Các ?ng d?ng b? qua h?i chúng c?nh nhau trên toàn c?u d?ch v? có th? d? b? t?n thương đ?n các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i m?t c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 835322 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Trên Microsoft Windows Server 2003 d?a trên máy tính, qu?n tr? viên có th? b? qua b?t k? h?i chúng c?nh nhau trên toàn c?u C?p Nh?t cho m?t ?ng d?ng c? th?. Trên Microsoft Windows XP trên máy tính, phát tri?n ph?n m?m và qu?n tr? viên có th? b? qua b?t k? h?i chúng c?nh nhau trên toàn c?u C?p Nh?t cho m?t ?ng d?ng c? th?. Tuy nhiên, tính năng bypass này có th? làm cho ?ng d?ng c?a b?n d? b? t?n thương đ?n các v?n đ? mà n?u không s? đư?c c? đ?nh b?ng cách cài đ?t m?t c?p nh?t ph?n m?m Microsoft toàn c?u. V? v?y, chúng tôi đ? ngh? r?ng các nhà phát tri?n ph?n m?m và qu?n tr? viên không s? d?ng tính năng này.

Chúng tôi không khuyên b?n s? d?ng h?i chúng c?nh nhau đư?c tr?n l?n v?i chuy?n hư?ng DLL/COM vào Windows k? thu?t. H?y xem ph?n "Thông tin thêm" đ? t?m chi ti?t.

THÔNG TIN THÊM

L?p ráp c?nh nhau có ch?a m?t t?p h?p các ngu?n l?c khác mà có th? bao g?m m?t ho?c nhi?u t?p tin DLL, các l?p h?c windows, COM máy ch?, lo?i thư vi?n ho?c giao di?n. Các ngu?n tài nguyên luôn luôn đư?c cung c?p v?i nhau cho các ?ng d?ng. L?p ráp c?nh nhau đư?c ch?n b?i m?t v?n đơn XML có th? t?n t?i trong b?t k? m?t trong nh?ng đ?a đi?m sau:
 • M?t ngu?n tài nguyên trong t?p tin th?c thi đ? áp d?ng.
 • M?t t?p tin v?i m?t ". exe.manifest" ph?n m? r?ng đư?c cài đ?t trong thư m?c tương t? như các ?ng d?ng t?p tin th?c thi.
 • M?t thi?t l?p trong ?ng d?ng c?a Microsoft cơ s? d? li?u kh? năng tương thích. N?u m?t ?ng d?ng v?n đư?c cung c?p b?i cơ s? d? li?u Microsoft Application Compatibility, manifest s? ưu tiên hơn nh?ng g? đư?c cung c?p b?i các ?ng d?ng.
Sau khi tri?n khai, phát tri?n ph?n m?m ho?c qu?n tr? viên có th? C?p Nh?t l?p ráp c?u h?nh trên m?t cơ s? cho m?i ?ng d?ng c?u h?nh b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin c?u h?nh ?ng d?ng. T?p c?u h?nh ?ng d?ng là m?t t?p tin v?i m?t ". exe.config" ti?n ích m? r?ng đó là trong cùng m?t thư m?c như t?p tin th?c thi c?a ?ng d?ng. T?p c?u h?nh ?ng d?ng có th? đư?c dùng đ? chuy?n hư?ng m?t ?ng d?ng c? th? t? vi?c s? d?ng m?t phiên b?n h?i c?nh nhau đ? s? d?ng m?t phiên b?n c?a h?i đ?ng tương t?, mà không có vi?c ?ng d?ng. Ví d?, m?t ngư?i qu?n tr? ho?c nhà phát tri?n có th? C?p Nh?t, ho?c "opt-in" đ?, m?t ?ng d?ng riêng l? đ? s? d?ng m?t h?i c?nh nhau m?i hơn mà không bu?c trên t?t c? các ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng m?t chính sách c?a nhà xu?t b?n. Y Cynulliad c?nh nhau m?i hơn sau đó ph?i m?t hơn cho phiên b?n trư?c đó l?p ráp cho các ?ng d?ng đ? ch? đ?nh.

Ngoài ra, ngư?i qu?n tr? cho Windows Server 2003, ho?c m?t ngư?i qu?n tr? ho?c nhà phát tri?n ph?n m?m cho Windows XP, có th? b? qua, ho?c "opt-out" c?a, b?t k? trên toàn c?u C?p Nh?t h?i chúng c?nh nhau cho m?t ?ng d?ng c? th?, thay v? lo?i b? h?i đ?ng C?p Nh?t trên toàn c?u cho t?t c? các ?ng d?ng. Đ? làm đi?u này, ngư?i qu?n tr? có th? C?p Nh?t t?p tin c?u h?nh ?ng d?ng bao g?m m?t <publisherpolicy apply="no"></publisherpolicy> nguyên t?.

Đ? xác đ?nh li?u m?t t?p tin c?u h?nh ?ng d?ng đang đư?c s? d?ng đ? vư?t qua b?t k? trên toàn c?u updated h?i chúng c?nh nhau cho m?t ?ng d?ng c? th? trên m?t máy tính d?a trên Windows XP, nh?n cho các <publisherpolicy apply="no"></publisherpolicy> y?u t? trong m?t t?p tin .config v?i tên t?p tin gi?ng như t?p tin th?c thi ?ng d?ng. Ví d?, t?m ki?m các <publisherpolicy apply="no"></publisherpolicy> y?u t? trong các ?ng d?ng. exe.config t?p tin đ? xác đ?nh li?u C?p Nh?t trên toàn c?u h?i đ?ng c?nh nhau khác nhau đang đư?c b? qua cho m?t ?ng d?ng có s? d?ng ?ng d?ngexe như t?p tin th?c thi c?a nó. Đi?u này ?ng d?ng. exe.config t?p đư?c cài đ?t trong cùng m?t v? trí như các ?ng d?ng ?ng d?ng v?n.

Tính năng này cho phép các nhà phát tri?n ph?n m?m và qu?n tr? viên có ch?n l?c t?t m?t c?p nh?t ph?n m?m Microsoft cho m?t ?ng d?ng c? th? không làm vi?c m?t cách chính xác khi c?p nh?t ph?n m?m đư?c cài đ?t. (V? v?y, các nhà phát tri?n ph?n m?m ho?c qu?n tr? viên không ph?i lo?i b? b?n c?p nh?t ph?n m?m cho t?t c? các ?ng d?ng.) Tuy nhiên, n?u m?t ?ng d?ng bao g?m bypass như v?y, các ?ng d?ng có th? d? b? t?n thương đ?n b?t k? v?n đ? đó đư?c c? đ?nh b?i C?p nh?t ph?n m?m.

Chú ý B? qua này đ?i h?i ph?i có m?t m?c nh?p trong ?ng d?ng c?a Microsoft Compatibility cơ s? d? li?u trên máy tính d?a trên Windows Server 2003. Thi?t đ?t này có th? đư?c thêm vào b?i ngư?i qu?n tr? ho?c b?i Microsoft trong m?t c?p nh?t ph?n m?m.

Có nhi?u phương pháp b? sung r?ng tác gi? ?ng d?ng, ho?c ai đó v?i ki?m soát c?a thư m?c ?ng d?ng, có th? b? qua vi?c C?p Nh?t toàn c?u.

Th?n tr?ng v? cách s? d?ng chuy?n hư?ng DLL/COM vào Windows k? thu?t

K? thu?t này thư?ng cu?c g?i cho m?t t?p tin .local đư?c tri?n khai v?i các ?ng d?ng. Yêu c?u này giúp gi?m v?n đ? tương thích ?ng d?ng.

Chú ý Taäp tin .local làm cho h? th?ng thích các b?n sao c?a t?p DLL trong thư m?c ?ng d?ng thay v? c?a b?n sao toàn c?u, có th? là m?t C?p Nh?t d?ch v? có giá tr?. Chúng tôi đ? ngh? r?ng phát tri?n ph?n m?m và qu?n tr? viên s? d?ng tính năng này c?n th?n, ho?c không ph?i ? t?t c?, khi ?ng d?ng s? d?ng m?t h?i c?nh nhau.

Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c chuy?n hư?ng DLL/COM vào Windows k? thu?t, truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa375142.aspx


Th?c hành đư?c đ? ngh? cho các nhà phát tri?n ph?n m?m ngư?i s? d?ng h?i chúng c?nh nhau
 • Tàu v?i m?t bi?u hi?n ?ng d?ng danh sách các phiên b?n c?a h?i đ?ng c?nh nhau r?ng ?ng d?ng c?a b?n đư?c xây d?ng ho?c th? nghi?m v?i ?ng d?ng c?a b?n.
 • Luôn luôn tri?n khai t?p kê h?i c?nh nhau v?i DLLs c?nh nhau, ngay c? khi b?n ch?n đ? tri?n khai thư m?c ?ng d?ng.
 • N?u b?n cài đ?t ?ng d?ng c?a b?n trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000 hay phiên b?n trư?c c?a c?a s?, không tàu h?i đ?ng c?nh nhau trong thư m?c ?ng d?ng đ? nh?ng h? đi?u hành. Thay vào đó, m?t b?ng bên h?i đ?ng nên đư?c s? d?ng t? c?p h? th?ng.
 • Không s? d?ng các tính năng .local, c?n đư?c g?i là DLL/COM Redirection trên Windows.
 • Không ch?y các ch?c năng LoadLibrary ngày h?i DLLs c?nh nhau v?i m?t đư?ng d?n đ?y đ? r? ràng. Thay vào đó, s? d?ng liên k?t t?nh ho?c s? d?ng ch?c năng LoadLibrary v?i tên t?p tin DLL nguyên. Ví d?, s? d?ng "Gdiplus.dll" như là tên t?p tin.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms997620.aspx

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ?ng d?ng b? cô l?p và h?i chúng c?nh nhau, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa375193.aspx
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 835322 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbsecurity kbtshoot kbinfo kbprb kbmt KB835322 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:835322

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com