U programu Outlook mo?ete da dobijete poruku ?Outlook je blokirao pristup slede?im prilozima za koje postoji mogu?nost da nisu bezbedni?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 829982 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Kada dobijete e-poruku u programu Microsoft Outlook koja sadr?i prilog, mo?ete primiti slede?u poruku koja se nalazi na vrhu poruke ili okna za ?itanje:
Outlook je blokirao pristup slede?im prilozima za koje postoji mogu?nost da nisu bezbedni: []
Sve verzije programa Outlook od verzije Outlook 2000 Service Release (SR1) uklju?uju bezbednosnu funkciju koja blokira priloge koje mogu ugroziti ra?unar putem virusa ili drugih pretnji. Iako Outlook blokira pristup prilogu, prilog i dalje postoji u e-poruci.

Ovaj ?lanak opisuje metode koje mo?ete da koristite ako morate da otvorite prilog koji je blokiran u programu Outlook. Pored toga, ovaj ?lanak sadr?i informacije o vrstama priloga koje Outlook blokira.

DODATNE INFORMACIJE

Ako Outlook blokira prilog, ne mo?ete da sa?uvate, izbri?ete, otvorite, od?tampate ili na neki drugi na?in radite sa prilogom u programu Outlook. Me?utim, mo?ete da koristite neki od ovih metoda radi bezbednijeg pristupa prilogu.

Prva ?etiri metoda su dizajnirana za korisnike ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja. Ako ovi metodi nisu prikladni za vas i ako ?elite da re?avate probleme kori??enjem naprednih opcija, mo?ete da koristite metode u odeljku ?Napredno re?avanje problema?.

Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak. Razlog za to je ?to neki od ovih metoda sadr?e korake koji obuhvataju ponovno pokretanje ra?unara.

Op?te re?avanje problema

Koristite neki od slede?ih metoda za otvaranje priloga koji je blokiran u programu Outlook:

1. metod: Kori??enje mre?ne deobe za pristup prilozima

Mo?da ?ete ?eleti da zatra?ite od po?iljaoca da sa?uva prilog na serveru ili FTP lokaciji kojoj mo?ete da pristupite. Tra?ite od po?iljaoca da vam po?alje vezu ka prilogu na serveru ili FTP lokaciji. Mo?ete kliknuti na vezu da biste pristupili prilogu i sa?uvali ga na ra?unaru.

Ako vam je potrebna pomo? za kori??enje servera ili FTP lokacije, mo?ete zatra?iti pomo? od po?iljaoca ili se obratiti administratoru servera za vi?e informacija.

2. metod: Kori??enje uslu?nog programa za kompresiju datoteka zbog promene oznake tipa datoteke

Ako vam nije dostupan server ili FTP lokacija, mo?ete da zatra?ite od po?iljaoca da koristi uslu?ni program za kompresiju datoteka, na primer WinZip, da bi komprimovao datoteke. Ovo kreira komprimovanu datoteku arhive koja ima drugu oznaku tipa datoteke. Outlook ne prepoznaje te oznake tipa datoteke kao potencijalne pretnje. Zbog toga ne blokira novi prilog.

Kada vam po?iljalac ponovo po?alje prilog, mo?ete ga sa?uvati na ra?unaru, a zatim ga mo?ete koristiti kao softver za kompresiju datoteka nezavisnog proizvo?a?a da biste izdvojili prilog. Ako vam je potrebna pomo? za kori??enje softvera za kompresiju datoteka nezavisnog proizvo?a?a, pogledajte dokumentaciju proizvoda.

Da biste pogledali listu nezavisnih proizvoda za kompresiju, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
291637 Prilozi nisu komprimovani u programu Outlook 2002

3. metod: Preimenovanje datoteke da bi imala drugu oznaku tipa datoteke

Ako vam nije dostupan softver za kompresiju datoteka nezavisnog proizvo?a?a, mo?da ?ete ?eleti da zatra?ite od po?iljaoca da preimenuje prilog da bi koristio oznaku tipa datoteke koju Outlook ne prepoznaje kao pretnju. Na primer, izvr?na datoteka sa oznakom tipa datoteke .exe, mo?e biti preimenovana u Word 97 datoteku koja ima oznaku tipa datoteke .doc.

Tra?ite od po?iljaoca da vam ponovo po?alje preimenovani prilog. Po?to dobijete preimenovani prilog, mo?ete ga sa?uvati na ra?unaru i ponovo preimenovati datoteku da bi se koristila originalna oznaka tipa datoteke.

Sledite ove korake da biste sa?uvali prilog i preimenovali ga tako da koristi originalnu oznaku tipa datoteke.
 1. Prona?ite prilog u e-po?ti.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na prilog, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na radnu povr?inu, a zatim izaberite stavku Nalepi.
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a nalepljenu datoteku, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
 5. Preimenujte datoteku da bi se koristila originalna oznaka tipa datoteke, na primer .exe.

4. metod: Tra?enje od administratora Exchange servera da promeni bezbednosne postavke

Ako koristite Outlook sa Microsoft Exchange serverom, a administrator je konfigurisao bezbednosne postavke programa Outlook, mo?da ?e administrator mo?i da vam pomogne. Tra?ite od administratora da podesi bezbednosne postavke u va?em po?tanskom sandu?etu da bi ono prihvatalo priloge poput tog kojeg je Outlook blokirao.

Ako ovi metodi nisu prikladni za vas i ako ?elite da re?avate probleme kori??enjem naprednih opcija, mo?ete da isprobate korake u odeljku ?Napredno re?avanje problema?.

Ako ne ?elite da re?avate probleme kori??enjem naprednih opcija, ovaj sadr?aj na?alost ne mo?e vi?e da vam pomogne. Za slede?e korake, mo?ete zamoliti nekoga za pomo? ili se obratiti podr?ci. Informacije o obra?anju podr?ci potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://support.microsoft.com/contactus

Napredno re?avanje problema

Ako ne koristite Outlook sa Exchange serverom ili ako administrator servera omogu?ava korisnicima da promene bezbednosno pona?anje priloga u programu Outlook, koristite 1. metod: ?Prilago?avanje bezbednosnog pona?anja priloga.?

Ako koristite Outlook sa Exchange serverom i administrator Exchange servera ne dopu?ta menjanje bezbednosnog pona?anja priloga u programu Outlook, koristite 2. metod: ?Konfigurisanje programa Outlook u Exchange okru?enju.?

1. metod: Prilago?avanje bezbednosnog pona?anja priloga

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Va?no Da biste mogli da prilagodite bezbednosno pona?anje priloga u programima Outlook 2000 SR1 i Microsoft Outlook 2000 SR1a, prvo morate da primenite Microsoft Office 2000 servisni paket 2 ili Microsoft Office 2000 servisni paket 3.

Sledite ove korake da biste izmenili registrator i promenili bezbednosno pona?anje priloga u programu Outlook.
 1. Zatvorite Outlook ako je pokrenut.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni. U polju Otvori kopirajte i nalepite (ili otkucajte) slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  regedit
 3. Uverite se da slede?i klju? registratora postoji za va?u verziju programa Outlook.
  Microsoft Office Outlook 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security
  Microsoft Office Outlook 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
  Microsoft Office Outlook 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
  Microsoft Outlook 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
  Microsoft Outlook 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Ako klju? registratora postoji, pre?ite na 5. korak.

  Ako klju? registratora ne postoji, sledite ove korake da biste ga kreirali.
  1. Prona?ite slede?i klju? registratora, a zatim kliknite na njega:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  2. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
  3. Otkucajte Office, a zatim pritisnite taster ENTER.
  4. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
  5. Za Outlook 2010 otkucajte 14.0, a zatim pritisnite taster ENTER.
   Za Outlook 2007 otkucajte 12.0, a zatim pritisnite taster ENTER.
   Za Outlook 2003 otkucajte 11.0, a zatim pritisnite taster ENTER.
   Za Outlook 2002 otkucajte 10.0, a zatim pritisnite taster ENTER.
   Za Outlook 2000 otkucajte 9.0, a zatim pritisnite taster ENTER.
  6. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
  7. Otkucajte Outlook, a zatim pritisnite taster ENTER.
  8. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
  9. Otkucajte Bezbednost, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Novo, a zatim izaberite stavku Vrednost niske.
 5. Kopirajte i nalepite (ili otkucajte) slede?e ime za novu vrednost:
  Level1Remove
 6. Pritisnite taster ENTER.
 7. Kliknite desnim tasterom mi?a na novo ime vrednosti niske, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 8. Otkucajte oznaku tipa datoteke koju ?elite da otvorite u programu Outlook. Na primer:
  .exe
  Da biste naveli vi?e tipova datoteka, koristite slede?i format:
  .exe;.com
 9. Kliknite na dugme U redu.
 10. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 11. Ponovo pokrenite ra?unar.
Kada pokrenete Outlook, mo?i ?ete da otvorite tipove datoteka koje ste naveli u registratoru.

Napomena Preporu?ujemo da omogu?ite samo one tipove datoteka koji su vam neophodni. Ako retko dobijate odre?eni tip datoteke, preporu?ujemo da programu Outlook omogu?ite privremeni pristup tom tipu datoteke. Zatim ponovo konfiguri?ite Outlook da blokira tip datoteke tako ?to ?ete opozvati izmene u registratoru. Za vi?e informacija o tome kako mo?ete da konfiguri?ete program Outlook da blokira oznake tipa datoteke priloga koje Outlook ne blokira po podrazumevanoj vrednosti kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
837388 Konfigurisanje programa Outlook da blokira dodatne oznake tipa datoteke priloga

2. metod: Konfigurisanje programa Outlook u Exchange okru?enju

Ako pokrenete program Outlook u Exchange okru?enju, administrator Exchange servera mo?e da promeni podrazumevano bezbednosno pona?anje priloga. Za vi?e informacije o konfigurisanju programa Outlook u Exchange okru?enju kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
290499 Administratorske informacije o bezbednosnim funkcijama e-po?te
263297 Administratorske informacije o bezbednosti e-po?te u programu Outlook - a?urirana verzija: 07.06.2000.

Pona?anje priloga

Prilozi su podeljeni u tri grupe u zavisnosti od oznake tipa datoteke ili tipa datoteke. Outlook svakom grupom upravlja na poseban na?in.

Nivo 1 (?Nije bezbedno?)

Kategorija ?nije bezbedno? predstavlja sve oznake tipa datoteke sa kojima je povezana neka skripta ili kôd. Ne mo?ete da otvorite nijedan prilog sa oznakom tipa datoteke koja nije bezbedna. Da biste pogledali listu oznaka tipa datoteke koje nisu bezbedne, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://office.microsoft.com/sr-latn-cs/outlook-help/blocked-attachments-in-outlook-HA001229952.aspx
Slede?a lista opisuje kako se Outlook pona?a kada dobijete ili po?aljete prilog datoteke koji nije bezbedan:
 • Ne mo?ete da sa?uvate, izbri?ete, otvorite, od?tampate ili na neki drugi na?in radite sa datotekama koje nisu bezbedne. Poruka na vrhu e-poruke ukazuje na to da je Outlook blokirao pristup prilogu koji nije bezbedan. Prilogu se ne mo?e pristupiti iz programa Outlook. Me?utim, prilog se zapravo ne uklanja iz e-poruke.
 • Ako prosledite e-poruku koja sadr?i prilog koji nije bezbedan, prilog ne?e biti uklju?en u prosle?enu e-poruku.
 • Ako po?aljete e-poruku koja sadr?i prilog koji nije bezbedan, dobi?ete poruku upozorenja koja navodi da primaoci koji koriste Outlook mo?da ne?e mo?i da pristupe prilogu koji poku?avate da po?aljete. Mo?ete da zanemarite poruku upozorenja i da po?aljete e-poruku ili mo?ete da izaberete da ne po?aljete e-poruku.
 • Ako sa?uvate ili zatvorite e-poruku koja sadr?i prilog koji nije bezbedan u programu Outlook 2003, dobi?ete poruku upozorenja koja navodi da ne?ete mo?i da otvorite prilog. Mo?ete da zanemarite poruku upozorenja i da sa?uvate e-poruku.
 • Komandu Umetni objekat ne mo?ete da koristite za otvaranje objekata koji su umetnuti u Microsoft Outlook e-poruke u formatu oboga?enog teksta. Vidite vizuelnu predstavu objekta. Me?utim, objekat u e-poruci ne mo?ete da otvorite ili omogu?ite.
 • Ne mo?ete da otvarate datoteke koje nisu bezbedne, a koje su direktno uskladi?tene u programu Outlook ili u Exchange fascikli. Iako ove datoteke nisu prilo?ene nekoj Outlook stavki, za njih se i dalje smatra da nisu bezbedne. Kada poku?ate da otvorite datoteku koja nije bezbedna, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
  Nije mogu?e otvoriti stavku. Outlook je blokirao pristup ovoj stavki za koju postoji mogu?nost da nije bezbedna.

Nivo 2

Datoteke nivoa 2 ne spadaju me?u datoteke koje nisu bezbedne. Me?utim, one zahtevaju vi?e bezbednosnih mera od drugih priloga. Kada dobijete prilog nivoa 2, Outlook vas pita da li ?elite da sa?uvate prilog na disku. Prilog ne mo?ete da otvorite u e-poruci. Po podrazumevanoj vrednosti, oznake tipa datoteke nisu u vezi sa ovom grupom. Me?utim, ako koristite Outlook sa Exchange serverom i ako se va?a po?ta isporu?uje u Exchange po?tansko sandu?e, administrator Exchange servera mo?e da doda oznake tipa datoteke na listu nivoa 2.

Drugi prilozi

Kada poku?ate da otvorite prilog sa oznakom tipa datoteke koja se ne nalazi na listi nivoa 1 ili nivoa 2, Outlook vas pita da li ?elite direktno da otvorite datoteku ili da je sa?uvate na disku. Mo?ete da isklju?ite budu?e upite za tu oznaku tipa datoteke ako opozovete izbor u polju za potvrdu Uvek pitaj pre otvaranja ovog tipa datoteke.

NapomenaAko se program pove?e sa novom oznakom tipa datoteke, Outlook smatra da je ta oznaka tipa datoteke bezbedna sve dok je ne dodate na listu oznaka tipa datoteke nivoa 1 ili nivoa 2.

Na primer, ako na ra?unar instalirate neki program koji koristi datoteke sa .xyz oznakom tipa datoteke, kada otvorite prilog koji ima .xyz oznaku tipa datoteke, program ?e otvoriti i pokrenuti prilog. Oznaka tipa datoteke .xyz se po podrazumevanoj vrednosti ne pojavljuje na listi nivoa 1 ili nivoa 2. Zbog toga Outlook smatra da je ta oznaka tipa datoteke bezbedna. Ako ?elite da Outlook tretira priloge sa .xyz oznakom tipa datoteke kao priloge koji nisu bezbedni, morate da dodate .xyz oznaku tipa datoteke na listu oznaka tipa datoteke nivoa 1.

REFERENCE

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
284414 Primalac dobija poruku o gre?ci ?Outlook je blokirao pristup slede?im prilozima za koje postoji mogu?nost da nisu bezbedni? kada po?aljete e-poruku koja sadr?i pre?icu ka datoteci u programu Outlook
Za vi?e informacija o klju?u registratora Level1Add kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
312834 Klju? registratora Level1Add ne postoji u programu Outlook 2002
Za vi?e informacija o blokiranim prilozima u programu Outlook posetite slede?u Microsoft Office Online Veb lokaciju:
http://office.microsoft.com/sr-latn-cs/outlook-help/blocked-attachments-in-outlook-HA001229952.aspx
926512 Informacije za administratore o bezbednosnim postavkama e-po?te u programu Outlook 2007

Svojstva

Identifikator ?lanka: 829982 - Poslednji pregled: 20. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbemail kbprb KB829982

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com