"Stop m? l?i 0xc0000415" x?y ra khi b?n ch?y Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 829884 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Microsoft Windows XP có th? t?t b?t ng? và b?n có th? nh?n đư?c l?i d?ng sau:
0xc0000415 0xe1035170 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Gi?i pháp

Thông tin gói b?n ghi d?ch v?

Đ? kh?c ph?c s? c? này, t?i gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách t?i Gói b?n ghi d?ch v? Windows XP m?i nh?t

Thông tin Hotfix

Hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này ch? đư?c dùng đ? kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Ch? áp d?ng hotfix này cho các h? th?ng đang g?p s? c? c? th? này. Hotfix này có th? đư?c ki?m tra thêm. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng nghiêm tr?ng b?i s? c? này, chúng tôi khuyên b?n đ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u hotfix này s?n có đ? t?i xu?ng th? s? có ph?n "Hotfix có s?n đ? t?i xu?ng" ? đ?u bài vi?t Cơ s? Ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u c?n kh?c ph?c s? c?, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng. Chi phí h? tr? thông thư?ng s? tính cho các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không phù h?p v?i hotfix c? th? này. Đ? có danh sách đ?y đ? s? đi?n tho?i h? tr? và b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft ho?c đ? t?o yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? M?u "T?i xu?ng Hotfix s?n có" Hi?n th? các ngôn ng? mà hotfix này s?n có. N?u b?n không th?y ngôn ng? c?a m?nh, đó là do hotfix này hi?n không có ngôn ng? đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c m?i hơn) đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và gi? c?a các t?p này đư?c li?t kê theo gi? chu?n qu?c t? (UTC). Khi b?n xem thông tin v? t?p, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? đ?a phương. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng tab múi thời gian trong công c? Ngày và Gi? trong Pa-nen Đi?u khi?n.

Windows XP

  Date     Time  Version    Size   File name
  ----------------------------------------------------------------------------------
  07-Oct-2003 01:30 5.1.2600.1254  69,120 Dxg.sys
  06-Oct-2003 22:39 5.1.2600.1302  71,168 Videoprt.sys
  06-Oct-2003 22:39 5.1.2600.1302  17,024 Watchdog.sys
  07-Oct-2003 19:34 5.3.16.5    280,152 Windowsxp-kb829884-x86-enu-express.exe 
  07-Oct-2003 18:33 5.3.23.4    83,552 Windowsxp-kb829884-x86-enu-symbols.exe 
  07-Oct-2003 18:34 5.3.23.4    361,568 Windowsxp-kb829884-x86-enu.exe 
  07-Oct-2003 19:28         139,776 Windowsxp-kb829884-x86-enu.psf

Windows XP 64-bit Edition

  Date     Time  Version    Size   File name
  -----------------------------------------------------------------------------------
  07-Oct-2003 01:19 5.1.2600.1254 253,184 Dxg.sys
  06-Oct-2003 22:29 5.1.2600.1302 284,672 Videoprt.sys
  06-Oct-2003 22:29 5.1.2600.1302  35,840 Watchdog.sys
  07-Oct-2003 18:34 5.3.23.4    94,304 Windowsxp-kb829884-ia64-enu-symbols.exe 
  07-Oct-2003 18:34 5.3.23.4    688,224 Windowsxp-kb829884-ia64-enu.exe 

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c kh?c ph?c trong Microsoft Windows XP Service Pack 2.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? miêu t? các b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 829884 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Giêng 2015 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB829884 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 829884

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com