Làm th? nào đ? lo?i b? Exchange Server 2003 t? máy tính c?a b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 833396 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các bư?c đ? t? đ?ng ho?c b?ng tay g? b? Microsoft Exchange Server 2003 t? máy tính c?a b?n.

Trư?c khi b?n có th? lo?i b? Exchange Server 2003, b?n ph?i ng?t k?t n?i t?t c? các ngư?i dùng kích ho?t h?p thư t? h?p thư trên máy ch? Exchange. Sau khi t?t c? ngư?i dùng kích ho?t h?p thư b? ng?t k?t n?i, b?n có th? s? d?ng Exchange 2003 thi?t l?p chương tr?nh đ? lo?i b? Exchange Server 2003.

Tuy nhiên, b?n có th? không th? lo?i b? Exchange 2003 b?ng cách s? d?ng chương tr?nh Exchange 2003 cài đ?t chuyên bi?t. Đ? làm đi?u này, trư?c tiên b?n c?n ph?i ngăn ch?n và vô hi?u hóa Tất cả các dịch vụ trao đ?i. B?n có th? s? d?ng Registry Editor đ? lo?i b? các khóa registry là m?t ph?n c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Exchange. Sau khi b?n đ? g? b? các phím ki?m nh?p, b?n ph?i lo?i b? và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i Internet Information Services (IIS). Sau đó, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?t k? gói b?n ghi d?ch v? ho?c c?p nh?t b?o m?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch?.

N?u b?n có m?t máy ch? c?m, không lo?i b? các t?p tin ph? bi?n b?i v? đi?u này c?ng lo?i b? b?n ghi d?ch v? c?m. N?u b?n ghi d?ch v? c?m đư?c l?y ra, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i nó.

S? d?ng DirectoryUser ho?t đ?ng và máy tính snap-in đ? ng?t k?t n?i t?t c? các ngư?i dùng kích ho?t h?p thư

B?n không th? lo?i b? các thành ph?n Exchange Server 2003 n?u máy ch? Exchange v?n có các h?p thư cho ngư?i dùng kích ho?t h?p thư. Đ? s? d?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại ngư?i dùng và máy tính-theo đ? ng?t k?t n?i t?t c? các ngư?i dùng kích ho?t h?p thư, h?y làm theo các bư?c sau: Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c

Ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 2003 đ? lo?i b? các thành ph?n đ? cài đ?t chuyên bi?t

B?n có th? lo?i b? các thành ph?n trao đ?i b?ng cách ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 2003 t? chương tr?nh và tính năng trong Panel điều khiển trên máy tính đang ch?y Exchange Server 2003. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau. Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c
Đ? ngăn ch?n và vô hi?u hoá d?ch v? Exchange Server 2003, làm theo các bư?c sau: Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c

S? d?ng Registry Editor đ? lo?i b? các khóa registry trao đ?i

Đ? lo?i b? các khóa registry trao đ?i, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau. Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c
N?u không có m?t k?t n?i ghi chú ho?c m?t k?t n?i GroupWise đư?c cài đ?t trên máy ch? đang ch?y Exchange Server 2003, làm như sau: Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c
N?u Microsoft Office 2003, Microsoft Office XP ho?c Microsoft Windows SharePoint d?ch v? không đư?c cài đ?t t?i đây, làm như sau: Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c

Lo?i b? và cài đ?t l?i ph?n II

Đ? lo?i b? và cài đ?t l?i IIS, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, tùy thu?c vào môi trư?ng c?a b?n.
Cho m?t nút c?m d?a trên Windows 2000 ho?c cho m?t máy ch? đ?c l?p mà ch?y Microsoft Windows 2000 ho?c Windows Server 2003
Cho m?t nút c?m d?a trên Windows Server 2003

Lo?i b? đ?i tư?ng máy ch? Exchange Server 2003 t? chương tr?nh trao đ?i 5.5 Admin

N?u máy ch? Exchange Server 2003 đư?c cài đ?t trong m?t trang web Microsoft Exchange Server 5.5 s?n có, và n?u b?n s? d?ng chương tr?nh trao đ?i 5.5 qu?n tr?, b?n ph?i xóa đ?i tư?ng máy ch? Exchange Server 2003 t? chương tr?nh trao đ?i 5.5 qu?n tr?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? B?n có th? ph?i lo?i b? các đ?i tư?ng Active Directory đư?c liên k?t v?i máy ch? mà b?n g? b?.

Lo?i b? các máy ch? Exchange Server 2003 t? Active Directory

Đ? lo?i b? các máy ch? Exchange Server 2003 t? Active Directory, h?y làm theo các bư?c sau. Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c

N?u b?n không th? cài đ?t ho?c ch?y qu?n l? h? th?ng trao đ?i, b?n có th? s? d?ng các ho?t đ?ng thư m?c D?ch v? giao di?n (ADSI) ch?nh s?a snap-in đ? t? lo?i b? đ? c?a các thu?c tính máy ch? do đó b?n có th? th? cài đ?t l?i thành công. Phương pháp này không th?c hi?n cleanups c?a tài li?u tham kh?o đ? đ?i tư?ng máy ch? bên ngoài c?a máy ch? container. Chúng tôi không khuyên b?n s? d?ng phương pháp này tr? khi b?n mu?n ngay l?p t?c cài đ?t l?i các máy ch? trong cùng m?t nhóm hành chính. Đi?u này là b?i v? b?n có th? ph?i t? xóa ho?c ch?nh s?a nhi?u thu?c tính vào đ?i tư?ng trong Active Directory.

Các ch?nh s?a ADSI snap-in có s?n trong Windows h? tr? công c?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t công c? h? tr? Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301423 Làm th? nào đ? cài đ?t các công c? h? tr? Windows 2000 v?i m?t máy tính d?a trên Windows 2000 Server
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2684263
C?nh báo N?u b?n s? d?ng các ch?nh s?a ADSI snap-in, ?ng d?ng LDP, ho?c b?t k? khách hàng khác Phiên b?n 3 LDAP, và b?n không chính xác thay đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Active Directory, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, ho?c c? hai c?a s? và đ?i Ngo?i t?. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác thay đ?i Active Directory đ?i tư?ng thu?c tính có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính này nguy cơ c?a riêng b?n.
Đ? s? d?ng các ch?nh s?a ADSI snap-in đ? lo?i b? m?t máy ch? Exchange Server 2003 t? m?t nhóm qu?n tr? Exchange Server 2003, h?y làm theo các bư?c sau: Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c

Hành đ?ng đư?c đ? ngh? n?u b?n nh?n đư?c m?t l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t l?i Exchange Server 2003

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2684263
C?nh báo N?u b?n s? d?ng các ch?nh s?a ADSI snap-in, ?ng d?ng LDP, ho?c b?t k? khách hàng khác Phiên b?n 3 LDAP, và b?n không chính xác thay đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Active Directory, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, ho?c c? hai c?a s? và đ?i Ngo?i t?. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác thay đ?i Active Directory đ?i tư?ng thu?c tính có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính này nguy cơ c?a riêng b?n.

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t l?i Exchange Server 2003, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Đ? cài đ?t máy ch? Exchange đ?u tiên trong m?t tên mi?n, ho?c đ? ch?y thi?t l?p "/ ForestPrep" ch? đ?, b?n ph?i là ngư?i qu?n tr? Exchange đ?y đ? ? c?p đ? t? ch?c. B?n ph?i s? d?ng m?t tài kho?n đ? đư?c c?p vai tr? ngư?i qu?n tr? Exchange đ?y đ? ngày t? ch?c Exchange b?ng cách s? d?ng thu?t s? đoàn hành chính c?a Exchange. --ID:64283.
N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, b?n ph?i s? d?ng các ch?nh s?a ADSI snap-in đ? thay đ?i m?t s? thu?c tính trong Active Directory. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau: Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c

Tài nguyên b? sung

Thu?c tính

ID c?a bài: 833396 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB833396 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 833396

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com