Làm th? nào đ? s? d?ng d?ch v? báo cáo đ? c?u h?nh và đ? truy c?p m?t ngu?n d? li?u Oracle

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834305 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Trong Microsoft SQL Server 2000 báo cáo Services, b?n có th? xây d?ng và tri?n khai m?t báo cáo s? d?ng d? li?u t? m?t ngu?n d? li?u Oracle. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh và truy c?p m?t ngu?n d? li?u Oracle cho m?t báo cáo mà b?n phát tri?n và tri?n khai b?ng cách s? d?ng d?ch v? báo cáo.

B?n có th? s? d?ng m?t ngu?n d? li?u Oracle trong m?t báo cáo duy nh?t (có ngh?a là, m?t báo cáo c? th? ngu?n d? li?u), ho?c b?n có th? s? d?ng m?t ngu?n d? li?u Oracle ngu?n đư?c chia s? trong m?t s? báo cáo. Đ?nh ngh?a cho m?t ngu?n d? li?u báo cáo c? th? đư?c lưu tr? trong b?n báo cáo riêng c?a m?nh, trong khi đ?nh ngh?a cho m?t ngu?n đư?c chia s? d? li?u đư?c lưu tr? trong m?t t?p tin riêng bi?t trên h? ph?c v? báo cáo. M?t báo cáo có th? truy c?p d? li?u t? m?t d? li?u ngu?n ho?c t? nhi?u ngu?n d? li?u đư?c báo cáo c? th? ho?c là đư?c chia s?.

Yêu c?u cơ b?n đ? c?u h?nh m?t ngu?n d? li?u Oracle

Đ? truy c?p m?t ngu?n d? li?u Oracle trong m?t báo cáo, b?n trư?c tiên ph?i c?u h?nh ngu?n d? li?u Oracle. Đ? c?u h?nh m?t ngu?n d? li?u Oracle, b?n ph?i hoàn t?t c? hai bư?c sau đây:
 • Cài đ?t Oracle khách hàng công c? trên máy ch? báo cáo máy tính mà ch? các báo cáo, và sau đó kh?i đ?ng l?i thông tin Internet c?a Microsoft D?ch v? (IIS).
 • Cài đ?t tr?nh đi?u khi?n đư?c s? d?ng như các nhà cung c?p đ? k?t n?i đ? các ngu?n d? li?u Oracle. Theo m?c đ?nh, các tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t v?i Oracle khách hàng công c?, v?i Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC), ho?c v?i Microsoft.NET Framework.

Các bư?c đ? c?u h?nh m?t Oracle ngu?n d? li?u khi b?n thi?t k? m?t báo cáo b?ng cách s? d?ng báo cáo Designer

Khi b?n phát tri?n m?t báo cáo b?ng cách s? d?ng báo cáo thi?t k? và báo cáo mà đ?i h?i m?t ngu?n d? li?u Oracle, b?n ph?i ho?c là t?o ra m?t báo cáo c? th? D? li?u Oracle ngu?n ho?c t?o ra m?t ngu?n d? li?u đư?c chia s? Oracle truy xu?t d? li?u báo cáo. Ngoài ra, b?n có th? c?u h?nh m?t ngu?n d? li?u báo cáo c? th? cho m?t báo cáo m?i ho?c m?t ngu?n d? li?u Oracle đư?c chia s? trên m?t báo cáo hi?n có. Đ? c?u h?nh m?t ngu?n d? li?u báo cáo c? th? cho m?t báo cáo m?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Microsoft Visual Studio.NET 2003.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Dự án.
 3. Dư?i Các lo?i d? án, b?m Các d? án t?nh báo kinh doanh.
 4. Dư?i Khuôn mẫu, b?m D? án báo cáo.
 5. Nh?p vào Ok.
 6. Trong gi?i pháp Explorer, b?m chu?t ph?i vào các Báo cáo thư m?c, và sau đó nh?p vào Thêm m?i Báo cáo.
 7. Trong các Báo cáo thu?t s? h?p tho?i h?p, b?m vào Oracle trong các Lo?i danh sách.

  Chú ýN?u b?n mu?n s? d?ng ngu?n d? li?u này trong báo cáo này nhi?u, làm cho d? li?u này ngu?n m?t ngu?n d? li?u đư?c chia s?. Đ? làm như v?y, b?m vào các Th?c hi?n đi?u này m?t ngu?n d? li?u đư?c chia s? tùy ch?n.
 8. Nh?p vào Ch?nh s?a.
 9. B?m vào các K?t n?i tab, và sau đó nh?p các D? li?u Oracle ngu?n chi ti?t, ch?ng h?n như tên d? máy ch? Oracle, tên ngư?i dùng, và m?t kh?u.
 10. Nh?p vào Ok.
 11. Nh?p vào Ti?p theo.
 12. Trong các Chu?i truy v?n h?p, g? các yêu c?u truy v?n đ? có đư?c d? li?u báo cáo, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 13. Nh?p vào K?t thúc.
Đ? c?u h?nh m?t Oracle ngu?n d? li?u đư?c chia s? cho m?t báo cáo hi?n có, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Visual Studio.NET 2003.
 2. M? d? án hi?n có đ? báo cáo nơi b?n mu?n thêm m?t ngu?n d? li?u Oracle.
 3. Trong báo cáo thi?t k? giao di?n, b?m vào các D? li?utab, và sau đó nh?p vào M?i S? li?u trong các S? li?u danh sách.
 4. Trong các S? li?u h?p tho?i h?p, b?m vào D? li?u m?i Ngu?n trong các Ngu?n d? li?u danh sách.
 5. Trong các D? li?u thu?c tính n?i k?t h?p tho?i h?p, b?m vào các Nhà cung c?p tab, và sau đó dư?i Ch?n d? li?u b?n mu?n k?t n?i t?i, b?m Microsoft OLE DB nhà cung c?p cho Oracle.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. B?m vào các K?t n?i tab, và sau đó nh?p các D? li?u Oracle ngu?n chi ti?t, ch?ng h?n như tên d? máy ch? Oracle, tên ngư?i dùng, và m?t kh?u.
 8. Nh?p vào Ok.
 9. Trong các S? li?u h?p tho?i, g? truy v?n yêu c?u đ? có đư?c báo cáo d? li?u trong các Chu?i truy v?n h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
Chú ý N?u chu?i truy v?n báo cáo có ch?a các tham s? không tên, ch?ng h?n như CH?N * T? b?ng WHERE c?t tên =?, b?n ph?i ch?nh s?a d? li?u ngu?n đ? thi?t l?p ki?u ngu?n d? li?u đ? OLE DB, và sau đó nh?p vào Microsoft OLE DB Provider for Oracle. N?u truy v?n báo cáo có ch?a tên tham s?, b?n có th? s? d?ng ph?n m? r?ng x? l? d? li?u Oracle thay v? c?a ph?n m? r?ng x? l? d? li?u OLE DB.

Các nhà thi?t k? đ? h?a truy v?n s? d?ng OLE DB, và các nhà thi?t k? truy v?n chung lo?i s? d?ng ph?n m? r?ng báo cáo d?ch v? x? l? d? li?u d? li?u.

Các bư?c đ? c?u h?nh m?t ngu?n d? li?u Oracle khi b?n tri?n khai m?t báo cáo b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? báo cáo

Khi b?n tri?n khai m?t báo cáo s? d?ng m?t ngu?n d? li?u Oracle đư?c chia s?, b?n ph?i c?u h?nh ngu?n d? li?u Oracle như m?t ngu?n d? li?u đư?c chia s? b?ng cách s? d?ng Ngư?i qu?n l? báo cáo. Trong báo cáo Manager, b?n có th? c?u h?nh ngu?n d? li?u Oracle có s? d?ng ho?c m? r?ng x? l? d? li?u OLE DB ho?c có s? d?ng x? l? d? li?u Oracle ph?n m? r?ng. Đ? c?u h?nh ngu?n d? li?u Oracle s? d?ng x? l? d? li?u Oracle ph?n m? r?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u báo cáo Manager.
 2. Nh?p vào Ngu?n d? li?u m?i.
 3. Trên các Ngu?n d? li?u m?i Trang, g? tên cho ngu?n d? li?u trong cácTên h?p.
 4. Trong các Kieåu keát noái danh sách, b?m vàoOracle.
 5. Trong các K?t n?i chu?i h?p văn b?n, lo?i văn b?n sau (nơi OracleServerInstanceName là tên d? Oracle server): d? li?u ngu?n =OracleServerInstanceName.

  Chú ý: N?u b?n đang s? d?ng ph?n m? r?ng x? l? d? li?u báo cáo d?ch v? ho?c ph?n m? r?ng x? l? d? li?u OLEDB, nh?p văn b?n sau đây (nơi ProviderName là tên c?a nhà cung c?p d? li?u): Nhà cung c?p =ProviderName; ngu?n d? li?u =OracleServerInstanceName.
 6. Dư?i K?t n?i s? d?ng, b?m vào các Thông tin đăng nh?p đư?c lưu tr? m?t cách an toàn trong máy ch? báo cáo tùy ch?n, và sau đó g? h?p l? tên ngư?i dùng và m?t kh?u.

  Chú ý Đ?t k?t n?i thích h?p chi ti?t, tùy thu?c vào yêu c?u c?a b?n.
 7. Nh?p vào Ok.

  Chú ý Ngu?n d? li?u đư?c t?o ra v?i tên ngu?n d? li?u mà b?n cung c?p.

D? li?u Oracle x? l? s? d?ng ph?n m? r?ng các.NET Nhà cung c?p d? li?u khuôn kh? cho Oracle đ? k?t n?i và truy xu?t d? li?u t? m?t ngu?n d? li?u Oracle. Đ? t?i v? các.NET Framework d? li?u nhà cung c?p cho Oracle có s?n v?i Microsoft.NET Framework 1.1, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Microsoft.NET Framework phiên b?n 1.1 Redistributable Package
Chú ý B?n ph?i cài đ?t Oracle 8i khách hàng phát hành 3 (8.1.7) ho?c sau này báo cáo máy tính cho các nhà cung c?p đ? làm vi?c như mong đ?i.

Các bư?c đ? kh?c ph?c các thông báo l?i khi b?n c?u h?nh ngu?n d? li?u Oracle

Khi b?n c?u h?nh ngu?n d? li?u Oracle b?n phát tri?n và tri?n khai b?ng cách s? d?ng d?ch v? báo cáo, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i. Các sau thông tin có th? giúp b?n g? r?i các thông đi?p l?i:
 • N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau, đ?m b?o r?ng m?t h?p l? tên ngư?i dùng và m?t kh?u đ? đư?c s? d?ng đ? đăng nh?p vào các ngu?n d? li?u:
  Ki?m th? k?t n?i th?t b?i do m?t l?i trong khi kh?i t?o nhà cung c?p. ORA-01017: không h?p l? tên ngư?i dùng/m?t kh?u; đăng nh?p b? t? ch?i
 • N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau, h?y ch?c ch?n r?ng b?n s? d?ng h?p l? Oracle trư?ng h?p tên h? ph?c v?:
  Ki?m th? k?t n?i th?t b?i do m?t l?i trong khi kh?i t?o nhà cung c?p. ORA-12154: TNS: có th? gi?i quy?t tên d?ch v?
  Tri ph?i ch?y máy ch? tên d? mà b?n s? d?ng. B?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i này v? các v?n đ? v?i k?t n?i v?i các ngu?n d? li?u Oracle. Đ? thêm thông tin v? k? thu?t đ? g? l?i các v?n đ? k?t n?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  259959Thông tin: K? thu?t đ? g? l?i các v?n đ? k?t n?i đ?n m?t máy ch? Oracle s? d?ng tr?nh đi?u khi?n ODBC và OLE DB nhà cung c?p
 • N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau, đăng k? ho?c cài đ?t l?i các nhà cung c?p mà b?n ch?n c?u h?nh ngu?n d? li?u Oracle:
  Ki?m th? k?t n?i th?t b?i do m?t l?i trong khi kh?i t?o nhà cung c?p. Oracle l?i đ? x?y ra, nhưng thông báo l?i không truy xu?t đư?c t? Oracle.
  Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, ch?n nhà cung c?p khác nhau đ? c?u h?nh các d? li?u Oracle ngu?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các ch? đ? sau trong báo cáo D?ch v? cu?n sách tr?c tuy?n:
 • L?y d? li?u t? các ngu?n d? li?u khác
 • K?t n?i v?i m?t ngu?n d? li?u

Thu?c tính

ID c?a bài: 834305 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services
T? khóa: 
kbreport kbprovider kboracle kberrmsg kbhowtomaster kbmt KB834305 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834305

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com