Chu thich phat hanh cho Windows XP Goi Dich vu 2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 835935 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Quan trong Bai vit nay cha thng tin v cach sa i s ng ky. Trc khi ban sa i s ng ky, bao am sao lu s ng ky va bao am rng ban hiu c cach khi phuc s ng ky nu co s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, khi phuc, va sa i s ng ky, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
256986 M ta v S ng ky cua Microsoft Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay lit k cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft co trong cac chu thich phat hanh cho Microsoft XP Goi Dich vu 2 (SP2) va Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005. Bai vit nay cung lit k cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft cung cp tai liu v cac vn a xac inh va cac thng tin khac v Windows XP SP2 danh cho chu thich phat hanh. Nhng vn a xac inh nay va cac thng tin khac cha c ghi lai trong bai vit nao cua C s Kin thc Microsoft.

Chu y Cac cu phn va tinh nng cua Windows XP SP2 u co trong Windows XP Tablet PC Edition 2005.

bit thm thng tin v cac s c c khc phuc trong Windows XP SP2, bm cac s bai vit sau y xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
811113 Danh sach cac ming va co trong Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
838079 Cng cu H tr Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
giai quyt vn nay, hay ly goi dich vu mi nht cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

THNG TIN THM

Ngi tiu dung

Chung

838080 Cng cu Trin khai Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thit lp

837783 Yu cu khng gian ia cng i vi Windows XP Goi dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
873153 Phn mm oc man hinh co th khng hoat ng nu ban cai t Windows XP Goi Dich vu 2 s dung OOBE (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
883609 Thng bao li "Goi dich vu nay yu cu may chay ngun AC trc khi bt u thit lp khi ban cai t Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Chng trinh va thit bi

883607 Chc nng may chu Web co th khng hoat ng ung cach sau khi ban cai t Windows XP Goi dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
878461 Anh khng xut hin nh mong mun, hoc ban nhn c thng bao li khi ban m tp HTML trn may tinh chay trn Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
883613 Outlook Express t ng tai xung ni dung bn ngoai khi ban tra li thng bao hoc chuyn tip thng bao trn may tinh chay trn Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
878451 Cach bt tinh nng Chia se Ban lam vic T xa cua Windows Netmeeting trongWindows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
883605 Tinh nng mi cua muc Pa-nen iu khin Tac vu theo Lich biu co trong Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
884487 Co chng khng chay khi ban bm vao mt s ia WMV HD DVD trong Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Doanh nghip

Chung

838080 Cng cu Trin khai Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
883608 Ban nhn c thng bao li khi ban thm tham chiu vao i tng COM trong Visual Studio .NET sau khi ban cai t Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
841625 Cp nht ni dung Tr giup tich luy Goi Giao din Ngi dung a ngn ng cua Microsoft Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
884768 LI: Ban khng th ong ca s Internet Explorer bng cach s dung phng phap window.setTimeout(window.close,1) trong Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thit lp

837783 Yu cu khng gian ia cng i vi Windows XP Goi dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Chng trinh va thit bi

883603 Windows Movie Maker 2.1 c cai t trn may tinh cua ban khi ban cai t Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Kt ni mang va truyn thng

883611 Ban phai chi inh cac thit t Chinh sach Nhom nht inh trc khi ban quan tri t xa B Chinh sach Tng hp (RSoP) hoc chinh sa t xa cac i tng Chinh sach Nhom trong Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
884020 Cac chng trinh kt ni vi ia chi IP trong dai ia chi quay vong co th khng hoat ng nh mong mun trong Windows XP Goi Dich vu 2

Bao mt

842933 Thng bao li "Muc nhp sau y trong phn [cac xu] qua dai va a c ct bt" khi ban c gng sa i hoc xem GPO trong Window Server 2003, Windows XP hoc Windows 2000 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
872769 Ban khng th cu hinh thit t Tng la cua Windows trn may khach chay trn Windows XP Goi Dich vu 2 trong mang s dung Windows Small Business Server 2003 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

THAM KH?O

bit thm thng tin v nhng thay i chc nng trong Windows XP Goi Dich vu 2, xem tai liu "Nhng thay i chc nng trong Windows XP Goi Dich vu 2". xem tai liu nay, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/sp2chngs.mspx

Thu?c tnh

ID c?a bi: 835935 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 14.1
p d?ng
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
  • the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
T? kha:
kberrmsg kbinfo kbtshoot kbfirewall kbnetwork KB835935

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com