Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t mail merge trong tác ph?m 7.0 và trong tác ph?m 8,0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832797 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này là m?t bư?c theo bư?c hư?ng d?n v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t mail merge trong Microsoft Works 7.0 và Microsoft Works 8,0. Ngoài ra, m?t đo?n video đư?c cung c?p sau này trong bài vi?t này đ? hư?ng d?n b?n thông qua thư h?p nh?t.

Mail merge m?t t?p tin cơ s? d? li?u công tr?nh

Đ? mail merge m?t t?p tin cơ s? d? li?u công tr?nh, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý Các bư?c này gi? đ?nh r?ng b?n đ? t?o m?t t?p tin cơ s? d? li?u công tr?nh mà b?n mu?n đ? mail merge v?i, và r?ng b?n đ? ch?n các h? sơ mà b?n mu?n bao g?m trong merge mail c?a b?n.
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng.

  Đ? làm đi?u này, b?mB?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, sau đó b?mMicrosoft công tác v? Launcher.
 2. Trong tác ph?m nhi?m v? Launcher, nh?p vàoChương tr?nh.
 3. Trong các Chương tr?nh danh sách, b?m vào Tác ph?m Tr?nh x? l?.
 4. Trong danh sách công vi?c, h?y nh?p vào Mail merge tài li?u.
 5. Nh?p vào B?t đ?u công vi?c này.

  Các tác ph?m B? x? l? t? bây gi? s? b?t đ?u.
 6. Trong các M? ngu?n d? li?u h?p tho?i h?p, b?m vàoNh?p thông tin t? m?t lo?i t?p.
 7. Trong các M? ngu?n d? li?u h?p tho?i, ch?n tác ph?m c?a b?n cơ s? d? li?u t?p tin, và sau đó nh?p vào M?.

  Chú ý Các Chèn các l?nh v?c h?p tho?i s? xu?t hi?n. T?i th?i đi?m này, công tr?nh cơ s? d? li?u t?p tin đư?c g?n vào c?a b?n mail merge chính tài li?u.
 8. N?u thích h?p, g? n?i dung c?a b?n mail merge chính tài li?u--ví d?, g? ch? m?u.

  Đ?t con tr? chu?t nơi b?n mu?n các trư?ng h?p nh?t c?a b?n xu?t hi?n. Trong các Chèn Các l?nh v?c h?p tho?i, ch?n các l?nh v?c mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vàoChèn. Ti?p t?c đ? ch?n các trư?ng mà b?n mu?n chèn, sau đó b?m Chèn cho đ?n khi b?n có t?t c? các l?nh v?c mà b?n mu?n đư?c chèn vào.

  Chú ý Khi b?n đưa các l?nh v?c c?a b?n, g? d?u ch?m câu và các không gian gi?a các l?nh v?c, nh?n ENTER đ? di chuy?n đ?n m?t d?ng m?i, và sau đó đ?nh d?ng b? trí đ? xu?t hi?n như b?n mu?n.
 9. Sau khi b?n có các l?nh v?c đư?c chèn vào và đư?c đ?nh d?ng làm b?n mu?n, b?m Xem k?t qu? trong các Chèn các l?nh v?ch?p tho?i đ? xem cách xem xét các l?nh v?c c?a b?n.

  Chú ý S? d?ng các Xem k?t qu? h?p tho?i đ? xem m?i b?n ghi trong t?p tin cơ s? d? li?u công tr?nh mà b?n mu?n.
 10. N?u xem k?t qu? không chính xác bao g?m các h? sơ b?n đ? ch?n t?p tin cơ s? d? li?u công tr?nh, đi?m đ?n Thư Hợp nhất trên các Công cụ tr?nh đơn, và sau đó nh?p vàoB? l?c và phân lo?i.

  Trên các Bộ lọc tab, Nh?p vào S? d?ng đánh d?u Records. Nh?p vào Ok đ? đóng các L?c và phân lo?i h?p tho?i.

  Chú ý B?n có th? làm m?t s? b? l?c chuyên sâu và phân lo?i c?a t?p d? li?u c?a b?n trư?c khi b?n th?c s? hoàn thành c?a b?n mail merge đ? nh?n đư?c các k?t qu? mà b?n mu?n. Đ? đư?c giúp đ? v? các Bộ lọcS?p x?p tab, Nh?p vào Trợ giúp (?), và sau đó nh?p vào khu v?c nơi b?n có mu?n giúp đ? nhi?u hơn.
 11. Nh?p vào Đóng (X) đ? đóng các Xem k?t qu? h?p tho?i.

Mail merge v?i s? đ?a ch? công tr?nh

V?i mail merge v?i s? đ?a ch? công tr?nh, làm theo các bư?c.

Chú ý Các bư?c này gi? đ?nh r?ng b?n đ? có s? đ?a ch? t?o ra trong tác ph?m mà b?n mu?n đ? mail merge v?i.
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng.

  Đ? làm đi?u này, b?mB?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, sau đó b?mMicrosoft công tác v? Launcher.
 2. Trong tác ph?m nhi?m v? Launcher, nh?p vàoChương tr?nh.
 3. Trong các Chương tr?nh danh sách, b?m vào Tác ph?m Tr?nh x? l?.
 4. Trong danh sách công vi?c, h?y nh?p vàoBao thư.

  Trong ví d? này, b?n email h?p nh?t c?a b?n danh sách đ?a ch? đ? bao thư. Tuy nhiên, b?n có th? làm m?t phiên b?n khác nhau c?a mail merge v?i c?a b?n Đ?a ch? danh sách như nh?n g?i thư ho?c mail merge tài li?u.
 5. Nh?p vào B?t đ?u công vi?c này.
 6. Trong các Bao thư h?p tho?i h?p, b?m vàoBao thư mail merge, sau đó b?mOk.
 7. Trong các Phong b? thi?t đ?t h?p tho?i, ch?n c? phong b? mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào M?i Tài li?u.
 8. Trong các M? ngu?n d? li?u h?p tho?i h?p, b?m vàoNh?p t? s? đ?a ch?.

  Chú ý Các Chèn các l?nh v?c h?p tho?i s? xu?t hi?n. T?i th?i đi?m này, s? đ?a ch? công tr?nh đư?c g?n vào c?a b?n mail merge chính tài li?u (phong b? c?a b?n).
 9. N?u thích h?p, g? n?i dung c?a b?n mail merge chính tài li?u.

  Ví d?, b?i v? b?n đ? ch?nBao thư trong bư?c 4, đó là th?i gian đ? chèn các trư?ng h?p nh?t c?a b?n vào phong b? c?a b?n (mail merge chính tài li?u). Đ?t con tr? nơi b?n mu?n c?a b?n trư?ng h?p nh?t xu?t hi?n, trong các Chèn các l?nh v?ch?p tho?i, ch?n các l?nh v?c mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vàoChèn. Ti?p t?c đ? ch?n các trư?ng mà b?n mu?n chèn, sau đó b?m Chèn cho đ?n khi b?n có t?t c? các l?nh v?c mà b?n mu?n đư?c chèn vào. Cùng lúc đó, g? d?u ch?m câu và các không gian gi?a m?i l?nh v?c b?n chèn. Di chuy?n đ?n d?ng k? ti?p đ? b? trí c?a b?n trư?ng đ?a ch?, nh?n ENTER.

  Chú ý Đ?ng quên c?ng g? đ?a ch? tr? l?i như thích h?p.
 10. Sau khi b?n có các l?nh v?c đư?c chèn vào và đư?c đ?nh d?ng làm b?n mu?n, b?m Xem k?t qu? trong các Chèn các l?nh v?ch?p tho?i đ? xem cách xem xét các l?nh v?c c?a b?n.

  Chú ý S? d?ng các Xem k?t qu? h?p tho?i đ? xem m?i b?n ghi trong t?p tin cơ s? d? li?u công tr?nh mà b?n mu?n.
 11. N?u xem k?t qu? không chính xác bao g?m các đ?a ch? mà b?n mu?n trong s? đ?a ch?, đi?m đ?n Mail Merge trên cácCông cụ tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Ch?n danh b?.

  Trong các Ch?n danh b? h?p tho?i, ch?n m?t tên trong s? đ?a ch? mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ch?n đ? thêm tên đó đ? các H?p nh?t ngư?i nh?n danh sách. Nh?p vàoOk đ? đóng nh?ng Ch?n danh b? h?p tho?i h?p.
 12. Nh?p vào Đóng (X) đ? đóng các Xem k?t qu? h?p tho?i.

S? d?ng m?t t?p tin công tr?nh b?ng tính như là m?t ngu?n d? li?u mail merge

 1. B?t đ?u ho?t đ?ng tr?nh x? l?.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Mail Merge, sau đó b?m M? ngu?n d? li?u.
 3. Trong các M? ngu?n d? li?u h?p tho?i h?p, b?m vào Nh?p thông tin t? m?t lo?i t?p.
 4. Trong các M? ngu?n d? li?u h?p tho?i, thay đ?i các Lo?i t?p đ? T?t c? các t?p. Sau đó, xác đ?nh v? trí t?p b?ng tính công tr?nh mà b?n mu?n s? d?ng.
 5. Nh?p đúp vào t?p tin b?ng tính công tr?nh.
 6. Trong các Ch?n lo?i t?p h?p tho?i h?p, b?m vào Microsoft Excel 8,0, sau đó b?m Ok.
 7. B?m nhaán Có ho?c Không liên quan đ?n hàng đ?u như trư?ng tên.
 8. Trong các Ch?n b?ng tính ho?c b?ng h?p tho?i, lo?i SHEET1, sau đó b?m Ok. Bây gi?, b?n s? th?y các Chèn các l?nh v?c h?p tho?i mà b?n có th? chèn các l?nh v?c mà b?n mu?n trong tài li?u h?p nh?t.

  Chú ý B?ng tên SHEET1 là trư?ng h?p insensitive và c? th? cho chúng tôi Anh. B?ng dư?i đây li?t kê tên b?ng tính cho các ngôn ng? khác:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Ngôn ng?B?ng tên
  BrazilPlanilha
  SécDanh sách
  Đan M?chArk
  Ti?ng Đ?cBlatt
  Hy L?p?????
  Ti?ng Ph?n LanTaulukk
  Ti?ng PhápFeuille
  HungaryV?ng
  Ti?ng B? Đào NhaFolha
  ?Foglio
  Hà Lan (ti?ng Hà Lan)Blad
  Na UyArk

Hoàn thành c?a b?n mail merge

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoIn ?n.
 2. N?u b?n xem các k?t qu? trong mail merge c?a b?n và nh?n th?y đó tr?ng d?ng không b? đàn áp, nh?n vào đây đ? ch?n các Không in v?i các l?nh v?c có s?n ph?m nào h?p ki?m.
 3. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Nh?p vào Ok đ? hoàn thành c?a b?n mail merge và in c?a b?n bao thư t?i máy in. N?u b?n ch?n tùy ch?n này, các ph?n c?n l?i c?a các bư?c trong bài vi?t này có th? áp d?ng.
  • Lưu merge mail c?a b?n vào m?t tài li?u m?i như v?y mà b?n có th? in sau này, b?m vào đ? ch?n các G?i k?t qu? h?p nh?t cho m?t m?i tài li?u ki?m tra h?p và b?m Ok.
 4. M?t tài li?u m?i có ch?a danh sách sáp nh?p đ?a ch? c?a b?n s? bây gi? m? c?a. Đ? lưu t?p này đ? in ?n sau này, b?m Lưu ngày các Tệp tr?nh đơn.
 5. Trong các Löu laøm h?p tho?i, lo?i tên cho tài li?u m?i c?a b?n trong các Tên tệp h?p (ví d?, lo?iBao thư c?a tôi) và sau đó nh?p vàoLưu.
Đi?u này s? t?o m?t tài li?u tr?nh x? m?i (*.wps) có ch?a t?t c? các trang (trong trư?ng h?p này, t?t c? bao thư c?a b?n), và sau đó b?n có th? in các tài li?u sau này hoàn t?t g?i thư c?a b?n.

Xem video mail merge Works

Đ? xem m?t đo?n video v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t mail merge, b?m các Chơi nút trên Microsoft Windows Media Player ngư?i xem: Chú ý Xem video này, Microsoft Windows Media Player 7.0 hay b?n sau ph?i đư?c cài đ?t trên máy tính. Đ? l?y phiên b?n m?i nh?t c?a Windows Máy nghe nh?c phương ti?n truy?n thông, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/WindowsMedia/Download

Thu?c tính

ID c?a bài: 832797 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Works 7.0
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB832797 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832797

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com