Danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho PowerPoint 2003 Viewer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830040 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho Microsoft Office PowerPoint 2003 Viewer. PowerPoint 2003 Viewer là m?t chương tr?nh đó đư?c s? d?ng đ? ch?y tr?nh bày trên các máy tính không có Microsoft PowerPoint đư?c cài đ?t. Theo m?c đ?nh, PowerPoint 2003 ngư?i xem s? đư?c thêm vào như v?y v? trí m?ng ho?c đ?a có ch?a m?t hay nhi?u tr?nh bày mà b?n đóng gói b?ng cách s? d?ng các gói cho tính năng đ?a CD.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? s? d?ng thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh đ? thay đ?i cách mà PowerPoint 2003 Viewer ch?y. Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho PowerPoint 2003 Ngư?i xem là như sau:
 • / L -S? d?ng chuy?n đ?i này đ? đ?c danh sách chơi c?a bài thuy?t tr?nh PowerPoint t? m?t t?p tin văn b?n. Ví d?, g? l?nhĐường dẫn\pptview.exe/l "Your_Play_List.txt" đ? xem các Thuy?t tr?nh PowerPoint đư?c li?t kê trong Your_Play_List.txt t?p tin.
 • / S -S? d?ng chuy?n đ?i này đ? b?t đ?u PowerPoint 2003 ngư?i xem và không hi?n th? màn h?nh gi?t gân.
 • /P -S? d?ng chuy?n đ?i này đ? g?i các bài tr?nh bày cho m?t máy in, và in các t?p tin. Ví d?, g? l?nhĐường dẫn\pptview.exe p "Presentation.ppt" in t?p Presentation.ppt.
 • / D -S? d?ng chuy?n đ?i này đ? nh?c nh? các M? h?p tho?i đ? xu?t hi?n khi các slide show k?t thúc.
 • /N# -S? d?ng chuy?n đ?i này đ? m? tr?nh bày t?i m?t slide quy đ?nh s?. Ví d?, g? l?nhĐường dẫn/pptview.exe /n5 "presentation.ppt" đ? m? tr?nh bày t?i trư?t 5.
Các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh đư?c dùng v?i Microsoft PowerPoint Viewer 97 không c?n đư?c h? tr? trong PowerPoint 2003 xem. Các sau khi d?ng l?nh thi?t b? chuy?n m?ch và ch?c năng c?a h? là không c?n có s?n do c?a s? thay đ?i này:
 • / L -Không có v?ng l?p liên t?c chuy?n. M?i tr?nh bày s? ho?c là v?ng l?p hay không v?ng l?p, tùy thu?c vào cách nó đư?c lưu b?i tác gi?. Đi?u này c?ng áp d?ng cho n?i dung c?a m?t danh sách chơi; n?i dung c?a danh sách chơi đư?c hi?n th? ch? có m?t th?i gian.
 • /K -Không có m?t kh?u Kiosk h?p tho?i chuy?n đ?i. Ngư?i xem s? hi?n th? bài thuy?t tr?nh trong ch? đ? kiosk n?u nó đư?c xác đ?nh b?i các tác gi? tr?nh bày, nhưng b?n không th? ch? đ?nh m?t m?t kh?u chi?u kiosk s? ngăn ch?n các hi?n th? t? d?ng l?i mà không c?n nh?p m?t kh?u.
 • R = n-m -Không th? ch? đ?nh m?t ph?m vi chi?u đ? hi?n th?. Ngư?i xem s? hi?n th? các ph?m vi c?a các trang tr?nh bày đư?c ch? ra b?i tác gi?.
 • /A -Không th? ép bu?c vi?c thúc đ?y t? đ?ng c?a Slide. Ngư?i xem s? t? đ?ng t?m ?ng các trang tr?nh bày n?u timings và thi?t đ?t tr?nh chi?u đ? ch? đ?nh m?t cách thích h?p c?a tác gi?.
 • / V --Vi rút b?o v? c?nh báo không th? đư?c kích ho?t ho?c vô hi?u hoá b?i s? l?a ch?n.
Đ? thêm thông tin v? thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho đi?m quy?n l?c ngư?i xem 97, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
176678 PPT97: S? d?ng thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh v?i t?p danh sách chơi
Đ? thêm thông tin v? PowerPoint 2003 xem, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
827110Tính năng m?i c?a PowerPoint Tr?nh xem cho PowerPoint 2003

Đ? t?i v? Microsoft Office PowerPoint 2003 Ngư?i xem, nh?p vào T?i v?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói PowerPoint 2003 Viewer bây gi?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 830040 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
T? khóa: 
kbcommandline kbview kbinfo kbmt KB830040 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830040

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com