Thay đ?i thư m?c ho?t đ?ng không nhân r?ng trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830746 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng tái t?o thay đ?i d?ch v? thư m?c Active Directory lên b? ki?m soát mi?n d?a trên Microsoft Windows Server 2003, nhân r?ng không hoàn thành.

Trong trư?ng h?p đăng nh?p, b?n có th? xem các s? ki?n tương t? như dư?i đây:

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: NTDS Replication
Th? lo?i s? ki?n: DS RPC Client
ID s? ki?n: 1232
Máy tính:Inbound_Domain_Controller
Mô t?: Active Directory đ? c? g?ng th?c hi?n m?t cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC) vào h? ph?c v? sau. Cu?c g?i h?t và đ? b? h?y b?.
Máy ch?:DSA_GUID._msdcs.DNS_Domain_Name
Th?i gian ch? g?i (phút): 5
Thread ID:Thread_ID

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: NTDS Replication
Th? lo?i s? ki?n: DS RPC Client
ID s? ki?n: 1188
User: NT AUTHORITY\ANONYMOUS đăng nh?p
Máy tính: Inbound_Domain_Controller
Mô t?: M?t s?i trong Active Directory là ch? đ?i cho vi?c hoàn thành m?t RPC xu?t v?i b? đi?u khi?n tên mi?n sau: b? đi?u khi?n vùng: DSA_GUID._msdcs.DNS_Domain_Name Thao tác: nh?n đư?c thay đ?i
Thread ID: Thread_ID
Th?i gian ch? th?i gian (phút): 5
Active Directory đ? c? g?ng đ? h?y b? các cu?c g?i và ph?c h?i thread này.
Đ?ng c?a ngư?i: N?u t?nh tr?ng này v?n ti?p t?c, kh?i đ?ng l?i đi?u khi?n vùng.

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: NTDS chung
S? ki?n th? lo?i: N?i b? x? l?
ID s? ki?n: 1173
User: NT AUTHORITY\ANONYMOUS đăng nh?p
Mô t?: S? ki?n n?i b?: Active Directory đ? g?p ph?i là ngo?i l? sau đây và liên quan đ?n các thông s?. Ngo?i l?: e0010002 tham s?: 0 b? sung d? li?u l?i giá tr?: 1818 Internal ID: 5000ede----------------

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: NTDS Replication
Th? lo?i s? ki?n: nhân r?ng
ID s? ki?n: 1085
User: NT AUTHORITY\ANONYMOUS đăng nh?p
Mô t?: S? ki?n n?i b?: Active Directory có th? không đ?ng b? phân vùng thư m?c sau đây v?i b? đi?u khi?n tên mi?n theo đ?a ch? m?ng.
Thư m?c phân vùng:<nc></nc>
Đ?a ch? m?ng:<guid-based dc="" name=""></guid-based>
N?u l?i này v?n ti?p t?c, ki?n th?c nh?t quán Checker (KCC) s? c?u h?nh l?i các liên k?t nhân r?ng và b? qua đi?u khi?n vùng.
Đ?ng c?a ngư?i
Ki?m ch?ng r?ng đ?a ch? m?ng có th? đư?c gi?i quy?t v?i m?t truy v?n DNS.
Giá tr? b? sung d? li?u l?i: 1818 cu?c g?i th? t?c t? xa đ? b? h?y b?.

Trong t?nh hu?ng này, b?n c?ng th?y l?i 1818 ? đ?u ra c?a các repadmin /showrepl l?nh và ? đ?u ra c?a các repadmin /showreps b? ch? huy.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi g?i cho b? đi?u khi?n vùng đích mà có hi?u su?t th? t?c t? xa (RPC)-d?a trên nhân r?ng không nh?n đư?c nhân r?ng thay đ?i t? m?t b? đi?u khi?n vùng ngu?n trong th?i gian đó RPC làm b?n sao th?i gian ch? (phút) cơ quan đăng k? thi?t l?p ch? đ?nh. B?n có th? g?p v?n đ? này thư?ng xuyên nh?t t?i m?t trong nh?ng trư?ng h?p sau:
 • B?n thúc đ?y m?t b? đi?u khi?n tên mi?n m?i vào r?ng b?ng cách s? d?ng thu?t s? cài đ?t thư m?c ho?t đ?ng (Dcpromo.exe).
 • Hi?n có b? ki?m soát mi?n tái t?o t? b? ki?m soát mi?n ngu?n mà đư?c k?t n?i qua liên k?t m?ng ch?m.
Giá tr? m?c đ?nh cho RPC làm b?n sao th?i gian ch? (phút) cơ quan đăng k? thi?t l?p trên Windows 2000 d?a trên các máy tính là 45 phút. Giá tr? m?c đ?nh cho RPC làm b?n sao th?i gian ch? (phút) cơ quan đăng k? thi?t l?p trên máy tính d?a trên Windows Server 2003 là 5 phút. Khi b?n nâng c?p h? đi?u hành t? Windows 2000 lên Windows Server 2003, giá tr? cho RPC làm b?n sao th?i gian ch? (phút) thi?t đ?t đăng k? thay đ?i t? 45 phút đ?n 5 phút. N?u đi?u khi?n vùng đích đó là th?c hi?n RPC làm b?n sao không nh?n đư?c gói ph?n m?m đư?c yêu c?u nhân r?ng trong th?i gian đó nhân r?ng RPC Timeout (phút) cơ quan đăng k? thi?t l?p ch? đ?nh, đi?u khi?n mi?n c?a đi?m đ?n k?t thúc k?t n?i RPC v?i b? đi?u khi?n vùng không đáp ?ng ngu?n và ghi nh?t k? s? ki?n c?nh báo.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, tăng băng thông k?t n?i m?ng c?a b?n đ? các thay đ?i thư m?c ho?t đ?ng tái t?o trong giai đo?n th?i gian ch? năm phút. N?u b?n không th? tăng băng thông k?t n?i m?ng c?a b?n, ch?nh s?a registry Windows Server 2003 d?a trên máy tính c?a b?n đ? tăng giá tr? c?a th?i gian ch? RPC cho nhân r?ng Active Directory. Đ? tăng giá tr? timeout RPC, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u k? biên so?n.
 2. Định vị khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
 3. Nh?p chu?t ph?i
  Tham s?
  , đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 4. Lo?i RPC làm b?n sao th?i gian ch? (phút), sau đó nh?n ENTER đ? đ?t tên giá tr? m?i.
 5. Nh?p chu?t ph?i
  RPC làm b?n sao th?i gian ch? (phút)
  , sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, g? s? phút mà b?n mu?n s? d?ng cho th?i gian ch? RPC cho nhân r?ng Active Directory và b?m Ok. Trên m?t Windows Server 2003 d?a trên máy tính đó là m?t ph?n c?a m?t môi trư?ng Windows 2000 ho?c mà đ? đư?c nâng c?p t? Windows 2000 Server, b?n có th? mu?n thi?t l?p giá tr? này đ? 45 phút.
Chú ý B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? kích ho?t b?t k? thay đ?i nào đư?c th?c hi?n cho
RPC làm b?n sao th?i gian ch? (phút)
.

Thu?c tính

ID c?a bài: 830746 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbwinservds kbactivedirectory kbprb kbmt KB830746 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830746

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com