B?n có kinh nghi?m m?t s? ch?m tr? khi b?n s? d?ng máy tính Windows XP c?a b?n đ? đăng nh?p vào m?t tên mi?n ho?c k?t n?i t?i tài nguyên m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832161 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t v?n đ? mà b?n tr?i nghi?m s? ch?m tr? lâu dài khi b?n đăng nh?p vào vùng và khi b?n m? m?ng chia s?. Có r?t nhi?u nguyên nhân có th?. Nh?ng nguyên nhân bao g?m các v?n đ? v?i d?ch v? WebClient, v?n đ? v?i thi?t đ?t ?y quy?n, và v?n đ? v?i c?u h?nh máy ch?.

M?t trong nh?ng bài ki?m tra d? dàng b?n có th? s? d?ng là đ? t?t máy tính khách hàng WebClient d?ch v? ho?c các d?ch v? c?a máy ch? l?ng nghe Transmission Control Protocol (TCP) Port 80. N?u m?t trong nh?ng cách gi?i quy?t gi?i quy?t v?n đ?, có nhi?u cách mà b?n có th? kích ho?t l?i nh?ng d?ch v? và gi?m b?t s? ch?m tr?. C?p Nh?t đ? gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP, b? qua h? ph?c v? ?y quy?n cho đ?a phương máy ch?, thay đ?i th? t? nhà cung c?p m?ng như v?y WebClient là nhà cung c?p trư?c, cài đ?t b?n c?p nh?t d?ch v? WebClient, và sau đó th?c hi?n đi?u ch?nh đ? c?u h?nh Internet Explorer c?a b?n.

N?u b?n đang g?p ph?i đi?u này v?i Windows Server 2008, vui l?ng xem KB 2379016M?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008 d?ng đáp ?ng ? giai đo?n "Áp d?ng thi?t đ?t ngư?i dùng" c?a đăng nh?phttp://support.Microsoft.com/kB/2379016

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng m?t máy tính có m?t h? đi?u hành đư?c cài đ?t đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?", b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Sau khi b?n nh?p m?t kh?u c?a b?n t?i màn h?nh đăng nh?p, máy tính có th? xu?t hi?n đ? ng?ng đáp ?ng (hàng). Hành vi này x?y ra t? th?i gian khi x? l? chính sách nhóm cho t?i th?i đi?m m?t màn h?nh màu xanh xu?t hi?n, ch? c?n trư?c khi xu?t hi?n các bi?u tư?ng máy tính đ? bàn. Đi?u này có th? kéo dài vài phút.
 • Trong quá tr?nh đăng nh?p, b?n nh?n th?y m?t thông báo "Áp d?ng thi?t đ?t máy tính" cho m?t vài phút. Tuy nhiên, b?n có th? đăng nh?p cùng m?t máy tính m?t cách nhanh chóng khi k?t n?i m?ng chưa c?m phít đư?c.
 • Không có s? ch?m tr? lâu dài khi b?n c? g?ng đ? m? m?t m?ng dùng chung.
 • Khi b?n c? g?ng m? m?t t?p tin n?m trên m?t ph?n h? th?ng t?p phân ph?i (DFS), có th? m?t t? 90 giây đ? 15 phút đ? m?. Tuy nhiên, b?n có th? nhanh chóng m? cùng m?t t?p tin b?ng cách s? d?ng đư?ng d?n tr?c ti?p c?a t?p tin.
 • Khi b?n s? d?ng Microsoft Internet Explorer 6 truy nh?p chia s? trên m?t máy ch? d?a trên Microsoft Windows NT 4.0 ho?c trên m?t máy ch? d?a trên Microsoft Windows 2000, truy c?p vào các c? phi?u có th? xu?t hi?n đ? ng?ng đáp ?ng (hàng).

  Chú ý B?n có th? đư?c truy c?p vào các c? ph?n đư?c yêu c?u n?u b?n ch? đ?i m?t th?i gian dài, perhaps10 phút ho?c hơn.

NGUYÊN NHÂN

Trong m?i m?t trong nh?ng tri?u ch?ng, máy tính ph?i m? m?t m?ng dùng chung. Theo yêu c?u đ? m? chia s? m?ng s? d?ng đư?ng d?n quy ư?c đ?t tên th?ng nh?t (UNC) \\ServerName\Sharename\Thư mục\Tên t?p tin.Ext. V? trí UNC l?n đ?u tiên đư?c thông qua v?i d?ch v? WebClient. D?ch v? WebClient có th? th? k?t n?i t?i http://ServerName/Sharename. D?ch v? WebClient có th? th? s? d?ng ph?n m? r?ng Internet c?a Windows đ? liên h? v?i Web phân ph?i Authoring và Versioning (WebDAV)-cho phép các máy ch? thông qua các máy ch? proxy. Các máy ch? proxy c? trên c?ng 80 đ? liên l?c v?i máy ch? đích. M?t ho?c nhi?u sau nguyên nhân s? ch?m tr? trong truy c?p đ? chia s?:
 • WebClient ch? đ?i đáp ?ng t? h? ph?c v? ?y quy?n. Các ph?n ?ng có th? không bao gi? đư?c g?i. N?u các ph?n ?ng không bao gi? g?i đi, không có s? ch?m tr? cho đ?n khi WebClient l?n. M?c đ?nh cho s? ch?m tr? này là 10 phút.
 • N?u máy ch? đích không h? tr? HTTP TCP c?ng 80, ho?c n?u máy ch? đích đang gián tuy?n, máy ch? proxy có th? không g?i m? l?i HTTP d? ki?n v? WebClient.
 • N?u có m?t tham chi?u ch?t bên ngoài máy ch? DFS v? ?y quy?n nơi yêu c?u đư?c thông qua, s? ch?m tr? có th? v? th?i gian ch? cho s? th?t b?i DFS k?t n?i bên ngoài.
 • Danh sách th? t? nhà cung c?p m?ng Web Client m?ng trư?c khi nó s? li?t kê M?ng Microsoft Windows.
 • B? đi?u khi?n tên mi?n đư?c s? d?ng đ? xác th?c ch?y m?t d?ch v? mà l?ng nghe trên TCP c?ng 80. Ví d?, b? đi?u khi?n tên mi?n c?ng là m?t máy ch? trao đ?i v?i Outlook Web Access (OWA).
 • Thi?t đ?t h? ph?c v? ?y quy?n c?a Internet Explorer không đư?c c?u h?nh như là Bypass ?y quy?n cho đ?a ch? c?c b?. Ngoài ra, các intranet c?c b? đ?y đ? tr?nh đ? tên mi?n không đư?c nh?p trong danh sách lo?i tr?.
 • ĐƯ?NG_D?N tuyên b? bi?n bao g?m m?t tham chi?u đ?n m?t liên k?t DFS, ch?ng h?n như sau đây:
  Path=\\corp.domain.com\dfsroot\DFSLink;C:\WINDOWS\system32;

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Như m?t bài ki?m tra nhanh chóng, h?y th? các bư?c trong ph?n "Workaround" đ?u tiên. N?u ph?n "Workaround" gi?i quy?t v?n đ?, v?n đ? đ? đư?c gây ra b?i các d?ch v? WebClient. N?u ph?n "Workaround" nhưng đi?u đó không gi?i quy?t v?n đ?, v?n đ? n?m ngoài ph?m vi c?a bài vi?t này.

N?u m?t ho?c nhi?u ?ng d?ng c?a b?n yêu c?u d?ch v? WebClient, và "Workaround" ph?n áp d?ng cho các v?n đ?, s? d?ng m?i phương pháp, theo th? t? tr?nh bày cho đ?n khi các hành vi đư?c gi?i quy?t.

Phương pháp 1: Cài đ?t Windows XP service pack m?i nh?t

Ki?m ch?ng r?ng b?n có Windows XP SP1 đư?c cài đ?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, sau đó b?m Thu?c tính.
 2. Trên các T?ng quát tab, dư?i Các vấn đề, xác đ?nh v? trí Phiên b?n gói d?ch v?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Cách 2: C?u h?nh Internet Explorer đ? vư?t qua các máy ch? proxy

Đ? c?u h?nh Internet Explorer đ? b? qua h? ph?c v? ?y quy?n cho đ?a ch? c?c b?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Nh?p vào Công cụ, sau đó b?m Tuỳ chọn Internet.
 3. B?m vào các Kết nối tab, và sau đó nh?p vào Thi?t đ?t LAN.
 4. Nếu S? d?ng m?t máy ch? proxy ki?m tra h?p không đư?c ch?n, h?y vào các phương pháp ti?p theo.
  Nếu S? d?ng m?t máy ch? proxy ki?m tra h?p đư?c ch?n, b?m vào đ? ch?n các B? qua h? ph?c v? ?y quy?n cho đ?a ch? c?c b? h?p ki?m.
 5. Nh?p vào Nâng cao.
 6. Trong các Trư?ng h?p ngo?i l? h?p, g? tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n t?t c? các máy ch? đ?a phương và sau đó nh?p vào Ok ba l?n.
Chú ýB?n c?ng có th? c?u h?nh Internet Explorer đ? vư?t qua các máy ch? proxy b?ng cách s?a đ?i các l?nh v?c REG_BINARY trong ky sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings
. M?c đăng k? này s? đư?c tr?nh bày và s? đư?c s? d?ng b?i Webclient, ngay c? khi h?p tho?i tùy ch?n Internet và các
HKCU
M?C Đ?NH
khóa registry hi?n th? các proxy b? vô hi?u hóa.

Phương pháp 3: Thay đ?i th? t? nhà cung c?p m?ng

 1. Trên máy tính, b?m chu?t ph?i vào Đ?a đi?m m?ng c?a tôi, sau đó b?m Thu?c tính.
 2. Trên các Nâng cao tr?nh đơn, nh?p vào Thi?t đ?t chuyên sâu.
 3. Trên các Th? t? nhà cung c?p tab, trong các Nhà cung c?p m?ng danh sách, b?m vào Web Client m?ng.
 4. B?m m?i tên xu?ng đ? Web Client m?ng là nhà cung c?p cu?i cùng trong danh sách và b?m Ok.


Ngoài ra, b?n có th? thay đ?i th? t? nhà cung c?p m?ng trong s? đăng k?. Các m?c nh?p registry là
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order\ProviderOrder
. Giá tr? m?c đ?nh c?a c?m t? này là RDPNP, LanmanWorkstation, WebClient.

Cách 4: Cài đ?t hotfix có liên quan

N?u b?n cài đ?t Windows XP SP1 trong phương pháp 1, có s?n m?t phiên b?n m?i hơn c?a Webclient.dll. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a WebClient, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824383 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng sao chép m?t t?p tin b?ng cách s? d?ng WebDAV WebDAV trên máy ch? t? m?t máy tính d?a trên Windows XP
Sau khi b?n cài đ?t b?n vá này, thi?t l?p giá tr? c?a các m?c nh?p registry ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c trong ph?n "Ph?n 2" bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
823372 Tài li?u Word c?a b?n m?t m?t th?i gian dài đ? m? khi h? có kèm theo b?n m?u

Cách 5: Đi?u ch?nh cài đ?t c?a Internet Explorer

N?u b?n s? d?ng Internet Explorer Administration Kit đ? tùy ch?nh, tri?n khai và qu?n l? c?a b?n cài đ?t c?a Internet Explorer 6, và n?u b?n đ? tri?n khai Internet Explorer đ?t trên các.M?c đ?nh registry hive, b?n có th? s? d?ng phương pháp này đ? gi?i quy?t các hành vi này.

S? d?ng d?ch v? WebClient các.Thi?t l?p m?c đ?nh đăng k?. M?i yêu c?u WebClient đư?c g?i đ?n các proxy. Yêu c?u ?y quy?n cu?i cùng th?i gian.

Khi m?t máy tính d?a trên Windows XP kh?i đ?ng, nó áp d?ng các t?p tin chính sách máy tính.
 1. T? ch?c ph?n m?m nhi?u UNC nhà cung c?p (MUP) thông báo r?ng khách hàng có k?t n?i v?i domaincontroller1.domain.com, hay ch? là m?t tên NetBIOS c?a máy ch? đăng nh?p. S?n redirectors đư?c thông báo.
 2. WebClient c? g?ng đ? x? l? yêu c?u.
 3. WinINet x? l? t?i và đ?c c?u h?nh proxy t? s? đăng k?:
  HKEY_USERS\.Cài đ?t DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet

  ProxyEnable
  ProxyOverride
  ProxyServer
 4. N?u nh?ng ba phím đư?c thi?t l?p đ? s? d?ng m?t máy ch? proxy, WinINet x? l? s? g?i yêu c?u đ?n máy ch? proxy. Đi?u này có th? th?i gian th?c và th?t b?i. N?u có, các d?ch v? WebClient tr? v? m?t ph?n ?ng tiêu c?c v?i MUP.
Trong trư?ng h?p này, b?n có th? làm vi?c xung quanh b?ng cách cung c?p đi?u khi?n vùng NetBIOS tên cho các giá tr? ProxyOverride.

Chú ý Tùy thu?c vào tên đư?c th?y trong yêu c?u c?a WebDAV, đi?u này c?ng có th? là tên mi?n cho các tên mi?n n?i b?.

Dư?i đây là m?t ví d?:
	"ProxyEnable"=1
	"ProxyServer"="http://ProxyServername:PortNumber"
	"ProxyOverride"="*.intranet; domaincontroller1;*.domain.com;10.10.*;<local>"
Trong ví d? này, ProxyServername là tên c?a máy ch? ?y quy?n c?a b?n, và PortNumber là s? hi?u c?ng TCP cho HTTP. S? hi?u c?ng thư?ng là 80 ho?c 8080.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KeyGiá trị
ProxyEnable0 = Manual proxy phát hi?n b? vô hi?u hóa. 1 = Manual proxy phát hi?n đư?c kích ho?t.
ProxyServerTên và c?ng máy ch? proxy.
ProxyOverrideCác đ?a ch? h? th?ng tên mi?n (DNS), ngăn cách b?i semi-colons, không nên đư?c thông qua đ? các máy ch? proxy. B?n có th? s? d?ng giá tr? <local>đ? b? qua h? ph?c v? ?y quy?n cho đ?a ch? c?c b?. N?u b?n bao g?m giá tr? này, nó ph?i là giá tr? cu?i cùng trong chu?i.</local>
Chú ý Đ?i v?i ngư?i dùng hi?n t?i, v? trí registry là như sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Các m?c danh sách ngo?i l? proxy đư?c lưu tr? trong giá tr? ProxyOverride. Đ? thêm giá tr? m?i vào danh sách này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Internet Explorer, nh?p vào Công cụ, sau đó b?m Tuỳ chọn Internet.
 2. B?m vào các Kết nối tab, và sau đó nh?p vào Thi?t đ?t LAN.
 3. Nh?p vào Nâng cao.
 4. Trong các Trư?ng h?p ngo?i l? h?p, nh?p thông tin thích h?p.
Chú ý B?n có th? th?y giá tr? c?a các phím trong m?t báo cáo WinMSD dư?i Thi?t đ?t Internet trong các Kh? năng k?t n?i ph?n c?a Internet Explorer. B?n c?ng có th? s? d?ng các Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) c?u h?nh thi?t đ?t h? ph?c v? ?y quy?n trên máy tính khách.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IEAK, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/IE/bb219517.aspx
Chú ý Khi m?t t?p tin .pac đư?c s? d?ng, WebDAV yêu c?u đư?c t?o ra n?u các t?p tin .pac bao g?m:
function FindProxyForURL(url, host)
{
}

B?n có th? s?a đ?i .pac đ? tránh WebDAV giao thông:
function FindProxyForURL(url, host)
{if (shExpMatch(host, "DCNAME*")) {        
   return "DIRECT";                 
 } 

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, h?y th? m?t trong các gi?i pháp sau đây:
 • N?u có th?, d?ng d?ch v? l?ng nghe trên TCP c?ng 80 trên b? đi?u khi?n tên mi?n ho?c trên các máy ch? file.
 • Vô hi?u hoá d?ch v? WebClient trên máy khách c?a Windows XP.
Đ? ki?m tra t?nh tr?ng c?a các d?ch v? WebClient trên m?t máy tính khách hàng WebDAV, ho?c vô hi?u hoá d?ch v? c?a WebClient trên m?t máy tính khách hàng WebDAV, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? máy tính.
 2. Trong ngăn chi ti?t, b?m đúp vào D?ch v? và ?ng d?ng.
 3. B?m đúp D?ch v?.
 4. Nh?p chu?t ph?i WebClient, sau đó b?m Thu?c tính.
 5. B?m vào các T?ng quát tab.
 6. Trong các Lo?i kh?i đ?ng danh sách, b?m vào B? vô hi?u hoá.
 7. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
Chú ý B?n có th? vô hi?u hoá d?ch v? WebClient mi?n là b?n không c?n ph?i s?a đ?i ho?c vi?t tranh Web phân ph?i Authoring và Versioning (WebDAV) máy ch?.

Windows 2000 không th?c hi?n các d?ch v? WebClient. Theo m?c đ?nh, Windows Server 2003 có các d?ch v? WebClient t?t.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các d?ch v? khuy?t t?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
812519D?ch v? b? t?t theo m?c đ?nh trong Windows Server 2003
Có m?t s? l?a ch?n thay th? đ? WebClient. N?u b?n đang ch?y Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Vô hi?u hoá d?ch v? WebClient.
 2. Cài đ?t m?t chương tr?nh mà s? d?ng c?p Web. Ví d?, cài đ?t Microsoft Office XP ho?c m?t phiên b?n sau này.
 3. Xoá b? v? trí m?ng ban đ?u c?a b?n.
 4. T?o m?t nơi m?ng m?i.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? WebDAV và WebClient, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
817929T?p không xu?t hi?n khi b?n s? d?ng trang Web phân ph?i Authoring và Versioning (WebDAV) đ? thêm m?t phím t?t nơi m?ng trang Windows SharePoint d?ch v? Web

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

D?ch v? WebClient cho phép Windows trên các chương tr?nh đ? t?o, truy c?p và s?a đ?i t?p tin trên Internet b?ng cách s? d?ng Win32 API. N?u d?ch v? này d?ng, các ch?c năng này là không có s?n.

T?t d?ch v? WebClient d?ng WebDAV redirector. B?n s? không th? s? d?ng d?ng l?nh l?nh ch?ng h?n như s? d?ng m?ng, DIR, b?n sao, và đ?i tên máy ch? Web. B?n không th? s? d?ng Thêm vùng m?ng thêm v? trí Web DAV. B?n không th? s? d?ng thu?t s? xu?t b?n phát hành t?i MSN c?ng đ?ng. Tuy nhiên, b?n v?n có th? ti?p t?c s? d?ng các máy ch? h? tr? giao th?c máy ch? tin nh?n ch?n (SMB).

Trong Windows XP và phiên b?n m?i nh?t, Windows t?p tin redirector có m?t khách hàng đư?c xây d?ng trong WebDAV. Microsoft Office 2000 và Microsoft Office XP và Microsoft Office System 2003 đ? đư?c xây d?ng trong WebDAV redirectors làm vi?c m?t cách đ?c l?p t? các d?ch v? WebClient.

Windows XP WebDAV Redirector

Windows XP bao g?m các thành ph?n m?i redirector WebDAV. V?i các thành ph?n redirector WebDAV, các chương tr?nh ch?y trên Windows XP có th? k?t n?i Internet, và có th? d?ng đ?c và ghi d? li?u trên Internet. Giao th?c WebDAV là m?t ph?n m? r?ng cho HTTP cho phép d? li?u đư?c ghi vào các m?c tiêu HTTP ch?ng h?n như c?ng đ?ng Web MSN c?a Microsoft. WebDAV redirector cung c?p truy c?p c?p h? th?ng t?p tin đ?n các máy ch? như redirector hi?n có cung c?p truy nh?p t?i h? ph?c v? SMB và h? th?ng t?p tin ph? bi?n Internet (CIFS).

M?t trong nh?ng cách mà b?n có th? truy c?p m?t chia s? WebDAV là s? d?ng các s? d?ng m?ng b? ch? huy. Ví d?, b?n có th? s? d?ng l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:S? d?ng NET * http://webserver/davscratch

Đ? k?t n?i t?i m?t c?ng đ?ng MSN, s? d?ng http://www.msnusers.com/yourcommunityname/Files/ như là m?c tiêu. Các ch?ng ch? b?n ph?i s? d?ng là Microsoft c?a b?n.NET h? chi?u thông tin đăng nh?p. Nh?p các chi ti?t trong các K?t n?i s? d?ng tên ngư?i dùng khác nhau h?p tho?i n?u b?n đang s? d?ng m?t ? đ?a m?ng đ? ánh x?, ho?c s? d?ng các /u: chuy?n đ?i v?i các s? d?ng m?ng b? ch? huy. Ví d?, b?n có th? s? d?ng l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:S? d?ng NET http://www.msnusers.com/tên b?n/Files /u:yourpassportaccount@hotmail.com

Windows XP

D?ch v? WebClient đư?c s? d?ng n?u b?n k?t n?i m?t c?p Web mà không có ch? đ?nh m?t c?ng. Ví d?, n?u b?n s? d?ng các URL "http://webserver/davscratch", m?t d?u v?t m?ng cho th?y m?t cái g? đó tương t? như sau trong ph?n đ?u c?a HTTP:
 
 HTTP: User-Agent = Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600

Microsoft Office

Khi b?n s? d?ng cú pháp bao g?m m?t s? c?ng, b?n k?t n?i v?i văn ph?ng WebDAV. Ví d?, n?u b?n s? d?ng các URL "http://webserver:80/davscratch", m?t d?u v?t m?ng cho th?y m?t cái g? đó tương t? như dư?i đây:
HTTP: User-Agent = Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV 

Chú ý Đi?u này có th? ho?c có th? không hi?n th? như "HTTP" giao thông trong m?ng lư?i màn h?nh v? c?ng ?y quy?n có th? khác nhau.

Chú ý

Sau đây mô t? m?t s? v?n đ? đư?c bi?t đ?n kh? năng tương tác v?i WebDAV:
 • Theo m?c đ?nh trên Windows Server 2003, WebDAV máy s? d?ng không đư?c phép v? l? do an ninh. B?n ph?i cho phép d?ch v? WebClient.
 • B?ng cách s? d?ng Microsoft Office 2000 đ? k?t n?i v?i m?t ph?n Windows WebDAV ch? đư?c h? tr? n?u Office 2000 đang ch?y trên Windows 2000 ho?c h? đi?u hành trư?c đó. B?ng cách s? d?ng Office 2000 ch?y trên Windows XP trên máy tính đ? k?t n?i v?i m?t Windows WebDAV chia s? không h? tr?.
 • Khi b?n s? d?ng Microsoft Office trên máy tính d?a trên Windows XP, s? d?ng văn ph?ng WebDAV redirector thay v? t?p Windows XP redirector. Nói chung, khi b?n s? d?ng các s?n ph?m Microsoft Office, nó là t?t nh?t đ? s? d?ng t?p tin đư?c đ?i di?n b?i tên HTTP c?a h? thay v? c?a đư?ng d?n UNC c?a h?. Ví d?, s? d?ng "http://Tên thi?t b?/?o g?c/Tên tệp"thay v?" \\Tên thi?t b?\?o g?c\Tên tệp."

Vô hi?u hoá WebClient không ?nh hư?ng duy?t Internet. WebClient đư?c s? d?ng ch? cho trang Web phân ph?i Authoring và Versioning (WebDAV) k?t n?i.

Khi tên t?p quy ư?c đ?t tên ph? quát (UNC) đư?c s? d?ng, redirector s? dùng SMB, WebDAV ho?c m?t s? k?t h?p c?a hai, tùy thu?c vào nh?ng g? có s?n trên h? ph?c v?.

Khi m?t ?ng d?ng c? g?ng đ? m? m?t t?p tin t?n t?i trên m?ng, ngư?i qu?n l? I/O đi theo yêu c?u đ?n m?t thành ph?n h? th?ng đư?c đ?t tên theo nhà cung c?p UNC nhi?u (MUP). MUP ng?i m?t cách h?p l? trên t?t c? các redirectors. Khi m?t đư?ng d?n m?ng đư?c thông qua đ? MUP, nó cu?c thăm d? t?t c? các redirectors đăng k? đ? xác đ?nh xem h? hi?u con đư?ng. Các redirectors l?n lư?t liên h? v?i h? ph?c v? đ? thi?t l?p n?u đư?ng d?n không h?p l? cho các giao th?c c? th?. N?u máy ch? có th? đáp ?ng các k?t n?i, redirector s? s? tr? l?i thành công tr? l?i MUP. N?u không, redirector tr? v? m?t s? th?t b?i. T?t c? các yêu c?u trong tương lai t?p I/O t?p này đư?c truy?n sang redirector ch?p nh?n đư?ng d?n. N?u nhi?u hơn m?t redirector ch?p nh?n đư?ng d?n, MUP picks m?t v?i ưu tiên cao nh?t, như đư?c đ?nh ngh?a trong s? đăng k?.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? v?i nhi?u redirectors, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
171386S? ch?m tr? k?t n?i v?i nhi?u redirectors cài đ?t

URLScan ch?n yêu c?u WebDAV

Đ? t?m hi?u thêm v? URLScan, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Security/cc242650.aspx

Cơ quan đăng k? thi?t l?p cho timeout

D?ch v? WebClient duy tr? m?t danh sách các máy ch? không DAV (b? nh? cache tiêu c?c) đ? đư?c liên l?c v?i trong 60 giây. N?u máy ch? đư?c t?m th?y trong danh sách này, là m?t th?t b?i tr? l?i ngay l?p t?c mà không đi trên m?ng. Th?i gian máy ch? v?n c?n trong danh sách này có th? s?a đ?i b?ng cách thay đ?i giá tr? c?a các m?c nh?p registry ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec.

Chú ý Nếu
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters\ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec
m?c nh?p Registry không t?n t?i, t?o ra các m?c nh?p.
Type: REG_DWORD
Giá tr?: Default 60 (Decimal)
Maxium không có và không có giá tr? t?i thi?u


RequestTimeoutInSec đ?i di?n cho s? giây mà WebDAV ch? đ?i cho WinINet x? l? sau khi phát hành các yêu c?u như là "Get file" hay "Đ?t file."
\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRxDAV\Parameters\RequestTimeoutInSec

Type: REG_DWORD
Giá tr?: Default 600 (Decimal)

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? liên quan, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
812924 Truy c?p vào Windows NT 4.0 hay Windows 2000 chia s? có th? ng?ng đáp ?ng
312181 S? ch?m tr? lâu dài khi b?n m? tài nguyên trên m?t chia s? DFS
171386 S? ch?m tr? k?t n?i v?i nhi?u redirectors cài đ?t
271361 Làm th? nào đ? disable Internet Explorer b? nh? đ?m proxy t? đ?ng
320507 Internet Explorer không th? l?i ph?c v? ?y quy?n x?u trong 30 phút
810401 "Tên đ?a phương thi?t b? đang đư?c dùng" báo l?i sau khi b?n làm gián đo?n m?t l?nh "NET s? d?ng"
812924 Truy c?p vào Windows NT 4.0 hay Windows 2000 chia s? có th? ng?ng đáp ?ng
817929 T?p không xu?t hi?n khi b?n s? d?ng trang Web phân ph?i Authoring và Versioning (WebDAV) đ? thêm m?t phím t?t nơi m?ng trang Windows SharePoint d?ch v? Web
819961 Làm th? nào đ? c?u h?nh thi?t đ?t h? ph?c v? ?y quy?n khách hàng b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin đăng k?
823372 Tài li?u Word c?a b?n m?t m?t th?i gian dài đ? m? khi h? có kèm theo b?n m?u
826286 Ngư?i dùng m?i không th? truy c?p Internet và thi?t đ?t ?y quy?n đang tr?ng
829909 Windows XP d?ng đáp ?ng khi b?n k?t n?i t?i c?p chia s?
830561 Tài li?u có kèm theo m?u m?t m?t th?i gian dài đ? m? trong Word 2002 và trong Word 2003
317506 B?n có th? không th? đăng nh?p vào vùng v?i VPN n?u m?t proxy Winsock đư?c kích ho?t
262981 Internet Explorer s? d?ng ph?c v? ?y quy?n cho đ?a ch? IP đ?a phương ngay c? khi b?t tùy ch?n "Bypass ph?c v? ?y quy?n cho đ?a ch? c?c b?"
209252 S? lư?ng t?i đa c?a nhân v?t đó có th? đư?c xác đ?nh trong danh sách ngo?i l? proxy
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? WebDAV, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/844f5e01-4b9e-4dac-897e-2a0bb33f28af.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 832161 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB832161 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832161

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com