C?a b?n truy c?p t?i tài nguyên m?ng là ch?m hơn trong Windows XP hơn trong phiên b?n trư?c c?a Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834350 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows XP, b?n có th? g?p ch?m hơn truy c?p t?i tài nguyên m?ng hơn b?n kinh nghi?m trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000. Ví d?, n?u b?n ch?y m?t cơ s? d? li?u Microsoft Access front-end chương tr?nh trên m?t máy tính d?a trên Windows XP, chương tr?nh này có th? truy c?p cơ s? d? li?u back-end ch?m hơn khi truy c?p cùng m?t chương tr?nh ch?y trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u các t?p tin d?a trên m?ng s? d?ng cú pháp dài tên t?p tin thay v? 8,3 ng?n tên t?p cú pháp. C? th?, các thành ph?n redirector Windows XP máy ch? tin nh?n ch?n (SMB) không nh? cache đư?ng d?n thông tin t? tên t?p tin dài. Trong trư?ng h?p này, Windows XP s? g?i hai SMB các gói m?i GetFileAttributes ch?c năng g?i.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có Windows XP Service Pack 1 cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Phiên b?n Windows XP 32-bit
 Date      Time  Version    Size  File name 
-------------------------------------------------------------- 
07-Jul-2004   02:25 5.1.2600.1547 92,160 Cscdll.dll 
07-Jul-2004   02:15 5.1.2600.1551 426,112 Mrxsmb.sys 
07-Jul-2004   02:15 5.1.2600.1547 166,016 Rdbss.sys
Phiên b?n Windows XP 64-bit
Date     Time  Version     Size   File name
---------------------------------------------------------------------------
07-Jul-2004 03:29  5.1.2600.1547  237,056  Cscdll.dll IA-64   SP1QFE 
07-Jul-2004 02:19  5.1.2600.1551 1,287,552  Mrxsmb.sys IA-64   SP1QFE 
26-Jun-2004 13:48  5.1.2600.1547  495,616  Rdbss.sys IA-64   SP1QFE 
07-Jul-2004 03:25  5.1.2600.1547   92,160  Wcscdll.dll x86    WOW 


Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Quan tr?ng Thêm vào cài đ?t hotfix ? trên, b?n ph?i thêm các thông tin sau vào registry đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Đ? làm như v?y, s? d?ng các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và nh?p vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MrxSmb\Parameters
 3. Nh?p vào Ch?nh s?a, b?m M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i InfoCacheLevel đ? thay th? Giá tr? m?i # 1, sau đó nh?n ENTER.
 5. B?m vào các InfoCacheLevel Giá tr? DWORD trong ngăn bên ph?i, nh?p vào Ch?nh s?a, sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Dư?i Dữ liệu giá trị, ch?n h? th?p l?c phân và g? 10, sau đó b?m Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.

  Chú ý InfoCacheLevel có th? có b?t c? giá tr? sau trong k? hi?u h? th?p l?c phân. Giá tr? m?c đ?nh là 1.
  • 0 = Vô hi?u hóa b? nh? đ?m cho t?t c? các t?p và c?p
  • 1 = Cho phép b? nh? đ?m cho các t?p tin v?i tên t?p tin ng?n (8.3) - giá tr? m?c đ?nh
  • 10 = Cho phép b? nh? đ?m cho t?t c? các t?p

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y dùng 8.3 đ?t tên cú pháp đ?i tên t?p tin trên m?ng c?a b?n.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 834350 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB834350 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834350

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com