B?n nh?n đư?c m?t l?i "thay đ?i c?a b?n không th? lưu" tin nh?n khi b?n c? g?ng đ? lưu các thay đ?i vào m?t m?ng chia s? Excel t?p tin trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 833613 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng Microsoft Excel 2000 trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000 đ? ch?nh s?a m?t t?p tin Excel n?m trên m?t m?ng chia s?, và sau đó b?n c? g?ng đ? lưu các thay đ?i vào t?p tin Excel ngày chia s? m?ng, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
Thay đ?i c?a b?n không th? lưu vào Your_File_Name.xls, nhưng đ? đư?c lưu vào 4CCA4100. Đóng tài li?u hi?n có, sau đó m? tài li?u t?m th?i và lưu nó dư?i tên m?i

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u chia s? m?ng nơi b?n mu?n lưu các t?p tin là m?t kh?i lư?ng d?ch v? cho Macintosh. Trong trư?ng h?p này, các t?p tin ban đ?u không đư?c c?t b? đ? nhanh t? c?p m?ng chia s? khi Excel c? g?ng đ? thay th? t?p g?c v?i t?p tin thay đ?i c?a b?n. V? v?y, b?n không th? lưu các t?p tin thay th? b?ng cách s? d?ng tên t?p tin g?c. Khi b?n c? g?ng làm như v?y, phía máy ch? tr? v? các thông báo l?i đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng".

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Windows 2000 Service Pack 3 tr? lên.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  22-Dec-2003 20:16 5.0.2195.6824   42,256 Basesrv.dll   
  21-Sep-2003 00:45 5.0.2195.6824   236,304 Cmd.exe     
  22-Dec-2003 20:16 5.0.2195.6882   222,992 Gdi32.dll    
  22-Dec-2003 20:16 5.0.2195.6886   711,440 Kernel32.dll   
  22-Dec-2003 20:16 5.0.2195.6824   54,032 Mpr.dll     
  22-Dec-2003 20:16 5.0.2195.6883   334,096 Msgina.dll    
  22-Dec-2003 20:16 5.0.2195.6882   90,232 Rdpwd.sys
  06-Nov-2003 22:29 5.0.2195.6870  5,847,552 Sp3res.dll    
  22-Dec-2003 20:16 5.0.2195.6882   380,176 User32.dll    
  22-Dec-2003 20:16 5.0.2195.6886   391,440 Userenv.dll   
  19-Dec-2003 00:13 5.0.2195.6886  1,630,192 Win32k.sys
  11-Nov-2003 00:29 5.0.2195.6873   182,032 Winlogon.exe   
  22-Dec-2003 20:16 5.0.2195.6884   243,984 Winsrv.dll    
  19-Dec-2003 00:13 5.0.2195.6886  1,630,192 Win32k.sys
  22-Dec-2003 20:16 5.0.2195.6884   243,984 Winsrv.dll    

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? cách hotfix gói là đ?t tên, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915M?i t?p tin lư?c đ? đ?t tên cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 833613 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB833613 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:833613

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com