Straipsnio ID: 830119 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?io straipsnio versijos Microsoft Outlook 2000, ?r. 239652.
?iame straipsnyje "Microsoft Outlook 2002" versij?, ?r. 290847.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma automatinio archyvavimo priemon? Microsoft Outlook 2013 m., Microsoft Outlook 2010, programoje Microsoft Office Outlook 2007 ir Microsoft Office Outlook 2003.

Daugiau informacijos

Savo Microsoft Outlook pa?to d??ut?je auga kaip elementai yra sukurta taip kad dokumentus sukaupti ant j?s? stalo. Popierines pasaulyje, kartais galite mai?yti dokumentus ir saugoti tuos, kurie yra svarb?s, ta?iau, kurie retai naudojami. Galite atmesti dokumentus, kurie yra ma?iau svarbus, pvz., laikra??i?, ?urnal?, d?l j? am?iaus.

J?s gal?site greitai atlikti vieno proceso metu Outlook 2003 ir v?lesn?s versijos. Galite rankiniu b?du perkelti senus elementus ? saugojimo fail? spustel?damiarchyvuoti meniu Failas, arba jums i?kilo seni elementai automati?kai perkeliami i? automatinio archyvavimo priemone. Prek?s laikomos senojo am?iaus, kad j?s nurodote. Su automatinio archyvavimo funkcija, galite i?trinti arba perkelti senus elementus. "Outlook" galite archyvuoti vis? r??i? elementus, bet j? galite tik rasti failus, saugomus el. pa?to aplanke, pvz., Microsoft Excel skai?iuokl? arba Microsoft Word dokument?, kuris prisegamas prie el. lai?ko. N?ra saugoma esantis el. pa?to aplanko failas negali b?ti archyvuojami.

Automatinio archyvavimo priemon? turi dviej? etap? procesas. Pirma, galite ?jungti automatinio archyvavimo priemone. Antra, reikia nustatyti automatinio archyvavimo priemon? ypatybes kiekvien? aplank?, kuriame norite archyve.

Vykdant aplank?, galite nurodyti, elementai, kuriuose bus archyvuojami ir kaip da?nai jie archyvuojami. Galite automati?kai archyvuoti atskirus aplankus, arba galite konfig?ruoti numatytuosius automatinio archyvavimo parametrus visus aplankus ir tada konfig?ruoti automatinio archyvavimo parametrus atskiriems aplankams, kad j?s nenorite naudoti numatytuosius automatinio archyvavimo parametrus. Automatinio archyvavimo priemon? veikia automati?kai paleidus program? Outlook. "Outlook" tikrina kiekvieno aplanko automatinio archyvavimo savyb?s pagal dat? ir perkelia senus elementus ? archyvo failo. Elementai, kurie perkeliami ? aplank? Panaikinti elementai naikinami.

Outlook 2003 ir Outlook 2007
Pagal numatytuosius nustatymus, kelet? "Outlook" aplank? nustatomi su ?jungta automatinio archyvavimo funkcija. Toliau yra s?ra?as aplank?, kurie yra ?jungta automatinio archyvavimo funkcija ir kiekvieno aplanko numatytosios sen?jimo laikotarp?:

Aplank? kalendorius (6 m?nesiai)
U?duo?i? aplanke (6 m?nesius)
?urnalo aplank? (6 m?nesius)
Aplanko i?si?sta elementus (2 m?nesiai)
Aplank? Panaikinti elementai (2 m?nesiai)

Gautieji, pastabos, Kontaktai ir projektus aplank? neturite automati?kai ?jungta automatinio archyvavimo funkcija. J?s negalite naudotis automatinio archyvavimo priemon? su aplank? Kontaktai, kaip aplanko Kontaktai neturi su Archyvas numeriais.

"Outlook 2010" ir "Outlook" 2013
Pagal numatyt?j? reik?m? Automatinis archyvavimas funkcija i?jungta "Outlook 2010" ir "Outlook" 2013. Ta?iau, pagal nutyl?jim?, automatinio archyvavimo priemon? ?galinta Outlook 2003 ir Outlook 2007. Tod?l, jei jums nereikia i?jungti funkcij? Automatinis archyvavimas ? Outlook 2003 arba Outlook 2007 ir atnaujinti Outlook 2010 arba "Outlook" 2013, automatinio archyvavimo priemon? lieka ?galintas.

Skirtumas tarp archyvavimo ir eksportuoti prekes

Archyvuojant elementus, tik galite archyvuoti elementus ? asmenini? aplank? (.pst) fail?. Kai eksportuojate elementus, galite eksportuoti prekes ? daug ?vairi? tip? failus, ?skaitant .pst failus ir Atskirtojo teksto failai. Esam? aplank? strukt?r? i?laikoma nauja archyvo failo. Jei yra vir? aplank?, kur? j?s archyvuojami, pirminis aplankas sukuriamas ir archyvo faile, bet ne archyvuojami elementai, kuriuose integruojami ? auk?tesnio lygio aplank?. Tokiu b?du, toki? pa?i? strukt?r? aplank? pertvarko archyvo fail? ir j?s? pa?to d??ut?. Aplankai yra paliekami savo vietoje po archyvuojamas, net jei jie yra tu?ti. Tik galite archyvuoti vieno failo tipo, .pst fail?.

Kai eksportuojate elementus, pradiniai elementai kopijuojami ? eksportavimo fail?, ta?iau jie n?ra pa?alinami i? dabartinio aplanko.

Kaip ?jungti automatinio archyvavimo priemone

"Outlook 2010" ir "Outlook" 2013:
 1. Spustel?kite ? fail? skirtuk?, o tada spustel?kite su galimybi? skirtuko meniu Failas .
 2. Spustel?kite ? I?pl?stin? tab.
 3. Spustel?kite automatinio archyvavimo parametrus.
 4. Paspauskite, jei norite pasirinkti ? automatin? archyvavim? kas ?ym?s langel? ir tada ?veskite skai?i? dien? lauke nurodyti, kaip da?nai automatinio archyvavimo proces? veikia.
 5. Jei norite b?ti prane?ta prie? archyvuojami elementai, spustel?kite pasirinkti ir greitai iki automatinio archyvavimo ?ym?s langel?.
 6. ? ? numatyt?j? archyvo fail? , ?veskite failo vard? archyvuotus elementus, perduodama, arba spustel?kite Per?i?r?ti pasirinkti i? s?ra?o.
 7. Spustel?kite gerai du kartus.
Outlook 2007 ir programos Outlook 2003:
 1. Meniu ?rankiai spustel?kitePasirinktysir tada spustel?kite skirtuk? kita .
 2. Spustel?kite Automatinis archyvavimas.
 3. Spustel?kite, jei norite pasirinkti ? automatinio archyvavimo kiekvienas?ym?s langel? ir nurodykite, kaip da?nai automatinio archyvavimo proces? bus paleisti bytyping skai?i? langelyje dienos .
 4. Jei norite b?ti prane?ta prie? archyvuojami elementai, spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Raginti prie? automatin? archyvavim? .
 5. Lauke Numatytasis archyvo fail? , ?veskite archyvuotus elementus, perduodama, arba spustel?kiteNar?yti , pasirinkite i? s?ra?o pavadinim? afile.
 6. Du kartus spustel?kite gerai .
Dabar, ?jung?te automatinio archyvavimo priemone, turite nustatyti automatinio archyvavimo savyb?s kiekvienam aplankui.

Svarbu."Outlook" duomen? (.pst) fail?, galite pasirinkti numatyt?j? archyvo fail? reikia pastatyti vietos kompiuter?. Tinklo .pst fail? naudojimas palaikomas tik su Outlook 2010 ir i?skirtin?mis s?lygomis. Daugiau informacijos apie apribojimus naudodami .pst failus per tinkl?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je.

297019 Apribojimai naudojant asmenini? aplank? (.pst) failai per LAN ir WAN saitus

Kaip nustatyti automatinio archyvavimo savyb?s aplankui

"Outlook 2010" ir "Outlook" 2013:

1 Metodas:
 1. Pasirinkite aplank?, kuriame norite, kad Automatinis archyvavimas.
 2. Spustel?kite ? aplank? skirtuk?, o tada spustel?kiteAutomatinio archyvavimo parametrus.
2 Metodas:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank?, kuriame norite archyvuoti, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Spustel?kite ? automatinio archyvavimo tab.
 3. Nustatyti, automatinio archyvavimo ypatyb?s ?? aplank?, spustel?kite, kad pa?ym?tum?te ?valyti elementus, senesnius nei ?ym?s langel?.
 4. Nor?dami nurodyti, kada prek?s turi b?ti automati?kai perkeliami ? archyvo failo, ?veskite skai?ius ? m?nesi? langel?.
 5. Nor?dami nurodyti archyvuotus elementus turi b?ti perkeltos ? fail?, spustel?kite Perkelti senus elementus ?.
 6. ? ? Perkelti senus elementus ? ? langel?, ?veskite failo pavadinim? suarchyvuotus elementus, arba spustel?kite Per?i?r?ti pasirinkti i? s?ra?o, ir tada spustel?kite gerai.
Outlook 2007 ir programos Outlook 2003:
 1. Aplank? s?ra?ede?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite thefolder, kuriuos norite archyvuoti, ir tada spustel?kiteYpatyb?s.
 2. Spustel?kite skirtuk? Automatinis archyvavimas .
 3. Nor?dami nustatyti automatinio archyvavimo savyb?s ?iam aplankui, clickto pasirinkite valyti elementus, senesnius nei.
 4. Nurodyti, kada prek?s turi b?ti automaticallytransferred ? archyvo fail?, ?ra?ykite skai?i? ? lauk? m?nesi?.
 5. Nor?dami nurodyti archyvuotus elementus, kad transferredto fail?, spustel?kite Perkelti senus elementus ?.
 6. Lauke Perkelti senus elementus ? ?veskite rinkmenos pavadinim? archyvuotus elementus, arba spustel?kite Nar?yti Nor?dami pasirinkti i? s?ra??, ir spustel?kite gerai.

Savyb?s

Straipsnio ID: 830119 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 16 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 su Business Contact Manager
Rakta?od?iai: 
kbconfig kbemail kbbackup kbinfo kbmt KB830119 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 830119

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com