Ban khng th ng nhp vao Web site hoc hoan thanh giao dich trn Internet, hoc ban nhn c trang Web HTTP 500 (Li bn trong may phuc vu)

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 831167 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Ban khng th ng nhp vao Web site hoc hoan thanh giao dich trn Internet sau khi ban cai t ban cp nht bao mt 832894 (MS04-004). Vi du: khi ban gi tn ngi dung va mt khu cua minh ti Web site c bao mt SSL bng mt mu trn trang Web HTTPS, ban co th nhn c trang Web HTTP 500 (Li bn trong may phuc vu).

NGUYN NHN

S c nay co th xay ra sau khi ban ap dung ban cp nht bao mt 832894 (MS04-004) hoc hotfix 821814 may tinh chay Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows Nt 4.0, Windows Millennium Edition, hoc Windows 98.

bit thm thng tin v HCL Windows, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
832894 MS04-004: Cp nht bao mt tich luy cho Internet Explorer (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
821814 Ban nhn c mt thng bao li "khng th hin thi trang" khi ban ng ln mt trang yu cu xac thc (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Ban cp nht bao mt 832894 (MS04-004) va hotfix 821814 thay i cach phn m rng Internet cho Windows (Wininet.dll) th lai yu cu NG khi may phuc vu Web cai lai kt ni. Cac chng trinh s dung chc nng giao din lp trinh ng dung (API) Windows Internet (Wininet) ng d liu (chng han tn ngi dung hoc mt khu) vao may phuc vu Web truy th lai yu cu NG khng bao gm d liu NG nu may phuc vu Web ong (hoc cai lai) yu cu kt ni ban u.

Chu y Yu cu NG khng bao gm d liu NG nu chiu dai ni dung cua no c cai la 0 hoc trng.

i khi, hanh vi nay ngn chn cai t khac va cho phep xac thc hoan thanh. Tuy nhin, ban co th nhn c trang Web HTTP 500 (Li bn trong may phuc vu) nu may phuc vu Web phai co d liu NG i kem khi Wininet th lai yu cu NG.

GI?I PHP

Thng tin cp nht

tai xung va cai t ban cp nht nay, ghe thm Web site Microsoft Windows Update, sau o cai t ban cp nht ti thit 831167:
http://update.microsoft.com
Quan tri vin co th tai xung ban cp nht nay t Trung tm Tai xung cua Microsoft hoc t Danh muc Cp nht Microsoft Windows trin khai nhiu may tinh. Nu sau nay ban mun cai t ban cp nht nay mt hoc nhiu may tinh, tim s ID bai vit nay bng tinh nng Tuy chon Tim kim Nng cao trong Danh muc Cp nht Windows.

co thm thng tin v cach tai xung ban cp nht t Danh muc Cp nht Windows, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
323166 Cach tai xung ban cp nht va trinh iu khin Windows t Danh muc Cp nht Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Cac tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Q831167.exe (32-bit) by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Q831167.exe (64-bit) by gi.
Ngay Phat hanh: 12/02/2004

bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin Tin quyt

cai t ban cp nht nay, ban phai ang chay Internet Explorer 6 SP1 (phin ban 6.00.2800.1106) trn mt trong nhng phin ban Windows sau y:
 • Microsoft Windows XP Goi Dich vu 1
 • Microsoft Windows Xp 64-Bit Edition, Goi Dich vu 1
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 Goi Dich vu 2, Goi Dich vu 3, Goi Dich vu 4
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server, va Terminal Server Edition 4.0 Goi dich vu 6a
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Chu y Bi vi ban cp nht bao mt 832894 (MS04-004) h tr Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, va Windows 2000 SP2, ban cp nht nay cung se c h tr nhng h iu hanh o.

Yu cu Khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh cua minh sau khi ban ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

Ban cp nht nay thay th ban 821814 cho Windows XP, Windows 2000, Windows Nt 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition, va Windows 98.

Chu y Ban cp nht nay khng thay th ban 821814 cho Windows Server 2003 bi vi s c c m ta trong bai vit nay khng xut hin cac may tinh dung Windows Server 2003.

Thng tin Trin khai

Cac goi cho ban cp nht nay h tr nhng khoa chuyn Thit lp sau y:
 • /q : S dung Ch Im lng hoc trit tiu thng bao khi cac tp c giai nen.
 • /q:u : S dung ch Ngi dung Im lng. Ch Ngi dung Im lng hin thi vai hp thoai i vi ngi dung.
 • /q:a S dung ch Quan tri vin Im lng. Ch Quan tri vin Im lng khng hin thi bt ky hp thoai nao cho ngi dung.
 • /t: ng dn Chi inh vi tri cua cp tam thi c dung bi Thit lp hoc cp ich giai nen tp (khi s dung /c).
 • /c Giai nen tp ma khng cn cai t chung. Nu /t: ng dn khng c inh ro, ban c nhc ti cp ich.
 • /c: ng dn Chi inh ng dn va tn tp Setup .inf hoc tp .exe.
 • /r:n Khng bao gi khi ng lai may tinh sau khi cai t.
 • /r:i Nhc ngi dung khi ng lai may tinh nu khi ng la bt buc, tr khi khoa chuyn nay c dung vi khoa chuyn /q:a.
 • /r:n Lun khi ng lai may tinh sau khi cai t.
 • /r:s Khi ng lai may tinh sau khi cai t ma khng nhc ngi dung.
 • /n:v Khng kim tra phin ban. S dung khoa chuyn co canh bao cai t ban cp nht nay moi phin ban cua Internet Explorer.
Vi du: cai t ban cp nht nay ma khng oi hoi bt ky s can thip nao cua ngi dung va khng cn khi ng lai, s dung lnh sau y:
q831167.exe /q:a /r:n

Thng tin v tp

Phin ban ting Anh cua ban cp nht nay co cac thuc tinh tp (hoc mi hn) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, tp o a c chuyn i thanh gi ia phng. tim kim s khac bit gia UTC va gi ia phng, s dung tab Mui gi cng cu Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.
  Ngay     Thi gian  Phin ban   Kich thc    Tn tp
  -------------------------------------------------------------------
  Ngay 06/02/2004 18:05 6.0.2800.1405  588,288 Wininet.dll
  Ngay 07/02/2004 01:41 6.0.2800.1405 1,796,608 Wininet.dll IA-64

CCH GI?I QUY?T KHC

Nu ban khng th ap dung ban cp nht c cp trong phn Giai phap, ban co th s dung mt trong nhng hanh ng sau y phia may phuc vu tim ra s c:
 • Tng khoang thi gian ap ng cua HTTP may phuc vu Web hoc may phuc vu proxy. Khng co thit t nao trong Dich vu Thng tin Internet Microsoft (IIS) kim soat thi gian ap ng tr gia tri Thi gian ap ng cua s ng ky cua Windows. Nhng vi mt s may phuc vu Web va may phuc vu proxy, ban co th chi inh thi gian ht han kt ni. Nu ban co th chi inh thi gian ht han kt ni trong may phuc vu Web hoc may phuc vu proxy, tng khoang thi gian ap ng. Xem tai liu may phuc vu Web co gia tri va tn thit t ung. Gia tri qua thi gian ap ng mc inh cho Internet Explorer la mt phut (60 giy). Tuy nhin ban phai s dung khoang thi gian ap ng HTTP may phuc vu Web hoc may chu proxy nhiu hn mt phut.

  bit thm thng tin v tham s Khoang thi gian ap ng cua Windows, tham s Thi gian ap ng cua Windows, va tham s Thi gian ap ng cua Internet Explore, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  314053 Tham s cu hinh TCP/IP va NBT cho Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
  120642 Tham s cu hinh TCP/IP va NBT cho Windows 2000 hoc Windows NT (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
  813827 Cach thay i gia tri thi gian ap ng mc inh trong Internet Explorer (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • V hiu hoa "kt ni duy tri" HTTP may phuc vu. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  238210 Tiu duy tri HTTP c gi bt ky khi nao b m ASP c kich hoat (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn co s c trong Microsoft Internet Explorer 6.

THNG TIN THM

Canh bao Nu ban s dung Registry Editor khng ung cach, ban co th gy ra cac s c nghim trong khin ban phai cai t lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am ban co th giai quyt vn do s dung Registry Editor khng ung cach gy ra. Ban t chiu rui ro khi s dung Registry Editor .

Sau khi ban ap dung ban cp nht phn mm 831167 c m ta trong bai vit nay, cac chng trinh s dung chc nng Wininet ng d liu ln may phuc vu Web se gi lai yu cu hoan thanh NG khi mt kt ni vi may phuc vu Web c cai.

kich hoat hanh vi chi ng tiu , tao gia tri DWORD co tnSampleApp.exe, trong o SampleApp la tn cua tp thi hanh chay chng trinh. t d liu gia tri cua gia tri DWORD la 1 trong mt nhng khoa ng ky sau y:
 • i vi tt ca ngi dung chng trinh, cai gia tri trong khoa ng ky sau y:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • Ring vi ngi dung hin tai cua chng trinh, cai gia tri trong khoa ng ky sau y:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
Vi du: kich hoat hanh vi chi ng tiu trong Internet Explorer va trong Windows Explorer, tao gia tri DWORD cho Ieexplore.exe va cho Explorer.exe mt trong nhng khoa ng ky nay, va sau o t d liu gia tri la 1.

Chu y kich hoat hanh vi chi ng tiu cho tt ca chng trinh s dung chc nng Wininet ng d liu ln may phuc vu Web, tao mt gia tri DWORD co tn * vao cung khoa ng ky, va t gia tri d liu cua gia tri la 1.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 831167 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang Nm 2011 - Xem xt l?i: 6.0
p d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? kha:
kbhotfixserver kbqfe atdownload kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB831167

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com