Univers?l?s audio arhitekt?ras (UAA) augstas precizit?tes audio klases draiveris, kas pieejams sist?m?m Windows Server 2003, Windows XP un Windows 2000

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 835221 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Pazi?ojums
Svar?gi! Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi univers?l?s audio arhitekt?ras (UAA) augstas precizit?tes audio klases draivera versiju 1.0a izmanto?anai oper?t?jsist?m? Microsoft Windows. Jaunais laidiens atbalsta augstas precizit?tes audio un modemu implement?cijas, kuras korpor?cijai Microsoft bija zin?mas l?dz 2004. gada 1. augustam. T? ir otr? draivera versija un aizst?j ?o labojumfailu. Iesak?m instal?t ?? draivera versiju 1.0a. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?? draivera versiju 1.0a un to, k? to ieg?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un izlasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
888111 Univers?l?s audio arhitekt?ras (UAA) augstas precizit?tes audio klases draivera versija 1.0a, kas pieejama sist?m?m Windows XP, Windows Server 2003 un Windows 2000
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? aprakst?ts univers?l?s audio arhitekt?ras (UAA) augstas precizit?tes audio klases draiveris sist?mai Microsoft Windows. Draiveris ir paredz?ts izmanto?anai ??d?s oper?t?jsist?mas Windows versij?s:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Windows XP ar 1. servisa pakotni (SP1)
 • Microsoft Windows 2000 ar 4. servisa pakotni (SP4)
?is laidiens atbalsta augstas precizit?tes audio un modemu implement?cijas, kuras bija zin?mas korpor?cijai Microsoft l?dz 2004. gada 19. martam.

Papildindorm?cija

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu l?dzekli, kas modific? produkta noklus?juma darb?bu. Tom?r ?is l?dzeklis ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s darb?bas modific??anai. Lietojiet ?o l?dzekli tikai taj?s sist?m?s, kur?s tas ir sevi??i nepiecie?ams. ?im l?dzeklim, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? l?dzek?a tr?kums b?tiski neietekm? sist?mas darb?bu, ieteicams pagaid?t, l?dz tiks izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? tiks ietverts ?is l?dzeklis.

Ja l?dzeklis ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu ?o l?dzekli.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to l?dzekli, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams l?dzeklis. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai l?dzeklis nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai ?o atjaunin?jumu lietotu, dator? ir j?b?t instal?tai vienai no ??m oper?t?jsist?mas Windows versij?m:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Windows XP ar 1. servisa pakotni (SP1)
 • Microsoft Windows 2000 ar 4. servisa pakotni (SP4)

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators, iesp?jams, ir j?restart?.

Inform?cija par failu

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir n?kamaj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c univers?l? koordin?t? laika (coordinated universal time ? UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka Datums un laiks z?mni Laika josla.

Windows Server 2003

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011    137,728 Hdaudbus.sys
  12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011    113,664 Hdaudio.sys
  12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011    24,064 Hdaudprop.dll  
  12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011     5,120 Hdaudpropres.dll 
  12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011    61,952 Hdaudpropshortcut.exe 
  17-Mar-2004 23:04 9.0.0.3140    147,456 Mssap.dll    
  15-Mar-2004 20:44 5.2.3790.141   146,432 Portcls.sys 

Windows XP SP1

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011    137,728 Hdaudbus.sys
  12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011    113,664 Hdaudio.sys
  12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011    24,064 Hdaudprop.dll  
  12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011     5,120 Hdaudpropres.dll 
  12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011    61,952 Hdaudpropshortcut.exe 
  17-Mar-2004 23:05 9.0.0.3140    134,144 Mssap.dll    
  16-Mar-2004 01:41 5.1.2600.1364   135,040 Portcls.sys 

Windows 2000 SP4

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011    137,728 Hdaudbus.sys
  12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011    113,664 Hdaudio.sys
  12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011    24,064 Hdaudprop.dll  
  12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011     5,120 Hdaudpropres.dll 
  12-Aug-2004 17:45 5.10.0.5011    61,952 Hdaudpropshortcut.exe 
  15-Mar-2004 19:20 5.0.2195.6906   148,368 Portcls.sys
  15-Mar-2004 19:19 5.0.2195.6906   46,032 Sysaudio.sys

Papildindorm?cija

Jaun? UAA apz?m? draiveru arhitekt?ras klasi datoru audiosist?mu risin?jumiem, kam tiek nodro?in?ts Microsoft Windows oper?t?jsist?mu atbalsts.

Ar standartu UAA sader?gas audioier?ces pilnu draivera atbalstu nodro?ina oper?t?jsist?ma. T?d?? aparat?ras ra?ot?jiem nav j?pied?v? piel?gots ier?ces draiveris. Microsoft pl?no pied?v?t UAA klases draiverus ??d?m audio ier??u klas?m oper?t?jsist?m? Windows Server 2008.
 • USB Audio
 • IEEE 1394 AV/C
 • High Definition Audio
Augstas precizit?tes audioier?ce atbilst Intel augstas precizit?tes audio specifik?cijai. Augstas precizit?tes audio ier?ce tiek savienota ar kopni PCI vai kopni PCI Express. ?? augstas precizit?tes audio ier?ce var atrasties ieb?v?taj? ska?as kart? vai ar? b?t ieb?v?t?s m?tesplates mikrosh?mu kopas sast?vda?a. ?aj? rakst? aprakst?tais atjaunin?jums nodro?ina 2004. gada pavasar? izlaist?s ar augstas precizit?tes audio standartu sader?g?s Intel aparat?ras atbalstu.

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Sal?dzin?jum? ar pa?reiz?jo audio ier??u ra?ot?ju pied?v?to risin?jumu, AC?97 Audio Codec UAA priek?roc?bas ir ??das.

Lietot?jiem

 • Vienk?r??ka perif?rijas audioier??u instal??ana
 • Liel?ka sist?mas stabilit?te
 • Viegl?ka audio draiveru instal??ana
 • Liel?ka veiktsp?ja
 • Audiosist?mu darb?ba bez disfunkcijas
 • Aizsarg?ta satura liel?ka dro??ba
 • Maz?ka nepiecie?am?ba p?c specifisku ra?ot?ju draiveriem
 • Maz?ka nepiecie?am?ba jaunin?t draiverus
 • Garant?ts ar standartu UAA sader?gu ier??u audio atbalsta pamatnodro?in?jums

Ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?jiem (OEM) un aparat?ras ra?ot?jiem

 • Ret?ka programmat?ras izstr?des, test??anas un atbalsta nodro?in??anas nepiecie?am?ba
 • Ret?ka nepiecie?am?ba atbild?t uz t?lru?a zvaniem, lai sniegtu produktu atbalsta pakalpojumus, un ret?ka produktu nodo?ana atpaka?
 • Viegl?ka produktu pak?peniska iz?em?ana no apgroz?bas to ekspluat?cijas beig?s
Papildinform?ciju par UAA sist?m? Microsoft Windows ieg?sit, lejupiel?d?jot rakstu kr?jumu par univers?lo audio arhitekt?ru. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/whdc/device/audio/UAA.mspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft programmat?ras atjaunin?jumiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
Lai ieg?tu inform?ciju par aparat?ras ra?ot?ju, apmekl?jiet ?o vietni:
http://support.microsoft.com/gp/oemcontact/lv
Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums b?tu ?rt?k atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 835221 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 26. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbresolve kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbinfo KB835221

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com