Mô t? c?a Microsoft Access 2002 Update: ngày 23 tháng 3 năm 2004

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 833857 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Access 2002. B?n c?p nh?t này kh?c ph?c s? c? mà gi?m d?n ch? s? trong Access năm 2002 đ? là Heisley cho SQL Server có th? v?n c?n Heisley như tăng d?n ch? s? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office XP Service Pack 3. B?n c?p nh?t này làm cho ch?c ch?n r?ng truy c?p 2002 thu?t s? t?p đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác.

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? Microsoft Access 2002 Update làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, và các v?n đ? đư?c c? đ?nh khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t truy c?p năm 2002: KB 833857.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Lưu ? Ch?y thu?t s? Upsizing trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này. N?u b?n không ch?y thu?t s? Upsizing trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, và thu?t s? có th? ch?n cài đ?t chuyên bi?t theo yêu c?u b?t, thu?t s? có th? không đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác và C?p Nh?t có th? không làm vi?c như mong đ?i.

Đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i phiên b?n ti?ng Anh c?a truy c?p 2002 Update: gói KB833857 bây gi?.

  Ngày phát hành: 23 tháng 3 năm 2004

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i v? t?p tin Microsoft Support, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
  Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

  Lưu ? Đ? có đư?c m?t phiên b?n đ?a hoá c?a truy c?p 2002 Update: KB833857, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=66C8831F-B463-45F8-9651-C65A310A5F6B
 2. Nh?p vào m? đ? B?t đ?u t?i v? và theinstallation c?a truy c?p 2002 Update: KB833857.
 3. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, b?m vào.
 4. Nh?p vào ch?p nh?n LicenseAgreement.
 5. Chèn đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n n?u b?n b? nh?c làm như v?y, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Khi b?n nh?n đư?c m?t thông báo cho bi?t installationwas thành công, b?m vào OK.
Ghi chú
 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, b?n không th? g? b? nó. Torevert đ? cài đ?t chuyên bi?t trư?c khi b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i removeOffice XP và sau đó cài đ?t chuyên bi?t nó m?t l?n n?a t? đ?a CD-ROM g?c.
 • N?u C?p Nh?t truy c?p năm 2002: KB833857 là đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây khi b?n c? g?ng installthe truy c?p 2002 Update: KB833857:
  B?n c?p nh?t này đ? alreadybeen áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong m?t b?n C?p Nh?t đ? beenapplied.

C?p nh?t t?p

B?n C?p Nh?t ch?a các t?p tin sau đây:
  File name   
  ----------- 
  Acwzlib.mde  
  Acwzmain.mde  
  Acwztool.mde  

Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t truy c?p năm 2002: KB833857 s?a ch?a v?n đ? sau đây:

Thu?t s? Upsizing t?o gi?m d?n ch? s? như tăng d?n ch? s?

Khi b?n s? d?ng thu?t s? Upsizing trong Microsoft Access 2002 đ? upsize m?t b? máy cơ s? d? li?u SQL Server, b?n nh?n th?y r?ng gi?m d?n ch? s? thay đ?i đ? tăng d?n ch? s? trong b? máy cơ s? d? li?u k?t qu?.

Ghi chú
 • V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Microsoft văn ph?ng XP Service Pack 2.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  325670 ACC2002: V?n đ? c? đ?nh trong truy c?p năm 2002 b?i Office XP Service Pack 2
 • V?n đ? này có th? x?y ra ngay c? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t MicrosoftOffice XP Service Pack 2 (SP-2) ho?c Microsoft Office XP Service Pack 3(SP3).

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  328019 Gi?m d?n ch? s? trong Access năm 2002 tr? thành l?p m?c ch? d?n tăng d?n khi upsizing đ? SQL ngay c? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP SP-2 ho?c Office XP S328019


B?n C?p Nh?t truy c?p năm 2002: KB833857 s?a ch?a v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

314413 ACC2002: Danh sách phông ch? đư?c hi?n th? không chính xác trong nh?n thu?t s? hộp thoại


B?n C?p Nh?t truy c?p năm 2002: KB833857 s?a ch?a các v?n đ? sau đ? không trư?c đây tài li?u trong Cơ s? tri th?c Microsoft.

Giao di?n b?ng đư?c liên k?t không c?n có th? đư?c C?p Nh?t

N?u b?n c?p nh?t các liên k?t đ?n m?t cái nh?n máy ch? SQL trong truy c?p năm 2002, b?ng đư?c liên k?t (xem) có th? không đư?c C?p Nh?t.

Ngôn ng? ti?ng Anh dây đư?c l?y t? các h?nh th?c b? máy cơ s? d? li?u Microsoft Access (MDE)

Khi b?n ch?y thu?t s? b?o m?t c?p đ? ngư?i dùng, m?t s? dây ngôn ng? ti?ng Anh có th? đư?c th?c hi?n t? các h?nh th?c b? máy cơ s? d? li?u Microsoft Access (MDE). Hành vi d? ki?n là chu?i đư?c n?p t? các t?p tin Acwizrc.dll.

Thu?c tính

ID c?a bài: 833857 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
T? khóa: 
atdownload kbinfo kbupdate kbmt KB833857 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 833857

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com