Izmantojot Windows atjaunin??anas vietni vai Microsoft atjaunin??anas vietni, var rasties ar pagaidu savienojumu saist?t?s k??das.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 836941 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kad izmantojat vietni Windows atjaunin??anas vietni vai Microsoft atjaunin??anas vietni, lai mekl?tu un instal?tu atjaunin?jumus, iesp?jams, tiks par?d?ts k?ds no k??du zi?ojumiem, kas nor?d?ti sada?? ?Simptomi?.

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet Windows Update probl?mu risin?t?ju, lai veiktu sistem?tisku p?rbaudi un labo?anu.

Windows 8 vai Windows 7

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Probl?mu risin?t?js Autom?tisk? Windows atjaunin??anas probl?mu diagnostic??ana un nov?r?ana, iesp?jams, var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudzas probl?mas.Uzzin?t vair?kPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2

Windows Vista vai Windows XP

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Probl?mu risin?t?js Autom?tisk? Windows atjaunin??anas probl?mu diagnostic??ana un nov?r?ana iesp?jams, var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Papildinform?cijaPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2
Lai ieg?tu papildinform?ciju par probl?mu risin?t?ju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
Apraksts par Windows Update probl?mu risin?t?ju

Svar?gi! Liel?kaj? da?? gad?jumu ??s k??das izraisa nelieli sakaru trauc?jumi starp atjaunin?mo datoru un lejupiel?d?jamo atjaunin?jumu. Parasti ??s probl?mas tiek patst?v?gi atrisin?tas. Pirms m??in?t izmantot k?du no ?aj? rakst? nor?d?taj?m probl?mu nov?r?anas metod?m, izm??iniet vienu vai abas t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  • Aizveriet vietni Windows Update, pagaidiet 10 l?dz 15 min?tes un p?c tam restart?jiet vietni Windows Update, lai mekl?tu atjaunin?jumus.
  • Iesl?dziet Windows autom?tisko atjaunin??anu, lai atjaunin?jumi tiktu autom?tiski instal?ti ik p?c 24 stund?m.

Piez?me. ??s k??das var rasties, pat ja t?kla iestat?jumos nav veiktas izmai?as.


Simptomi

Kad izmantojat vietni Windows Update vai Microsoft Update, lai mekl?tu un instal?tu atjaunin?jumus, iesp?jams, k??das zi?ojumos tiks par?d?ts k?ds no t?l?k nor?d?tajiem k??das kodiem.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Heksadecim?ls k??das kods Decim?ls k??das kodsAPI k??das apraksts
0x80070008-2147024888ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
0x800705B4-2147023436Error_Timeout
0x8007000E-2147024882E_OUTOFMEMORY
0x80072EE2-2147012894ERROR_INTERNET_TIMEOUT
0x80072EFD-2147012867ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
0x80072EE7-2147012889ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
0x80072EEF-2147012881ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
0x80072EFE-2147012866ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
0x8024400E-2145107954SUS_E_PT_SOAP_SERVER
0x80072F76-2147012746ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND
0x80244016-2145107946SUS_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST
0x80072F78-2147012744ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
0x80244022-2145107934SUS_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL
0x80090305-2146893051SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND
0x8024402F-2145107921WU_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS
0x8009033F-2146892993SEC_E_Shutdown_IN_Progress
0xC80003FA-939523078hrReadVerifyFailure
0x80244008-2145107960SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT
0xC800042D-939523027HrVersionStoreOutOfMemory
0x8024400A -2145107958SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE
0x80071A90-2147018096ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT
0x8024400D-2145107955SUS_E_PT_SOAP_CLIENT

Iemesls

??s k??das var rasties k?du no t?l?k nor?d?to probl?mu d??.
  • Programmas vai procesi, kas trauc? interneta sakarus
  • Datora resursu probl?mas
  • Augsta interneta noslodze
  • Atkopjamas datu b?zes k??das

Uzzi?as

Ja ?aj? rakst? sniegt? inform?cija nepal?dz?ja, atlasiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m atsauc?m.

Rekviz?ti

Raksta ID: 836941 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. marts - P?rskat??ana: 35.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Update
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbhowto kbacwsurvey kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdate kberrmsg kbprb kbcip kbvideocontent KB836941

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com