B?n có kinh nghi?m kí xu?t v?n đ? trên m?t máy tính d?a trên Windows XP, Windows Server 2003 d?a trên, d?a trên Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0 d?a trên

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 837115 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Khi b?n c? g?ng kí xu?t kh?i máy tính c?a b?n, b?n không th? kí xu?t, ho?c tin thư thoại s? ki?n đ? đăng trong Nh?t k? ?ng d?ng ch? ra r?ng thông tin người dùng đ? không đư?c b? n?p. V?n đ? này có th? x?y ra n?u Microsoft Windows ho?c chương tr?nh bên th? ba không ng?ng ch?y khi b?n c? g?ng kí xu?t kh?i máy tính c?a b?n. Bài vi?t này ch?a m?t phương pháp theo t?ng bư?c đ? giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? này.

N?u b?n đang xem n?i dung Web này trên máy tính có v?n đ?, b?n có th? s? d?ng t? đ?ng phát hi?n và s?a ch?a công c? n?i dung này ch?a. Công c? này s? giúp làm cho tr?nh g? r?i nhanh hơn, chính xác hơn, và d? dàng hơn cho b?n. N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, in n?i dung Web này, và s? d?ng nó trên máy tính có v?n đ?.

Lưu ? Nhi?u v?n đ? t?t máy không đư?c gây ra b?i ngư?i s? d?ng h? sơ unloading l?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? t?t máy, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308029Nâng cao x? l? s? c? cho v?n đ? này t?t máy trong Windows XP
324268 Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? t?t máy trong Windows Server 2003
315409 Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? t?t máy trong Windows 2000
Lưu ? Windows Vista và Windows Server 2008 g?m các ch?c năng t? đ?ng phát hi?n và s?a ch?a công c? (UPHClean) có ch?a n?i dung này. N?u b?n đang g?p prooblems kí xu?t Windows Vista và Windows Server 2008, vist web site Microsoft sau đây.

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng kí xu?t kh?i máy tính đó ch?y Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0, b?n có th? kinh nghi?m m?t ho?c nhi?u c?a các tri?u ch?ng sau đây:
 • S? ki?n này ?ng d?ng ID 1000, 1500, 1517, 1524 đang kí nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng. Tr?nh xem s? ki?n vào Nh?t k? ?ng d?ng là phương pháp chính xác nh?t đ? xác đ?nh thông tin người dùng d? b? l?i. N?u b?n không nh?n th?y nh?ng s? ki?n vào Nh?t k? ?ng d?ng, b?n không có thông tin người dùng d? b? l?i. Đ? bi?t thêm thông tin v? s? ki?n này bài vi?t trong Nh?t k? ?ng d?ng, xem các S? ki?n bài vi?t trong Nh?t k? ?ng d?ng keá tieáp.
 • H? sơ đ?m ?n không đư?c xóa khi b?n s? d?ng m?t thông tin người dùng di đ?ng đư?c c?u h?nh đ? xóa đ?ng g?i c?c b? đ?m ?n c?a h? sơ khi b?n kí xu?t. Trong s? các tri?u ch?ng l?i này đư?c ghi nh?n là s? ki?n thư trong Nh?t k? ?ng d?ng.
 • Trong Windows XP và Windows Server 2003, b?n có th? kí xu?t, nhưng b?n không th? ph?c h?i b? nh? có thông tin người dùng s? d?ng cho đ?n khi ngư?i dùng h? sơ có th? b? n?p. B?n có th? kí xu?t b?i v? thông tin người dùng di đ?ng h?a gi?i b?ng cách s? d?ng m?t đ?ng g?i c?a n?i dung c?a s? ki?m nh?p. Trong s? các tri?u ch?ng l?i này đư?c ghi nh?n là s? ki?n thư trong Nh?t k? ?ng d?ng.
 • Khi b?n c? g?ng kí xu?t trong Windows 2000, ti?t ki?m" Settings… "tin thư thoại s? đư?c hi?n th? trong m?t th?i gian dài, và Windows ng?ng c? g?ng đ? kí xu?t. N?u b?n đang s? d?ng m?t thông tin người dùng di đ?ng trên m?ng, Windows ch? ra r?ng thông tin người dùng trên máy tính không đi?u hoà v?i thông tin người dùng di đ?ng trên m?ng. B?n không th? kí nh?p v? thông tin người dùng đ? không kí xu?t. Trong s? các tri?u ch?ng l?i này đư?c ghi nh?n là s? ki?n thư trong Nh?t k? ?ng d?ng.
 • Trong Windows NT 4.0, b?n không th? kí xu?t và thông tin người dùng di đ?ng không ph?i là h?a gi?i.
 • B?n đ?t đ?n gi?i h?n kích thư?c cơ quan ki?m nh?p (RSL).
 • sao lưu không có th? B?t đ?u. Không có không có l?i trong Nh?t k? ?ng d?ng t? chương tr?nh sao lưu. Tuy nhiên, n?u b?n Tr?nh xem s? ki?n ID 1524, sao lưu chưa ch?y.

S? d?ng Microsoft User Profile Hive Dọn sạch b?n ghi d?ch v? đ? đi?u hoà thông tin người dùng

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng Microsoft User Profile Hive D?n d?p b?n ghi d?ch v? (UPHClean). UPHClean màn h?nh máy tính trong khi b?n kí xu?t, và sau đó UPHClean unloads và hoà thông tin người dùng, do đó b?n có th? kí xu?t. Phương pháp này cho th?y làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?t lên và ch?y UPHClean.

Lưu ? UPHClean đư?c h? tr? theo hệ điều hành sau:
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows 2000 (m?i phiên b?n)
Lưu ? Phiên b?n hi?n t?i c?a UPHClean (v1.6d) không ho?t đ?ng dư?i x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP ho?c Windows Server 2003. M?t phiên b?n m?i c?a UPHClean có th? đư?c h? tr? theo nh?ng hệ điều hành.

Quan tr?ng Phương pháp này đ?i h?i b?n ph?i tr?nh duy?t t? trang mà b?n bây gi? đang xem. B?ng cách duy?t kh?i trang này, n?i dung mà b?n bây gi? đang xem không c?n s? đư?c hi?n th?. V? v?y, trư?c khi b?n ti?p t?c, b?n có th? t?m th?y nó h?u ích đ? t?o ra m?t l?i t?t t?i web site này trên bàn làm vi?c c?a b?n đ? b?n có th? d? dàng tr? l?i vào trang này b?ng cách b?m đúp vào các phím l?i tắt. T?o l?i t?t t?i web site này trên bàn làm vi?c c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t ph?i vào trang này, và sau đó nh?p vào T?o l?i t?t.
 2. Trong các Internet Explorer hộp thoại h?p, b?m vào đ? t?o m?t shortcut trên desktop c?a b?n.
Phương pháp này đư?c đánh giá: d? dàng.

Ư?c tính th?i gian: 10 phút ho?c hơn, tùy thu?c vào t?c đ? kết nối Internet c?a b?n.

S? d?ng Microsoft User Profile Hive D?n d?p b?n ghi d?ch v? (UPHClean), h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i v? UPHClean. Đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t UPHClean, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 1B286E6D-8912-4E18-B570-42470E2F3582
  B?n s? đư?c nh?c đ? soát h?p th?c đ?ng g?i Windows c?a b?n.
 2. Ngay sau khi b?n đ? t?i v? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t UPHClean (UPHClean-Setup.msi), b?m đúp vào tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ? B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t.
 3. Trong thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t User Profile Hive Cleanup Service, nh?p vào Ti?p theo.
 4. Trên trang tho? thu?n mức cấp phép, đ?c các th?a thu?n Gi?y phép, h?y ch?n Tôi đ?ng ?, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Trong trang ch?n m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t, b?m Ti?p theo.
 6. Trong trang xác nh?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t, b?m Ti?p theo.
 7. Khi UPHClean đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y nh?p vào Đóng.

  Lưu ? UPHClean ch?y như m?t b?n ghi d?ch v? trong Windows và s? B?t đ?u t? đ?ng m?i khi đó Windows kh?i đ?ng.
 8. Đ? xác nh?n r?ng UPHClean đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?t lên và ch?y, b?m B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 9. Trong M? h?p, nh?p văn b?n sau đây và sau đó nh?p vào Ok:

  Services.msc
 10. Trong b?n ghi d?ch v?, trong các Tên c?t, xác đ?nh v? trí User Profile Hive Cleanup. Trong các T?nh tr?ng c?t, xác nh?n r?ng các b?n ghi d?ch v? User Profile Hive Cleanup B?t đ?u.
Quan tr?ng Windows Vista và Windows Server 2008 g?m các ch?c năng c?a UPHClean. G? cài đ?t chuyên bi?t UPHClean trư?c khi b?n nâng c?p lên Windows Vista ho?c Windows Server 2008. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t UPHClean, xem các Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? User Profile Hive Cleanup keá tieáp.

Lưu ? N?u b?n nh?n đư?c m?t l?i khi cài đ?t chuyên bi?t UPHClean, h?y th? như sau:
 • T?i v? UPHClean máy tính c?a b?n m?t l?n n?a. N?u b?n đang c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t UPHClean t? m?t máy tính trong m?ng lư?i c?a công ty b?n, sao cài đ?t chuyên bi?t UPHClean (UPHClean-Setup.msi) vào máy tính c?a b?n l?n đ?u tiên. Sau đó làm theo các bư?c trong ph?n này m?t l?n n?a đ? cài đ?t chuyên bi?t UPHClean.
 • cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n th?i gian ch?y m?i nh?t cho các ?ng d?ng Visual C++. Sau đó làm theo các bư?c trong ph?n này m?t l?n n?a đ? cài đ?t chuyên bi?t UPHClean. N?u b?n đang s? d?ng Windows NT 4.0, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n th?i gian ch?y m?i nh?t cho các ?ng d?ng Visual C++.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các c?u ph?n th?i gian ch?y m?i nh?t cho các ?ng d?ng Visual c + +, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  259403Làm th? nào đ? có đư?c các thành ph?n Visual C++ 6.0 th?i gian ch?y

M? xác nh?n

Đ? xác minh r?ng phương pháp này đ? làm vi?c, kí xu?t Windows. Windows s? kí xu?t ngay immediatley. M? Nh?t k? ?ng d?ng và detemine n?u b?t k? s? ki?n thư ch? ra r?ng đ? có nh?ng sai sót thông tin người dùng. Đ? bi?t thêm thông tin v? s? ki?n này bài vi?t trong Nh?t k? ?ng d?ng, xem các S? ki?n bài vi?t trong Nh?t k? ?ng d?ng keá tieáp.

N?u phương pháp này đ? làm vi?c: N?u b?n có th? kí xu?t Windows, và không có không có s? ki?n thư mà ch? ra r?ng đ? có ngư?i dùng h? sơ unloading l?i, b?n đ? thành công s?a ch?a v?n đ?.

N?u phương pháp này không làm vi?c: N?u b?n không th? kí xu?t Windows, ho?c không có s? ki?n thư mà ch? ra r?ng đ? có ngư?i dùng h? sơ unloading l?i, phương pháp này không làm vi?c. B?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ?, ho?c b?n có th? mu?n th? nâng cao kh?c ph?c s? c?.

Nâng cao gi?i đáp th?c m?c

N?u các ngu?n l?c li?t kê trong bài vi?t này không giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? ho?c n?u b?n g?p các tri?u ch?ng khác v?i nh?ng ngư?i đư?c mô t? trong bài vi?t này, tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft cho bi?t thêm thông tin. Đ? tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com

Sau đó, nh?p văn b?n c?a các thông báo l?i r?ng b?n nh?n đư?c, ho?c nh?p m?t mô t? c?a v?n đ?, trong trư?ng tra c?u.

Liên h? v?i h? tr?

N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, ti?c là n?i dung này không th? giúp đ? b?n b?t k? thêm. V? v?y, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ?, ho?c b?n có th? mu?n ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus

THÔNG TIN THÊM

thông tin người dùng và trương m?c ngư?i dùng


H? sơ c?a b?n là m?t t?p h?p các thi?t đ?t mà làm cho máy tính xem xét và làm vi?c theo cách b?n mu?n nó đ? xem xét và làm vi?c. H? sơ c?a b?n ch?a các thi?t đ?t cho n?n bàn làm vi?c, b?o v? màn h?nh, cho con tr? s? thích, đ? cài đ?t chuyên bi?t âm thanh và cho các tính năng khác. thông tin người dùng h?y ch?c ch?n r?ng s? thích cá nhân c?a b?n đư?c s? d?ng khi b?n kí nh?p vào Windows.

M?t thông tin người dùng khác v?i m?t tài kho?n ngư?i dùng mà b?n dùng đ? kí nh?p vào Windows. M?i trương m?c ngư?i dùng này có ít nh?t m?t h? sơ liên k?t v?i nó.

M?t trương m?c ngư?i dùng xác đ?nh các hành đ?ng ngư?i dùng có th? th?c hi?n trong Windows. Trên m?t máy tính đơn l? ho?c trên m?t máy tính là m?t thành viên c?a m?t nhóm làm vi?c, m?t tài kho?n ngư?i dùng thi?t l?p các mức cấp phép đư?c đ?nh cho m?i ngư?i dùng. Trên máy tính là m?t ph?n c?a vùng m?ng, m?t ngư?i s? d?ng ph?i là thành viên c?a ít nh?t m?t nhóm. Các quy?n và các quy?n đư?c c?p cho m?t nhóm đư?c ch? đ?nh cho các thành viên c?a nó.

Thông tin v? ngư?i dùng h? sơ phát ban, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Phát ban thông tin người dùng
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa918365.aspx
ki?m nh?p các lo?i
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa910532.aspx

User Profile Hive Cleanup service

User Profile Hive Cleanup service giúp đ?m b?o r?ng ngư?i dùng phiên hoàn toàn k?t thúc khi m?t ngư?i dùng kí nh?p. Duy h? th?ng các quy tr?nh và các ?ng d?ng th?nh tho?ng tr? các k?t n?i đ?n khóa registry trong thông tin người dùng sau khi m?t ngư?i s? d?ng các b?n ghi. Trong nh?ng trư?ng h?p, các phiên h?p ngư?i s? d?ng ngăn hoàn toàn k?t thúc. Đi?u này có th? d?n đ?n nh?ng v?n đ? khi b?n s? d?ng thông tin người dùng di đ?ng trong m?t môi trư?ng m?ng ho?c khi h? sơ đ? b? khóa đư?c s? d?ng như th?c hi?n thông qua vi?c chia s? máy tính b? công c? cho Windows XP.

Trong Windows 2000, b?n có th? hư?ng l?i t? các b?n ghi d?ch v? User Profile Hive Cleanup n?u Nh?t k? ?ng d?ng cho th?y s? ki?n ID 1000, và tin nhắn văn bản ch? ra r?ng h? sơ không x?p d? và các l?i là "Truy c?p b? t? ch?i." Trên Windows XP và Windows Server 2003, t? ch?c s? ki?n ID 1517 và 1524 cho cùng m?t v?n đ?.

User Profile Hive Cleanup service màn h?nh cho ngư?i s? d?ng đ? kí xu?t và cho ngư?i mà registry hives là v?n đư?c n?p. Khi đi?u này x?y ra, các b?n ghi d?ch v? s? xác đ?nh các ?ng d?ng mà có x? l? đó m? c?a cho s? phát ban và b?n phát hành chúng. Nó ghi nh?t k? tên ?ng d?ng và nh?ng khóa registry trái m?. Sau khi đi?u này x?y ra, các h? th?ng k?t thúc d? hàng h? sơ.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? UPHClean, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
UPHClean blog
http://blogs.technet.com/uphclean
File UPHClean Readme.txt
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 1B286E6D-8912-4E18-B570-42470E2F3582

S? ki?n bài vi?t trong Nh?t k? ?ng d?ng

Khi b?n c? g?ng kí xu?t kh?i máy tính đang ch?y Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0, m?t trong các s? ki?n sau đây bài vi?t trong Nh?t k? ?ng d?ng là m?t tri?u ch?ng c?a m?t ngư?i dùng h? sơ l?i.

Lưu ? M?t thông báo s? ki?n có th? d?n đ?n v? nhi?u l? do. Khi b?n nh?n đư?c m?t s? ki?n, xác nh?n r?ng nó có cùng m?t mô t? m?i lúc. Đi?u này s? giúp b?n xác đ?nh Tr?nh xem s? ki?n này là do m?t l?i thông tin người dùng.
Làm th? nào đ? xem Nh?t k? ?ng d?ng
Đ? xem Nh?t k? ?ng d?ng, làm như sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, nh?p văn b?n sau đây và sau đó nh?p vào Ok.

  eventvwr.msc
 3. Trong Event Viewer, nh?p vào ?ng d?ng.
Windows Vista và Windows Server 2008
Các ch?c năng c?a UPHClean (v1.6) đư?c bao g?m trong Windows Vista và Windows Server 2008 ngư?i dùng h? sơ b?n ghi d?ch v?. dịch vụ Hồ sơ Người dùng th?c hi?n t?t c? công vi?c c?n thi?t đ? ngăn ch?n ngư?i dùng h? sơ kí xu?t l?i t? x?y ra.

Khi b?n ghi d?ch v? thông tin người dùng s? hành đ?ng đ? ngăn ch?n m?t thông tin người dùng x?p d?, nó ghi nh?t k? s? ki?n 1530.

S? ki?n lo?i: L?i
ID s? ki?n: 1530
Nhi?m v? th? lo?i: không có
M?c đ?: c?nh báo
Mô t?: Windows phát hi?n t?p tin ki?m nh?p c?a b?n đang v?n c?n dùng b?i ?ng d?ng khác ho?c b?n ghi d?ch v?. T?p s? đư?c b? n?p bây gi?. Các ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? mà gi? t?p ki?m nh?p c?a b?n có th? không ho?t đ?ng đúng sau đó.

Windows XP và Windows Server 2003

S? ki?n lo?i: L?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1517
Mô t?:
Windows lưu s? ki?m nh?p Tên_máy_tính\tên_ngư?i_dùng ngư?i dùng trong khi m?t ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? v?n đang dùng s? ghi trong Nh?t k? t?t. Các b? nh? đư?c s? d?ng b?i ngư?i s? d?ng ki?m nh?p không đư?c tr? t? do. Cơ quan ki?m nh?p s? b?c d? khi nó không c?n đư?c s? d?ng. Đi?u này là do b?n ghi d?ch v? ch?y như m?t trương m?c ngư?i dùng, th? c?u h?nh b?n ghi d?ch v? đ? ch?y trong LocalService ho?c NetworkService tài kho?n.

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
S? ki?n Th? lo?i: không có
ID s? ki?n: 1524
Mô t?:
Windows không th? l?y c?a b?n các l?p h?c registry file - it's still in s? d?ng b?i ?ng d?ng hay b?n ghi d?ch v? khác. T?p s? đư?c b? n?p khi nó không c?n đư?c s? d?ng.

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n Ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
Event ID: 1500
Mô t?:
Windows không th? kí nh?p b?n do h? sơ c?a b?n không th? n?p đư?c. Ki?m tra r?ng b?n đang k?t n?i v?i m?ng, ho?c m?ng c?a b?n đang ho?t đ?ng m?t cách chính xác. N?u v?n đ? này v?n c?n, h?y liên h? v?i người quản tr? mạng c?a b?n.
Chi ti?t:
------------------------------
Truy c?p b? t? ch?i

Windows 2000

S? ki?n lo?i: L?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1000
Mô t?:
Windows không th? b? n?p t?p ki?m nh?p c?a b?n. N?u b?n có m?t chuy?n vùng h? sơ, thi?t l?p c?a b?n không nhân r?ng. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? c?a b?n.
Chi ti?t:
------------------------------
Truy c?p b? t? ch?i

S? ki?n lo?i: L?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1000
Mô t?:.
Windows không th? b? n?p t?p ki?m nh?p l?p c?a b?n. N?u b?n có m?t h? sơ di đ?ng, cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n không đư?c nhân r?ng. Liên h? c?a b?n ngư?i qu?n tr?.
Chi ti?t:-
-----------------------------
Truy c?p là b? t? ch?i

S? ki?n Lo?i: l?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1000
Mô t?:
Windows không th? kí nh?p b?n do h? sơ không th? đư?c n?p. Liên h? v?i người quản tr? mạng c?a b?n.

Windows NT 4.0

S? ki?n lo?i: L?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1000
Mô t?:
hệ điều hành đ? không th? n?p h? sơ c?a b?n. Xin vui l?ng liên h? v?i người quản tr? mạng c?a b?n.
Chi ti?t:
------------------------------
Truy c?p b? t? ch?i.

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? User Profile Hive Cleanup
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, nh?p văn b?n sau đây và sau đó nh?p vào Ok.

  appwiz.cpl
 3. Trong Thêm/lo?i b? chương tr?nh, b?m User Profile Hive Cleanup Service, sau đó b?m Lo?i b?.
 4. Nh?p vào .

Thu?c tính

ID c?a bài: 837115 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.1
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbresolve kbtshoot kbserviceprocess kbwinservperf kbprofiles kbprb kbmt KB837115 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 837115

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com