Mô t? các tính năng m?i trong tr?nh cài đ?t tr?n gói cho Windows c?p nh?t ph?n m?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832475 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Phiên b?n 6.1.22.0 và các phiên b?n sau c?a tr?nh cài đ?t tr?n gói cho Windows c?p nh?t ph?n m?m (Update.exe) h? tr? các tính năng m?i sau đây và thay đ?i:
 • M?t m?i /log d?ng l?nh chuy?n đ? cho phép chuy?n hư?ng c?a các t?p tin đăng nh?p đư?c s?n xu?t b?i tr?nh cài đ?t tr?n gói
 • M?t m?i /warnrestart d?ng l?nh chuy?n đ?n nay m?t h?p tho?i v?i m?t b? đ?m th?i gian ? ph?n cu?i c?a m?t cài đ?t không giám sát ho?c lo?i b? c?nh báo ngư?i s? d?ng h? th?ng c?a h? s? kh?i đ?ng l?i, n?u m?t kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u.
 • M?t m?i /promptrestart d?ng l?nh chuy?n đ?n nay m?t h?p tho?i ? ph?n cu?i c?a m?t cài đ?t không giám sát ho?c lo?i b? nh?c ngư?i dùng đ? cho h? th?ng c?a h? kh?i đ?ng l?i, n?u m?t kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u.
 • Đ? thay đ?i các /passive chuy?n đ?i do đó khi kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u, m?t h?p tho?i v?i m?t b? đ?m th?i gian đư?c hi?n th? ? cu?i c?a cài đ?t ho?c lo?i b? c?nh báo ngư?i s? d?ng h? th?ng c?a h? s? kh?i đ?ng l?i.
 • C? b?i c?nh khóa s? đăng k?
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatile
  đ? ch? ra khi kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u sau khi cài đ?t ho?c lo?i b? các b?n c?p nh?t ph?n m?m như là m?t C?p Nh?t b?o m?t, b?n c?p nh?t quan tr?ng, ho?c hotfix.
 • /uninstall/listupdates thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh đ? b? ngưng. Xem thêm thông tin l?a ch?n thay th? ph?n.
Phiên b?n 5.4.15.0 và các phiên b?n sau c?a tr?nh cài đ?t tr?n gói cho Windows c?p nh?t ph?n m?m (Update.exe) h? tr? các tính năng m?i:
 • M?t m?i / tích h?p d?ng l?nh chuy?n đ? tích h?p các ph?n m?m C?p Nh?t vào c?a s? c?a b?n cài đ?t các t?p tin ngu?n.
 • Đ? thay đ?i các /Extract chuy?n đ?i.

GI?I THI?U

Microsoft t?o ra gói ph?n m?m C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng m?t s? khác nhau self-extracting đ?nh d?ng t? đ?ng ch?y m?t chương tr?nh cài đ?t đư?c bao g?m trong các gói. Bài vi?t này mô t? các tính năng m?i mà b?n có th? s? d?ng v?i gói c?p nh?t ph?n m?m s? d?ng Update.exe Phiên b?n 5.4.15.0 ho?c m?t phiên b?n sau này là chương tr?nh cài đ?t.

Đ? xác đ?nh li?u m?t gói ph?n m?m s? d?ng Update.exe như chương tr?nh cài đ?t, và phiên b?n nào nó s? d?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào gói, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. Trên tab Phiên b?n dư?i tiêu đ? thông tin Phiên b?n khác, ch?n Cài đ?t công c?. Giá tr? nên Update.exe.
 3. Đ? xác đ?nh phiên b?n Update.exe, ch?n Phiên b?n cài đ?t. L?nh v?c giá tr? s? hi?n th? các phiên b?n c?a Update.exe đư?c s? d?ng trong các gói.
Các gói phát hành trư?c tháng 7 năm 2004, h?y làm theo các bư?c sau đ? xác đ?nh li?u Update.exe đư?c s? d?ng và nh?ng g? phiên b?n c?a Update.exe đư?c s? d?ng:
 1. Gi?i nén gói ph?n m?m C?p Nh?t vào m?t thư m?c t?m th?i đ?c đáo. Ví d?, đ? gi?i nén các t?p tin cho m?t gói đó đư?c đ?t tên theo KBArticleNumber.exe vào m?t thư m?c đư?c đ?t tên theo ExtractedPackage trên ? C, g? sau t?i d?u nh?c l?nh:
  KBArticleNumber /X:C:\ExtractedPackage
 2. M? thư m?c t?m th?i ch?a các t?p đư?c gi?i nén gói c?p nh?t ph?n m?m. Ví d?, m? C:\ExtractedPackage.
 3. N?u t?p tin Update.exe là hi?n nay, ti?p t?c bư?c 4 và 5. N?u t?p tin Update.exe không ph?i là hi?n nay, gói này không ph?i là b?n c?p nh?t ph?n m?m Windows s? d?ng Update.exe như chương tr?nh cài đ?t.
 4. Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Update.exe, b?m chu?t ph?i vào t?p Update.exe trong c?p và b?m Thu?c tính.
 5. B?m vào các Phiên bản tab, và sau đó lưu ? các giá tr? trên các Phiên bản tệp d?ng.

THÔNG TIN THÊM

Update.exe Phiên b?n 6.1.22.0 và phiên b?n m?i nh?t h? tr? các tính năng m?i sau đây và thay đ?i:
 • M?t m?i /log d?ng l?nh chuy?n đ? cho phép chuy?n hư?ng c?a các t?p tin đăng nh?p đư?c s?n xu?t b?i tr?nh cài đ?t tr?n gói

  B?n có th? chuy?n hư?ng các t?p tin KBnumber.log đ?n m?t v? trí khác ngoài thư m?c %systemdrive%\Windows m?c đ?nh. Đ? cài đ?t m?t gói và chuy?n hư?ng t?p tin đăng nh?p c?a nó, lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh:
  Packagename /log:<log path and name>
  Không nên có không có không gian gi?a các d?u hai ch?m và đư?ng d?n đăng nh?p, các thư m?c ch? đ?nh nên đ? t?n t?i và cho các b?n ghi tên t?p tin nên đư?c bao g?m. Ví dụ:
  WindowsXP-KB884539-x86-enu.exe /log:C:\logs\newkb884539.log
 • M?t m?i /warnrestart d?ng l?nh chuy?n đ?n nay m?t h?p tho?i v?i m?t b? đ?m th?i gian ? ph?n cu?i c?a m?t cài đ?t không giám sát ho?c lo?i b? c?nh báo ngư?i s? d?ng h? th?ng c?a h? s? kh?i đ?ng l?i, n?u m?t kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u.

  /warnrestart có ngh?a là đ? đư?c s? d?ng v?i vi?c /quiet chuy?n. N?u kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u sau khi ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát, /warnrestart s? gi?i thi?u m?t h?p tho?i đ? ngư?i dùng v?i m?t b? đ?m th?i gian đ?m xu?ng s? giây cho đ?n khi máy tính t? đ?ng kh?i đ?ng l?i. S? m?c đ?nh giây là 30; Tuy nhiên, m?t giá tr? có th? đư?c xác đ?nh. Đ? s? d?ng này, lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh:
 • Packagename /quiet /warnrestart:#ofseconds
  Chú ý#ofseconds có th? m?t s? t? 1 đ?n 99.
 • M?t m?i /promptrestart d?ng l?nh chuy?n đ?n nay m?t h?p tho?i ? ph?n cu?i c?a m?t cài đ?t không giám sát ho?c lo?i b? nh?c ngư?i dùng đ? cho h? th?ng c?a h? kh?i đ?ng l?i, n?u m?t kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u.

  / promptrestart có ngh?a là đ? đư?c s? d?ng v?i vi?c /quiet chuy?n. N?u kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u sau khi ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát, /promptrestart s? gi?i thi?u m?t h?p tho?i thông báo cho ngư?i dùng mà kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u đ? hoàn t?t thi?t l?p. N?u chuy?n đ?i này không đư?c ch? r?, vi?c kh?i đ?ng l?i s? t? đ?ng x?y ra. Đ? s? d?ng này, lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh:
  Packagename /quiet /promptrestart
 • Đ? thay đ?i các /passive chuy?n đ?i do đó khi kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u, m?t h?p tho?i v?i m?t b? đ?m th?i gian đư?c hi?n th? ? cu?i c?a cài đ?t ho?c lo?i b? c?nh báo ngư?i s? d?ng h? th?ng c?a h? s? kh?i đ?ng l?i.

  Khi /passive đư?c ch? đ?nh và kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u, m?t h?p tho?i đư?c tr?nh bày cho ngư?i dùng v?i m?t b? đ?m th?i gian đ?m xu?ng s? giây cho đ?n khi máy tính t? đ?ng kh?i đ?ng l?i. Kho?ng th?i gian m?c đ?nh là 30 giây. Đ? ch? đ?nh m?t giá tr? khác nhau, s? d?ng các /warnrestart chuy?n đ?i (xem m?c trư?c).
 • C? b?i c?nh khóa s? đăng k?
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatile
  đ? ch? ra khi kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u sau khi cài đ?t ho?c lo?i b? các b?n c?p nh?t ph?n m?m như là m?t C?p Nh?t b?o m?t, b?n c?p nh?t quan tr?ng, ho?c hotfix.

  Ki?m tra th? giác này khóa s? đăng k? b?ng cách s? d?ng công c? RegEdit s? ch? ra cho dù kh?i đ?ng l?i đang ch? x? l? như là k?t qu? c?a m?t ph?n m?m C?p Nh?t cài đ?t ho?c g? b?. Sau đây là các giá tr? c? trong khoá này và ? ngh?a c?a chúng:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Giá tr? trong RegEdit? ngh?a
  0x00000000 (0)Không có trong khi ch? kh?i đ?ng l?i.
  0x00000001 (1)M?t lo?i b? b?n c?p nh?t ph?n m?m đang ch? m?t kh?i đ?ng l?i.
  0x00000002 (2)Cài đ?t b?n c?p nh?t ph?n m?m đang ch? m?t kh?i đ?ng l?i.
  0x00000003 (3)C? hai ti?n tr?nh cài đ?t và g? b? m?t đang ch? gi?i quy?t m?t kh?i đ?ng l?i.
  N?u phím này b? thi?u hoàn toàn, sau đó không có không có kh?i đ?ng l?i đang ch? gi?i quy?t. Lưu ? r?ng ch? b?n C?p Nh?t đư?c xây d?ng v?i phiên b?n 6.1.22.0 ho?c phiên b?n m?i nh?t s? thi?t l?p các c?. V? v?y, này khóa s? đăng k? có th? không cho luôn luôn bi?t li?u kh?i đ?ng l?i đang ch? x? l?, là có r?t nhi?u ph?n m?m C?p Nh?t gói đư?c xây d?ng v?i phiên b?n c? c?a Update.exe.

  M?t khóa registry mà đôi khi có th? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh li?u m?t kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u là
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations
  . N?u phím này t?n t?i và có tác ph?m đư?c li?t kê bên trong nó, sau đó kh?i đ?ng l?i đang ch? x? l?. Lưu ? r?ng ngay c? khi phím này là không có ho?c có s?n ph?m nào, có th? v?n là kh?i đ?ng l?i đang ch? gi?i quy?t.
 • /uninstall /listupdates thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh đ? b? ngưng. H? v?n c?n có s?n trong phiên b?n tr?nh cài đ?t hi?n t?i, nhưng b?n nên ng?ng s? d?ng chúng.

  /uninstall có th? th?t b?i trong m?t s? t?nh hu?ng quan tr?ng. Ngoài ra, nó không tương thích v?i thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh m?i đ? đ? c?p trư?c đó. Đ? lo?i b? m?t b?n C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí các C?p Nh?t trong Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh, sau đó b?m Gỡ bỏ ho?c ch?y % systemdrive%\Windows\$NTUninstallKBnumber$\spuninst\spuninst.exe.Đ? có thêm thông tin v? lo?i b? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  823836Lo?i b? b?n c?p nh?t ph?n m?m Windows theo th? t? sai có th? làm cho h? đi?u hành đ? ng?ng ho?t đ?ng
  /listupdates ch? cung c?p m?t danh sách các c?a s? ph?n m?m C?p Nh?t và không ph?i nh?ng ngư?i khác ph?n m?m ?ng d?ng. Đi?u này có th? d?n đ?n s? nh?m l?n trên các k?t qu?. Đ? xem danh sách toàn di?n c?a các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, ki?m tra các m?c thêm/lo?i b? chương tr?nh, ho?c s? d?ng m?t công c? như Microsoft Baseline Security Analyzer (cho C?p Nh?t b?o m?t ch?). Đ? t?i v? MBSA, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/technet/Security/Tools/mbsahome.mspx
Phiên b?n Update.exe 5.4.15.0 và phiên b?n m?i nh?t h? tr? các tính năng m?i:
 • Các / tích h?p d?ng l?nh chuy?n đ?i.

  B?n có th? s? d?ng m?i / tích h?p chuy?n đ?i đ? tích h?p các c?p nh?t ph?n m?m, ch?ng h?n như C?p Nh?t b?o m?t, C?p Nh?t quan tr?ng và hotfixes, mà s? d?ng Update.exe như chương tr?nh cài đ?t cho các t?p ngu?n cài đ?t Windows c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng chuy?n đ?i này đ? tích h?p m?t ph?n m?m C?p Nh?t vào c?a s? cài đ?t t?p tin m? ngu?n c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  828930Làm th? nào đ? tích h?p các ph?n m?m C?p Nh?t vào c?a s? c?a b?n t?p tin ngu?n cài đ?t
 • Đ? thay đ?i các /Extract chuy?n đ?i.

  Nh?ng thay đ?i sau đây đ? đư?c th?c hi?n trong các ch?c năng c?a các /Extract chuy?n d?ng l?nh:

  B?n ph?i có ch?ng ch? hành chính đ? gi?i nén gói.

  B?n không th? gi?i nén t?p vào ? đ?a m?ng. Gi?i nén t?p tin đư?c gi?i h?n trong ? đ?a đ?a phương ch?.
 • H? tr? cho n?n t?ng ph?n c?ng AMD64.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
262841Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho c?a s? ph?n m?m C?p Nh?t gói

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 832475 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? khóa: 
kb32bitonly kbinfo kbmt KB832475 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832475

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com