H?n ch? d?ng l?nh string command prompt (Cmd. exe)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830473 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? gi?i h?n theo chi?u dài c?a các chu?i mà b?n s? d?ng t? d?u nh?c l?nh trong d?u nh?c l?nh (Cmd.exe) và các phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? làm vi?c xung quanh gi?i h?n này.

THÔNG TIN THÊM

Trên các máy tính đang ch?y Microsoft Windows XP ho?c sau này, các Chi?u dài t?i đa c?a chu?i mà b?n có th? s? d?ng t?i d?u nh?c l?nh là 8191 k? t?. Trên máy tính ch?y Microsoft Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0, các Chi?u dài t?i đa c?a chu?i mà b?n có th? s? d?ng t?i d?u nh?c l?nh là 2047 k? t?.

Gi?i h?n này áp d?ng cho các d?ng l?nh, cá nhân bi?n môi trư?ng (ví d? như thay đ?i đư?ng d?n) mà đang đư?c th?a k? b?i khác quy tr?nh, và t?t c? các m? r?ng bi?n môi trư?ng. N?u b?n s? d?ng Command Prompt đ? ch?y t?p tin bó, gi?i h?n này c?ng áp d?ng cho x? l? t?p tin th?c thi.

Ví d?

Danh sách sau đây s? cho b?n m?t s? ví d? v? cách gi?i h?n này áp d?ng cho l?nh mà b?n ch?y ? d?u nh?c l?nh và l?nh mà b?n s? d?ng trong m?t t?p tin th?c thi.
 • T?i d?u nh?c l?nh, t?ng chi?u dài sau đây d?ng l?nh b?n s? d?ng t?i d?u nh?c l?nh không ch?a nhi?u hơn so v?i m?t 2047 ho?c 8191 k? t? (như là thích h?p v?i h? th?ng đi?u hành c?a b?n):
  CMD.exe /k ExecutableFileexe parameter1, parameter2 ... parameterN
 • Trong m?t t?p tin th?c thi, t?ng chi?u dài c?a l?nh d?ng mà b?n s? d?ng trong t?p tin th?c thi không th? ch?a hơn ho?c là 2047 ho?c 8191 k? t? (như là thích h?p v?i h? th?ng đi?u hành c?a b?n):
  CMD.exe /k ExecutableFileexe parameter1, parameter2 ... parameterN
  Gi?i h?n này áp d?ng cho d?ng l?nh mà ch?a trong t?p tin bó khi b?n s? d?ng d?u nh?c l?nh ch?y th?c thi t?p tin.
 • T?i d?u nh?c l?nh, t?ng chi?u dài c?aEnvironmentVariable1 sau khi b?n m? r?ngEnvironmentVariable2EnvironmentVariable3 không th? ch?a hơn hơn so v?i m?t 2047 ho?c 8191 k? t? (như là thích h?p v?i h? th?ng đi?u hành c?a b?n):
  c: > set EnvironmentVariable1=EnvironmentVariable2EnvironmentVariable3
 • Trong m?t t?p tin th?c thi, t?ng chi?u dài c?a l?nh d?ng sau khi b?n m? r?ng các bi?n môi trư?ng trong d?ng l?nh không th? ch?a nhi?u hơn ho?c 2047 ho?c 8191 k? t? (như phù h?p c?a b?n h? đi?u hành):
  ExecutableFileexe parameter1parameter2
 • M?c dù gi?i h?n Win32 cho bi?n môi trư?ng là nhân v?t 32,767, d?u nh?c l?nh b? qua b?t k? bi?n môi trư?ng đư?c đư?c th?a k? t? cha m? quá tr?nh và đư?c dài hơn riêng c?a m?nh nh?ng gi?i h?n c?a 2047 ho?c 8191 k? t? (như là thích h?p đ? h? đi?u hành). Cho thêm thông tin v? các SetEnvironmentVariable ch?c năng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms686206.aspx

Làm th? nào đ? làm vi?c xung quanh gi?i h?n

Ch?nh s?a gi?i h?n, s? d?ng m?t ho?c nhi?u sau đây phương th?c (như phù h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n):
 • S?a đ?i các chương tr?nh yêu c?u hàng l?nh dài do đó h? s? d?ng m?t t?p tin có ch?a các thông tin tham s?, và sau đó bao g?m các tên t?p tin trong d?ng l?nh.

  Ví d?, thay v? c?a vi?c s? d?ng các ExecutableFileexe Parameter1 Parameter2 ...ParameterN d?ng l?nh trong m?t t?p tin th?c thi, s?a đ?i chương tr?nh đ? s? d?ng m?t l?nh d?ng đó là tương t? như d?ng l?nh sau đây, nơiParameterFile là m?t t?p tin có ch?a các yêu c?u tham s?)parameter1 parameter2...ParameterN):
  ExecutableFileexe c:\temp\ParameterFile.txt
 • S?a đ?i các chương tr?nh s? d?ng bi?n môi trư?ng l?n như v?y bi?n môi trư?ng ch?a ít hơn ho?c 2047 ho?c 8191 k? t? (càng thích h?p v?i h? th?ng đi?u hành c?a b?n).

  Ví d?, n?u đư?ng d?n bi?n môi trư?ng có nhi?u hơn ho?c 2047 ho?c 8191 k? t? (như thích h?p v?i h? th?ng đi?u hành c?a b?n), s? d?ng m?t ho?c m?t s? phương pháp sau đây đ? gi?m s? lư?ng các k? t?:
  • S? d?ng ng?n hơn tên cho thư m?c và t?p tin.
  • Làm gi?m đ? sâu c?a cây thư m?c.
  • C?t gi? các t?p trong thư m?c này ít hơn v? th? ít c?p yêu c?u trong các bi?n môi trư?ng c?a con đư?ng.
  • Đi?u tra phương pháp th? mà b?n có th? s? d?ng đ? gi?m b?t s? ph? thu?c c?a con đư?ng cho vi?c t?m t?p tin .dll.

Thu?c tính

ID c?a bài: 830473 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB830473 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830473

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com