Tùy ch?n chuy?n đ?i có s?n cho Windows XP và Windows Server 2003 Boot.ini file

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 833721 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? thêm nhi?u thi?t b? chuy?n m?ch khác nhau đ? t?p tin Boot.ini s? s?a đ?i cách Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows Server 2003 b?t đ?u.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
102873Boot.ini và ARC đư?ng d?n đ?t tên quy ư?c và cách s? d?ng

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? thêm các thi?t b? chuy?n m?ch sau t?p Boot.ini.

Chú ý Các thi?t b? chuy?n m?ch áp d?ng cho Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003, tr? khi đư?c ch? đ?nh.

/basevideo

Các /basevideo chuy?n l?c lư?ng h? th?ng vào ch? đ? 16-màu VGA 640 x 480 tiêu chu?n b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n video mà tương thích v?i b?t k? b? đi?u h?p video. Chuy?n đ?i này cho phép h? th?ng đ? t?i n?u b?n đ? ch?n sai video đ? phân gi?i ho?c làm m?i l?. S? d?ng chuy?n đ?i này k?t h?p v?i các /SOS chuy?n đ?i. N?u b?n cài đ?t m?t tr?nh đi?u khi?n video m?i, và nó không làm vi?c m?t cách chính xác, b?n có th? s? d?ng tham s? này đ? b?t đ?u h? đi?u hành. B?n có th? sau đó lo?i b?, C?p Nh?t, ho?c quay tr? l?i v?n đ? tr?nh đi?u khi?n video.

/baudrate =s?

Chuy?n đ?i này đ?t t?c đ? truy?n c?ng g? l?i đư?c s? d?ng đ? g? l?i h?t nhân. Ví d?, g? /baudrate = 9600. T?c đ? baud m?c đ?nh là 9600 kilobits / giây (Kbps) n?u k?t n?i vào m?t modem. T?c đ? baud m?c đ?nh là 115,200 Kbps cho cáp null-modem. 9.600 là m?c b?nh thư?ng đ? g? l?i t? xa trên m?t modem. N?u chuy?n đ?i này là trong t?p tin Boot.ini, các /Debug chuy?n đ?i t? đ?ng đư?c kích ho?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh modem, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
148954Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t phiên làm vi?c t? xa g? l?i b?ng cách s? d?ng m?t modem
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh null modem, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
151981Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t phiên làm vi?c t? xa g? l?i b?ng cách s? d?ng m?t cáp null modem

/crashdebug

Chuy?n đ?i này t?i tr?nh g? l?i h?t nhân khi b?n kh?i đ?ng h? đi?u hành. Switch v?n không ho?t đ?ng cho đ?n khi x?y ra m?t l?i d?ng tin nh?n. /crashdebug r?t h?u ích n?u b?n g?p l?i h?t nhân ng?u nhiên. V?i chuy?n đ?i này, b?n có th? s? d?ng c?ng COM cho ho?t đ?ng thư?ng xuyên trong khi Windows đang ch?y. N?u Windows treo, chuy?n đ?i chuy?n đ?i c?ng vào m?t c?ng g? l?i. (Hành đ?ng này l?n lư?t trên g? l?i t? xa.)

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
151981Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t phiên làm vi?c t? xa g? l?i b?ng cách s? d?ng m?t cáp null modem

/Debug

Chuy?n đ?i này l?n lư?t vào tr?nh g? l?i h?t nhân khi b?n kh?i đ?ng Windows. Vi?c chuy?n đ?i có th? đư?c kích ho?t b?t c? lúc nào b?i m?t tr?nh g? l?i máy ch? lưu tr? đư?c k?t n?i v?i máy tính, n?u b?n mu?n b?t tr?c ti?p t? xa g? l?i c?a m?t h? th?ng Windows thông qua c?ng COM. Không gi?ng như các /crashdebug chuy?n đ?i, /Debug s? d?ng c?ng COM cho dù b?n đang g? l?i hay không. S? d?ng chuy?n đ?i này khi b?n đang g? l?i v?n đ? đang th? sanh s?n nhi?u thư?ng xuyên.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? g? l?i t? xa, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
121543Thi?t l?p đ? g? l?i t? xa

/debugport = coms?

Chuy?n đ?i này ch? đ?nh c?ng truy?n thông s? d?ng g? l?i ARM, nơi s? là c?ng truy?n thông, ch?ng h?n như COM1, mà b?n mu?n s? d?ng. Theo m?c đ?nh, /debugport s? d?ng COM2 n?u nó t?n t?i. N?u không, các chuy?n đ?i s? d?ng COM1. N?u b?n bao g?m này chuy?n đ?i t?p Boot.ini, các /Debug chuy?n đ?i s? tr? thành ho?t đ?ng.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
151981Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t phiên làm vi?c t? xa g? l?i b?ng cách s? d?ng m?t cáp null modem

/MAXMEM =s?

Chuy?n đ?i này xác đ?nh s? lư?ng RAM, t?i byte, mà Windows có th? s? d?ng. Ví d?, n?u b?n mu?n Windows s? d?ng ít hơn 64 MB b? nh?, s? d?ng các /MAXMEM = 64 chuy?n đ?i.

Tuy nhiên, các /MAXMEM chuy?n đ?i không tài kho?n cho b? nh? l?. V? v?y, chúng tôi đ? ngh? b?n s? d?ng các /burnmemory chuy?n đ?i đ? thay th?. Các /burnmemory chuy?n sang tài kho?n cho b? nh? l?.

Ví d?, n?u b?n s? d?ng các / Maxmem = 64 chuy?n đ?i, và h? th?ng đ?i h?i 64 MB b? nh? đ? t?i, có th? không th?c s? có 64 MB availalbe h? th?ng do c?a m?t l? b? nh?. Trong trư?ng h?p này, Windows s? không b?t đ?u.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
108393MAXMEM tùy ch?n trong Windows NT Boot.ini file

/noguiboot

Chuy?n đ?i này vô hi?u hoá bitmap có hi?n th? thanh tieán tr?nh cho Windows kh?i đ?ng. (Thanh tieán tr?nh xu?t hi?n ngay trư?c d?u nh?c đăng nh?p.)

/nodebug

Này chuy?n đ?i t?t g? l?i. K?ch b?n này có th? gây ra m?t l?i d?ng n?u m?t chương tr?nh có m?t đi?m ng?t hardcoded g? l?i trong ph?n m?m c?a nó.

/numproc =s?

Chuy?n đ?i này đ?t s? lư?ng các b? vi x? l? Windows s? ch?y khi kh?i đ?ng. V?i chuy?n đ?i này, b?n có th? ép bu?c m?t h? th?ng s? s? d?ng ch? s? lư?ng b? vi x? l?)s?) mà b?n ch? đ?nh. Chuy?n đ?i này có th? giúp b?n g? r?i các v?n đ? hi?u su?t và khi?m khuy?t CPU.

/pcilock

V?i x 86 d?a trên h? th?ng, đi?m d?ng chuy?n nh?p vào h? đi?u hành t? t? đ?ng gán ph?n c?ng, ph?n c?ng đ?u ra, và gián đo?n này yêu c?u ngu?n l?c đ? ngo?i vi thi?t b? giao di?n k?t n?i (PCI). V?i chuy?n đ?i này, BIOS c?u h?nh các thi?t b?.

/fastdetect:coms?

Này chuy?n đ?i turns ra n?i ti?p và xe bu?t chu?t phát hi?n trong t?p tin Ntdetect.com cho c?ng đ? ch? đ?nh. S? d?ng chuy?n đ?i này n?u b?n có m?t thành ph?n khác v?i m?t con chu?t đư?c g?n vào m?t c?ng n?i ti?p trong quá tr?nh kh?i đ?ng. Ví d?, g? /fastdetect:coms?, nơi s? là m?t s? c?ng n?i ti?p. C?ng có th? đư?c ngăn cách b?ng d?u ph?y đ? b?t t?t nhi?u hơn m?t c?ng. N?u b?n s? d?ng /fastdetect, và b?n không ph?i ch? đ?nh m?t c?ng truy?n thông, phát hi?n n?i ti?p con chu?t b? t?t trên t?t c? các thông tin c?ng.

Lưu ? Trong phiên b?n trư?c c?a Windows, bao g?m Windows NT 4.0, chuy?n đ?i này đư?c đ?t tên là /noserialmice.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
131976Làm th? nào đ? vô hi?u hoá phát hi?n thi?t b? n?i ti?p c?ng

/SOS

Các /SOS chuy?n đ?i s? hi?n th? tên tr?nh đi?u khi?n thi?t b? trong khi h? đang đư?c n?p. Theo m?c đ?nh, màn h?nh c?a s? b? n?p ch? vang ti?n b? d?u ch?m. S? d?ng này chuy?n đ?i v?i các /basevideo chuy?n đ? xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n là kích ho?t m?t s? th?t b?i.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
99743M?c đích c?a t?p Boot.ini trong Windows 2000 ho?c Windows NT

/ PAE

S? d?ng chuy?n đ?i /PAE v?i các m?c tương ?ng trong Boot.ini cho phép máy tính h? tr? ch? đ? đ?a ch? v?t l? m? r?ng (PAE) đ? b?t đ?u b?nh thư?ng. Trong ch? đ? an toàn, máy tính b?t đ?u b?ng cách s? d?ng h?t nhân b?nh thư?ng, ngay c? khi chuy?n đ?i /PAE đư?c ch? đ?nh.

/ HAL = tên t?p tin

V?i chuy?n đ?i này, b?n có th? xác đ?nh th?c t? ph?n c?ng l?p tr?u tư?ng (HAL) mà đư?c n?p lúc kh?i đ?ng. Ví d?, g? /Hal=halmps.dll đ? t?i Halmps.dll trong thư m?c System32. Chuy?n đ?i này là h?u ích đ? th? m?t HAL khác nhau trư?c khi b?n đ?i tên t?p tin đ? Hal.dll. Chuy?n đ?i này c?ng r?t h?u ích khi b?n mu?n c? g?ng đ? chuy?n đ?i gi?a b?t đ?u trong ch? đ? s? và b?t đ?u trong ch? đ? b? vi x? l? đơn. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng này chuy?n đ?i v?i các /kernel chuy?n đ?i.

/kernel = tên t?p tin

V?i chuy?n đ?i này, b?n có th? đ?nh ngh?a kernel th?c s? đư?c n?p lúc kh?i đ?ng. Ví d?, g? /kernel=ntkrnlmp.exe đ? t?i các t?p tin Ntkrnlmp.exe trong thư m?c System32. V?i chuy?n đ?i này, b?n có th? chuy?n đ?i gi?a các cho phép g? l?i h?t nhân đ?y đ? c?a g? l?i m? và m?t h?t nhân thông thư?ng.

/bootlog

Chuy?n đ?i này l?n lư?t vào ngày kh?i đ?ng đăng nh?p vào m?t t?p tin đư?c đ?t tên theo SystemRoot\Ntbtlog.txt. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách đăng nh?p kh?i đ?ng, xem tr? giúp c?a Windows.

/burnmemory =s?

Chuy?n đ?i này xác đ?nh s? lư?ng b? nh?, trong MB, Windows không th? s? d?ng. S? d?ng tham s? này đ? xác nh?n m?t v?n đ? hi?u su?t ho?c các v?n đ? khác liên quan đ?n s? suy gi?m RAM. Ví d?, g? /burnmemory = 128 đ? gi?m b? nh? v?t l? có s?n cho Windows b?i 128 MB.

/ 3 GB

Này chuy?n l?c lư?ng x 86 d?a trên h? th?ng c?p phát 3 GB không gian đ?a ch? ?o cho các chương tr?nh và 1 GB cho h?t nhân và ph?i ch?p hành các thành ph?n. M?t chương tr?nh ph?i đư?c thi?t k? đ? t?n d?ng l?i th? c?a không gian đ?a ch? b? nh? b? sung. V?i chuy?n đ?i này, ngư?i s? d?ng ch? đ? chương tr?nh có th? truy c?p vào 3 GB b? nh? thay v? c?a 2 GB thông thư?ng mà Windows phân b? cho các chương tr?nh ch? đ? ngư?i dùng. Chuy?n đ?i di chuy?n đi?m kh?i đ?u c?a b? nh? h?t nhân đ? 3 GB. M?t s? c?u h?nh c?a Microsoft Exchange Server 2003 và Microsoft Windows Server 2003 có th? yêu c?u chuy?n đ?i này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
823440B?n ph?i s? d?ng 3 GB chuy?n đ?i khi b?n cài đ?t Exchange Server 2003 trên m?t h? th?ng d?a trên Windows Server 2003


Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
171793 S? d?ng thông tin v? ?ng d?ng c?a 4GT RAM ch?nh

/safeboot:tham s?

Chuy?n đ?i này gây ra Windows đ? b?t đ?u trong ch? đ? an toàn. Chuy?n đ?i này s? d?ng các thông s? sau đây:
 • t?i thi?u
 • m?ng
 • safeboot:minimal(AlternateShell)
 • DS khôi ph?c ch? đ? (cho Windows Server 2003 tên mi?n l? ch?)
B?n có th? k?t h?p các thông s? khác c?a Boot.ini v?i /safeboot:parameter. Các ví d? sau minh h?a cho các tham s? có hi?u l?c khi b?n ch?n m?t tùy ch?n ch? đ? Safe Mode t? tr?nh đơn kh?i đ?ng ph?c h?i.
 • Ch? đ? an toàn v?i m?ng
  /safeboot: t?i thi?u /sos /bootlog /noguiboot
 • Ch? đ? an toàn v?i m?ng
  /safeboot:Network /sos /bootlog /noguiboot
 • Ch? đ? Safe Mode v?i d?u nh?c l?nh
  /safeboot:minimal(AlternateShell) /sos /bootlog /noguiboot
 • Khôi ph?c Windows trong d?ch v? thư m?c ch? đ?
  (Chuy?n đ?i này b?t đ?u ch? vào b? ki?m soát mi?n.)
  /safeboot:dsrepair /sos
Chú ý Các /SOS, /bootlog, và /noguiboot thi?t b? chuy?n m?ch không ph?i là b?t bu?c v?i b?t k? m?t trong các cài đ?t này, nhưng các thi?t b? chuy?n m?ch có th? giúp kh?c ph?c s? c?. Các thi?t b? chuy?n m?ch đư?c bao g?m, n?u b?n nh?n F8 và ch?n m?t trong các ch? đ?.

/userva

S? d?ng chuy?n đ?i này đ? tu? ch?nh s? lư?ng b? nh? đư?c c?p phát cho quá tr?nh khi b?n s? d?ng các chuy?n đ?i 3 GB. Chuy?n đ?i này cho phép nhi?u trang b?ng m?c nh?p (CP) b? nh? kernel nhưng v?n duy tr? g?n như 3 GB không gian b? nh? quá tr?nh.

Chú ý D?ch v? h? tr? c?a Microsoft s?n ph?m m?nh m? khuy?n cáo s? d?ng m?t lo?t các b? nh? cho các chuy?n đ?i /USERVA n?m trong ph?m vi c?a 2900-3030. Ph?m vi này là đ? r?ng đ? cung c?p m?t h? bơi đ? l?n c?a h? th?ng trang b?ng m?c cho t?t c? hi?n đang quan sát các v?n đ?. Thư?ng là m?t thi?t l?p /userva = 2900 s? cung c?p cho g?n v?i s? h? th?ng trang b?ng m?c có th? đư?c t?i đa có s?n.

Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng /USERVA chuy?n đ?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316739Làm th? nào đ? s? d?ng chuy?n đ?i /USERVA trong t?p Boot.ini đ? đi?u ch?nh c?u h?nh 3 GB
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
810371S? d?ng chuy?n đ?i /userva trên Windows Server 2003 d?a trên các máy ch? trao đ?i
323427 Làm th? nào đ? t? ch?nh s?a t?p tin Boot.ini trong m?t môi trư?ng Windows Server 2003
317526 Làm th? nào đ? ediit t?p Boot.ini trong Windows Server 2003
317521 Mô t? c?a l?nh Bootcfg và s? d?ng c?a nó
289022 Làm th? nào đ?: Ch?nh s?a t?p Boot.ini trong c?a s? XP
291980 M?t cu?c th?o lu?n v? các l?nh Bootcfg và s? d?ng c?a nó

/usepmtimer

Các /usepmtimer chuy?n đ?i ch? đ?nh r?ng h? đi?u hành Windows XP ho?c h? đi?u hành Windows Server 2003 dùng thi?t đ?t h?n gi? PM b? đ?m th?i gian thay v? cài đ?t h?n gi? Time Stamp truy c?p (TSC) n?u h? tr? b? vi x? l? các cài đ?t PM_TIMER.

Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng /usepmtimer chuy?n đ?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
895980Các chương tr?nh s? d?ng ch?c năng QueryPerformanceCounter có th? th?c hi?n kém trong Windows Server 2003 và Windows XP

/Redirect

S? d?ng chuy?n đ?i này đ? chuy?n trên kh?n c?p qu?n l? d?ch v? (EMS) trên m?t Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p d?a trên máy tính. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? EMS, t?m ki?m "Kh?n c?p qu?n l? d?ch v?" trong c?a s? tr? giúp và h? tr?.

Đ? b?t EMS b?ng cách ch?nh s?a Boot.ini trên m?t x 86 d?a trên máy tính, h?y ch?nh s?a c? các [t?i kh?i đ?ng] ph?n và các [h? đi?u hành] ph?n c?a t?p Boot.ini. Đ? th?c hi?n vi?c này, c?u h?nh các m?c sau đây:
 • Dư?i [t?i kh?i đ?ng], thêm m?t trong câu yêu c?u sau đây:
  redirect=COMx
  Trong tuyên b? này, thay th? x v?i m?t trong các con s? c?ng COM sau đây:
  1
  2
  3
  4
  redirect=USEBIOSSETTINGS
  Tuyên b? này cho phép BIOS máy tính đ? xác đ?nh c?ng COM đ? s? d?ng cho EMS.
 • Dư?i [t?i kh?i đ?ng], thêm các câu l?a ch?n sau đây:
  redirectbaudrate=baudrate
  Thay th? baudrate v?i m?t trong các giá tr? sau:
  9600
  19200
  57600
  115200
  Theo m?c đ?nh, EMS s? d?ng thi?t l?p t?c đ? truy?n 9600 Kbps.
 • Dư?i [h? đi?u hành], thêm các /Redirect tùy ch?n đ? nh?p h? đi?u hành b?n mu?n c?u h?nh đ? s? d?ng EMS. Ví d? sau minh ho? vi?c s? d?ng các thi?t b? chuy?n m?ch:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  redirect=COM1
  redirectbaudrate=19200
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, EMS" /fastdetect /redirect

/Channel

S? d?ng chuy?n đ?i này cùng v?i các /Debug chuy?n đ?i và các /debugport chuy?n sang Windows c?u h?nh đ? g?i thông tin g? l?i qua m?t vi?n đi?n và đi?n t? k? sư, Inc (IEEE) 1394 c?ng. Đ? h? tr? g? l?i qua m?t c?ng 1394, c? hai máy tính ph?i ch?y Microsoft Windows XP ho?c sau này. C?ng 1394 có m?t s? t?i đa c?a các kênh truy?n thông đ?c l?p 63 đư?c đánh s? 0 qua 62. Vi?c tri?n khai ph?n c?ng khác nhau h? tr? m?t s? các kênh khác nhau trên m?t xe bu?t. Windows XP có m?t gi?i h?n là b?n đi?m đ?n máy tính. Tuy nhiên, s? h?n ch? này đư?c l?y ra trong Windows Server 2003. Đ? th?c hi?n g? l?i, ch?n m?t s? kênh ph? bi?n đ? s? d?ng trên c? hai máy tính tr?nh g? l?i ch?y trên, mà c?n đư?c g?i là máy ch? và máy tính mà b?n mu?n g? l?i, mà c?n đư?c g?i là máy tính đích. B?n có th? s? d?ng b?t k? s? t? 1 đ?n 62.

C?u h?nh máy tính đích

 1. Ch?nh s?a t?p tin Boot.ini đ? thêm các / KÊNH =x tùy ch?n đ? nh?p h? đi?u hành b?n đ? c?u h?nh đ? g? l?i. Thay th? x v?i s? kênh mà b?n mu?n s? d?ng. Ch?ng h?n, c?u h?nh các [h? đi?u hành] di?n tích c?a Boot.ini t?p tin đ? trông gi?ng như sau:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /debug /debugport=1394 /CHANNEL=3
 2. C?m cáp 1394 t?i m?t trong nh?ng c?ng 1394.
 3. Vô hi?u hoá b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? 1394 trên máy tính đích. Đ? làm đi?u này, b?t đ?u qu?n l? thi?t b?, b?m chu?t ph?i vào thi?t b? và sau đó nh?p vào Vô hi?u hoá.
 4. Khởi động lại máy tính.

Đ? c?u h?nh máy ch?

 1. C?m cáp 1394 t?i m?t trong nh?ng c?ng 1394.
 2. Cài đ?t các t?p tin nh? phân h?t nhân tr?nh g? l?i.
 3. Bắt đầu một dấu nhắc lệnh. Nh?n enter sau khi b?n g? m?i c?a các l?nh sau đây:
  set_NT_DEBUG_BUS = 1394
  set_NT_DEBUG_1394_CHANNEL =x
  KD -k
 4. Di chuy?n vào thư m?c nơi b?n cài đ?t tr?nh g? l?i h?t nhân, và sau đó g? l?nh sau đây:
  KD.exe
Khi b?n l?n đ?u kh?i đ?ng tr?nh g? l?i, m?t ngư?i lái xe 1394 ?o đư?c cài đ?t. Tr?nh đi?u khi?n này cho phép tr?nh g? l?i giao ti?p v?i máy tính đích. B?n ph?i đăng nh?p v?i quy?n qu?n tr? đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n này đ? hoàn t?t thành công.

Thu?c tính

ID c?a bài: 833721 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbmt KB833721 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:833721

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com