Trinh iu khin lp m thanh net cao Kin truc m thanh Toan cu (UAA) sn co cho Windows Server 2003, Windows XP, va Window 2000

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 835221 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Ch ?
Quan trong Microsoft a phat hanh phin ban 1.0a cua trinh iu khin lp m thanh net cao Kin truc m thanh Toan cu (UAA) cho Microsoft Windows. Phin ban mi hn nay h tr m thanh net cao va modem c Microsoft bit ti k t ngay 01/08/2004. y la phin ban th hai cua trinh iu khin nay va thay th hotfix nay. Chung ti khuyn nghi ban cai t phin ban 1.0a cua trinh iu khin nay. co thm thng tin v phin ban 1.0a cua trinh iu khin nay va cach ly phin ban nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
888111 Phin ban trinh iu khin lp m thanh net cao Kin truc m thanh Toan cu (UAA) 1.0a sn co cho Windows XP, Windows Server 2003, va Window 2000
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GII THIU

Bai vit nay m ta phin ban u tin cua trinh iu khin lp m thanh co net cao Kin truc m thanh Toan cu (UAA) cho Microsoft Windows. Trinh iu khin nay c thit k lam vic vi cac phin ban Windows sau y:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP Goi Dich vu 1 (SP1)
 • Microsoft Windows 2000 Goi Dich vu 4 (SP4)
Phin ban nay h tr m thanh net cao va modem c Microsoft bit ti k t ngay 19/03/2004. Goi nay se khng h tr m thanh net cao c cng b vi Microsoft sau ngay nay.

THNG TIN THM

Mt tinh nng c h tr co th sa i hanh vi mc inh cua san phm ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, tinh nng nay chi nhm sa i hanh vi ma bai vit nay m ta. Chi ap dung cho h thng c bit cn n tinh nng nay. Tinh nng nay co th c kim tra thm. Tuy nhin, nu h thng khng bi anh hng nghim trong do thiu tinh nng nay, chung ti khuyn nghi ban i cp nht phn mm mi co tinh nng nay.

Nu tinh nng nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly tinh nng nay.

Chu y Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi phi h tr thng thng se ap dung i vi cac vn va cu hoi h tr b sung khng phu hp vi tinh nng cu th nay. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay ghe thm trang Web sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Mu "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng ma tinh nng nay sn co. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do tinh nng nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, may tinh cua ban phai cai t mt trong nhng phin ban Windows sau y:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP vi Goi Dich vu 1 (SP1)
 • Microsoft Windows 2000 vi Goi Dich vu 4 (SP4)

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin tp

Phin ban ting Anh cua ban cp nht nay co cac thuc tinh tp (hoc thuc tinh tp mi hn) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, tp o a c chuyn i thanh gi ia phng. tim kim s khac bit gia UTC va gi ia phng, s dung tab Mui gi cng cu Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.

Windows Server 2003

  Ngay     Thi gian  Phin ban   Kich thc    Tn tp
  --------------------------------------------------------------
  Ngay 12/08/2004 17:45 5.10.0.5011    137,728 Hdaudbus.sys
  Ngay 12/08/2004 17:45 5.10.0.5011    113,664 Hdaudio.sys
  Ngay 12/08/2004 17:45 5.10.0.5011    24,064 Hdaudprop.dll
  Ngay 12/08/2004 17:45 5.10.0.5011     5,120 Hdaudpropres.dll
  Ngay 12/08/2004 17:45 5.10.0.5011    61,952 Hdaudpropshortcut.exe
  Ngay 17/03/2004 23:04 9.0.0.3140    147,456 Mssap.dll
  Ngay 15/03/2004 20:44 5.2.3790.141   146,432 Portcls.sys

Windows XP SP1

  Ngay     Thi gian  Phin ban   Kich thc    Tn tp
  --------------------------------------------------------------
  Ngay 12/08/2004 17:45 5.10.0.5011    137,728 Hdaudbus.sys
  Ngay 12/08/2004 17:45 5.10.0.5011    113,664 Hdaudio.sys
  Ngay 12/08/2004 17:45 5.10.0.5011    24,064 Hdaudprop.dll
  Ngay 12/08/2004 17:45 5.10.0.5011     5,120 Hdaudpropres.dll
  Ngay 12/08/2004 17:45 5.10.0.5011    61,952 Hdaudpropshortcut.exe
  Ngay 17/03/2004 23:05 9.0.0.3140    134,144 Mssap.dll
  Ngay 16/03/2004 01:41 5.1.2600.1364   135,040 Portcls.sys

Windows 2000 SP4

  Ngay     Thi gian  Phin ban   Kich thc    Tn tp
  --------------------------------------------------------------
  Ngay 12/08/2004 17:45 5.10.0.5011    137,728 Hdaudbus.sys
  Ngay 12/08/2004 17:45 5.10.0.5011    113,664 Hdaudio.sys
  Ngay 12/08/2004 17:45 5.10.0.5011    24,064 Hdaudprop.dll
  Ngay 12/08/2004 17:45 5.10.0.5011     5,120 Hdaudpropres.dll
  Ngay 12/08/2004 17:45 5.10.0.5011    61,952 Hdaudpropshortcut.exe
  Ngay 15/03/2004 19:20 5.0.2195.6906   148,368 Portcls.sys
  Ngay 15/03/2004 19:19 5.0.2195.6906   46,032 Sysaudio.sys

THNG TIN THM

UAA mi m ta kin truc trinh iu khin lp cho cac giai phap m thanh cua may tinh c h tr trong h iu hanh Microsoft Windows.

Mt thit bi m thanh tng thich vi UAA co th da hoan toan vao h iu hanh h tr trinh iu khin. Tuy nhin, nha cung cp phn cng khng phai cung cp mt trinh iu khin tuy chinh cho thit bi. Microsoft co k hoach h tr trinh iu khin lp UAA cho cac lp sau y cua thit bi m thanh trong Windows Server 2008.
 • USB Audio
 • IEEE 1394 AV/C
 • m thanh net cao
Thit bi m thanh net cao tng thich vi thng s ky thut v m thanh net cao cua Intel. Thit bi m thanh net cao co th kt ni bus PCI hoc bus PCI Express. No co th gn vao the m thanh bn trong hoc la mt phn cua b chip trn ban mach in chinh tich hp. Ban cp nht c m ta trong bai vit nay h tr phin ban phn cng ban u cua Intel vao mua xun nm 2004 v cac giai phap tng thich vi m thanh net cao.

Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay khac v hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Li ich cua UAA i vi cac giai phap cng nghip m thanh hin tai, Ma hoa m thanh AC97, bao gm.

i vi ngi dung

 • Cai t thit bi m thanh ngoai vi n gian
 • H thng n inh hn
 • Cai t cac trinh iu khin m thanh d dang hn
 • Cht lng nng cao
 • m thanh m diu
 • Bao mt nng cao i vi ni dung c bao v
 • Giam yu cu i vi cac trinh iu khin cua nha cung cp
 • Giam yu cu khi nng cp trinh iu khin
 • H tr m thanh c ban co bao am cho cac thit bi tng hp UAA

Danh cho cac nha san xut phn cng va OEM

 • Giam vic h tr, kim tra va phat trin phn mm
 • Giam cac cuc goi h tr san phm va s lng san phm bi tra lai
 • D dang ngng s dung san phm khi kt thuc chu ky san phm
bit thm thng tin v UAA trong Microsoft Windows, tai xung bao cao v Kin truc m thanh Chung. thc hin iu nay, ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/device/audio/UAA.mspx
co thm thng tin v Chkdsk, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft.
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
bit thm thng tin v cach lin h nha cung cp khng phai la Microsoft (bn th ba), bm s bai vit thich hp trong danh sach sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
65416 Thng tin lin h nha cung cp phn mm va phn cng, A-K- (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich))

60781 Thng tin lin h nha cung cp phn mm va phn cng, L-P (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich))

60782 Thng tin lin h nha cung cp phn mm va phn cng, Q-Z (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich))
Microsoft cung cp thng tin lin lac cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 835221 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Mi Mt 2008 - Xem xt l?i: 6.3
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
T? kha:
kbautohotfix kbresolve kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbinfo KB835221

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com