K? sist?m? Exchange Server 2003 konfigur?t izsaukumu RPC, kas izmanto protokolu HTTP

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 833401 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? izkl?st?ts par to, k? ieg?t rokasgr?matu, kas var pal?dz?t sist?m? Microsoft Exchange Server 2003 konfigur?t att?lu proced?ras izsaukumu (RPC), kas izmanto protokolu HTTP.

Sist?ma Exchange Server 2003 kop? ar programmu Microsoft Office Outlook 2003 un sist?mu Microsoft Windows Server 2003 nodro?ina t?da izsaukuma RPC atbalstu, kas izmanto protokolu HTTP, lai piek??tu serveriem, kuros darbojas sist?ma Exchange Server. Lietojot izsaukumu RPC, kas izmanto HTTP, lietot?jiem, lai piek??tu Exchange servera pastkast?t?m, vairs nav j?izveido virtu?l? priv?t? t?kla (VPN) savienojums. Lietot?ji, kas klienta datoros izmanto programmu Outlook 2003, var izveidot savienojumu ar Exchange serveri internet? korporat?v? vid?. Sist?mas Windows l?dzeklis izsaukumam RPC, kas izmanto protokolu HTTP, nodro?ina izsaukuma RPC klientam, piem?ram, programmai Outlook 2003, izveidot savienojumus vis? internet?, veicot trafika tunel??anu izsaukumam RPC, kas izmanto protokolu HTTP.

PAPILDINDORM?CIJA

Rokasgr?mat? Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios ir ietverta pamatinform?cija par izsaukumu RPC, kas izmanto protokolu HTTP. ?aj? rokasgr?mat? ir ar? ietverti detaliz?ti nor?d?jumi par to, k? pareizi konfigur?t izsaukumu RPC, kas izmanto protokolu HTTP. Lai ieg?tu ?o rokasgr?matu, apmekl?jiet ??du korpor?cijas Microsoft Web vietu:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=47577
Rokasgr?mat? Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios ir ietvertas ??das jaunas t?mas:
 • "New for Exchange Server 2003 Service Pack 1" (Jaunumi Exchange Server 2003 1. servisa pakotn?)
 • "Technical Details of Using RPC over HTTP to Access Exchange from an Outlook Client" (Detaliz?ta tehnisk? inform?cija par to, k? lietot izsaukumu RPC, kas izmanto protokolu HTTP, lai piek??tu Exchange serverim no programmas Outlook klienta).
 • "System Requirements for RPC over HTTP on Exchange Server 2003" (Pras?bas sist?mai, lai sist?m? Exchange Server 2003 lietotu izsaukumu RPC, kas izmanto protokolu HTTP)
 • "Recommendations for Deploying RPC over HTTP Communications" (Ieteikumi sazi?as ievie?anai, lietojot izsaukumu RPC, kas izmanto protokolu HTTP)
 • "Positioning Your RPC Proxy Server and Firewalls in a Corporate Environment" (Izsaukuma RPC starpniekservera un ugunsm?ra novieto?ana korporat?v? vid?)
 • "Deployment Scenarios for RPC over HTTP" (Izsaukuma RPC ievie?anas scen?riji, kas ?stenojami, izmantojot protokolu HTTP)
 • "Adding a Back-End Server to an RPC over HTTP Deployment" (Aizmugursist?mas servera pievieno?ana, ievie?ot izsaukuma RPC, kas izmanto protokolu HTTP)
 • "Troubleshooting RPC over HTTP Communications" (Probl?mu nov?r?ana izsaukum? RPC, kas ?stenojama, izmantojot protokolu HTTP)

UZZI?AS

Lai sa?emtu papildinform?ciju par sist?mas Exchange Server 2003 ievie?anu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/2003/library/ex2k3rpc.mspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus
831050 To konfigur?cijas opciju apraksts, kas nepiecie?amas, lai programm? Outlook 2003 izmantotu Exchange interneta servera l?dzekli (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
826486 Nevar lietot izsaukumu RPC, kas izmanto protokolu HTTP, veicot starpniekservera autom?tisk?s konfigur?cijas skripto?anu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
822178 To saisto?o parametru un pras?bu p?rskats, kas nepiecie?amas, lai izmantotu sist?mas Exchange Server 2003 l?dzek?us (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai sa?emtu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietu:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa375384.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 833401 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 3. decembris - P?rskat??ana: 19.3
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowtomaster KB833401

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com