
D:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll (0x76D60000)
D:\WINDOWS\system32\USERENV.dll (0x75A70000)
D:\WINDOWS\system32\schannel.dll (0x767F0000)
D:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll (0x762C0000)
D:\WINDOWS\system32\wdigest.dll (0x74380000)
D:\WINDOWS\System32\rsaenh.dll (0x0FFD0000)
D:\WINDOWS\system32\setupapi.dll (0x76670000)
D:\WINDOWS\system32\scecli.dll (0x74410000)
D:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll (0x77120000)
D:\WINDOWS\system32\OLE32.DLL (0x771B0000)
D:\WINDOWS\system32\shell32.dll (0x773D0000)
D:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll (0x70A70000)
D:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.10.0_x-ww_f7fb5805\comctl32.dll (0x71950000)
D:\WINDOWS\system32\comctl32.dll (0x77340000)
D:\WINDOWS\system32\ipsecsvc.dll (0x743E0000)
D:\WINDOWS\system32\oakley.DLL (0x745D0000)
D:\WINDOWS\system32\WINIPSEC.DLL (0x74370000)
D:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (0x71A50000)
D:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll (0x71A90000)
D:\WINDOWS\system32\pstorsvc.dll (0x743A0000)
D:\WINDOWS\system32\psbase.dll (0x743C0000)
D:\WINDOWS\System32\dssenh.dll (0x0FFA0000)
======================================================

Process ID: 952 (svchost.exe)

User context: NT AUTHORITY\SYSTEM

Service Name: RpcSs
Display Name: Remote Procedure Call (RPC)
Service Type: shares a process with other services

PID	Port		Local IP	State		 Remote IP:Port
952	TCP 135 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:2096

Port Statistics

TCP mappings: 1
UDP mappings: 0

TCP ports in a LISTENING state: 	1 = 100.00%

Loaded modules:
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe (0x01000000)

D:\WINDOWS\System32\ntdll.dll (0x77F50000)
D:\WINDOWS\system32\kernel32.dll (0x77E60000)
D:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll (0x77DD0000)
D:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll (0x78000000)
d:\windows\system32\rpcss.dll (0x75850000)
D:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll (0x77C10000)
d:\windows\system32\WS2_32.dll (0x71AB0000)
d:\windows\system32\WS2HELP.dll (0x71AA0000)
D:\WINDOWS\system32\USER32.dll (0x77D40000)
D:\WINDOWS\system32\GDI32.dll (0x77C70000)
d:\windows\system32\Secur32.dll (0x76F90000)
D:\WINDOWS\system32\userenv.dll (0x75A70000)
D:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (0x71A50000)
D:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll (0x71A90000)
D:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll (0x76F20000)
D:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll (0x76D60000)
D:\WINDOWS\System32\winrnr.dll (0x76FB0000)
D:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll (0x76F60000)
D:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll (0x76FC0000)
D:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL (0x76FD0000)
D:\WINDOWS\system32\ole32.dll (0x771B0000)
D:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll (0x77120000)
D:\WINDOWS\system32\COMRes.dll (0x77050000)
D:\WINDOWS\system32\VERSION.dll (0x77C00000)
======================================================

Process ID: 1092 (svchost.exe)

User context: NT AUTHORITY\SYSTEM

Service Name: AudioSrv
Display Name: Windows Audio
Service Type: shares a process with other services

Service Name: BITS
Display Name: Background Intelligent Transfer Service
Service Type: shares a process with other services

Service Name: CryptSvc
Display Name: Cryptographic Services
Service Type: shares a process with other services

Service Name: Dhcp
Display Name: DHCP Client
Service Type: shares a process with other services

Service Name: dmserver
Display Name: Logical Disk Manager
Service Type: shares a process with other services

Service Name: ERSvc
Display Name: Error Reporting Service
Service Type: shares a process with other services

Service Name: EventSystem
Display Name: COM+ Event System
Service Type: shares a process with other services

Service Name: helpsvc
Display Name: Help and Support
Service Type: shares a process with other services

Service Name: lanmanserver
Display Name: Server
Service Type: shares a process with other services

Service Name: lanmanworkstation
Display Name: Workstation
Service Type: shares a process with other services

Service Name: Messenger
Display Name: Messenger
Service Type: shares a process with other services

Service Name: Netman
Display Name: Network Connections

Service Name: Nla
Display Name: Network Location Awareness (NLA)
Service Type: shares a process with other services

Service Name: RasMan
Display Name: Remote Access Connection Manager
Service Type: shares a process with other services

Service Name: Schedule
Display Name: Task Scheduler

Service Name: seclogon
Display Name: Secondary Logon

Service Name: SENS
Display Name: System Event Notification
Service Type: shares a process with other services

Service Name: SharedAccess
Display Name: Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)
Service Type: shares a process with other services

Service Name: ShellHWDetection
Display Name: Shell Hardware Detection
Service Type: shares a process with other services

Service Name: srservice
Display Name: System Restore Service
Service Type: shares a process with other services

Service Name: TapiSrv
Display Name: Telephony
Service Type: shares a process with other services

Service Name: TermService
Display Name: Terminal Services
Service Type: shares a process with other services

Service Name: Themes
Display Name: Themes
Service Type: shares a process with other services

Service Name: TrkWks
Display Name: Distributed Link Tracking Client
Service Type: shares a process with other services

Service Name: W32Time
Display Name: Windows Time
Service Type: shares a process with other services

Service Name: winmgmt
Display Name: Windows Management Instrumentation
Service Type: shares a process with other services

Service Name: wuauserv
Display Name: Automatic Updates
Service Type: shares a process with other services

Service Name: WZCSVC
Display Name: Wireless Zero Configuration
Service Type: shares a process with other services

PID	Port		Local IP	State		 Remote IP:Port
1092	TCP 1025 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:2064
1092	TCP 3002 	127.0.0.1 	LISTENING	 0.0.0.0:49193
1092	TCP 3003 	127.0.0.1 	LISTENING	 0.0.0.0:39078
1092	UDP 123 	169.254.66.8 			 *:*
1092	UDP 123 	127.0.0.1 			 *:*

Port Statistics

TCP mappings: 3
UDP mappings: 2

TCP ports in a LISTENING state: 	3 = 100.00%

Loaded modules:
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe (0x01000000)

D:\WINDOWS\System32\ntdll.dll (0x77F50000)
D:\WINDOWS\system32\kernel32.dll (0x77E60000)
D:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll (0x77DD0000)
D:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll (0x78000000)
D:\WINDOWS\system32\ole32.dll (0x771B0000)
D:\WINDOWS\system32\GDI32.dll (0x77C70000)
D:\WINDOWS\system32\USER32.dll (0x77D40000)
d:\windows\system32\shsvcs.dll (0x76BD0000)
D:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll (0x77C10000)
D:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll (0x70A70000)
D:\WINDOWS\system32\shell32.dll (0x773D0000)
D:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.10.0_x-ww_f7fb5805\comctl32.dll (0x71950000)
D:\WINDOWS\system32\comctl32.dll (0x77340000)
D:\WINDOWS\System32\WINSTA.dll (0x76360000)
d:\windows\system32\dhcpcsvc.dll (0x76D80000)
d:\windows\system32\DNSAPI.dll (0x76F20000)
d:\windows\system32\WS2_32.dll (0x71AB0000)
d:\windows\system32\WS2HELP.dll (0x71AA0000)
d:\windows\system32\iphlpapi.dll (0x76D60000)
d:\windows\system32\Secur32.dll (0x76F90000)
D:\WINDOWS\System32\UxTheme.dll (0x5AD70000)
D:\WINDOWS\System32\rsaenh.dll (0x0FFD0000)
d:\windows\system32\wzcsvc.dll (0x70B50000)
d:\windows\system32\rtutils.dll (0x76E80000)
d:\windows\system32\WMI.dll (0x76D30000)
D:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll (0x77120000)
D:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll (0x762C0000)
D:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll (0x762A0000)
d:\windows\system32\WTSAPI32.dll (0x76F50000)
d:\windows\system32\ESENT.dll (0x69710000)
D:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll (0x76F60000)
d:\windows\system32\NETAPI32.dll (0x71C20000)
D:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (0x71A50000)
D:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll (0x71A90000)
D:\WINDOWS\System32\rastls.dll (0x555A0000)
D:\WINDOWS\System32\ATL.DLL (0x76B20000)
D:\WINDOWS\System32\CRYPTUI.dll (0x754D0000)
D:\WINDOWS\System32\WINTRUST.dll (0x76C30000)
D:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll (0x76C90000)
D:\WINDOWS\system32\WININET.dll (0x76200000)
D:\WINDOWS\System32\MPRAPI.dll (0x76D40000)
D:\WINDOWS\System32\ACTIVEDS.dll (0x76E40000)
D:\WINDOWS\System32\adsldpc.dll (0x76E10000)
D:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll (0x71BF0000)
D:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll (0x76670000)
D:\WINDOWS\System32\RASAPI32.dll (0x76EE0000)
D:\WINDOWS\System32\rasman.dll (0x76E90000)
D:\WINDOWS\System32\TAPI32.dll (0x76EB0000)
D:\WINDOWS\System32\WINMM.dll (0x76B40000)
D:\WINDOWS\System32\SCHANNEL.dll (0x767F0000)
D:\WINDOWS\system32\USERENV.dll (0x75A70000)
D:\WINDOWS\System32\WinSCard.dll (0x723D0000)
D:\WINDOWS\System32\raschap.dll (0x70AF0000)
D:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll (0x76D10000)
D:\WINDOWS\System32\CLBCATQ.DLL (0x76FD0000)
D:\WINDOWS\System32\COMRes.dll (0x77050000)
D:\WINDOWS\system32\VERSION.dll (0x77C00000)
d:\windows\system32\schedsvc.dll (0x751D0000)
d:\windows\system32\NTDSAPI.dll (0x767A0000)
D:\WINDOWS\System32\MSIDLE.DLL (0x74F50000)
D:\WINDOWS\System32\NTMARTA.DLL (0x76CE0000)
d:\windows\system32\audiosrv.dll (0x708B0000)
d:\windows\system32\wkssvc.dll (0x75170000)
d:\windows\system32\cryptsvc.dll (0x74FA0000)
d:\windows\system32\certcli.dll (0x75350000)
d:\windows\pchealth\helpctr\binaries\pchsvc.dll (0x74F40000)
d:\windows\system32\es.dll (0x76B70000)
d:\windows\system32\ersvc.dll (0x74F80000)
d:\windows\system32\dmserver.dll (0x74F90000)
d:\windows\system32\srvsvc.dll (0x75090000)
d:\windows\system32\msgsvc.dll (0x74F60000)
d:\windows\system32\netman.dll (0x76DE0000)
d:\windows\system32\seclogon.dll (0x73D20000)
d:\windows\system32\sens.dll (0x722D0000)
d:\windows\system32\srsvc.dll (0x751A0000)
d:\windows\system32\POWRPROF.dll (0x74AD0000)
d:\windows\system32\tapisrv.dll (0x733E0000)
d:\windows\system32\PSAPI.DLL (0x76BF0000)
d:\windows\system32\trkwks.dll (0x75070000)
d:\windows\system32\w32time.dll (0x767C0000)
d:\windows\system32\MSVCP60.dll (0x55900000)
d:\windows\system32\wbem\wmisvc.dll (0x597A0000)
d:\windows\system32\wbem\wbemcomn.dll (0x75290000)
D:\WINDOWS\System32\VSSAPI.DLL (0x753E0000)
d:\windows\system32\wuauserv.dll (0x74EC0000)
D:\WINDOWS\System32\wuaueng.dll (0x01B20000)
D:\WINDOWS\System32\ADVPACK.dll (0x75260000)
D:\WINDOWS\System32\sfc.dll (0x76BB0000)
D:\WINDOWS\System32\sfc_os.dll (0x76C60000)
d:\windows\system32\rasmans.dll (0x72480000)
d:\windows\system32\WINIPSEC.DLL (0x74370000)
d:\windows\system32\netcfgx.dll (0x755F0000)
d:\windows\system32\CLUSAPI.dll (0x55560000)
d:\windows\system32\browser.dll (0x74FE0000)
D:\WINDOWS\System32\winspool.drv (0x73000000)
D:\WINDOWS\System32\rastapi.dll (0x72060000)
D:\WINDOWS\System32\SXS.DLL (0x75E90000)
D:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll (0x75730000)
D:\WINDOWS\system32\MTXCLU.DLL (0x750F0000)
D:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll (0x71AD0000)
D:\WINDOWS\system32\colbact.DLL (0x75130000)
D:\WINDOWS\System32\RESUTILS.DLL (0x750B0000)
D:\WINDOWS\System32\mtxoci.dll (0x750D0000)
D:\WINDOWS\System32\unimdm.tsp (0x57CC0000)
D:\WINDOWS\System32\uniplat.dll (0x72000000)
D:\WINDOWS\System32\kmddsp.tsp (0x57D40000)
D:\WINDOWS\System32\ndptsp.tsp (0x57D20000)
D:\WINDOWS\System32\ipconf.tsp (0x57D50000)
D:\WINDOWS\System32\h323.tsp (0x57D70000)
D:\WINDOWS\System32\hidphone.tsp (0x57D60000)
D:\WINDOWS\System32\HID.DLL (0x688F0000)
D:\WINDOWS\System32\rasppp.dll (0x72240000)
D:\WINDOWS\System32\ntlsapi.dll (0x724B0000)
d:\windows\system32\ipnathlp.dll (0x66460000)
d:\windows\system32\netshell.dll (0x75CF0000)
d:\windows\system32\credui.dll (0x76C00000)
d:\windows\system32\HNetCfg.dll (0x68880000)
D:\WINDOWS\System32\rasadhlp.dll (0x76FC0000)
D:\WINDOWS\System32\Wbem\wbemcore.dll (0x75450000)
D:\WINDOWS\System32\Wbem\esscli.dll (0x75310000)
D:\WINDOWS\System32\Wbem\FastProx.dll (0x75690000)
D:\WINDOWS\System32\wbem\wmiutils.dll (0x75020000)
D:\WINDOWS\System32\wbem\repdrvfs.dll (0x75200000)
D:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvsd.dll (0x597F0000)
D:\WINDOWS\System32\NCObjAPI.DLL (0x5F770000)
D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemess.dll (0x75390000)
D:\WINDOWS\System32\winhttp.dll (0x76080000)
d:\windows\system32\termsrv.dll (0x752D0000)
d:\windows\system32\ICAAPI.dll (0x74F70000)
d:\windows\system32\AUTHZ.dll (0x76CC0000)
d:\windows\system32\mstlsapi.dll (0x75110000)
D:\WINDOWS\System32\REGAPI.dll (0x76BC0000)
D:\WINDOWS\System32\wbem\ncprov.dll (0x5F740000)
D:\WINDOWS\System32\catsrvut.dll (0x6FB10000)
D:\WINDOWS\System32\MfcSubs.dll (0x61990000)
D:\WINDOWS\system32\MPR.dll (0x71B20000)
D:\WINDOWS\System32\msi.dll (0x76400000)
D:\WINDOWS\System32\Cabinet.dll (0x75150000)
D:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (0x1A400000)
D:\WINDOWS\System32\catsrv.dll (0x6FBD0000)
D:\WINDOWS\System32\upnp.dll (0x555F0000)
D:\WINDOWS\System32\SSDPAPI.dll (0x74F00000)
D:\WINDOWS\System32\RASDLG.dll (0x75550000)
d:\windows\system32\qmgr.dll (0x5DDD0000)
d:\windows\system32\SHFOLDER.dll (0x76780000)
D:\WINDOWS\System32\qmgrprxy.dll (0x5DDC0000)
D:\WINDOWS\System32\sensapi.dll (0x722B0000)
D:\WINDOWS\System32\winrnr.dll (0x76FB0000)
D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemsvc.dll (0x74ED0000)
D:\WINDOWS\System32\actxprxy.dll (0x71D40000)
D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemcons.dll (0x73D30000)

Plik dziennika PR-PORTS

Plik dziennika PR-PORTS zawiera podsumowanie danych dotyczące aktywności portów TCP i UDP komputera. Dane są wymienione na liście w formacie wartości oddzielanych przecinkami (csv) w następujący sposób:
data,godzina,protokół,port lokalny,lokalny adres IP,port zdalny,zdalny adres IP,identyfikator PID,moduł,kontekst użytkownika
Na komputerach z systemem Windows 2000 nieobsługujących mapowania portów do procesów usługa Port Reporter tworzy listę danych, używając następującego formatu:
data,godzina,protokół,port lokalny,lokalny adres IP,port zdalny,zdalny adres IP
Poniżej podano przykład zawartości pliku dziennika PR-PORTS:
Port Reporter Version 1.0 Log File - Port usage log

Check PR-PIDS-04-01-24-8-49-30.log for corresponding process data

Log format:
date,time,protocol,local port,local IP address,remote port,remote IP address,PID,module,user context

04/1/24,8:52:21,TCP,4873,0.0.0.0,45070,0.0.0.0,664,iexplore.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>
04/1/24,8:52:21,TCP,4873,169.254.66.8,80,63.208.107.43,664,iexplore.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>
04/1/24,8:52:22,UDP,55441,169.254.66.8,*,*,3764,msmsgs.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>
04/1/24,8:52:41,TCP,4874,0.0.0.0,4225,0.0.0.0,664,iexplore.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>
04/1/24,8:52:41,TCP,4874,169.254.66.8,80,216.74.132.12,664,iexplore.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>
4/1/24,21:36:2,TCP,2682,169.254.66.8,445,169.254.133.55,4,System,
04/1/24,21:51:2,TCP,2684,0.0.0.0,12390,0.0.0.0,4,System,
04/1/24,21:51:2,TCP,2684,169.254.66.8,445,169.254.133.55,4,System,
04/1/24,22:03:15,UDP,2686,0.0.0.0,*,*,2424,Virtual PC.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>
04/1/24,22:03:15,UDP,2687,0.0.0.0,*,*,2424,Virtual PC.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>
04/1/24,22:03:43,UDP,2688,0.0.0.0,*,*,2424,Virtual PC.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>
04/1/24,22:04:9,TCP,2690,169.254.66.8,389,169.254.133.55,0,System Idle,
04/1/24,22:04:35,TCP,2691,0.0.0.0,18644,0.0.0.0,1260,svchost.exe
04/1/24,22:04:36,TCP,2691,169.254.66.8,80,169.254.133.55,1260,svchost.exe
04/1/24,22:04:36,UDP,2692,127.0.0.1,*,*,1260,svchost.exe,<ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA SIECIOWA>
04/1/24,22:04:37,TCP,2693,0.0.0.0,2160,0.0.0.0,1260,svchost.exe,<ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA SIECIOWA>
04/1/24,22:04:40,TCP,2693,169.254.66.8,80,169.254.133.55,1260,svchost.exe,<ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA SIECIOWA>
04/1/24,22:05:2,UDP,2697,0.0.0.0,*,*,2424,Virtual PC.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>
04/1/24,22:06:2,TCP,2698,0.0.0.0,12390,0.0.0.0,4,System,
04/1/24,22:06:2,TCP,2698,169.254.66.8,445,169.254.133.55,4,System,
04/1/24,22:06:46,UDP,2700,0.0.0.0,*,*,2424,Virtual PC.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>
04/1/24,22:06:47,UDP,2701,0.0.0.0,*,*,2424,Virtual PC.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>
04/1/24,22:06:47,UDP,2702,0.0.0.0,*,*,2424,Virtual PC.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>
W pliku dziennika PR-PORTS mogą być widoczne wpisy podobne do następujących:
04/1/24,22:06:2,TCP,2698,0.0.0.0,12390,0.0.0.0,4,System,
W tym przypadku brakuje kontekstu użytkownika. Te wpisy oznaczają, że usługa Port Reporter nie może określić konta użytkownika, z którym skojarzony jest proces. Ten oczekiwany wynik jest generowany dla procesu systemowego oraz procesu bezczynności systemu. Podczas sprawdzania zawartości pliku dziennika PR-PORTS pod kątem portów lub procesów zapisz datę i sygnaturę czasową wpisów, które chcesz dokładniej sprawdzić. Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące wpisu można znaleźć w pliku dziennika PR-PORTS po zlokalizowaniu odpowiadającego mu wpisu w pliku dziennika PR-PIDS. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Notatnik, a następnie otwórz plik dziennika PR-PIDS.
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Znajdź.
 3. W polu Znajdź wpisz datę i sygnaturę czasową wpisu w pliku dziennika PR-PORTS, na temat którego chcesz znaleźć więcej informacji, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.

Plik dziennika PR-PIDS

Plik dziennika PR-PIDS zawiera szczegółowe informacje dotyczące portów, procesów, modułów pokrewnych i kont użytkownika, których proces używa do działania. Poniżej podano przykład zawartości pliku dziennika PR-PIDS:
Port Reporter Version 1.0 Log File

Process detail log

System Date: Sat Jan 24 08:49:31 2004


Local computer name:

 <NazwaKomputera>


======================================================

Log entry below recorded at: <Data i godzina>

======================================================

Process ID: 664 (iexplore.exe)

User context: MYDOMAIN\user

Process doesn't appear to be a service

PID	Port		Local IP	State		 Remote IP:Port
664	TCP 4867 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:4225
664	TCP 4873 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:45070
664	TCP 4867 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.44.12:80
664	TCP 4873 	169.254.66.8 	SYN SENT	 169.254.44.12:80
664	UDP 4817 	127.0.0.1 			 *:*

Port Statistics

TCP mappings: 4
UDP mappings: 1

TCP ports in a LISTENING state: 	2 = 50.00%
TCP ports in a SYN SENT state: 		1 = 25.00%
TCP ports in a ESTABLISHED state: 	1 = 25.00%

Loaded modules:
D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (0x00400000)

D:\WINDOWS\System32\ntdll.dll (0x77F50000)
D:\WINDOWS\system32\kernel32.dll (0x77E60000)
D:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll (0x77C10000)
D:\WINDOWS\system32\USER32.dll (0x77D40000)
D:\WINDOWS\system32\GDI32.dll (0x77C70000)
D:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll (0x77DD0000)
D:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll (0x78000000)
D:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll (0x70A70000)
D:\WINDOWS\System32\SHDOCVW.dll (0x71700000)
D:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.10.0_x-ww_f7fb5805\comctl32.dll (0x71950000)
D:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll (0x773D0000)
D:\WINDOWS\system32\comctl32.dll (0x77340000)
D:\WINDOWS\system32\ole32.dll (0x771B0000)
D:\WINDOWS\System32\uxtheme.dll (0x5AD70000)
D:\WINDOWS\System32\BROWSEUI.dll (0x75F80000)
D:\WINDOWS\System32\browselc.dll (0x72430000)
D:\WINDOWS\system32\appHelp.dll (0x75F40000)
D:\WINDOWS\System32\CLBCATQ.DLL (0x76FD0000)
D:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll (0x77120000)
D:\WINDOWS\System32\COMRes.dll (0x77050000)
D:\WINDOWS\system32\VERSION.dll (0x77C00000)
D:\WINDOWS\system32\WININET.dll (0x76200000)
D:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll (0x762C0000)
D:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll (0x762A0000)
D:\WINDOWS\System32\Secur32.dll (0x76F90000)
D:\WINDOWS\System32\cscui.dll (0x76620000)
D:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll (0x76600000)
D:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll (0x76670000)
D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll (0x10000000)
D:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\mime_filter.dll (0x5F200000)
D:\WINDOWS\System32\SXS.DLL (0x75E90000)
D:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (0x1A400000)
D:\WINDOWS\System32\shdoclc.dll (0x00DE0000)
D:\WINDOWS\System32\mlang.dll (0x74770000)
D:\WINDOWS\System32\wsock32.dll (0x71AD0000)
D:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll (0x71AB0000)
D:\WINDOWS\System32\WS2HELP.dll (0x71AA0000)
D:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (0x71A50000)
D:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll (0x71A90000)
D:\WINDOWS\System32\RASAPI32.DLL (0x76EE0000)
D:\WINDOWS\System32\rasman.dll (0x76E90000)
D:\WINDOWS\System32\NETAPI32.dll (0x71C20000)
D:\WINDOWS\System32\TAPI32.dll (0x76EB0000)
D:\WINDOWS\System32\rtutils.dll (0x76E80000)
D:\WINDOWS\System32\WINMM.dll (0x76B40000)
D:\WINDOWS\System32\sensapi.dll (0x722B0000)
D:\WINDOWS\system32\USERENV.dll (0x75A70000)
D:\WINDOWS\System32\msi.dll (0x01370000)
D:\WINDOWS\System32\DNSAPI.dll (0x76F20000)
D:\WINDOWS\System32\winrnr.dll (0x76FB0000)
D:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll (0x76F60000)
D:\WINDOWS\System32\rasadhlp.dll (0x76FC0000)
D:\WINDOWS\System32\mshtml.dll (0x63580000)
D:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL (0x76390000)
D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll (0x32520000)
D:\WINDOWS\System32\jscript.dll (0x6B700000)
D:\WINDOWS\System32\dxtrans.dll (0x6BDD0000)
D:\WINDOWS\System32\ATL.DLL (0x76B20000)
D:\WINDOWS\System32\ddrawex.dll (0x65000000)
D:\WINDOWS\System32\DDRAW.dll (0x51000000)
D:\WINDOWS\System32\DCIMAN32.dll (0x73BC0000)
D:\WINDOWS\System32\dxtmsft.dll (0x6BE10000)
D:\WINDOWS\System32\MSLS31.DLL (0x746C0000)
D:\WINDOWS\System32\WINSPOOL.DRV (0x73000000)
D:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv (0x72D20000)
D:\WINDOWS\System32\msacm32.drv (0x72D10000)
D:\WINDOWS\System32\MSACM32.dll (0x77BE0000)
D:\WINDOWS\System32\midimap.dll (0x77BD0000)
D:\WINDOWS\System32\msxml3.dll (0x72E00000)
D:\WINDOWS\System32\vbscript.dll (0x73300000)
D:\WINDOWS\System32\IMGUTIL.DLL (0x66880000)
D:\WINDOWS\System32\pngfilt.dll (0x5E310000)
D:\WINDOWS\System32\wmp.dll (0x07680000)
D:\WINDOWS\System32\MSVFW32.dll (0x73BD0000)
D:\WINDOWS\System32\wmploc.dll (0x08110000)
D:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll (0x6D440000)
D:\WINDOWS\System32\OLEPRO32.DLL (0x5EDD0000)
D:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\jpiexp32.dll (0x6D310000)
D:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\jpishare.dll (0x6D380000)
D:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2\bin\client\jvm.dll (0x04F20000)
D:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2\bin\hpi.dll (0x02FE0000)
D:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2\bin\verify.dll (0x05070000)
D:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2\bin\java.dll (0x05080000)
D:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2\bin\zip.dll (0x050A0000)
D:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\awt.dll (0x083E0000)
D:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\fontmanager.dll (0x075F0000)
D:\WINDOWS\System32\D3DIM700.DLL (0x5C000000)
D:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\jpicom32.dll (0x6D2F0000)
D:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\net.dll (0x07660000)
D:\WINDOWS\System32\wintrust.dll (0x76C30000)
D:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll (0x76C90000)
D:\WINDOWS\System32\schannel.dll (0x767F0000)
D:\WINDOWS\System32\rsaenh.dll (0x0FFD0000)
D:\WINDOWS\System32\dssenh.dll (0x0FFA0000)
D:\WINDOWS\System32\wmvcore.dll (0x09270000)
D:\WINDOWS\System32\WMASF.DLL (0x09470000)
D:\WINDOWS\System32\actxprxy.dll (0x71D40000)
D:\WINDOWS\System32\dispex.dll (0x6CC60000)
D:\WINDOWS\System32\mshtmled.dll (0x74CB0000)
D:\WINDOWS\System32\wmnetmgr.dll (0x09D90000)
D:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll (0x76D10000)
D:\WINDOWS\system32\wdigest.dll (0x74380000)
D:\WINDOWS\System32\winhttp.dll (0x76080000)
D:\WINDOWS\System32\MPRAPI.dll (0x76D40000)
D:\WINDOWS\System32\ACTIVEDS.dll (0x76E40000)
D:\WINDOWS\System32\adsldpc.dll (0x76E10000)
D:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll (0x71BF0000)
D:\WINDOWS\System32\iphlpapi.dll (0x76D60000)
D:\WINDOWS\System32\netman.dll (0x76DE0000)
D:\WINDOWS\System32\WZCSvc.DLL (0x70B50000)
D:\WINDOWS\System32\WMI.dll (0x76D30000)
D:\WINDOWS\System32\DHCPCSVC.DLL (0x76D80000)
D:\WINDOWS\System32\WTSAPI32.dll (0x76F50000)
D:\WINDOWS\System32\WINSTA.dll (0x76360000)
D:\WINDOWS\System32\ESENT.dll (0x69710000)
D:\WINDOWS\System32\hnetcfg.dll (0x68880000)
D:\WINDOWS\System32\netshell.dll (0x75CF0000)
D:\WINDOWS\System32\credui.dll (0x76C00000)
D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemprox.dll (0x74EF0000)
D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemcomn.dll (0x75290000)
D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemsvc.dll (0x74ED0000)
D:\WINDOWS\System32\wbem\fastprox.dll (0x75690000)
D:\WINDOWS\System32\quartz.dll (0x35500000)
D:\WINDOWS\System32\msdmo.dll (0x0ADF0000)
D:\WINDOWS\System32\wmadmod.dll (0x0AE00000)
D:\WINDOWS\System32\devenum.dll (0x35680000)
D:\WINDOWS\System32\DSOUND.DLL (0x51080000)
D:\WINDOWS\System32\KsUser.dll (0x5EF80000)

======================================================

Log entry below recorded at: <Data i godzina>
======================================================

Process ID: 3764 (msmsgs.exe)

User context: MYDOMAIN\user

Process doesn't appear to be a service

PID	Port		Local IP	State		 Remote IP:Port
3764	TCP 16521 	169.254.66.8 	LISTENING	 0.0.0.0:45294
3764	UDP 4803 	0.0.0.0 			 *:*
3764	UDP 9586 	169.254.66.8 			 *:*
3764	UDP 55441 	169.254.66.8 			 *:*

Port Statistics

TCP mappings: 1
UDP mappings: 3

TCP ports in a LISTENING state: 	1 = 100.00%

Loaded modules:
D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (0x00400000)

D:\WINDOWS\System32\ntdll.dll (0x77F50000)
D:\WINDOWS\system32\kernel32.dll (0x77E60000)
D:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.DLL (0x77DD0000)
D:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll (0x78000000)
D:\WINDOWS\system32\GDI32.DLL (0x77C70000)
D:\WINDOWS\system32\USER32.dll (0x77D40000)
D:\WINDOWS\system32\OLE32.DLL (0x771B0000)
D:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.DLL (0x77120000)
D:\WINDOWS\system32\MSVCRT.DLL (0x77C10000)
D:\WINDOWS\WinSxS\X86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.10.0_x-ww_f7fb5805\COMCTL32.DLL (0x71950000)
D:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll (0x70A70000)
D:\WINDOWS\system32\SHELL32.DLL (0x773D0000)
D:\WINDOWS\System32\uxtheme.dll (0x5AD70000)
D:\Program Files\Messenger\MSGSLANG.DLL (0x69200000)
D:\WINDOWS\System32\CLBCATQ.DLL (0x76FD0000)
D:\WINDOWS\System32\COMRes.dll (0x77050000)
D:\WINDOWS\system32\VERSION.dll (0x77C00000)
D:\WINDOWS\System32\SXS.DLL (0x75E90000)
D:\WINDOWS\System32\wtsapi32.dll (0x76F50000)
D:\WINDOWS\System32\WINSTA.dll (0x76360000)
D:\WINDOWS\System32\es.dll (0x76B70000)
D:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll (0x71AB0000)
D:\WINDOWS\System32\WS2HELP.dll (0x71AA0000)
D:\Program Files\Messenger\rtcimsp.dll (0x00F30000)
D:\WINDOWS\System32\WSOCK32.dll (0x71AD0000)
D:\WINDOWS\System32\rtcdll.dll (0x5D370000)
D:\WINDOWS\System32\ATL.DLL (0x76B20000)
D:\WINDOWS\System32\Secur32.dll (0x76F90000)
D:\WINDOWS\system32\WININET.dll (0x76200000)
D:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll (0x762C0000)
D:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll (0x762A0000)
D:\WINDOWS\System32\WINMM.dll (0x76B40000)
D:\WINDOWS\System32\iphlpapi.dll (0x76D60000)
D:\WINDOWS\System32\DNSAPI.dll (0x76F20000)
D:\WINDOWS\System32\termmgr.dll (0x5B6F0000)
D:\WINDOWS\System32\rtutils.dll (0x76E80000)
D:\WINDOWS\System32\quartz.dll (0x35500000)
D:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (0x71A50000)
D:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll (0x71A90000)
D:\WINDOWS\System32\dxmrtp.dll (0x6BE70000)
D:\WINDOWS\System32\MSVFW32.dll (0x73BD0000)
D:\WINDOWS\System32\DSOUND.dll (0x51080000)
D:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL (0x76BF0000)
D:\WINDOWS\System32\devenum.dll (0x35680000)
D:\WINDOWS\System32\setupapi.dll (0x76670000)
D:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv (0x72D20000)
D:\WINDOWS\System32\msacm32.drv (0x72D10000)
D:\WINDOWS\System32\MSACM32.dll (0x77BE0000)
D:\WINDOWS\System32\midimap.dll (0x77BD0000)
D:\WINDOWS\System32\msdmo.dll (0x01450000)
D:\WINDOWS\System32\dpnhupnp.dll (0x018A0000)
D:\WINDOWS\System32\rsaenh.dll (0x0FFD0000)
D:\WINDOWS\System32\rasapi32.dll (0x76EE0000)
D:\WINDOWS\System32\rasman.dll (0x76E90000)
D:\WINDOWS\System32\NETAPI32.dll (0x71C20000)
D:\WINDOWS\System32\TAPI32.dll (0x76EB0000)
D:\WINDOWS\System32\hnetcfg.dll (0x68880000)
D:\WINDOWS\System32\netshell.dll (0x75CF0000)
D:\WINDOWS\System32\credui.dll (0x76C00000)
D:\WINDOWS\System32\DHCPCSVC.DLL (0x76D80000)
D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemprox.dll (0x74EF0000)
D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemcomn.dll (0x75290000)
D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemsvc.dll (0x74ED0000)
D:\WINDOWS\System32\wbem\fastprox.dll (0x75690000)
D:\WINDOWS\System32\netcfgx.dll (0x755F0000)
D:\WINDOWS\System32\CLUSAPI.dll (0x55560000)
D:\WINDOWS\System32\sensapi.dll (0x722B0000)

======================================================

Log entry below recorded at: <Data i godzina>
======================================================

Process ID: 2424 (Virtual PC.exe)

User context: MYDOMAIN\user

Process doesn't appear to be a service

PID	Port		Local IP	State		 Remote IP:Port
2424	TCP 1262 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:2192
2424	TCP 1731 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:53467
2424	TCP 2226 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:45214
2424	TCP 2229 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:2176
2424	TCP 4724 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:26634
2424	TCP 4725 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:2172
2424	TCP 4726 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:39049
2424	TCP 4727 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:37118
2424	TCP 4728 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:16491
2424	TCP 4729 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:20734
2424	TCP 4925 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:2064
2424	TCP 4930 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:8249
2424	TCP 4931 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:61639
2424	TCP 4932 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:22535
2424	TCP 2189 	127.0.0.1 	LISTENING	 0.0.0.0:45095
2424	TCP 1262 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.5.214:1745
2424	TCP 1731 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.4.228:1745
2424	TCP 2226 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 157.56.120.30:1745
2424	TCP 2229 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 157.56.121.78:1745
2424	TCP 4724 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.4.38:1745
2424	TCP 4725 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.5.105:1745
2424	TCP 4726 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.5.103:1745
2424	TCP 4727 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.4.240:1745
2424	TCP 4728 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.7.23:1745
2424	TCP 4729 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.4.241:1745
2424	TCP 4925 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.121.89:1745
2424	TCP 4930 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.113.92:1745
2424	TCP 4931 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.113.87:1745
2424	TCP 4932 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.121.93:1745
2424	UDP 2686 	0.0.0.0 			 *:*
2424	UDP 2687 	0.0.0.0 			 *:*

Port Statistics

TCP mappings: 29
UDP mappings: 2

TCP ports in a LISTENING state: 	15 = 51.72%
TCP ports in a ESTABLISHED state: 	14 = 48.28%

Loaded modules:
C:\Program Files\Microsoft Virtual PC\Virtual PC.exe (0x00400000)

C:\WINDOWS\System32\ntdll.dll (0x77F50000)
C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll (0x77E60000)
C:\WINDOWS\System32\DDRAW.dll (0x51000000)
C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll (0x77C10000)
C:\WINDOWS\system32\USER32.dll (0x77D40000)
C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll (0x77C70000)
C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll (0x77DD0000)
C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll (0x78000000)
C:\WINDOWS\System32\DCIMAN32.dll (0x73BC0000)
C:\WINDOWS\System32\DINPUT.dll (0x72280000)
C:\WINDOWS\System32\WINMM.dll (0x76B40000)
C:\WINDOWS\System32\iphlpapi.dll (0x76D60000)
C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll (0x71AB0000)
C:\WINDOWS\System32\WS2HELP.dll (0x71AA0000)
C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL (0x76BF0000)
C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll (0x763B0000)
C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll (0x70A70000)
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.10.0_x-ww_f7fb5805\COMCTL32.dll (0x71950000)
C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll (0x773D0000)
C:\WINDOWS\System32\WINSPOOL.DRV (0x73000000)
C:\WINDOWS\system32\ole32.dll (0x771B0000)
C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll (0x77120000)
C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll (0x77C00000)
C:\WINDOWS\System32\OLEACC.dll (0x74C80000)
C:\WINDOWS\System32\MSVCP60.dll (0x55900000)
C:\WINDOWS\System32\uxtheme.dll (0x5AD70000)
C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll (0x74720000)
C:\WINDOWS\System32\CLBCATQ.DLL (0x76FD0000)
C:\WINDOWS\System32\COMRes.dll (0x77050000)
C:\WINDOWS\System32\msxml4.dll (0x69B10000)
C:\WINDOWS\System32\LINKINFO.dll (0x76980000)
C:\WINDOWS\System32\ntshrui.dll (0x76990000)
C:\WINDOWS\System32\ATL.DLL (0x76B20000)
C:\WINDOWS\System32\NETAPI32.dll (0x71C20000)
C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll (0x75A70000)
C:\Program Files\Microsoft Firewall Client\wspwsp.dll (0x55600000)
C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll (0x71A50000)
C:\WINDOWS\System32\DNSAPI.dll (0x76F20000)
C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll (0x76FB0000)
C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll (0x76F60000)
C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll (0x71A90000)
C:\WINDOWS\System32\rasadhlp.dll (0x76FC0000)
C:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv (0x72D20000)
C:\WINDOWS\System32\msacm32.drv (0x72D10000)
C:\WINDOWS\System32\MSACM32.dll (0x77BE0000)
C:\WINDOWS\System32\midimap.dll (0x77BD0000)
C:\WINDOWS\System32\HID.DLL (0x688F0000)
C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.DLL (0x76670000)
C:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Virtual PC\VPCKeyboard.dll (0x10000000)
C:\WINDOWS\System32\mslbui.dll (0x605D0000)
C:\WINDOWS\System32\Secur32.dll (0x76F90000)
C:\WINDOWS\System32\security.dll (0x71F80000)
C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll (0x76D10000)
C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll (0x75F40000)
C:\WINDOWS\System32\cscui.dll (0x76620000)
C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll (0x76600000)
C:\WINDOWS\system32\MPR.dll (0x71B20000)
C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll (0x71C10000)
C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll (0x71CD0000)
C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll (0x71C90000)
C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll (0x71C80000)
C:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll (0x71BF0000)
C:\WINDOWS\System32\drprov.dll (0x75F60000)
C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll (0x75F70000)

Usługa Port Reporter obserwuje zmiany na portach i raportuje je w plikach dziennika. Zmiany mogą dotyczyć zwiększenia lub zmniejszenia liczby połączeń na porcie lub zmiany stanów istniejących połączeń. Usługa Port Reporter raportuje nawiązanie nowych połączeń z portem TCP lub zamknięcie istniejących połączeń. Usługa ta raportuje również zmianę stanu połączeń. Istnieją następujące stany portu TCP:
 • CLOSE_WAIT
 • CLOSED
 • ESTABLISHED
 • FIN_WAIT_1
 • LAST_ACK
 • LISTEN
 • SYN_RECEIVED
 • SYN_SEND
 • TIMED_WAIT
Przykładowa zmiana stanu to zmiana stanu ESTABLISHED połączenia na stan CLOSE_WAIT. Czasami usługa raportuje, że proces bezczynności systemu (PID 0) korzysta z niektórych portów TCP. Taka sytuacja może się pojawić, gdy program zainstalowany na komputerze łączy się z portem TCP, a następnie bardzo szybko się z nim rozłącza. Połączenie TCP między programem a portem może być pozostawione w stanie „Timed Wait”, mimo że program już nie działa. W tym przypadku usługa Port Reporter wykrywa, że port jest używany, ale nie może zidentyfikować programu, który używał portu, ponieważ program już nie działa. Port może być w stanie „Timed Wait” przez kilka minut, mimo że proces używający portu nie jest już uruchomiony.

Usługa Port Reporter tworzy wpis dziennika również wtedy, gdy program zainstalowany na komputerze zaczyna używać nowego portu UDP. Jeżeli przykładowo program wiąże się z portem UDP 69, usługa Port Reporter rejestruje tę akcję w plikach dziennika PR-PORTS i PR-PIDS. Usługa Port Reporter nie rejestruje datagramów UDP wysyłanych do portów UDP. Usługa Port Reporter rejestruje tylko fakt, że port UDP jest powiązany i akceptuje datagramy. Firma Microsoft zaleca sprawdzanie dziennika zdarzeń systemowych oraz dziennika zdarzeń aplikacji pod kątem zdarzeń rejestrowanych przez usługę Port Reporter. Usługa Port Reporter rejestruje zdarzenia podczas uruchamiania usługi, podczas tworzenia przez nią plików dziennika, po zatrzymaniu lub po napotkaniu błędu. Źródło zdarzeń jest rejestrowane jako PortReporter. Identyfikatory zdarzeń znajdują się w zakresie od 100 do 112.

Więcej informacji

Aby zobaczyć emisję WebCast dotyczącą narzędzia Port Reporter, kliknij numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base poniżej:
840832 Support WebCast: Port Reporter

Materiały referencyjne

PortQry w wersji 2.0 to narzędzie pokrewne. Umożliwia ono śledzenie aktywności na jednym porcie lub na wszystkich portach używanych przez określony proces. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia PortQry w wersji 2.0, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
832919 New features and functionality in PortQry version 2.0

Właściwości

Numer ID artykułu: 837243 - Ostatnia weryfikacja: 30 czerwca 2004 - Weryfikacja: 6.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster KB837243

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com