Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích RPC Ping đ? g? r?i các v?n đ? k?t n?i v?i vi?c trao đ?i qua Internet tính năng trong Outlook 2007 và trong Outlook 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 831051 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? cách s? d?ng các RPC Ping Utility đ? g? r?i các v?n đ? k?t n?i Microsoft Office Outlook 2007 và Microsoft Office Outlook 2003 b?ng cách s? d?ng các Trao đ?i qua các tính năng Internet v?i làm t? c?a các cu?c g?i chương tr?nh t? xa (RPC) trong các gói tin HTTP.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? s? d?ng RPC Ping Utility đ? xác nh?n RPC k?t n?i gi?a máy tính đang ch?y Microsoft Exchange Server và b?t k? m?t trong các máy tr?m làm vi?c khách hàng Microsoft Exchange đư?c h? tr? trên m?ng. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng RPC Ping Utility đ? xác minh n?u Microsoft D?ch v? Exchange Server đang đáp ?ng RPC yêu c?u t? khách hàng máy tr?m làm vi?c thông qua m?ng.

RPC Ping ti?n ích là m?t ph?n c?a các Công c? tài nguyên Kit c?a Microsoft Windows Server 2003. Đ? t?i v? tài nguyên Kit, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd & DisplayLang = en

Đ?i s? đư?c s? d?ng cho RPC Ping Utility

B?ng sau đây li?t kê các đ?i s? d?ng l?nh mà b?n có th? s? d?ng v?i các RPC Ping h?u ích:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Đ?i s?Giá trịMô tả
-tncacn_ip_tcp, ncacn_np, ho?c ncacn_httpĐi?u này l? lu?n đ?t giao th?c đư?c s? d?ng đ? c? g?ng liên k?t v?i h? ph?c v? RPC Proxy. Đ?i s? này s? d?ng giao th?c chu?n RPC tr?nh t?.
-sExchangeMBXServerĐi?u này đ?i s? là tên c?a h? ph?c v? Microsoft Exchange Server 2003 và MBX h? ph?c v?.
-oRpcProxy =RpcProxyServerĐ?i s? này là tên h? ph?c v? RPC Proxy.
-P"tên ngư?i dùng,tên mi?n,*" ho?c "tên ngư?i dùng,tên mi?n,m?t kh?u"Đi?u này đ?i s? ch? đ?nh tài kho?n ngư?i dùng đư?c s? d?ng đ? xác th?c v?i RPC Máy ch? proxy.
-TÔI"tên ngư?i dùng,tên mi?n,*" ho?c "tên ngư?i dùng,tên mi?n,m?t kh?u"Đi?u này đ?i s? ch? đ?nh tài kho?n ngư?i dùng đư?c s? d?ng đ? xác th?c v?i các H? ph?c v? Microsoft Exchange.
-H1 ho?c 2Đi?u này l? lu?n là ki?u xác th?c đư?c s? d?ng cho h? ph?c v? RPC Proxy. S? d?ng giá tr? 1 xác th?c cơ b?n và s? d?ng giá tr? 2 cho NTLM xác th?c.
-u9, 10, 14, ho?c 16RPC s? s? d?ng m?t phương pháp an ninh đư?c li?t kê trong t? bào này xác th?c tài kho?n ngư?i dùng. Gói b?o m?t đư?c xác đ?nh là m?t s?. Các Negotiate an ninh gói là 9, các gói ph?n m?m an ninh NTLM là 10, các gói ph?n m?m an ninh SChannel là 14, và gói ph?n m?m an ninh Kerberos là 16. N?u b?n dùng đ?i s? này, b?n ph?i ch? đ?nh m?t xác th?c m?c đ? khác v?i không có. Không có không có m?c đ?nh cho đ?i s? này. N?u đ?i s? là không đư?c ch? đ?nh, RPC s? không s? d?ng b?o m?t cho th? nghi?m kh? năng k?t n?i.
-m?tk?t n?i, cu?c g?i, PKT, toàn v?n, ho?c b?o m?tĐây là m?c đ? xác th?c đư?c s? d?ng đ? k?t n?i đ? h? ph?c v? RPC Proxy. N?u đ?i s? này là ch? đ?nh, b?o m?t gói id (-u). c?ng ph?i đư?c xác đ?nh. Đó là không có m?c đ?nh này đ?i s?. N?u đ?i s? này không đư?c ch? đ?nh, RPC s? không s? d?ng b?o m?t cho các th? nghi?m kh? năng k?t n?i.
-F2 ho?c 3Nh?ng lu?n c? là lá c? mà vư?t qua cho RPC/HTTP k?t thúc trư?c xác th?c. C? No SSL là 2, và lá c? s? d?ng SSL là 3. B?n ph?i có Microsoft Windows XP Service Pack 1 ho?c Microsoft Windows Server 2003 ho?c m?i hơn đ? s? d?ng đi?u này l? lu?n.

Ngoài ra, b?n ph?i ch? đ?nh gói ph?n m?m b?o m?t -u và m?c đ? xác th?c (-m?t) s? d?ng đi?u này l? lu?n. N?u b?n s? d?ng cơ b?n xác th?c và không có Secure Sockets Layer (SSL), b?n s? đư?c nh?c đ? xác nh?n s? l?a ch?n này.
-v1, 2, ho?c 3Đi?u này l? lu?n b?t ti?t đăng nh?p. Giá tr? 1 là đ? đăng nh?p t?i thi?u, giá tr? 2 là đ? đăng nh?p b?nh thư?ng, và giá tr? 3 là đ? đăng nh?p hoàn t?t.
-EĐ?i s? này s? không có giá tr?. Đi?u này đ?i s? h?n ch? các bài ki?m tra k?t n?i t?i h? ph?c v? RPC Proxy ch?.
-RH? ph?c v? HTTP Proxyho?c không cóĐ?i s? này xác đ?nh h? ph?c v? HTTP Proxy s? đư?c s? d?ng. S? d?ng giá tr? không có b? qua h? ph?c v? HTTP Proxy và th? k?t n?i tr?c ti?p đ?n h? ph?c v? RPC Proxy.
-Bmsstd:server_certificate_subjectĐi?u này đ?i s? là ch? th? ch?ng ch? máy ch?. B?n ph?i s? d?ng SSL cho đ?i s? này đ? làm vi?c (-F 3), và b?n ph?i ch? đ?nh b?o m?t c? gói ()-u) và m?c đ? xác th?c (-m?t) s? d?ng đi?u này l? lu?n.
-fgiao di?n UUID[,MajorVer]Đi?u này l? lu?n là giao di?n đ? ki?m tra cho k?t n?i. Đ?i s? này là lo?i tr? l?n nhau v?i các đi?m cu?i đ?i s?. Giao di?n đư?c ch? đ?nh như là m?t M? đ?nh danh duy nh?t (UUID). N?u s? phiên b?n chính c?a UUID (MajorVer) không đư?c ch? ra, phiên b?n 1 c?a các giao di?n s? đư?c t?m ki?m. Khi giao di?n đư?c ch? đ?nh, RPC Ping Utility s? truy v?n các đi?m cu?i Mapper (EMP) trên máy tính đích truy xu?t đi?m cu?i cho giao di?n đư?c ch? đ?nh. EMP truy v?n v?i các tùy ch?n đó quy đ?nh t?i d?ng l?nh.
-eđi?m cu?iĐi?u này đ?i s? là các đi?m cu?i giá tr? đ? th? nghi?m cho k?t n?i. N?u không có đư?c ch? đ?nh, EMP trên máy tính đích s? đư?c ki?m tra. Đ?i s? này là lo?i tr? l?n nhau v?i giao di?n (-f). đ?i s?.
-qn/aĐ?i s? này là ch? đ? im l?ng. RPC Ping Utility không v?n đ? b?t k? l?i nh?c, ngo?i tr? m?t kh?u, và gi? đ?nh "Có" cho t?t c? các truy v?n.

M?c đ?nh c?ng, d?ch v? và RPC d?ch v? UUID

B?ng sau đây li?t kê các d?ch v? tiêu chu?n và c?a h? liên quan đ?n c?ng ID, UUID và phiên b?n chính:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
D?ch v?C?ng m?c đ?nhUUIDChính Phiên bản
Lưu trữ6001a4f1db00-ca47-1067-b31f-00dd010662da0
DsProxy6004f5cc5a18-4264-101A-8c59-08002b2f842656
K?t thúc đi?m Mapper593n/an/a
DsReferral1544f5e0-613 c-11 d 1-93df-00c04fd7bd091
Thư mục6004f5cc5a18-4264-101A-8c59-08002b2f842656

Làm th? nào đ? mô ph?ng ph? bi?n Outlook 2007 ho?c Outlook 2003 RPC/HTTP Requests

B?ng sau đây li?t kê các đ?i s? khác nhau đư?c s? d?ng b?i RPC Ping ti?n ích. B?n có th? s? d?ng nh?ng lu?n c? đ? mô ph?ng các lo?i và các lo?i yêu c?u RPC đư?c s? d?ng b?ng Outlook 2007 ho?c b?ng Outlook 2003 dùng trao đ?i qua các Internet tính năng:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Đ?i s?Khi s? d?ng
-BXác th?c l?n nhau. B?n ph?i ch? đ?nh các máy ch? ch?ng ch? đ?i tư?ng đang đư?c s? d?ng.
-H 1 –F 3Xác th?c cơ b?n v?i SSL. Đây là nh?ng ph? bi?n nh?t phương th?c k?t n?i.
-H 1 –F 2Xác th?c cơ b?n v?i không có SSL. B?n s? đư?c nh?c xác nh?n không có l?a ch?n SSL (tr? khi các –q đ?i s? là ch? đ?nh). B?n ph?i c?u h?nh RPC Ph?c v? ?y quy?n cho phép vô danh logons.
-H 2 –F 3 ho?c 2NTLM xác th?c có ho?c không có SSL. Lưu ? NLTM không th? s? d?ng thông qua đ?o ngư?c proxy n?u h? k?t thúc vi?c truy?n t?i Phiên đi?u khi?n Protocol (TCP).
-TÔI & -PLuôn luôn xác đ?nh đ?i s? này. N?u b?n s? d?ng các d?u hoa th? (*) k? t? cho m?t kh?u, RPC Ping Utility s? nh?c b?n m?t kh?u.
-e PortSau đây là các c?ng ph? bi?n nh?t đ? ki?m tra các đ?i s? này:
6001 (c?a hàng)
6004 (dsproxy)
-EĐi?u này l? lu?n ch? ki?m tra ?y quy?n RPC h? ph?c v?. Dùng tham s? này đ? xác đ?nh nơi mà v?n đ? k?t n?i.
-RTheo m?c đ?nh, không s? d?ng đi?u này l? lu?n. Đi?u này đ?i s? ch?n lên các khách hàng caøi ñaët HTTP Proxy. Đ?i s? này có th? đư?c s? d?ng đ? ghi đè lên các thi?t đ?t ?y quy?n HTTP, ch?ng h?n như Microsoft Internet Explorer Proxy thi?t l?p.
–R không cóĐi?u này l? lu?n quân đ?i không có proxy đ? đư?c s? d?ng. RPC Ping Utility s? b? qua thi?t đ?t ?y quy?n Internet Explorer và th? m?t k?t n?i t?i h? ph?c v? đư?c ch? đ?nh trong tr?c ti?p các –o chuy?n đ?i.
-f (ho?c không có –e)Đ?i s? này đư?c s? d?ng đ? th? nghi?m cá nhân UUID trên các máy tính đang đ?ng sau m?t máy ch? RPC Proxy.

Chú ý Đ?i s? này s? không làm vi?c tr? khi EMP đư?c xu?t b?n. B?n có th? không s? d?ng đi?u này l? lu?n trong m?t c?u h?nh m?c đ?nh, v? –f yêu c?u Ping RCP Utility đ? truy v?n EPM. Ngoài ra, n?u –e không đư?c ch? đ?nh, đ?i s? này c?ng s? th?t b?i. N?u không có –e, RPC Ping Utility s? ch? c? g?ng đ? truy c?p vào các EPM (c?ng 593). M?t l?n n?a, EMP có th? không đư?c công b?.

Th? nghi?m các máy ch? Proxy RPC

Khi b?n g? r?i các v?n đ? k?t n?i trong Outlook 2007 và trong Outlook 2003 dùng trao đ?i qua tính năng Internet, l?n đ?u tiên xác đ?nh n?u RPC Proxy h? ph?c v? đáp ?ng m?t cách chính xác. Các m?u sau đây cho th?y làm th? nào đ? xác đ?nh xem ph?c v? RPC ?y quy?n đáp ?ng m?t cách chính xác.

Cú pháp:
rpcping -t ncacn_http -s ExchServer -o RpcProxy =RPCProxyServer -P "ngư?i s? d?ng,tên mi?n,*" -I "ngư?i s? d?ng,tên mi?n, * "-H 2 -u 10 - m?t k?t n?i -F 3 - v 3 -E -R không có
B?n s? nh?n đư?c m?t nh?c đ? nh?p m?t kh?u c?a b?n cho b?n Trao đ?i máy ch?, và sau đó b?n s? nh?n đư?c m?t nh?c m?t kh?u c?a b?n cho các Ph?c v? RPC ?y quy?n. N?u RPC Ping ti?n ích th? nghi?m thành công, b?n s? nh?n đư?c tr? l?i sau đây:
RPCPinging ph?c v? ?y quy?n ExchServer v?i yêu c?u Echo gói
G?i ping cho máy ch?
Đáp ?ng t? h? ph?c v? đ? nh?n đư?c: 200
Ping đ? hoàn thành thành công trong Response_Time MS

Verbose Responses

B?ng này li?t kê m?t s? các ph?n ?ng ti?t ph? bi?n hơn và t?i sao b?n có th? nh?n đư?c chúng t? các bài ki?m tra RPC Ping Utility:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Verbose ph?n ?ngNguyên nhân có th?
Đáp ?ng t? h? ph?c v? đ? nh?n đư?c: 200
Ping thành công hoàn t?t vào 4106 ms
B?n nh?n đư?c ph?n ?ng này n?u có m?t thành công RPC Ping ti?n ích th? nghi?m.
Đáp ?ng t? h? ph?c v? đ? nh?n đư?c: 401
Khách hàng không ph?i là có quy?n ?y quy?n RPC ping
B?n nh?n đư?c ph?n ?ng này n?u RPC Ping Ti?n ích ki?m tra th?t b?i. Ki?m tra PRC Ping Utility có th? đ? th?t b?i n?u truy c?p HTTP b? t? ch?i, n?u không có thông tin đăng nh?p không chính xác v? các –P chuy?n đ?i, ho?c n?u ngư?i dùng thoát ra.
L?i 12029 tr? l?i trong WinHttpSendRequest.B?n nh?n đư?c ph?n ?ng này n?u ki?m tra RPC Ping Utility th?t b?i. Ti?n ích Ping CHND Trung Hoa th? nghi?m có th? đ? th?t b?i v? nó có th? không liên l?c v?i ProxyServer Port 80 (-F 2), b?i v? 443 (-F 3) đ? b? ch?n, ho?c v? World Wide Web Xu?t b?n máy ch? d?ch v? (W3Svc) đ? ng?ng đáp ?ng.
Đáp ?ng t? h? ph?c v? đ? nh?n đư?c: 501Ping CHND Trung Hoa Ti?n ích th? nghi?m có th? đ? th?t b?i v? RcpProxy.dll không th? liên l?c đư?c, b?i v? thư m?c sai ?o g?c (Vroot) đ? đư?c truy c?p, n?u m?t RPC Máy ch? proxy đ? không đư?c cài đ?t, ho?c n?u Vroot không ph?i là có th? truy c?p.
L?i 12175 tr? l?i trong WinHttpSendRequest.Các PRC Ping Utility ki?m tra có th? đ? th?t b?i v? ch?ng ch? không ph?i là đáng tin c?y ho?c b?i v? nó không tin tư?ng ch?ng ch? và ngư?i ch? quy?n. H? ph?c v? ch? đ? gi?y ch?ng nh?n t? h? ph?c v? RPC Proxy không kh?p v?i m?t trong đó là đư?c ch? đ?nh b?i -B.

Th? nghi?m PRC Ping h?u ích có th? có đ? th?t b?i. Ki?m tra PRC Ping Utility có th? đ? th?t b?i v? m?t l?n nhau Xác th?c th?t b?i v? đ?i tư?ng trên ch?ng ch? không kh?p v?i các ch? đ? d? ki?n. Theo m?c đ?nh, các ch? đ? gi?y ch?ng nh?n ph?i phù h?p v?i các xu?t b?n tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN) c?a h? ph?c v? RPC Proxy.

Làm th? nào đ? xác minh r?ng các khách hàng có th? liên l?c v?i ph? tr? c?ng

Theo m?c đ?nh, ph?c v? RPC ?y quy?n không xu?t b?n các c?ng EPM v? trí. V? v?y, b?n không th? ping EPM t? bên ngoài c?a b?n intranet ho?c s? d?ng UUID c?a d?ch v?.

Tuy nhiên, b?n có th? ch? đ?nh c?ng ph? tr? r?ng b?n mu?n th? nghi?m. Theo m?c đ?nh, các c?a hàng là trên c?ng 6001 và DsProxy đang b?t c?ng 6004. N?u các đ?a đi?m đ? đư?c thay đ?i, các c?ng có th? đư?c ki?m ch?ng b?i b?ng cách s? d?ng các ti?n ích RpcDump. Các ti?n ích RpcDump có s?n t? Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit gói. Ngoài ra, Microsoft không khuyên b?n nên xu?t b?n toàn c?u danh m?c d?ch v? thư m?c ho?c trao đ?i gi?i thi?u d?ch v?.

Các ví d? sau RPC Ping Utility đang g? t?i d?u nh?c l?nh. Đ? truy c?p d?u nh?c l?nh, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m D?u nh?c l?nh.

Làm th? nào đ? s? d?ng xác th?c cơ b?n và SSL k?t n?i vào c?ng c?a c?a hàng

Cú pháp:
RpcPing –t ncacn_http s ExchangeMBXServer -o RpcProxy =RpcProxyServer -P "ngư?i s? d?ng,tên mi?n,m?t kh?u" -I "ngư?i s? d?ng,tên mi?n,m?t kh?u"-H 1 –F 3 –a k?t n?i –u 10 –v 3 –e 6001

Làm th? nào đ? s? d?ng xác th?c cơ b?n, SSL, và xác th?c l?n nhau đ? k?t n?i v?i các c?a hàng Port

Cú pháp:
RpcPing –t ncacn_http s ExchangeMBXServer -o RpcProxy =RpcProxyServer -P "ngư?i s? d?ng,tên mi?n,m?t kh?u" -I "ngư?i s? d?ng,tên mi?n,m?t kh?u"-H 1 –F 3 –a k?t n?i –u 10 –v 3 –e 6001 –B msstd:server_certificate_subject

Làm th? nào đ? s? d?ng NTLM xác th?c và Non-SSL đ? k?t n?i v?i d?ch v? DsProxy

Cú pháp:
RpcPing –t ncacn_http s ExchangeMBXServer -o RpcProxy =RpcProxyServer -P "ngư?i s? d?ng,tên mi?n,m?t kh?u" -I "ngư?i s? d?ng,tên mi?n,m?t kh?u"-H 2 –F 2 –a k?t n?i –u 10 –v 3 –e 6004
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Verbose ph?n ?ngNguyên nhân có th?
1 Đ? hoàn thành các cu?c g?i trong 60 ms
16 T/S ho?c 60.000 MS/T
Các th? nghi?m RPC Ping Utility đ? thành công.
Ngo?i l? 1722 (0x000006BA)
H? ph?c v? RPC không s?n dùng
D?ch v? RPC không th? liên l?c. B?n có th? nh?n đư?c đi?u này đáp ?ng b?i v? không có v?n đ? v?i h? ph?c v? RPC Proxy (n?u đi?u này là các trư?ng h?p, b?n có th? s? d?ng các –E đ?i s? đ? ki?m ch?ng r?ng máy ch? ?y quy?n RPC s?n dùng), b?i v? các d?ch v? d?ng trên máy ch? ph? tr? Exchange 2003 (cho c?a hàng ví d?), v? máy ch? ph? tr? Exchange 2003 là xu?ng, b?i v? các ValidPorts khóa s? đăng k? không cho phép truy nh?p đ?n máy ch? này, b?i v? các ValidPorts khóa s? đăng k? không cho phép c?ng này, b?i v? b?n đ? c? g?ng đ? truy c?p EMP khi nó đ? không đư?c xu?t b?n (không ph?i các –e chuy?n đ?i ho?c c?ng 593 đ? có s?n), ho?c v? b?n đ? c? g?ng đ? truy c?p UUID khi EMP đ? không đư?c xu?t b?n (ví d?, b?n s? d?ng các –a chuy?n đ?i mà không có c?ng 593 đang có s?n.).
Ngo?i l? 5 (0x00000005)
Truy nh?p b? c?m.
B?n nh?n đư?c ph?n ?ng này khi b?n đ? không chính xác –P thông tin đăng nh?p, b?n có không chính xác –I credentials, n?u tài kho?n ngư?i dùng b? vô hi?u hóa, ho?c n?u ?y quy?n l?n nhau đ? th?t b?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n ?ng này, s? d?ng các –E đ?i s?.

Làm th? nào đ? xác minh r?ng khách hàng có th? liên l?c v?i máy ch? ph? tr? và d?ch v? ph? tr? thông qua UUIDTheo m?c đ?nh, EPM (c?ng 593) không đư?c đăng. V? v?y, các m?u sau có gi?i h?n s? d?ng. Tuy nhiên n?u EPM đư?c xu?t b?n, các l?nh sau đây có th? đư?c s? d?ng.

Làm th? nào đ? ki?m tra EPM

Cú pháp:
RpcPing –t ncacn_http s ExchangeMBXServer -o RpcProxy =RpcProxyServer -P "ngư?i s? d?ng,tên mi?n,m?t kh?u" -I "ngư?i s? d?ng,tên mi?n,m?t kh?u"-H 1 –F 3 –a k?t n?i –u 10 –v 3 –B msstd:server_certificate_subject

Làm th? nào đ? ki?m tra các c?a hàng UUID

Cú pháp:
RpcPing –t ncacn_http s ExchangeMBXServer -o RpcProxy =RpcProxyServer -P "ngư?i s? d?ng,tên mi?n,m?t kh?u" -I "ngư?i s? d?ng,tên mi?n,m?t kh?u"-H 1 –F 3 –a k?t n?i –u 10 –v 3 –f a4f1db00-ca47-1067-b31f-00dd010662da, 0 –B msstd:server_certificate_subject

Thu?c tính

ID c?a bài: 831051 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
T? khóa: 
kbtshoot kbhowto kbmt KB831051 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:831051

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com