Raksta ID: 830335 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Apmekl?jot Microsoft atjaunin?jumu vietni vai palai?ot Windows atjaunin?jumus, lai veiktu Microsoft Office programmu atjaunin?jumu sken??anu, Microsoft atjaunin?jumi un Windows atjaunin?jumi var pied?v?t dator? neinstal?to programmu atjaunin?jumus.

Var tikt pied?v?ti, piem?ram, Microsoft Office 2003 atjaunin?jumi k? jaunin?jums sist?mai Microsoft Office XP Professional.

Lai mekl?tu Office atjaunin?jumus, veiciet vienu no t?l?k min?taj?m darb?b?m.
 • Sist?m? Windows Vista vai Windows Server 2008 klient? noklik??iniet uz S?kt, novietojiet peles kursoru uz Visas programmas un p?c tam noklik??iniet uz Windows atjaunin?jumi.
 • Sist?m? Windows XP vai Windows Server 2003 klient? apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx

IEMESLS

1. scen?rijs

??da situ?cija var rasties, ja jaunin?t Microsoft Office programmu no vienas Office versijas uz citu.

?aj? scen?rij? da?i komponenti dator? var tikt saglab?ti no iepriek??j?s versijas. Ja, piem?ram, p?c noklus?juma instal?jat Microsoft Office 2003 Professional Enterprise, tiek instal?ta Microsoft InfoPath.

Ja jaunin?t ar Microsoft Office Professional 2007, iepriek??j? Microsoft InfoPath versija var tikt saglab?ta dator?, jo InfoPath netiek jaunin?ta ar Office Professional 2007. T?pat InfoPath netiek no?emta, veicot jaunin??anu.

T?p?c da?i Microsoft Office komponenti tiek saglab?ti dator?. Apmekl?jot Microsoft atjaunin?jumus vai Windows atjaunin?jumus un sken?jot atjaunin?jumus, var tikt atrasti iepriek??j?s versijas komponenti un var tikt pied?v?ts instal?t jebkuru no ??s versijas atjaunin?jumiem.

2. scen?rijs

P?c noklus?juma ?? situ?cija var rasties, ja ir pieejami atjaunin?jumi neinstal?tiem komponentiem. T?pat ??da situ?cija var rasties, ja lietot?ji izv?las neinstal?t noteiktus komponentus.

Microsoft atjaunin?jumu vai Windows atjaunin?jumu noteik?anas programma p?rbauda instal?tos produktus. Programma iesaka atjaunin?jumus visu instal?to Office produktu da??m. Microsoft Office versija ang?u valod?, piem?ram, instal? tikai ang?u valodas korekt?ras r?kus, ja vien nav piel?gota instal?cija.

Apmekl?jot Microsoft atjaunin?jumus vai Windows atjaunin?jumus un sken?jot atjaunin?jumus, tiek ieteikts fran?u valodas korekt?ras r?ka atjaunin?jums, ja t?ds ir pieejams. ?is ieteikums tiek pied?v?ts, neskatoties uz to, vai fran?u valodas korekt?ras r?ks ir instal?ts.

RISIN?JUMS

1. scen?rija risin?jums

Lai atrisin?tu 1. scen?rij? min?to probl?mu, no?emiet dator? vairs nevajadz?gos iepriek??j?s Office versijas komponentus. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas Office programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam ? uz Vad?bas panelis.
 3. Noklik??iniet uz Pievienot vai no?emt programmas.
 4. Sarakst? Pa?laik instal?t?s programmas noklik??iniet uz dator? vairs nevajadz?g?s Office programmas iepriek??j?s versijas un noklik??iniet uz No?emt.

2. scen?rija risin?jums

Lai atrisin?tu 2. scen?rij? min?to probl?mu, izmantojiet vienu no t?l?k min?taj?m metod?m.

1. metode: instal?jiet pied?v?to atjaunin?jumu


Instal?jiet pied?v?to atjaunin?jumu pat tad, ja l?dzeklis netiek izmantots.

2. metode: instal?jiet tikai nepiecie?amos atjaunin?jumus


Lai atjaunin?jums netiktu instal?ts dator?, Microsoft atjaunin?jumu vai Windows atjaunin?jumu noteik?anas rezult?tu sarakst? noklik??iniet, lai atjaunin?jumam iz?emtu atz?mi no izv?les r?ti?as. Instal?jiet tikai nepiecie?amos atjaunin?jumus. N?kamo reizi apmekl?jot Microsoft atjaunin?jumus vai Windows atjaunin?jumus, neinstal?tais atjaunin?jums no jauna tiks pied?v?ts.

Rekviz?ti

Raksta ID: 830335 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbsetup kbupdate kbprb KB830335

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com