วิธีการใช้ชุดรูปแบบของ Windows XP โปรแกรม Office COM เพิ่มเติม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 830033 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณสร้างการ COM add-in ที่ สำหรับ Microsoft Office โปรแกรม (ตัวอย่าง Microsoft Visio), ลักษณะที่ปรากฏของที่ เพิ่มในจะเป็น โดยค่าเริ่มต้นเพื่อลักษณะที่ปรากฏของ Office มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม กับ Microsoft Windows XP คุณสามารถเลือกจากหมายเลขของลักษณะการแสดงผล (หรือชุดรูปแบบ) เพื่อกำหนดลักษณะที่ปรากฏของโปรแกรม Microsoft Windows

นอกจากชุดรูปแบบ Windows ทรานเปิดใช้งานสำหรับการ COM เพิ่มไว้ ลักษณะที่ปรากฏของเพิ่มเข้าไม่เปลี่ยนแปลงกับโครงร่างนี้สี เลขนำหน้าเพิ่มเข้าไปปรากฏ dated หรือการออกแบบของ-synch กับโปรแกรมที่มีอยู่ ด้วย Microsoft c ++ที่แสดงผลหรือภาษา Microsoft Visual Studio .NET คุณสามารถเปิดใช้งาน COM ของคุณเพิ่มเข้าไป opt เข้ากับชุดรูปแบบของ Windows ได้

เมื่อคุณเปิดใช้งานการเพิ่มไว้สำหรับชุดรูปแบบ Windows ชุดรูปแบบที่มีผลต่อลักษณะของการเพิ่มเข้าเท่านั้น ฟังก์ชันการทำงานของการเพิ่มไว้จะไม่ได้รับผลกระทบ

ปฏิเสธ

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีฟังกชันการทำงานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

Microsoft Visual Basic 6.0

visual Basic 6.0 ไม่สนับสนุนชุดรูปแบบ ห้าม themed คงคลังที่เพิ่ม โดยใช้ Visual Basic 6.0

Microsoft Visual c ++ 6.0

เมื่อต้องการใช้ c ++ 6.0 ที่แสดงผลเพื่อเปิดใช้งานแบบ COM เพิ่มเข้าไป opt เข้ากับ Windows XP ชุดรูปแบบชุด การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างแฟ้มแสดงรายการที่ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ ข้อมูลสำหรับการเข้าของคุณระบุ add-in ที่กำหนดด้วยตนเอง:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
   <assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0"> 
   <noInherit/>
   <assemblyIdentity 
    processorArchitecture="*" 
    type="win32" 
    name="MyOfficeNetAddin"
    version="1.0.0.0"/>
    <description>My Office Addin built with .Net</description> 
    <dependency optional="yes">               
    <dependentAssembly>          
     <assemblyIdentity         
     type="win32"        
     name="Microsoft.Windows.Common-Controls" 
     version="6.0.1.0"      
     publicKeyToken="6595b64144ccf1df" 
     language="*"        
     processorArchitecture="*"/>
    </dependentAssembly>         
    </dependency>               
   </assembly>
  
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • รวมคำสั่ง preprocessor การต่อไปนี้:
   #define ISOLATION_AWARE_ENABLED
   
  • การคอมไพล์ด้วย:
   /D ISOLATION_AWARE_ENABLED
   
 3. เพิ่มแฟ้มแสดงรายการแฟ้มของทรัพยากร ในตัวอย่างต่อไปนี้:
  #include "windows.h"
  ISOLATIONAWARE_MANIFEST_RESOURCE_ID RT_MANIFEST "mydllname.dl.manifest"
  

Microsoft Visual Studio .NET และภาษาที่จัดการ

เมื่อต้องการใช้ Visual Studio .NET และ.NET Framework เพื่อเปิดใช้งาน Windows XP ที่ชุดรูปแบบสำหรับการ COM add-in ที่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ในตัวอย่างนี้ c# ถูกใช้ในการเปิดการใช้งานของบริบทการเปิดใช้งาน themed บนแบบฟอร์ม Windows นอกจากนี้ สำหรับชุดรูปแบบของ Windows ให้เปิดใช้งานสำหรับปุ่ม กล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มตัวเลือก กลุ่มกล่อง และFlatStyleคุณสมบัติของวัตถุเหล่านั้นต้องถูกตั้งค่าเป็นระบบ:.
 1. รวมข้อมูลต่อไปนี้ในแฟ้ม.cs ข้อมูลสำหรับการเข้าของคุณระบุ add-in ที่กำหนดด้วยตนเอง:
  using System.Runtime.InteropServices;
  using System;
  using System.Security;
  using System.Security.Permissions;
  using System.Collections;
  using System.IO;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  
  namespace MyOfficeNetAddin
  {
    /// <devdoc>
    ///   This class is intended to use with the C# 'using' statement in
    ///   to activate an activation context for turning on visual theming at
    ///   the beginning of a scope, and have it automatically deactivated
    ///   when the scope is exited.
    /// </devdoc>
  
  [ SuppressUnmanagedCodeSecurity ]
  internal class EnableThemingInScope : IDisposable
  {
    // Private data
  	 private uint cookie;
    private static ACTCTX enableThemingActivationContext;
    private static IntPtr hActCtx;
    private static bool contextCreationSucceeded = false;
  
    public EnableThemingInScope(bool enable)
    {
    cookie = 0;
    if (enable && OSFeature.Feature.IsPresent(OSFeature.Themes))
    {
    if (EnsureActivateContextCreated())
    {
     if (!ActivateActCtx(hActCtx, out cookie))
     {
       // Be sure cookie always zero if activation failed
       cookie = 0;
     }
    }
    }
   }
  
   ~EnableThemingInScope()
   {
    Dispose(false);
   }
  
   void IDisposable.Dispose()
   {
    Dispose(true);
   }
  
   private void Dispose(bool disposing)
   {
    if (cookie != 0)
    {
    if (DeactivateActCtx(0, cookie))
    {
      // deactivation succeeded...
      cookie = 0;
    }
    }
   }
  
   private bool EnsureActivateContextCreated()
   {
    lock (typeof(EnableThemingInScope))
    {
    if (!contextCreationSucceeded)
    {
     // Pull manifest from the .NET Framework install
     // directory
  
     string assemblyLoc = null;
              
     FileIOPermission fiop = new FileIOPermission(PermissionState.None);
     fiop.AllFiles = FileIOPermissionAccess.PathDiscovery;
     fiop.Assert();
     try
     {
     assemblyLoc = typeof(Object).Assembly.Location;
     }
     finally
     { 
     CodeAccessPermission.RevertAssert();
     }
  
     string manifestLoc = null;
     string installDir = null;
     if (assemblyLoc != null)
     {
     installDir = Path.GetDirectoryName(assemblyLoc);
     const string manifestName = "XPThemes.manifest";
     manifestLoc = Path.Combine(installDir, manifestName);
     }
  
     if (manifestLoc != null && installDir != null)
     {
     enableThemingActivationContext = new ACTCTX();
     enableThemingActivationContext.cbSize = Marshal.SizeOf(typeof(ACTCTX));
  	   enableThemingActivationContext.lpSource = manifestLoc;
  
     // Set the lpAssemblyDirectory to the install
     // directory to prevent Win32 Side by Side from
     // looking for comctl32 in the application
     // directory, which could cause a bogus dll to be
     // placed there and open a security hole.
  	   enableThemingActivationContext.lpAssemblyDirectory = installDir;
  	   enableThemingActivationContext.dwFlags = ACTCTX_FLAG_ASSEMBLY_DIRECTORY_VALID; 
   
  	   // Note this will fail gracefully if file specified
     // by manifestLoc doesn't exist.
     hActCtx = CreateActCtx(ref enableThemingActivationContext);
     contextCreationSucceeded = (hActCtx != new IntPtr(-1));
     }
    }
  
    // If we return false, we'll try again on the next call into
    // EnsureActivateContextCreated(), which is fine.
    return contextCreationSucceeded;
    }
   }
  
   // All the pinvoke goo...
   [DllImport("Kernel32.dll")]
   private extern static IntPtr CreateActCtx(ref ACTCTX actctx);
   [DllImport("Kernel32.dll")]
   private extern static bool ActivateActCtx(IntPtr hActCtx, out uint lpCookie);
   [DllImport("Kernel32.dll")]
   private extern static bool DeactivateActCtx(uint dwFlags, uint lpCookie);
  
   private const int ACTCTX_FLAG_ASSEMBLY_DIRECTORY_VALID = 0x004;
        
   private struct ACTCTX 
   {
    public int    cbSize;
    public uint   dwFlags;
    public string  lpSource;
    public ushort  wProcessorArchitecture;
    public ushort  wLangId;
    public string  lpAssemblyDirectory;
    public string  lpResourceName;
    public string  lpApplicationName;
   }
   }
  }
  
 2. สร้างฟอร์มของคุณ ด้วย wrapper ที่ต่อไปนี้ ขั้นตอนนี้ pushes บริบทการเปิดใช้งาน themed ก่อนที่จะสร้างตัวควบคุม:
  using( new EnableThemingInScope( true ) )
  {
   Form1 form1 = new Form1();
   form1.CreateControl();
  }
  

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Windows XP ที่มองเห็นลักษณะ (ชุดรูปแบบ) แวะไป Microsoft MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms997646.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 830033 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kbprogramming kbcode kbhowtomaster kbmt KB830033 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:830033

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com