Raksta ID: 830336 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Microsoft Office Outlook 2007 un Microsoft Office Outlook 2003 ir at??ir?gs form?ts, gan liel?ku kop?jo lielumu ierobe?o personisko mapju (. pst) failu, nek? iepriek??j?s Microsoft Outlook versij?s. pst failiem. Programm? Outlook 2002 vai vec?k? versij?. pst faili ir Amerikas valstu standartu instit?tu (ANSI) form?t? un kop?jo lielumu noteiktais kvotas ierobe?ojums ir 2 gigabaiti (GB).

p?c noklus?juma. pst faili ir unikoda form?tu programm? Outlook 2007 un Outlook 2003. Turkl?t kop?jo lielumu. pst faili ir kvotas ierobe?ojums, kas ir vair?k nek? 2 GB kvotas ierobe?ojums, kas uzlikts ar ANSI. pst failiem. p?c noklus?juma unikoda. pst failu programm? Outlook 2007 un Outlook 2003 kvotas ierobe?ojums ir konfigur?ti, lai b?tu 20 GB. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
832925 K? konfigur?t lieluma kvotas ierobe?ojums (PST) un Outlook 2003 failos (. ost)
T?pat k? iepriek??j?s programmas Outlook versij?s, Outlook 2003 Interneta zi?ojumu piek?uves protokols, versija 4rev1 (IMAP4) kontus un HTTP kontus izmanto. pst failu, kas nevar izmantot unikoda form?t?. T?d??, IMAP vai HTTP kontus programm? Outlook 2003. pst faili ir ierobe?ots l?dz 2 GB. Programm? Outlook 2007, Interneta zi?ojumu piek?uves protokols, versija 4rev1 (IMAP4) kontus un HTTP kontus izmantot unikoda form?ta. pst failus un neaprobe?ojas ar 2 GB.

Papildindorm?cija

Ja v?laties piek??t no cita datora, kur? ir instal?ta programma Outlook versij? Outlook 2007 vai Outlook 2003. pst faila vai instal?jot Outlook 2007 vai Outlook 2003 un ir nol?musi to no?emt un izmantot Outlook 2002 vai vec?k? versij?, jums j?maina sava. pst faila atpaka? ANSI form?ta. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet Outlook 2007 vai Outlook 2003.
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz datu faila p?rvald?ba, un p?c tam noklik??iniet uz pievienot.
 3. Noklik??iniet uz Outlook 97-2002 personisko mapju fail? (PST).
 4. Noklik??iniet uz Labi.
 5. . Pst faila nosaukumu vai noklik??iniet uz Labi , lai apstiprin?tu noklus?to nosaukumu.
 6. Noklik??iniet uz Labi.
 7. Noklik??iniet uz Close (Aizv?rt).
 8. Noklik??iniet uz mapju saraksts navig?cijas r?ts apak??.
 9. Navig?cijas r?t?, j?s redz?siet tagad j?su jauno. pst failu, kas tiek nosaukts 5. sol?.
 10. Uz jauno. pst failu, ko izveidoj?t, vilkt no eso??m map?m Outlook 2007 vai Outlook 2003. pst faila inform?ciju.

  Piez?me. Ja jums ir e-pasta zi?ojums vai citus vienumus, kas satur Unikoda rakstz?mes, t?s nav redzamas uz jauno. pst failu, kuru izveidoj?t.
Tagad varat izmantot PST failu, kuru izveidoj?t iepriek??j?s programmas Outlook versij?s.

Rekviz?ti

Raksta ID: 830336 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2013. gada 16. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbmt KB830336 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 830336

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com