Kh?c ph?c: Đ?a ch? IP đư?c ti?t l? trong l?nh v?c n?i dung-v? trí trong tiêu đ? TCP trong IIS 6.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834141 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? cách ch?nh s?a metabase. Trư?c khi b?n ch?nh s?a metabase, ki?m ch?ng r?ng b?n có m?t sao lưu mà b?n có th? khôi ph?c l?i n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các ch? đi?m tr? giúp "c?u h?nh sao lưu/khôi ph?c l?i" trong Microsoft Management Console (MMC).
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi Microsoft Internet Information Services (IIS) nh?n đư?c m?t GET yêu c?u mà không có m?t tiêu đ? máy ch?, các máy ch? Web có th? ti?t l? đ?a ch? IP c?a máy ch? trong l?nh v?c n?i dung-v? trí ho?c l?nh v?c đ?a đi?m trong tiêu đ? TCP trong các ph?n ?ng. V?n đ? này có th? x?y ra n?u yêu c?u không ch?a m?t trang c? th? ho?c n?u IIS ph?i chuy?n hư?ng yêu c?u ban đ?u đ?n m?t trang khác.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? khi IIS nh?n đư?c m?t GET yêu c?u có không có tiêu đ? máy ch? lưu tr?, IIS ph?i cung c?p m?t tên máy ch? ho?c đ?a ch? IP trong các ph?n ?ng.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003
Quan tr?ng Sau khi b?n cài đ?t các gói d?ch v?, b?n ph?i thi?t l?p ho?c các UseHostName b?t đ?ng s?n ho?c các SetHostName b?t đ?ng s?n trên trang web n?u b?n mu?n có m?t tên máy ch? thay th? s? đư?c g?i cho các yêu c?u. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các ""ph?n.

Thông tin hotfix

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, gói này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo Windows Server 2003 có ch?a hotfix này.

Để khắc phục sự cố này ngay lập tức, hãy liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Metabase thông tin

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n ph?i thi?t l?p ho?c các UseHostName b?t đ?ng s?n ho?c các SetHostName b?t đ?ng s?n trên trang web n?u b?n mu?n có m?t tên máy ch? thay th? s? đư?c g?i cho các yêu c?u. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các ""ph?n.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version   Size    File name
  ------------------------------------------------------
  10-Dec-2003 18:07 6.0.3790.91 1,124,352 Iiscfg.dll
  10-Dec-2003 18:07 6.0.3790.91  299,008 W3core.dll

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows Server 2003 Service Pack 1.

THÔNG TIN THÊM

C?nh báo N?u b?n ch?nh s?a metabase không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n cài đ?t l?i b?t k? s?n ph?m có s? d?ng metabase. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? gây ra n?u b?n không chính xác ch?nh s?a metabase có th? đư?c gi?i quy?t. Ch?nh s?a metabase nguy cơ c?a riêng b?n.

Chú ý Luôn luôn sao lưu metabase trư?c khi b?n ch?nh s?a nó.

Sau khi b?n cài đ?t các gói d?ch v? ho?c áp d?ng hotfix này, b?n ph?i thi?t l?p ho?c các UseHostName b?t đ?ng s?n ho?c các SetHostName b?t đ?ng s?n trên trang web n?u b?n mu?n có m?t tên máy ch? thay th? s? đư?c g?i cho các yêu c?u. Theo m?c đ?nh, cùng m?t giá tr? như HTTP_HOST bi?n đư?c g?i trong bi?n SERVER_NAME.

Lưu ? N?u b?n b?t m?t trong các thi?t đ?t sau, IIS s? luôn luôn s? d?ng m?t tên khác cho bi?n SERVER_NAME.

Các d? li?u đ? g? các UseHostName b?t đ?ng s?n là Boolean. Các UseHostName b?t đ?ng s?n ? đây s? hư?ng d?n IIS đ? luôn luôn thay th? bi?n SERVER_NAME v?i tên máy tính đ?y đ? đi?u ki?n.

Tùy ch?n, b?n có th? thi?t l?p các SetHostName b?t đ?ng s?n. Các d? li?u đ? g? các SetHostName b?t đ?ng s?n là chu?i. S? d?ng các SetHostName b?t đ?ng s?n n?u b?n ph?i xác đ?nh m?t máy ch? tên mà là khác v?i tên máy tính. Các SetHostName b?t đ?ng s?n gi? đ?nh r?ng b?n mu?n tên máy ch? thay th? này. Các SetHostName b?t đ?ng s?n s? gây ra IIS đ? b? qua các UseHostName thi?t l?p. B?n không có đ? thi?t l?p các UseHostName b?t đ?ng s?n n?u các SetHostName b?t đ?ng s?n đư?c tr?nh bày.

M?t qu?n tr? viên máy ch? Web có th? s? d?ng công c? Adsutil.vbs đ? s?a đ?i các UseHostName metabase b?t đ?ng s?n và các SetHostName b?t đ?ng s?n metabase.

L?a ch?n 1: Đ?t tài s?n UseHostName

Đ? thi?t l?p các UseHostName b?t đ?ng s?n, theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok đ? m? m?t d?u nh?c l?nh.
 2. Thay đ?i thư m?c nơi công c? Adsutil.vbs có v? trí. Theo m?c đ?nh, thư m?c này là như sau:
  % SYSTEMROOT %\Inetpub\AdminScripts
 3. G? l?nh sau, nơi x là nh?n di?n trang web c?a b?n:
  cscript adsutil.vbs đ?t w3svc /x/ UseHostName s? th?t

Tùy ch?n 2: Thi?t l?p các tài s?n SetHostName

Đ? thi?t l?p các SetHostName b?t đ?ng s?n, theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok đ? m? m?t d?u nh?c l?nh.
 2. Thay đ?i thư m?c nơi công c? Adsutil.vbs có v? trí. Theo m?c đ?nh, thư m?c này là như sau:
  % SYSTEMROOT %\Inetpub\AdminScripts
 3. G? l?nh sau, nơi x là nh?n di?n trang web c?a b?n và tên mi?n máy ch? là tên máy ch? thay th? b?n mu?n dùng:
  cscript adsutil.VBS đ?t w3svc /x/ SetHostName tên mi?n máy ch?

Gi?m nh? các y?u t?

Sau khi b?n thi?t l?p các UseHostName ho?c SetHostName thu?c tính trong IIS 6.0, đó là v?n c?n có th? đ? xem đ?a ch? IP c?a máy ch? trong ph?n h?i HTTP. Theo m?c đ?nh, đi?u này không x?y ra. Nó k?t qu? t? làm th? nào các ph?n ?ng đư?c t?o ra và g?i. Ví d?, n?u b?n c?u h?nh m?t trang chuy?n hư?ng HTTP mà k?t qu? trong ph?n h?i HTTP 302 đư?c g?i đi, và m? chuy?n hư?ng c?a b?n s? d?ng đ?a ch? IP c?a máy ch?, đ?a ch? IP có th? xu?t hi?n ? v? trí n?i dung ho?c tiêu đ? đ?a đi?m c?a các ph?n ?ng. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, không dùng đ?a ch? IP c?a máy ch? trong logic chuy?n hư?ng. Thay vào đó, s? d?ng tên máy ch? ho?c tên máy tính đ?y đ? đi?u ki?n c?a nó.

Tương t? như lo?i hành vi có th? x?y ra n?u b?n c?u h?nh tùy ch?nh l?i trang đ? th?c hi?n m?t thao tác chuy?n hư?ng và b?n s? d?ng tr?nh qu?n l? IIS đ? thi?t l?p m?c tiêu chuy?n hư?ng theo m?t URL thay v? c?a m?t t?p tin. Trong trư?ng h?p này, ch? đ?nh t?p thay v? c?a URL đ? gi? cho các đ?a ch? IP ?n.

Đ?a ch? IP c?a máy ch? c?ng có th? đư?c g?i trong ph?n h?i HTTP n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Yêu c?u HTTP tương ?ng không bao g?m m?t giá tr? đ?u trang HTTP:Host.
 • M?t b? l?c ISAPI mà làm cho m?t cu?c g?i đ?n GetServerVariables(servername) trong s? ki?n này SF_NOTIFY_PREPROC_HEADERS đư?c c?u h?nh trong IIS.
Đi?u này là do PREPROC_HEADERS đư?c g?i là trư?c khi IIS đ? đ?c d? li?u c?u h?nh; trong trư?ng h?p này, ho?c UseHostName ho?c SetHostName. V? v?y, không có không có l?a ch?n khác nhưng đ? tr? v? đ?a ch? IP. N?u yêu c?u có ch?a m?t giá tr? máy ch? lưu tr? và g?i GetServerVariables(servername) đư?c th?c hi?n trong PREPROC_HEADERS, SERVER_NAME s? ch?a giá tr? c?a tiêu đ? máy ch? c?a khách hàng. Tr?nh duy?t Web HTTP/1.1 ph?i bao g?m m?t tiêu đ? máy ch? lưu tr? trong yêu c?u c?a h?. V? v?y, k?ch b?n này là r?t có kh? năng x?y ra khi yêu c?u HTTP đư?c t?o ra và g?i qua m?t cái g? đó khác v?i m?t tr?nh duy?t Web ho?c khi m?t tr?nh duy?t Web s? d?ng HTTP/1.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 834141 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? khóa: 
kbhotfixserver kbfix kbbug kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB834141 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834141

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com