Straipsnio ID: 835221 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Pastaba
Svarbu ?Microsoft? i?leido universalios garso architekt?ros (UAA) ?High Definition Audio? klas?s tvarkykl?s sistemai ?Microsoft Windows? 1.0a versij?. Naujasis leidimas palaiko ?High Definition Audio? ir modemo realizacijas, kurios buvo ?inomos ?Microsoft? iki 2004 m. rugpj??io 1 d. Tai antroji ?ios tvarkykl?s versija, pakei?ianti ?i? kar?t?j? patais?. Rekomenduojame ?diegti ?ios tvarkykl?s 1.0a versij?. Nor?dami daugiau informacijos apie ?ios tvarkykl?s 1.0a versij? ir kaip j? ?sigyti, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
888111 Windows XP, Windows Server 2003 ir Windows 2000 sistemoms skirta Universal Audio Architecture (UAA) auk?to garso lygmens tvarkykl?s 1.0a versija
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje apra?omas Universal Audio Architecture (UAA) rai?kiojo garso klas?s tvarkykl?s, skirtos Microsoft Windows, pirmas leidimas. Tvarkykl? sukurta dirbti su ?iomis Windows versijomis:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP 1 pakeitim? paketu (SP1)
 • Microsoft Windows 2000 4 pakeitim? paketu (SP4)
?is leidimas palaiko tas rai?kiojo garso ir modemo realizacijas, kurios Microsoft buvo ?inomos iki 2004 m. kovo 19 d. Paketas neveiks tose rai?kiojo garso realizacijose, kurios buvo atskleistos Microsoft po ?ios datos.

DAUGIAU INFORMACIJOS

I? ?Microsoft? galite gauti pagalbin? funkcij?, modifikuojan?i? numatyt?j? ?io produkto veikim?. Ta?iau ?i funkcija yra skirta tik ?iame straipsnyje apra?ytam veikimui keisti. ?i? funkcij? taikykite tik sistemoms, kurioms jos tikrai reikia. ?i funkcija gali b?ti papildomai bandoma. Tod?l jei ?ios funkcijos tr?kumas sistemai didel?s ?takos nedaro, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo su ?ia funkcija.

Jei ?i? funkcij? galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje yra skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavim? ir palaikym?, kad funkcij? gautum?te.

Pastaba Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurios n?ra susijusios su ?ia specifine funkcija, taikomos ?prastos palaikymo kainos. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba Forma ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? parodo kalbas, kuriomis gali b?ti peteikiama ?i funkcija. Jei nematote savo kalbos, ?i funkcija j?s? kalba neteikiama.

B?tinosios s?lygos

Jei norite ?diegti ?? naujinim?, j?s? kompiuteryje turi b?ti ?diegta viena i? ?i? Windows versij?:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP 1 pakeitim? paketas (SP1)
 • Microsoft Windows 2000 4 pakeitim? paketas (SP4)

Reikalavimas paleisti i? naujo

Galb?t reik?s i? naujo paleisti kompiuter?, kai ?diegsite ?? naujinim?.

Informacija apie fail?

?io naujinimo versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (CUT). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo ?rankio Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.

Windows Server 2003

  Data     Laikas Versija     Dydis  Failo vardas
  --------------------------------------------------------------
  2004-08-12  17:45 5.10.0.5011    137,728 Hdaudbus.sys
  2004-08-12   17:45 5.10.0.5011    113,664 Hdaudio.sys
  2004-08-12   17:45 5.10.0.5011    24,064 Hdaudprop.dll
  2004-08-12   17:45 5.10.0.5011     5,120 Hdaudpropres.dll
  2004-08-12   17:45 5.10.0.5011    61,952 Hdaudpropshortcut.exe
  2004-03-17  23:04 9.0.0.3140    147,456 Mssap.dll
  2004-03-15  20:44 5.2.3790.141   146,432 Portcls.sys

Windows XP SP1

  Data     Laikas Versija     Dydis  Failo vardas
  --------------------------------------------------------------
  2004-08-12  17:45 5.10.0.5011    137,728 Hdaudbus.sys
  2004-08-12   17:45 5.10.0.5011    113,664 Hdaudio.sys
  2004-08-12   17:45 5.10.0.5011    24,064 Hdaudprop.dll
  2004-08-12   17:45 5.10.0.5011     5,120 Hdaudpropres.dll
  2004-08-12   17:45 5.10.0.5011    61,952 Hdaudpropshortcut.exe
  2004-03-17  23:05 9.0.0.3140    134,144 Mssap.dll
  2004-03-16  01:41 5.1.2600.1364   135,040 Portcls.sys

Windows 2000 SP4

  Data     Laikas Versija     Dydis  Failo vardas
  --------------------------------------------------------------
  2004-08-12  17:45 5.10.0.5011    137,728 Hdaudbus.sys
  2004-08-12   17:45 5.10.0.5011    113,664 Hdaudio.sys
  2004-08-12   17:45 5.10.0.5011    24,064 Hdaudprop.dll
  2004-08-12   17:45 5.10.0.5011     5,120 Hdaudpropres.dll
  2004-08-12   17:45 5.10.0.5011    61,952 Hdaudpropshortcut.exe
  2004-03-15  19:20 5.0.2195.6906   148,368 Portcls.sys
  2004-03-15  19:19 5.0.2195.6906   46,032 Sysaudio.sys

DAUGIAU INFORMACIJOS

Naujoji UAA apib?dina klas?s tvarkykl?s architekt?r?, skirt? kompiuterio garso sprendimams, kurie palaikomi Microsoft Windows operacin?se sistemose.

Operacin? sistema visi?kai palaikys tvarkykl?, jei garso ?renginys bus suderinamas su UAA. Tod?l aparat?ros tiek?jai neprivalo pateikti ?renginio pasirinktin?s tvarkykl?s. ?Microsoft? planuoja pateikti UAA klas?s tvarkykles ?ioms garso ?rengini? klas?ms sistemoje ?Windows Server 2008?.
 • USB garso ?renginiai
 • IEEE 1394 AV/C
 • Rai?kiojo garso ?renginiai
Rai?kiojo garso ?renginys atitinka Intel rai?kiojo garso specifikacij?. Rai?kiojo garso ?renginiai jungiami prie PCI arba PCI Express magistral?s. ?is ?renginys gali b?ti vidin?je garso plok?t?je arba jis gali b?ti integruoto pagrindin?s plok?t?s lusto dalimi. ?iame straipsnyje apra?ytas naujinimas palaiko 2004 m. pavasar? i?leist? pirmin? su rai?kiuoju garsu suderinam? sprendim? Intel aparat?ros leidim?.

Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Toliau nurodyta, kuo UAA prana?esn? u? dabartin? garso pramon?s sprendim? ? AC?97 garso kodek?.

Vartotojams

 • Lengviau ?diegti periferinius garso ?renginius
 • Padid?j?s sistemos stabilumas
 • Lengviau ?diegti garso tvarkykles
 • Padid?j?s na?umas
 • Garso ?renginys staiga nesugenda
 • Padidinta apsaugoto turinio sauga
 • Ma?esnis tiek?j? teikiam? tvarkykli? poreikis
 • Ma?esnis tvarkykli? naujinimo poreikis
 • Garantuojamas pagrindinis garso palaikymas su UAA suderinamuose prietaisuose

OEM ir aparat?ros gamintojams

 • Programin? ?ranga re?iau kuriama, i?bandoma ir palaikoma
 • Ma?iau d?mesio skiriama skambu?iams d?l produkt? prie?i?ros ir produkt? gr??inimo
 • Paprastesnis nebenaudojam? produkt? likvidavimas
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie UAA Microsoft Windows, atsisi?skite Universal Audio Architecture technin? dokumentacij?. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/whdc/device/audio/UAA.mspx
Jei norite gauti daugiau informacijos apie Microsoft programin?s ?rangos naujinimus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Daugiau informacijos apie aparat?ros gamintoj? rasite ?ioje svetain?je:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Microsoft pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums gauti technin? pagalb?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. Microsoft negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 835221 - Paskutin? per?i?ra: 2009 m. spalio 21 d. - Per?i?ra: 6.5
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbresolve kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbinfo KB835221

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com