Cach tao m?t t?p .pst trong Outlook 2003

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 829971 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Nu ban kt ni vi mt may tinh Microsoft Exchange Server, e-mail cua ban, Lich va cac muc khac c gi n va c lu trn may tinh Exchange Server. Nu ban khng kt ni vi mt may tinh Microsoft Exchange Server, e-mail cua ban, Lich va cac muc khac c gi n va c lu trn may tinh cuc b cua ban trong mt tp .pst.

Bai vit nay m ta cach tao mt tp .pst trong Microsoft Office Outlook 2003 va no cung cp thm thng tin v tp .pst.

THNG TIN THM

Outlook 2003 gii thiu mt inh dang .pst mi cung cp dung lng lu tr ln hn cho cac muc va cho cac th muc h tr d liu Unicode a ngn ng. inh dang tp .pst mi c gii thiu trong Outlook 2003 c t tn la inh dang tp Th muc Ca nhn Microsoft Office va no khng tng thich vi cac phin ban trc cua Microsoft Outlook. Khi ban tao mt tp .pst mi trong Outlook 2003, ban co th chon tao tp .pst theo inh dang tng thich vi cac phin ban sau cua Outlook:
 • Microsoft Outlook 2002
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Outlook 98
 • Microsoft Outlook 97

Tao mt tp .pst trong khi Outlook ang chay

tao mt tp .pst trong khi Outlook ang chay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trn menu Tp, tro chut vao Mi, sau o bm Tp D liu Outlook.
 2. Trong khu vc Loai b nh, bm Tp Th muc Ca nhn Office Outlook (.pst) tao mt tp .pst Outlook 2003 mi. Bm Tp Th muc Ca nhn Outlook 97-2002 (.pst) tao mt tp .pst Outlook mi tng thich vi cac phin ban trc cua Outlook.
 3. Bm OK.
 4. S dung vi tri th muc Outlook mc inh hoc ban co th inh vi mt vi tri th muc khac.
 5. Trong hp Tn tp, nhp tn cho tp .pst mi hoc ban co th s dung tn mc inh. Bm OK.
 6. Trong hp Tn, nhp tn cho tp .pst mi hoc ban co th s dung tn mc inh Th muc Ca nhn. Tn ban nhp vao hp Tn la tn c s dung trn danh sach Tt ca Th muc Th Outlook 2003 va no c ap dung cho bt ky li tt nao ban a tao cho tp .pst trn Thanh Outlook. Ban cung co th chon mt cai t ma hoa va mt mt khu cho tp. pst. Sau khi ban chon cac cai t ban mun, bm OK.

  Chu y Ban khng th thay i cai t ma hoa sau khi ban tao tp .pst. bit thm thng tin v cai t ma hoa, hay xem phn "Thit t bao mt cho tp .pst" trong bai vit nay.
 7. Tp .pst mi c thm vao danh sach Tt ca Th muc Th Outlook 2003. xem Danh sach Th muc, bm Danh sach Th muc trn menu i.

Tao tp .pst mi vi menu Cng cu

tao mt tp .pst mi vi menu Cng cu, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trn menu Cng cu, bm Tai khoan E-Mail.
 2. Bm Xem hoc thay i tai khoan e-mail hin co ri bm Tip theo.
 3. Trong hp thoai Tai khoan E-Mail, bm Tp D liu Outlook Mi.
 4. Trong khu vc Loai b nh, bm Tp Th muc Ca nhn Office Outlook (.pst) tao mt tp .pst Outlook 2003 mi. Bm Tp Th muc Ca nhn Outlook 97-2002 (.pst) tao mt tp .pst Outlook mi tng thich vi cac phin ban trc cua Outlook.
 5. Bm OK.
 6. S dung vi tri th muc Outlook mc inh hoc ban co th inh vi mt vi tri th muc khac.
 7. Trong hp Tn tp, nhp tn cho tp .pst mi hoc ban co th s dung tn mc inh. Bm OK.
 8. Trong hp Tn, nhp tn cho tp .pst mi hoc ban co th s dung tn mc inh Th muc Ca nhn. Tn ban nhp vao hp Tn la tn c s dung trn danh sach Tt ca Th muc Th Outlook 2003 va no c ap dung cho bt ky li tt nao ban a tao cho tp .pst trn Thanh Outlook. Ban cung co th chon mt cai t ma hoa va mt mt khu cho tp. pst. Sau khi ban chon cac cai t ban mun, bm OK.

  Chu y Ban khng th thay i cai t ma hoa sau khi ban tao tp .pst. bit thm thng tin v cai t ma hoa, hay xem phn "Thit t bao mt cho tp .pst" trong bai vit nay.
 9. Trong khu vc Gi e-mail mi n vi tri sau: bm vao tn cua tp .pst mi, ri bm Kt thuc.
T?p .pst m?i ?c thm vo Danh sch Th muc c?a b?n.

Tao mt tp .pst khi Outlook khng hoat ng

Ban co th tao mt tp .pst mi cho mt h s e-mail hoc nhiu h s e-mail trong khi Outlook 2003 khng hoat ng.

thm mt tp .pst khi ban s dung mt h s e-mail

thm mt tp .pst khi ban s dung mt h s e-mail, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, tro chut vao Thit t, bm Pa-nen iu khin, ri bm up Th.
 2. Bm Tp D liu.
 3. Bm nut Thm.
 4. Trong khu vc Loai b nh, bm Tp Th muc Ca nhn Office Outlook (.pst) tao mt tp .pst Outlook 2003 mi. Bm Tp Th muc Ca nhn Outlook 97-2002 (.pst) tao mt tp .pst Outlook mi tng thich vi cac phin ban trc cua Microsoft Outlook.
 5. Bm OK.
 6. S dung vi tri th muc Outlook mc inh hoc ban co th inh vi mt vi tri th muc khac.
 7. Trong hp Tn tp, nhp tn cho tp .pst mi hoc ban co th s dung tn mc inh. Bm OK.
 8. Trong hp Tn, nhp tn cho tp .pst mi hoc ban co th s dung tn mc inh Th muc Ca nhn. Tn ban nhp vao hp Tn la tn c s dung trn danh sach Tt ca Th muc Th Outlook 2003 va no c ap dung cho bt ky li tt nao ban a thc hin cho tp .pst trn Thanh Outlook. Ban cung co th chon mt cai t ma hoa va mt mt khu cho tp. pst. Sau khi ban chon cac cai t ban mun, bm OK.

  Chu y Ban khng th thay i cai t ma hoa sau khi ban tao tp .pst. bit thm thng tin v cai t ma hoa, hay xem phn "Thit t bao mt cho tp Th muc Ca nhn (.pst)" trong bai vit nay.
 9. T?p .pst m?i xu?t hi?n trong khu v?c Tp D? li?u. Bm ong hai ln.

thm mt tp .pst khi ban s dung nhiu h s e-mail

thm mt tp .pst khi ban s dung nhiu h s e-mail, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, tro chut vao Thit t, bm Pa-nen iu khin, ri bm up Th.
 2. Bm nut Hin thi H s.
 3. Bm vao tn cua h s ban mun thm tp .pst mi vao, ri bm Thuc tinh.
 4. Bm nut Tp D liu.
 5. Bm nut Thm.
 6. Trong khu vc Loai b nh, bm Tp Th muc Ca nhn Office Outlook (.pst) tao mt tp .pst Outlook 2003 mi. Bm Tp Th muc Ca nhn Outlook 97-2002 (.pst) tao mt tp .pst Outlook mi tng thich vi cac phin ban trc cua Microsoft Outlook.
 7. Bm OK.
 8. S dung vi tri th muc Outlook mc inh hoc ban co th kham pha inh vi mt vi tri th muc khac.
 9. Trong hp Tn tp, nhp tn cho tp .pst mi hoc ban co th s dung tn mc inh. Bm OK.
 10. Trong hp Tn, nhp tn cho tp .pst mi hoc ban co th s dung tn mc inh Th muc Ca nhn. Tn trong hp tn la tn c s dung trn danh sach Tt ca Th muc Th Outlook 2003 va no c ap dung cho bt ky li tt nao ban a tao cho tp .pst trn Thanh Outlook. Ban cung co th chon mt cai t ma hoa va mt mt khu cho tp. pst. Sau khi ban chon cac cai t ban mun, bm OK.

  Chu y Ban khng th thay i cai t ma hoa sau khi ban tao tp .pst. bit thm thng tin v cai t ma hoa, hay xem phn "Thit t bao mt cho tp .pst" trong bai vit nay.
 11. T?p .pst m?i xu?t hi?n trong khu v?c Tp D? li?u. Bm ong hai ln.

Thng tin thm v tp .pst

Microsoft khng h tr m tp .pst trn chia se mang.

bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
297019 Tai sao tp .pst Outlook khng c h tr trn lin kt LAN hoc WAN
Ban co th lu, sao chep va di chuyn tp .pst n mt vi tri khac trn ia cng cua ban hoc n mt ia mm hoc the nh hoc n chia se trn mang. Tuy nhin, ban khng th di chuyn tp .pst ang m khi lu thng tin mc inh cua ban. Ban phai thoat Outlook nu ban mun di chuyn tp .pst mc inh cua minh.

Khi ban sao chep mt tp .pst t mt CD-ROM, CD-R hoc CD-RW, hay am bao rng cac thuc tinh tp i vi tp .pst c thay i t Chi oc sang Lu tr trc khi ban khi chay Outlook. Khi ban xoa cac muc khoi Th muc Ca nhn cua ban trong Outlook, kich thc tp .pst khng t ng giam. T?p ph?i ?c nen ? gi?m kch th?c tp. Outlook se nen tp .pst trong nn trong sut thi gian ri.

Khi ban sao chep mt tp .pst t mt CD-ROM, CD-R hoc CD-RW, hay am bao rng cac thuc tinh tp i vi tp .pst c thay i t Chi oc sang Lu tr trc khi ban khi chay Outlook.

Khi ban xoa cac muc khoi Th muc Ca nhn cua ban trong Outlook, kich thc tp .pst khng t ng giam. B?n ph?i nn tp ? gi?m kch th?c tp. ? nen Th muc C nhn c?a b?n theo cach thu cng, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Bm Bt u, tro chut vao Thit t, ri bm Pa-nen iu khin.
 2. Bm up vao Th.
 3. Bm Tp D liu.
 4. Bm tp .pst ban mun nen, sau o bm Cai t.
 5. Bm Nen By gi.
Nen Th muc Ca nhn cua ban co th mt vai phut, tuy thuc vao kich thc tp .pst cua ban. Outlook 2003 h tr hai loai inh dang tp .pst sau:
 • ANSI
 • Unicode
bit thm thng tin v inh dang tp .pst trong Outlook 2003, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
830336 Tp .pst co inh dang va gii han kich thc th muc khac trong Outlook 2003 (Trang nay co th co bng ting Anh)
bit thm thng tin v cach hin thi phn m rng tn tp, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
865219 Cach hin thi hoc n phn m rng tn tp trong Windows Explorer
bit thm thng tin v cach cu hinh tuy chon Unicode cho Outlook 2003, truy cp Web site sau cua Microsoft:
Cu hinh Tuy chon cho Outlook 2003

Cai t bao mt cho tp .pst

Cai t ma hoa

Ban co th chon mt trong ba tuy chon ma hoa thng tin trong tp .pst cua minh. Ban khng th thay i cai t nay sau khi a tao tp .pst. Cai t ma hoa se ma hoa tp .pst do o cac chng trinh khac khng th oc tp.

Chu y Chung ti khuyn ban s dung Ma hoa H thng Tp (EFS) hoc Ma hoa Trinh iu khin Windows BitLocker giup bao v d liu trong tp .pst. Tuy chon Ma hoa Co th nen va Ma hoa Cao chi cung cp mt mc bao mt c ban.
 • Khng Ma hoa - Tuy chon nay khng ma hoa tp .pst cua ban. Mt ngi dung co th oc tp .pst vi mt trinh soan thao vn ban hoc trinh soan thao thp luc phn.
 • Ma hoa Co th nen - Tuy chon nay ma hoa tp .pst cua ban theo mt inh dang cho phep nen, nhng tp .pst chi c nen nu ban co mt chng trinh nen trn may tinh cua minh. Khng th oc tp .pst vi mt trinh soan thao vn ban hoc vi trinh soan thao thp luc phn.
 • Ma hoa Cao - Tuy chon nay ma hoa tp .pst cua ban theo mt inh dang cung cp mc bao v tng cng. Nu ban co chng trinh nen ia, co th nen tp .pst nhng mc it hn nu ban ang s dung tuy chon Ma hoa Co th nen. Khng th oc tp .pst vi mt trinh soan thao vn ban hoc vi trinh soan thao thp luc phn.
Thi?t t bao mt m?c ?nh l tuy chon Ma hoa Co th nen. S dung tuy chon Ma hoa Co th nen nu khng gian ia quan trong hn bao mt. Nu bao mt quan trong hn khng gian ia, s dung tuy chon Ma hoa Cao, ri chon mt mt khu cho tp .pst cua ban.

Mt khu

Khi ban tao mt tp .pst, ban co th thm mt mt khu ti a 15 ky t. Nu ban bm chon hp kim Lu mt khu nay trong danh sach mt khu cua ban, ghi nh mt khu trong trng hp ban phai m tp .pst trn may tinh khac.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 829971 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Ba 2012 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2003
T? kha:
kbconfig kbcalendar kbemail kbhowto kbinfo KB829971

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com