Identifikator ?lanka: 830335 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada posetite Veb lokaciju Microsoft Update ili pokrenete uslugu ?A?uriranje Windowsa? da biste proverili da li postoje ispravke za Microsoft Office programe, lokacija Microsoft Update ili usluga ?A?uriranje Windowsa? mogu da ponude ispravke za programe koje niste instalirali na ra?unaru.

Na primer, mogu vam biti ponu?ene ispravke za Microsoft Office 2003 kao nadogradnja sistema Microsoft Office XP Professional.

Da biste potra?ili ispravke za Office, uradite ne?to od slede?eg:
 • Na klijentskom ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili sistemom Windows Server 2008 kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku A?uriranje Windowsa.
 • Na klijentskom ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP ili sistemom Windows Server 2003 posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx

UZROK

1. slu?aj

Do ovog pona?anja mo?e do?i kada Microsoft Office programe nadogra?ujete iz jedne u drugu verziju sistema Office.

U ovom slu?aju, neke komponente iz starije verzije mogu ostati na ra?unaru. Na primer, ako instalirate Microsoft Office 2003 Professional Enterprise, podrazumevano se instalira Microsoft InfoPath.

Kada izvr?ite nadogradnju na Microsoft Office Professional 2007, na ra?unaru mo?e ostati starija verzija programa Microsoft InfoPath zato ?to Office Professional 2007 ne nadogra?uje InfoPath. Pored toga, InfoPath se ne uklanja nadogradnjom.

Stoga, neke Microsoft Office komponente ostaju na ra?unaru. Kada posetite lokacije Microsoft Update ili Windows Update i potra?ite ispravke, mo?da ?e biti prona?ene komponente iz starije verzije, a za instalaciju vam mogu biti ponu?ene i sve ispravke za tu verziju.

2. slu?aj

Do ovog pona?anja podrazumevano mo?e do?i kada postanu dostupne ispravke za komponente koje mo?da nisu instalirane. Pored toga, do ovakvog pona?anja mo?e do?i kada korisnici odaberu da ne instaliraju odre?ene komponente.

Lokacija Microsoft Update ili program za otkrivanje usluge ?A?uriranje Windowsa? proveravaju da li postoje instalirani proizvodi. Program preporu?uje ispravke za bilo koji deo svih instaliranih Office proizvoda. Na primer, engleska verzija sistema Microsoft Office instalira alatke za proveru samo za engleski jezik ukoliko niste prilagodili instalaciju.

Kada posetite lokacije Microsoft Update ili Windows Update i potra?ite ispravke, preporu?uje se ispravka za alatku za proveru za francuski jezik ukoliko postoji ispravka za alatku za proveru za francuski jezik. Ovu preporuku dobijate bez obzira na to da li je instalirana alatka za proveru za francuski jezik.

RE?ENJE

Re?enje za 1. slu?aj

Da biste re?ili problem koji je opisan u 1. slu?aju, uklonite starije Office komponente koje ne ?elite da imate na ra?unaru. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Iza?ite iz svih Office programa.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe.
 4. Na listi Trenutno instalirani programi izaberite stariju verziju Office programa koju ne ?elite da zadr?ite na ra?unaru, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

Re?enje za 2. slu?aj

Da biste re?ili problem koji je opisan u 2. slu?aju, koristite jedan od slede?ih metoda:

1. metod: Instaliranje preporu?ene ispravke


Instalirajte preporu?enu ispravku ?ak i ako se funkcija ne koristi.

2. metod: Instaliranje samo ?eljenih ispravki


Da biste spre?ili instaliranje ispravke na ra?unaru, opozovite izbor u polju za potvrdu za ispravku na Microsoft Update ili Windows Update listi rezultata otkrivanja. Instalirajte samo ?eljene ispravke. Kada slede?i put posetite lokacije Microsoft Update ili Windows Update, ispravka koju ste odabrali da ne instalirate ponovo ?e biti preporu?ena.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 830335 - Poslednji pregled: 29. april 2010. - Revizija: 6.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Klju?ne re?i: 
kbsetup kbupdate kbprb KB830335

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com