Identifikator ?lanka: 829918 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako korisnik predstavlja malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 2002 pogledajte ?lanak 287072. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak opisuje kako da kreirate novi profil za e-po?tu u programima Microsoft Office Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Outlook 2003. Pored toga, ovaj ?lanak opisuje kako da konfiguri?ete Outlook tako da otvara odre?eni profil, kao i na?in konfigurisanja programa Outlook tako da tra?i od vas odre?eni profil za e-po?tu kada pokre?ete program.

Napomena Kreiranje profila e-po?te se razlikuje od pode?avanja naloga e-po?te u programu Outlook. Na slede?oj Microsoft Veb lokaciji mo?ete da saznate za?to je potrebno da kreirate ili konfiguri?ete profile e-po?te u programu Outlook.
Pregled Outlook profila e-po?te
Ako ?elite da da podesite nalog e-po?te u programu Outlook, posetite slede?u Veb lokaciju:
Dodavanje ili uklanjanje naloga e-po?te
Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.

Dodatne informacije

Video zapis: Kreiranje i konfigurisanje profila e-po?te u programu Outlook (video zapis je na engleskom jeziku)


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video1
uuid=2a3ef886-a3b7-4e34-a13d-65b7ffb41737 VideoUrl=http://aka.ms/y0njgx
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video2

Kreiranje novog profila e-po?te u programima Outlook 2010, Outlook 2007 i Outlook 2003

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Nalozi e-po?te su sadr?ani u profilima. Profil e-po?te se sastoji od naloga e-po?te, datoteka sa podacima i informacija o tome gde su e-poruke sa?uvane. Novi profil se kreira automatski kada prvi put pokrenete Outlook. Nakon toga, profil se pokre?e svaki put kada pokrenete Outlook.

Ve?ini ljudi potreban je samo jedan profil. Me?utim, mo?da ?e vam biti od koristi da imate vi?e profila. Na primer, jedan profil mo?ete da koristite za e-poruke u vezi sa poslom, a drugi za poruke u li?nom nalogu e-po?te. Tako?e, ako druga osoba koristi ra?unar, njeni nalozi i postavke mogu da se nalaze u odvojenim profilima koji imaju druga imena.

Da biste kreirali novi profil za e-po?tu u programima Outlook 2010, Outlook 2007 i Outlook 2003, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori kopirajte i nalepite ili otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  kontrolna tabla
  Napomena Ako koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows, dvaput kliknite na opciju Prika?i 32-bitnu kontrolnu tablu na kontrolnoj tabli da biste prikazali ikonu Po?ta.
 3. Otvorite dijalog Pode?avanje parametara po?te:

  Za Windows 7:
  • Ako je kontrolna tabla u prikazu velikih ili malih ikona, kliknite na ikonu Po?ta. Pojavljuje se dijalog Pode?avanje parametara po?te.
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2856149
  • Ako je kontrolna tabla u prikazu kategorija, u listi Prikaz po izaberite stavku Velike ikone ili Male ikone, a zatim kliknite na ikonu Po?ta. Pojavi?e se dijalog Pode?avanje po?te.
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2856150
  Za operativni sistem Windows Vista ili Windows XP:
  • Ako je kontrolna tabla u klasi?nom prikazu, kliknite dvaput na ikonu Po?ta. Pojavi?e se dijalog Pode?avanje po?te.
  • Ako je kontrolna tabla u prikazu kategorija, u okviru Kontrolna tabla izaberite stavku Pre?i na klasi?ni prikaz za Windows XP ili stavku Klasi?ni prikaz za operativni sistem Windows Vista, a zatim kliknite dvaput na ikonu Po?ta. Pojavi?e se dijalog Pode?avanje po?te.
 4. U dijalogu Pode?avanje po?te izaberite stavku Prika?i profile.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2856151
 5. Na kartici Op?te postavke, u okviru Pri pokretanju programa Microsoft Office Outlook koristi ovaj profil, izaberite stavku Odziv za profil koji ?e se koristiti, a zatim kliknite na dugme Dodaj. Pogledajte sliku
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2856152
 6. U polju Ime profila otkucajte ime koje ?elite da koristite za novi profil e-po?te, a zatim kliknite na dugme U redu.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2856153
 7. U dijalogu Nalozi e-po?te izaberite stavku Dodaj novi nalog e-po?te, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 8. Izaberite odgovaraju?i tip servera za novi nalog e-po?te, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 9. Otkucajte informacije o nalogu u tra?enim poljima i kliknite na dugme Dalje.
 10. Kliknite na dugme Zavr?i, a zatim kliknite na dugme U redu.
Ako vam ovi koraci nisu pomogli, u odeljku ?Slede?i koraci? potra?ite dodatne predloge za pomo?.

Napomena Outlook adresar i datoteke li?nih fascikli (.pst) podrazumevano se automatski dodaju u svaki novi profil za e-po?tu, osim u one profile za e-po?tu koji su kreirani u sistemu Microsoft Exchange Server. Prema podrazumevanim postavkama, .pst datoteke se ne dodaju u svaki novi profil e-po?te u sistemu Exchange Server.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Konfigurisanje programa Outlook 2010, Outlook 2007 i Outlook 2003 da otvaraju odre?eni profil e-po?te

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako na ra?unaru imate vi?e profila e-po?te, mo?ete da konfiguri?ete Outlook da otvori odre?eni profil svaki put kada pokrenete program.

Da biste konfigurisali Outlook 2010, Outlook 2007 i Outlook 2003 tako da se Outlook pokre?e sa odre?enim profilom za e-po?tu, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori kopirajte i nalepite ili otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  kontrolna tabla
  Napomena Ako koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows, dvaput kliknite na opciju Prika?i 32-bitnu kontrolnu tablu na kontrolnoj tabli da biste prikazali ikonu Po?ta.
 3. Otvorite dijalog Pode?avanje po?te:

  Za Windows 7:
  • Ako je kontrolna tabla u prikazu velikih ili malih ikona, kliknite na ikonu Po?ta. Pojavi?e se dijalog Pode?avanje po?te.
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2856154
  • Ako je kontrolna tabla u prikazu kategorija, u listi Prikaz po izaberite stavku Velike ikone ili Male ikone, a zatim kliknite na ikonu Po?ta. Pojavi?e se dijalog Pode?avanje po?te.
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2856155
  Za Windows Vista ili Windows XP:
  • Ako je kontrolna tabla u klasi?nom prikazu, kliknite dvaput na ikonu Po?ta. Pojavljuje se dijalog Pode?avanje parametara po?te.
  • Ako je kontrolna tabla u prikazu kategorija, u okviru Kontrolna tabla izaberite stavku Prebaci se na klasi?ni prikaz za Windows XP ili izaberite stavku Klasi?ni prikaz za Windows Vista, a zatim kliknite dvaput na ikonu Po?ta. Pojavljuje se dijalog Pode?avanje parametara po?te.
 4. U dijalogu Pode?avanje parametara po?te izaberite stavku Prika?i profile.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2856156
 5. Na kartici Op?te postavke pod opcijom Pri pokretanju programa Microsoft Office Outlook koristi ovaj profil, izaberite stavku Uvek koristi ovaj profil.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2856157
 6. U listi Uvek koristi ovaj profil izaberite profil koji ?elite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.
Ako vam ovi koraci nisu pomogli, u odeljku ?Slede?i koraci? potra?ite dodatne predloge za pomo?.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Konfigurisanje programa Outlook 2010, Outlook 2007 i Outlook 2003 da tra?i od vas odre?eni profil e-po?te

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako na ra?unaru imate vi?e profila e-po?te, mo?ete da konfiguri?ete Outlook da tra?i od vas da izaberete odre?eni profil prilikom pokretanja programa.

Da biste konfigurisali Outlook 2010, Outlook 2007 i Outlook 2003 da tra?i od vas da izaberete odre?eni profil za e-po?tu, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori kopirajte i nalepite ili otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  kontrolna tabla
  Napomena Ako koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows, dvaput kliknite na opciju Prika?i 32-bitnu kontrolnu tablu na kontrolnoj tabli da biste prikazali ikonu Po?ta.
 3. Otvorite dijalog Pode?avanje po?te:

  Za Windows 7:
  • Ako je kontrolna tabla u prikazu velikih ili malih ikona, kliknite na ikonu Po?ta. Pojavi?e se dijalog Pode?avanje po?te.
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2856158
  • Ako je kontrolna tabla u prikazu kategorija, u listi Prikaz po izaberite stavku Velike ikone ili Male ikone, a zatim kliknite na ikonu Po?ta. Pojavi?e se dijalog Pode?avanje po?te.
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2856159
  Za operativni sistem Windows Vista ili Windows XP:
  • Ako je kontrolna tabla u klasi?nom prikazu, kliknite dvaput na ikonu Po?ta. Pojavi?e se dijalog Pode?avanje po?te.
  • Ako je kontrolna tabla u prikazu kategorija, u okviru Kontrolna tabla izaberite stavku Pre?i na klasi?ni prikaz za Windows XP ili stavku Klasi?ni prikaz za operativni sistem Windows Vista, a zatim kliknite dvaput na ikonu Po?ta. Pojavi?e se dijalog Pode?avanje po?te.
 4. U dijalogu Pode?avanje po?te izaberite stavku Prika?i profile.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2856160
 5. Na kartici Op?te postavke pod opcijom Pri pokretanju programa Microsoft Office Outlook koristi ovaj profil izaberite stavku Odziv za profil koji ?e se koristiti.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2856161
 6. Kliknite na dugme U redu.
Ako vam ovi koraci nisu pomogli, u odeljku ?Slede?i koraci? potra?ite dodatne predloge za pomo?.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Slede?i koraci

Ako vam ovi koraci za kreiranje novog profila za e-po?tu u programima Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Outlook 2003 nisu pomogli, na Veb lokaciji Microsoft usluge za korisni?ku podr?ku potra?ite druga re?enja problema. Neke od usluga koje pru?a Veb lokacija Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku obuhvataju slede?e:
 • Baza znanja koja se mo?e pretra?ivati: pretra?ite informacije tehni?ke podr?ke i alatke za samopomo? za Microsoft proizvode.
 • Centri za re?enja: Prika?ite naj?e??a pitanja o odre?enom proizvodu, kao i istaknute stavke podr?ke.
 • Ostale opcije podr?ke: Koristite Veb da biste postavili pitanje, obratili se predstavnicima Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku ili poslali povratne informacije.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 829918 - Poslednji pregled: 31. maj 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
Klju?ne re?i: 
kbpubtypekc kbprofiles kbstartprogram kbemail kbconfig kbhowto kbinfo vkbportal231 vkbportal237 kbcip kbvideocontent KB829918

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com