Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i m?t trang ch? Windows SharePoint Services b? h?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832811 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách khôi ph?c nhà b? h?ng Trang c?a m?t trang web Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ho?c m?t trang web Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 khi b?n s? d?ng Microsoft Văn ph?ng FrontPage 2003 ho?c Microsoft Office SharePoint Designer 2007 đ? gi? m?t trang web d?ch v? Windows SharePoint. B?n có th? làm theo các bư?c trong bài vi?t này tr? l?i m?t trang ch? ch?c năng n?u b?n vô t?nh b? h?ng trang ch? c?a trang web c?a b?n Windows SharePoint Services trong th?i gian ch?nh s?a ho?c m?t ho?t đ?ng tác gi?.

Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 3.0 bao g?m m?t tính năng mà b?n có th? s? d?ng đ? re-ghost m?t trang. Tùy ch?n đ? re-ghost m?t trang cho phép b?n hoàn nguyên m?u không ch?a b?t k? l?i nào đư?c lưu tr? trong cơ s? d? li?u. Th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng SharePoint Designer 2007.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M? trang web.
 3. Trong các M? trang web h?p tho?i, lo?i <sitename></sitename> trong các Tên trang web h?p, và sau đó nh?p vào M?.
 4. Trong các Danh sách thư m?c h?p tho?i, Click vào đ? ch?n <pagename></pagename>, và sau đó nh?p chu?t ph?i Ki?m tra ra.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Check-In.

  Chú ý M?t v?ng tr?n màu xanh lá cây bên c?nh đ? trang đư?c hi?n th? ch? ra r?ng các trang un-ghosted.
 6. Trong các Danh sách thư m?c h?p tho?i h?p, b?m chu?t <pagename></pagename>, sau đó b?m Hoàn nguyên m?u.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 trang web cài đ?t

 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Duy?t qua trang web SharePoint đ? xác đ?nh v? trí Hành đ?ng trang web.
 3. Nh?p vào Hành đ?ng trang web, sau đó b?m Thi?t l?p trang web.
 4. Trên các Thi?t l?p trang web Trang, nh?p vào Đ?t l?i v? đ?nh ngh?a trang web theo các Giao di?n tùy ch?n.
 5. Trên các Thi?t l?p l?i trang Phiên b?n đ?nh ngh?a trang web Trang, lo?i <siteurl></siteurl> URL c?a trang ch?, và sau đó nh?p vào Thi?t l?p l?i.

Khôi ph?c trang ch? Windows SharePoint Services 2.0 b? h?ng

 1. Sao t?p Default.aspx trong trang web d?ch v? Windows SharePoint ch?a Trang ch? b? h?ng, đ?i tên các b?n sao Defaultold.aspx và sau đó xóa các t?p tin Default.aspx. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u FrontPage 2003, và sau đó m? các c?a s? SharePoint d?ch v? Trang web có ch?a trang nhà b? h?ng.
  2. Trong các Danh sách thư m?c, b?m đúp vào các Default.aspx t?p tin.
  3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu Như.
  4. Trong các Löu laøm h?p tho?i, lo?i Defaultold.aspx trong các Tên tệp h?p, sau đó b?m Lưu.
  5. Trong các Danh sách thư m?c, b?m chu?t ph?i vào các Default.aspx t?p tin, và sau đó nh?p vào Xóa b?.
  6. Khi b?n đư?c nh?c xác nh?n xoá, h?y nh?p vào Có.
 2. T?o m?t trang web m?i Windows SharePoint Services. Làm như v?y, th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?i.
  2. Trong các M?i nhi?m v? ngăn, dư?i Web m?i Trang web, nh?p vào SharePoint đ?i Trang web.
  3. Trong các Trang web m?u h?p tho?i, Nh?p vào Trang web SharePoint Team, sau đó b?m Ok.
  4. Dư?i Tuỳ chọn, g? URL c?a các m?i Trang web d?ch v? Windows SharePoint.

   Ví d?, b?n có th? t?o m?i Trang web như m?t subsite trang web có ch?a trang nhà b? h?ng. N?u URL các trang web có ch?a Trang ch? h?ng là http://Tên máy chủ/ Các trang web/TeamSite, b?n có th? ch? đ?nh m?t URL như http://Tên máy chủ/Sites/TeamSite /SubsiteNameTrang web m?i c?a b?n.
  5. M? các trang web m?i mà b?n t?o ra.

   Làm như v?y, trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M? trang web, trong các Tên trang web h?p, g? URL c?a các trang web m?i mà b?n t?o ra trư?c đó trong bư?c 2, và sau đó nh?p vào M?.
  6. Trong các Danh sách thư m?c, b?m đúp vào các Default.aspx t?p tin, và sau đó nh?p vào Sao.
  7. Thay đ?i đ? trang web g?c có ch?a các b? h?ng Trang ch? trang, b?m chu?t ph?i vào vùng tr?ng dư?i các Danh sách thư m?c, sau đó b?m Dán.
 3. Xóa b?t k? h?ng b? ph?n Web đư?c đ?t trên các Default.aspx trang. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. K?t n?i đ?n trang ch? (trang Default.aspx) c?a Trang web ban đ?u c?a b?n trong tr?nh duy?t c?a b?n.
  2. Nh?p vào S?a đ?i đư?c chia s? trang, và sau đó Nh?p vào Thi?t k? này trang.
  3. B?m vào m?i tên xu?ng bên c?nh Web b? ph?n mà b?n mu?n xóa b?, và sau đó nh?p vào Xóa b?.
  4. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c xác nh?n xoá.
 4. Thêm ph?n Web mà b?n đ? xoá vào Default.aspx Trang. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào S?a đ?i đư?c chia s? trang, b?m Thêm Web Parts, sau đó b?m Tr?nh duy?t.
  2. Thêm các b? ph?n Web mà b?n mu?n vào nhà c?a b?n Trang.

   Ví d?, kéo các Thông báo Web Part và các S? ki?n Web ph?n trang.
 5. Nếu Trang ch? liên k?t b? thi?u t? đ?u trang liên k?t thanh, thêm các liên k?t đ?n trang ch? quay l?i bar đ?u trang liên k?t. Làm như v?y, th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. FrontPage 2003, m? các trang web (n?u nó không ph?i là đ? m?).
  2. Trong các Danh sách thư m?c, b?m đúp vào các Default.aspx t?p tin.
  3. Trong liên k?t thanh, b?m vào thêm liên k?t.
  4. Trong các Thêm vào liên k?t thanh h?p tho?i, lo?i Trang ch? trong các Văn b?n đ? hi?n th? h?p, b?m vào các Default.aspx t?p tin, h?y ch?c ch?n r?ng Default.aspx đư?c trưng bày t?i các Đ?a ch? h?p, sau đó b?m Ok.
  5. B?m đúp chu?t vào liên k?t thanh.
  6. Trong các Thu?c tính liên k?t thanh h?p tho?i, b?m vào các T?ng quát tab, và sau đó trong các Liên kếth?p, ch?c ch?n r?ng Trang ch? liên k?t xu?t hi?n ? đ?u các danh sách.
 6. Sau khi b?n hoàn thành vi?c khôi ph?c trang ch?, xoá các Defaultold.aspx t?p tin. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong các Danh sách thư m?c, b?m chu?t ph?i vào các Defaultold.aspx t?p tin, và sau đó nh?p vào Xóa b?
  2. Khi b?n đư?c nh?c xác nh?n xoá, h?y nh?p vào Có.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? FrontPage 2003, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://Office.Microsoft.com/en-US/frontpage/FX100647001033.aspx
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh và qu?n l? Windows SharePoint Services, xem các Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 qu?n tr? hư?ng d?n. Đ? có đư?c các Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 qu?n tr? hư?ng d?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = a637eff6-8224-4b19-a6a4-3e33fa13d230
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows SharePoint Services 3.0, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/windowsserver/SharePoint/Default.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 832811 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
T? khóa: 
kbconversion kbwebservices kbhowto kbcorrupt kbinfo kbmt KB832811 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832811

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com