Office 2003 và Office XP g? b? ?n d? li?u, công c?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834427 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p là m?t công c? mà b?n có th? s? d?ng đ? lo?i b? d? li?u cá nhân ho?c ?n có th? không r? ràng ngay l?p t?c khi b?n xem tài li?u chương tr?nh Microsoft Office c?a b?n.

B?n có th? ch?y các H?y b? ?n d? li?u thêm-trong ngày t?p tin cá nhân t? chương tr?nh Microsoft văn ph?ng 2002 c?a b?n ho?c t? chương tr?nh Microsoft Office 2003 c?a b?n. Ho?c, b?n có th? ch?y lo?i b? ?n d? li?u thêm-trong ngày nhi?u file cùng m?t lúc t? d?ng l?nh. Trong c? hai trư?ng h?p, ch?y công c? b?n ph?i có chương tr?nh đư?c cài đ?t mà b?n s? d?ng đ? t?o ra các tài li?u.

Chú ý H?p tho?i sau đây s? xu?t hi?n trong Word và Excel khi b?n m? các t?p tin đư?c lưu b?ng cách s? d?ng công c? lo?i b? ?n d? li?u:
<file name="">nên đư?c m? như ch?-đ?c tr? khi thay đ?i nó c?n ph?i đư?c lưu l?i. M? ch? đ?c?</file>
N?u b?n b?m vào Có, t?p tin s? không đư?c ch?nh s?a. N?u b?n b?m vào Không, t?p tin s? đư?c ch?nh s?a. Đi?u này s? cho phép m?i siêu d? li?u đư?c nh?p.

Đ? bi?t thêm v? lo?i b? ?n D? li?u ti?n ích trong công c? và v? làm th? nào đ? có đư?c nó, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 144E54ED-D43E-42CA-BC7B-5446D34E5360
Đ? bi?t thêm v? nhi?u v?n đ? đ? bi?t và các ch? đ? không đư?c b?o hi?m b?i ReadMe t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
834636Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i lo?i b? ?n d? li?u add-in cho Office 2003 và Office XP
842684 Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i lo?i b? ?n d? li?u thêm trong phiên b?n 1.1 cho Office 2003 và Office XP
Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a công c? lo?i b? ?n d? li?u mà b?n đ? cài đ?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trong danh sách chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t, nh?p vào Lo?i b? ?n d? li?u công c?, sau đó b?m Click vào đây đ?i v?i thông tin h? tr?.
 4. S? d?ng b?ng sau đây đ? xác đ?nh phiên b?n phát hành c?a các công c? lo?i b? ?n d? li?u mà b?n đ? cài đ?t.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bản đã phát hànhPhiên bản
  Lo?i b? ?n d? li?u công c? 1.111.0.6361.0
  Lo?i b? ?n d? li?u công c? 1.06.00.2600.0000
Chú ý Trong h? th?ng Microsoft Office 2007, các ch?c năng c?a lo?i b? ?n d? li?u công c? đư?c xây d?ng các ?ng d?ng. Đ? s? d?ng tính năng này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. V?i t?p tin c?a b?n m?, b?m vào các Microsoft Office Button, và sau đó đi?m đ?n Chu?n b?.
 2. Nh?p vào Ki?m tra tài li?u. H?p tho?i thanh tra tài li?u xu?t hi?n. Nh?n th?y r?ng t?t c? các m?c đư?c ch?n. Đi?u này có ngh?a r?ng t?t c? các ki?m tra li?t kê s? đư?c th?c hi?n t? đ?ng. N?u b?n mu?n b? qua b?t k? m?c nào trong danh sách, b?m xoá h?p ki?m thích h?p.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? h?y b? thông tin cá nhân trong h? th?ng văn ph?ng 2007, nh?p vào Trợ giúp trong Microsoft Office Word 2007, và sau đó g? ki?m tra tài li?u trong các Tìm kiếm h?p.

THÔNG TIN THÊM

Sau đây là các t?p tin ReadMe cho các lo?i b? ?n d? li?u Add-in. T?p ReadMe này đư?c đ?t trong c?p sau đây sau khi b?n cài đ?t lo?i b? ?n Data add-in:
đư?ng d?n\Program Files\Microsoft Office\Remove ?n d? li?u Tool\1033

Microsoft Office 2003 t?p ReadMe: Lo?i b? ?n d? li?u add-in

© T?p đoàn Microsoft 2003. All rights reserved.

Đi?u này tài li?u cung c?p vào cu?i phá v? thông tin v? Microsoft Office 2003 H?y b? ?n Data add-in. Các ph?n n?i dung danh sách t?t c? các thông tin ch?a trong t?p tin này; đ? mu?n tháo thông tin c? th? v?i m?t cá nhân Văn ph?ng h? th?ng s?n ph?m, xem t?p ReadMe cho s?n ph?m đó.

H?y b? ?n d? li?u là m?t add-in cho Microsoft Office 2003 Editions ho?c Microsoft Office XP cho phép dùng v?nh vi?n lo?i b? ?n d? li?u và nghiên c?u khoa h?c t? các t?p tin Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft PowerPoint.

Làm th? nào đ? s? d?ng tài li?u này

Đ? xem t?p ReadMe trên màn h?nh, t?i đa hóa tr?nh duy?t c?a s?. Đ? in các t?p tin ReadMe, b?m vào các In ?n nút trên thanh công c?.

N?i dung

T?ng quan

Khi b?n phát hành m?t tài li?u văn ph?ng đi?n t?, tài li?u có th? ch?a thông tin mà b?n không mu?n chia s? công khai, ch?ng h?n như thông tin cho phép b?n c?ng tác trên văn b?n và ch?nh s?a các tài li?u, ho?c ?n thông tin có th? đư?c s? d?ng đ? theo d?i nh?ng ngư?i đ? làm vi?c trên các tài li?u.

Các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p là m?t công c? mà b?n có th? s? d?ng đ? lo?i b? thông tin cá nhân ho?c ?n có th? không r? ràng ngay l?p t?c khi b?n xem các tài li?u trong các ?ng d?ng Microsoft Office.

B?n có th? ch?y các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p vào t?p tin cá nhân t? bên trong ?ng d?ng Office XP ho?c 2003 h? th?ng văn ph?ng. Ho?c, b?n có th? ch?y lo?i b? ?n d? li?u trên nhi?u t?p tin t? d?ng l?nh. Trong c? hai trư?ng h?p, các ?ng d?ng đ? t?o ra các tài li?u ph?i đư?c cài đ?t đ? b?n ch?y công c?.

Chú ý

B?n nên ch?y các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p vào t?p tin này khi b?n đ? s?n sàng đ? xu?t b?n chúng. Đi?u này là do m?t s? thông tin g? b? b?i các công c? đư?c s? d?ng b?i văn ph?ng cho tính năng nghiên c?u khoa h?c, ch?ng h?n như theo d?i thay đ?i, ? ki?n, và g?i cho Review, và các tính năng h?p tác s? không làm vi?c sau khi s? d?ng lo?i b? ?n d? li?u add-in.

Lo?i b? ?n d? li?u add-in đư?c thi?t k? đ? lo?i b? m?t s? lo?i d? li?u t? t?p tin văn ph?ng v?nh vi?n, t? đ?ng, và không c?n nh?c. Theo m?c đ?nh, add-in s? nh?c b?n lưu t?p tin vào m?t tên t?p tin m?i.

B?n nên luôn luôn lưu b?ng cách s? d?ng m?t tên t?p tin m?i, thay v? ghi đè lên file g?c v?i các tài li?u m?i, đ? b?o v? b?n sao c?a tài li?u có ch?a d? li?u g?c.

Đ? thay đ?i ngôn ng? có lo?i b? ?n d? li?u add-in s? d?ng, b?n s? c?n ph?i g? b? cài đ?t add-in và sau đó t?i v? m?t b?n sao m?i c?a lo?i b? ?n d? li?u add-in cho ngôn ng? đó. Sau khi các ngôn ng? m?i add-in đ? đư?c cài đ?t, nó s? thay th? phiên b?n ngôn ng? g?c c?a add-in. T?t c? các b?n sao c?a lo?i b? ?n d? li?u thêm vào, trong b?t c? ngôn ng? nào, bao g?m m?t phiên b?n ti?ng Anh đ? h? tr? các công c? d?ng l?nh.

Công c? này không th? lo?i b? ?n d? li?u t? các ki?u sau t?p tin:
 • Tài li?u b?ng cách s? d?ng qu?n l? quy?n c?p phép
 • Tài li?u đư?c b?o v?
 • Thư có ch? k? văn b?n
 • Sách bài t?p đư?c chia s?
N?u b?n c? g?ng ch?y công c? này v? m?t t?p tin mà đáp ?ng m?t ho?c nhi?u nh?ng đi?u ki?n này, các công c? s? ch?m d?t ho?t đ?ng và hi?n th? m?t thông báo l?i. T?p g?c là không thay đ?i.

Yêu c?u h? th?ng

H? đi?u hành đư?c h? tr?: Microsoft Windows XP SP1 ho?c m?i hơn, Microsoft Windows 2000 SP4 ho?c sau này, ho?c Microsoft Windows Server 2003

T?i v? này ho?t đ?ng v?i các ?ng d?ng văn ph?ng sau:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Word 2002, SP2 ho?c m?i hơn
 • Microsoft Excel 2002, SP2 ho?c m?i hơn
 • Microsoft PowerPoint 2002, SP2 ho?c m?i hơn
B?n ph?i có ?ng d?ng trong đó tài li?u đư?c t?o ra cài đ?̃t đ? ch?y add-in. Ngoài ra, các phiên b?n c?a văn ph?ng mà b?n có ph?i là cùng m?t ho?c m?i hơn phiên b?n c?a tài li?u mà b?n mu?n ch?y công c? lo?i b? ?n d? li?u. Ví d?, b?n có th? ch?y công c? vào tài li?u Office 2000 s? d?ng Office 2003, nhưng b?n không th? ch?y công c? vào tài li?u Office 2003 s? d?ng Office XP.

Lo?i b? ?n d? li?u làm vi?c v?i Word tài li?u, b?ng tính Excel, và thuy?t tr?nh PowerPoint, c?ng như các trang Web và các trang Web file duy nh?t; t?o b?i Word, Excel và PowerPoint. Nó không làm vi?c v?i các đ?nh d?ng tài li?u khác.

Lo?i d? li?u này thêm vào có th? lo?i b?

Ki?u d? li?u, sau đư?c xóa t? đ?ng.
 • ? ki?n.
 • Tác gi? trư?c đó và biên t?p viên.
 • Tên ngư?i dùng.
 • Thông tin tóm t?t cá nhân.
 • S?a đ?i nh?n hi?u. Công c? ch?p nh?n t?t c? các s?a đ?i đư?c ch? r? trong tài li?u. Do đó, n?i dung c?a tài li?u này s? tương ?ng v?i các Cu?i cùng đang hi?n đánh d?u xem trên các Xem l?i thanh công c?.
 • Văn b?n đ? xóa. D? li?u này đư?c l?y ra t? đ?ng.
 • Các phiên b?n.
 • VB macro. Mô t? và b?nh lu?n đư?c rút kh?i các mô-đun.
 • Soá ID đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh các tài li?u c?a b?n cho m?c đích c?a vi?c sáp nh?p thay đ?i tr? l?i tài li?u g?c.
 • Đ?nh tuy?n phi?u.
 • Thông tin thư e-mail.
 • ? ki?n k?ch b?n.
 • Đ?nh danh duy nh?t (Office 97 tài li?u ch?).
Chú ý Lo?i b? ?n d? li?u công c? c?ng quay v? tính năng lo?i b? thông tin cá nhân. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính năng này, xin vui l?ng t?m ki?m "Lo?i b? thông tin cá nhân" trong ?ng d?ng tr? giúp.

Các vấn đề đã xác định

 • Excel: Excel 2002, đư?ng d?n máy in không g? b?; Tuy nhiên, h? đang b? lo?i b? trong Excel 2003.
 • Excel: Các liên k?t t?i m?t workbook h? tr? bên ngoài không có th? đư?c làm s?ch t? m?t trang Web Excel file duy nh?t.
 • N?u các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p t?t b?t ng?, m?t c?a s? Notepad có s?n ph?m nào có th? xu?t hi?n và m?t t?p s? ghi có th? đ? trong thư m?c t?m th?i c?a b?n. Đ? đóng c?a s? Notepad, b?m t?p, xu?t c?nh trong Notepad. Đ? lo?i b? t?p s? ghi này, xóa n?i dung c?a thư m?c t?m th?i trong thư m?c cài đ?t đ?a phương c?a b?n.
 • N?u b?n đóng các lo?i b? ?n d? li?u add-in trư?c khi nó hoàn t?t xem xét m?t tài li?u, m?t ho?c nhi?u t?p tin t?m th?i có th? đ? trong thư m?c đích. Đ? lo?i b? nh?ng t?p tin, xóa chúng t? thư m?c đích.
 • Các trang Web file duy nh?t đ? đư?c xem xét b?i công c? này có th? ch?a tên c?a m?t t?p tin t?m th?i ng?u nhiên đư?c t?o ra trong h?nh th?c file:///c:/<number>/. S? đư?c s? d?ng trong tên này d?a trên tên t?p tin trang web file duy nh?t và không th? đư?c ngư?c tr? l?i máy tính c?a b?n.</number>
 • Hi?n có s? ng?u nhiên ?n, đư?c s? d?ng đ? nâng cao đ? chính xác h?p nh?t và đư?c lưu tr? trong file Word, không đư?c c?t b?.
 • Khi ch?y t? d?ng l?nh, các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p không ho?t đ?ng trên các tài li?u XML t?o trong Word, Excel, và PowerPoint.

S? d?ng cơ b?n

Sau khi b?n cài đ?t lo?i b? ?n d? li?u add-in, m? tài li?u b?n mu?n xem l?i, sau đó, vào các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Xoá d? li?u ?n.

Chú ý N?u b?n không th?y các Xoá d? li?u ?n ch? huy trên các Tệp tr?nh đơn, h?y ki?m tra sau đây:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn, sau đó b?m các Bảo mậttab.
 2. Dư?i An ninh v? mô, b?m V? mô Bảo mật.
 3. B?m vào các Các nhà xu?t b?n tin c?ytab.
 4. Ch?n các Tin tư?ng t?t c? cài đ?t add-in và m?u ki?m tra h?p và b?m Ok hai l?n.
Sau khi b?n xác đ?nh tên t?p tin, các công c? s? xoá d? li?u ?n ch? đ?nh t? đ?ng. Xem Lo?i d? li?u này thêm vào có th? lo?i b? đ? bi?t thêm chi ti?t.

Chú ý

B?n nên luôn luôn lưu vào tên t?p tin m?i, thay v? ghi đè lên file g?c v?i các tài li?u m?i, đ? b?o v? b?n sao c?a tài li?u có ch?a d? li?u g?c.

Các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p không h? tr? ti?t ki?m tài li?u như m?u.

D?ng l?nh

Đ? ch?y các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p t? d?ng l?nh, làm vi?c sau:
 1. B? t?t c? trư?ng h?p c?a Excel, Word, Outlook và PowerPoint trư?c khi tung ra các công c? d?ng l?nh.
 2. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vàoCh?y.
 3. Lo?i CMD, vaø sau ñoù baám NH?P.
 4. Chuy?n đ?i sang thư m?c có ch?a OFFRHD.EXE file. Theo m?c đ?nh, đây là thư m?c nơi b?n cài đ?t các lo?i b? ?n d? li?u Add-in.
 5. T?i d?u nh?c l?nh, g? cú pháp cho tác v? b?n b?n mu?n th?c hi?n.
Chú ý

M?c dù ?ng d?ng tài li?u c?a b?n không th? nh?n th?y, nó đang ch?y trong n?n. T?m n?u ?ng d?ng tung ra m?t h?p tho?i, các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p s? d?ng cho đ?n khi h?p tho?i đư?c đóng l?i. N?u h?p tho?i v?n m? hơn 120 giây, ?ng d?ng s? ch?m d?t và các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p s? ti?n hành đ? các t?p tin ti?p theo, ho?c đóng n?u nó đ? đ?t đ?n t?p tin cu?i cùng.

B?n có th? g? m?t d?u g?ch chéo (/) ho?c m?t g?ch ngang (-) như là m?t lá c? đ? đ?ng trư?c tham s?. C? không có ch?.

N?u b?n nh?p vào nhi?u lá c?, ch? nh?ng ngư?i đ?u tiên s? đư?c công nh?n.

B?n ph?i nh?p tham s? /source đ?u tiên, tùy ch?n theo sau các tham s? /destination. T?t c? các thông s? khác có th? theo th? t? b?t k?.

N?u b?n g? m?t d?u g?ch chéo (/) ? ph?n cu?i c?a tên thư m?c ngu?n, các công c? s? th?t b?i.

Cú pháp cho OFFRHD.EXE là như sau:
OFFRHD [/?] ngu?n [đích] [/O] [/R] [/ F:filetype] [/ L: logfile] [/ m?t]
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tham s?Mô tả
ngu?nYêu c?u. Ch? r? ? đ?a, thư m?c và t?p tin mà b?n mu?n đ? lo?i b? thông tin cá nhân. Có th? b?t k? tên đư?ng d?n h?p l?, đ? đi?u ki?n.
đi?m đ?nTùy ch?n. Ch? r? v? trí cho các t?p tin đư?c quét. N?u b?n ch? r? l?nh v?c này, t?t c? các t?p s? đư?c lưu trong cùng m?t thư m?c v?i m?t h?u t? đ?i di?n cho ngày hi?n t?i. Ví d?,-C010503 s? đ?i di?n cho 5 tháng 1 năm 2003. N?u t?p đích đ? t?n t?i, nó s? đư?c ghi đè.
/OXác đ?nh r?ng không có d?u nh?c s? hi?n th? đ? xác nh?n r?ng b?n có mu?n ghi đè t?p hi?n có.
/RXác đ?nh n?i dung c?a thư m?c ngu?n và thư m?c con c?a nó s? đư?c ki?m tra.
/F:filetypeXác đ?nh đ?nh d?ng cho các t?p tin đích.
/F:HCh? đ?nh HTML.
/F:MCh? đ?nh MHTML.
/F:BXác đ?nh đ?nh d?ng tài li?u nh? phân. N?u b?n không ch? đ?nh tham s? này, m?c đ?nh s? là lưu trong cùng m?t đ?nh d?ng như các t?p tin ngu?n.
/L:logfileCh? đ?nh v? trí đ? lưu tr? các t?p tin log. N?u b?n ch? r? đi?u này, các b?n ghi s? hi?n th? khi công c? đư?c hoàn t?t.
/AXác đ?nh các công c? s? t?o ra m?t báo cáo v? các v?n đ? t?m th?y trong t?p tin nhưng s? không xoá b?t k? d? li?u.
/:?Hi?n th? m?t danh sách t?t c? các thông s? có s?n.

T?p s? ghi

Khi các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p là hoàn t?t xem xét (các) t?p, m?t t?p s? ghi hi?n th? các k?t qu? c?a quá tr?nh xem xét. B?n có th? lưu t?p này n?u b?n mu?n đ? c?p đ?n nó sau này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 834427 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbcommandline kbconfig kbtooltip kbinfo kbmt KB834427 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834427

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com