B?n nh?n đư?c m?t "Stop m? l?i 0x0000007F" (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP) thông báo l?i và Windows 2000 d?a trên máy tính c?a b?n kh?i đ?ng l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 835281 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y Symantec AntiVirus Corporate Edition 8,0 và NSI ph?n m?m Double-đi trên m?t Microsoft Windows 2000 Server d?a trên máy tính, b?n có th? kinh nghi?m m?t ho?c c? hai trong s? các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như các sau:
  NG?NG 0X0000007F (0X00000008, 0X00000000, 0X00000000, 0X00000000)
  (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)
 • Máy tính c?a b?n kh?i đ?ng b?t ng?.
Các phiên b?n khác c?a Symantec AntiVirus c?ng có th? t?o ra nh?ng tri?u ch?ng này.

NGUYÊN NHÂN

Khi m?t ch? đ? th?c hi?n, Windows 2000 phân b? 12 KB h?t nhân stack không gian cho ch? đ? đó. Khi các nhu c?u cho không gian ngăn x?p l?n hơn các X?p ch?ng s?n dùng v? tr?, m?t d?ng 0x0000007f x?y ra l?i, và máy tính c?a b?n có th? kh?i đ?ng l?i.

GI?I PHÁP

B?i v? các đi?u ki?n khác có th? gây ra m?t l?i d?ng 0x0000007f, xác minh r?ng v?n đ? n?y sinh t? m?t h?t nhân stack overflow đi?u ki?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, có đư?c t?p k?t xu?t b? nh? h?t nhân t? máy tính.

Trong đ? cho hotfix này đ? làm vi?c, b?n ph?i c?ng áp d?ng m?t b?n c?p nh?t cho ph?n m?m NSI Double-m?t. B?n c?p nh?t này g?i các IoCreateFileSpecifyDeviceObjectHintch?c năng. Ch?c năng này cho phép m?t tr?nh đi?u khi?n l?c ch?n ng?ng kêu g?i các NTFS đ? quy h? th?ng t?p tin trên cùng m?t ngăn x?p. Đ? có đư?c c?p nh?t này, liên h? v?i NSI, và sau đó yêu c?u hotfix HF28130.

Các ngăn x?p v? tr? gi?i h?n v?n c?n t?n t?i trong Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003. Tuy nhiên, các IoCreateFileSpecifyDeviceObjectHint ch?c năng là h?t nhân c?a c? hai các h? đi?u hành. N?u b?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n l?c đ? th?c hi?n các ch?c năng trong các h? đi?u hành, b?n có th? b?o t?n ngăn x?p v? tr?.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  10-Feb-2004 19:47 5.0.2195.6897   30,160 Mountmgr.sys
  30-Apr-2004 02:35 5.0.2195.6927  1,701,312 Ntkrnlmp.exe   
  30-Apr-2004 02:35 5.0.2195.6927  1,700,992 Ntkrnlpa.exe   
  30-Apr-2004 02:35 5.0.2195.6927  1,722,624 Ntkrpamp.exe   
  30-Apr-2004 02:35 5.0.2195.6927  1,678,144 Ntoskrnl.exe 
  30-Apr-2004 02:35 5.4.15.0      6,656 Spmsg.dll


Đ? thêm thông tin v? vi?c này v?n đ?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822789B?n nh?n đư?c m?t "ng?ng 0x0000007F" thông báo l?i ho?c máy tính c?a b?n b?t ng? kh?i đ?ng l?i
N?u b?n th?c hi?n gi?i pháp mà đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 822789, các Symantec ch?ng vi-rút Navap.sys thành ph?n s? ki?m tra cho m?t s? ti?n mi?n phí h?t nhân stack không gian trư?c khi các ti?n thu đư?c thành ph?n. N?u các lư?ng không gian mi?n phí h?t nhân stack là ít hơn đ? ch? đ?nh b?i KStackMinFree cơ quan đăng k? có giá tr? mà đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c 822789, các Thành ph?n Navap.sys s? ho?n công vi?c c?a m?nh.

N?u b?n đ? th?c hi?n các gi?i pháp đó th?o lu?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c 822789, và b?n v?n c?n kinh nghi?m h?t nhân stack v?n đ? tràn, áp d?ng hotfix này v?i b?n C?p Nh?t NSI. N?u b?n đ? th?c hi?n các gi?i pháp và không có nhi?u kinh nghi?m h?t nhân ngăn x?p tràn v?n đ? k? t? đó, b?n có th? mu?n áp d?ng hotfix này và sau đó gi?m lư?ng không gian ngăn x?p h?t nhân đư?c ch? đ?nh b?i KStackMinFree đăng k? giá tr?. Trong trư?ng h?p này, các thành ph?n Navap.sys yêu c?u s? lư?ng th?p c?a h?t nhân stack không gian và tháng không th? ch?y thư?ng xuyên hơn.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915 T?p m?i lư?c đ? đ?t tên cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
838804 B?n nh?n đư?c m?t l?i "0x0000007F" d?ng trên m?t máy tính trên Windows 2000
Các s?n ph?m c?a bên th? ba r?ng đây bài th?o lu?n v? đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 835281 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB835281 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:835281

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com