Thông tin v? gói d?ch v? máy bay ph?n l?c 4,0 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 829558 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a thông tin v? Microsoft ph?n l?c 4,0 Database Engine Service Pack 8 (SP8).

Quan tr?ng Máy bay ph?n l?c 4,0 SP8 không ph?i là b?n c?p nh?t m?i nh?t cho cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c 4,0 khi b?n đang s? d?ng Microsoft Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003. Tuy nhiên, t?i cho máy bay ph?n l?c 4,0 SP8 đư?c v?n c?n có s?n.

Quan tr?ng B?n ph?i cài đ?t b?n c?p nh?t m?i nh?t c?a máy bay ph?n l?c như là m?t bư?c quan tr?ng hư?ng t?i vi?c gi? cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c c?a b?n ? trên làm vi?c đi?u ki?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t máy bay ph?n l?c m?i nh?t c?a cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c, h? đi?u hành khác và cho các th?c hành t?t nh?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
239114Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho cơ s? d? li?u Microsoft ph?n l?c 4,0
303528 Làm th? nào đ? gi? cho cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c 4,0 trong đi?u ki?n làm vi?c hàng đ?u

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? t?i v? service pack m?i nh?t c?a máy bay ph?n l?c 4,0

Có nh?ng phiên b?n khác nhau hi?n năm c?a máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 t?i v? có s?n:
 • Đ?i v?i máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000


  Quan tr?ng N?u b?n đang ch?y Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1, b?n có m?t phiên b?n sau này c?a máy bay ph?n l?c 4,0 hơn phiên b?n đó là bao g?m trong máy bay ph?n l?c 4,0 SP8. Chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  260910Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
  N?u b?n không th? cài đ?t Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1, b?n có th? s? d?ng Windows2000-KB829558-x 86-ENU.exe ENU.exe cài đ?t máy bay ph?n l?c 4,0 SP8 trên máy tính ch?y Windows 2000.
  Windows2000-KB829558-x 86-ENU.exe VIT.exe
 • Đ?i v?i máy tính đang ch?y Microsoft Windows XP


  Quan tr?ng N?u b?n đang ch?y Windows XP SP2, b?n có m?t phiên b?n sau này c?a máy bay ph?n l?c 4,0 hơn phiên b?n đó là bao g?m trong máy bay ph?n l?c 4,0 SP8. Chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
  N?u b?n không th? cài đ?t Windows XP SP2, b?n có th? s? d?ng ENU.exe WindowsXP-KB829558-x 86-ENU.exe cài đ?t máy bay ph?n l?c 4,0 SP8 trên máy tính đang ch?y Windows XP.
  ENU.exe WindowsXP-KB829558-x 86-ENU.exe
 • Đ?i v?i máy tính đang ch?y Microsoft Windows Server 2003


  Quan tr?ng N?u b?n đang ch?y Windows Server 2003 SP1, b?n có m?t phiên b?n sau này c?a máy bay ph?n l?c 4,0 hơn phiên b?n đó là bao g?m trong máy bay ph?n l?c 4,0 SP8. Chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  889100Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003
  N?u b?n không th? cài đ?t Windows Server 2003 SP1, b?n có th? s? d?ng ENU.exe WindowsServer2003-KB829558-x 86-ENU.exe cài đ?t máy bay ph?n l?c 4,0 SP8 trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003.
  ENU.exe WindowsServer2003-KB829558-x 86-ENU.exe
 • Đ?i v?i máy tính đang ch?y Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows NT Phiên b?n 4.0

  S? d?ng Jet40SP8_9xNT.exe đ? cài đ?t máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 trên máy tính đang ch?y Windows 95, Windows 98, ho?c Windows NT Phiên b?n 4.0.
  Jet40SP8_9xNT.exe
 • Đ?i v?i máy tính đang ch?y Microsoft Windows Millennium Edition

  S? d?ng Jet40SP8_WMe.exe cài đ?t máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 trên máy tính đang ch?y Windows Millennium Edition.
  Jet40SP8_WMe.exe

Tác ph?m trong gói d?ch v? máy bay ph?n l?c 4,0 8

Gói d?ch v? máy bay ph?n l?c 4,0 8 ch?a các t?p sau:
  
  File Name     Version     Size
  ------------------------------------------
  Dao360.dll         3.60.8025.0     557,328
  Expsrv.dll         6.0.72.9589   380,957
  Msexch40.dll       4.0.6807.0      512,272
  Msexcl40.dll       4.0.8015.0      303,376
  Msjet40.dll        4.0.8015.0    1,507,600
  Msjetoledb40.dll   4.0.8015.0     348,432
  Msjint40.dll       4.0.6508.0     151,824
  Msjter40.dll       4.0.6508.0     53,520
  Msjtes40.dll       4.0.8015.0      241,936
  Msltus40.dll       4.0.6508.0      213,264
  Mspbde40.dll       4.0.8015.0      356,624
  Msrd2x40.dll       4.0.7328.0      422,160
  Msrd3x40.dll       4.0.6508.0      315,664
  Msrepl40.dll       4.0.8015.0      553,232
  Mstext40.dll       4.0.8015.0      258,320
  Mswdat10.dll       4.0.6508.0      831,760
  Mswstr10.dll       4.0.6508.0      614,672
  Msxbde40.dll       4.0.8025.0      360,720
  Vbajet32.dll       6.0.1.9431       30,749

N?u b?n có đư?c t?i v? máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 cho máy tính đang ch?y Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows NT Phiên b?n 4.0, b?n c?ng s? nh?n đư?c các tr?nh đi?u khi?n ODBC máy tính đ? bàn đi?u khi?n Pack. Các tr?nh đi?u khi?n đư?c bao g?m trong h? đi?u hành Windows 2000, h? đi?u hành Windows XP và h? đi?u hành Windows Server 2003. Các tr?nh đi?u khi?n ODBC máy tính đ? bàn đi?u khi?n gói bao g?m các t?p tin sau đây:
  
  File Name     Version     Size
  ------------------------------------------
  Odbcji32.dll    4.0.6205.0    60,224
  Odbcjt32.dll    4.0.6205.0   285,224
  Oddbse32.dll    4.0.6205.0    27,464
  Odexl32.dll    4.0.6205.0    27,464
  Odfox32.dll    4.0.6205.0    27,464
  Odpdx32.dll    4.0.6205.0    27,464
  Odtext32.dll    4.0.6205.0    27,464
Chú ý Chi?c máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 t?i v? cho máy tính đang ch?y Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows NT Phiên b?n 4.0 bao g?m các tr?nh đi?u khi?n ODBC máy tính đ? bàn đi?u khi?n gói nhưng không hoàn toàn cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n. Đúng đăng k? tr?nh đi?u khi?n ODBC trên máy tính c?a b?n, b?n c?ng ph?i cài đ?t Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC) 2,6 ho?c m?i hơn. MDAC không bao g?m nh?ng t?p tin tr?nh đi?u khi?n, nhưng MDAC bao g?m l?i ODBC DLLs đư?c yêu c?u đ? cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n và s? d?ng các tr?nh đi?u khi?n. B?n ph?i cài đ?t MDAC sau khi máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 đ? các t?p tin m?t cách chính xác đư?c đăng k?.Chú ý Kích thư?c có th? khác nhau chút ít. Kích thư?c t?p s? ph? thu?c vào phiên b?n Windows mà b?n đang ch?y trên máy tính c?a b?n. Phiên b?n t?p không thay đ?i.

N?u b?n có k? ho?ch s? d?ng máy bay ph?n l?c nhân r?ng qu?n l? v?i máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 ho?c sau này, và b?n không có Mstran40.exe Phiên b?n 4.0.6508.0, b?n c?ng ph?i t?i v? và cài đ?t Jet4repl.exe. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c Jet4repl.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321076Phiên b?n C?p Nh?t c?a Microsoft ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 sao nhân b?n t?p có s?n t?i Trung tâm t?i v?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hi?n t?i các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i Microsoft ph?n l?c 4,0 Service Pack 8, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
282349Truy c?p quits b?t ng? khi liên k?t v?i Oracle bàn c?n l?i không ho?t đ?ng
301915 Truy c?p gây ra l?i khi b?n xu?t các l?nh v?c v?i ki?u d? li?u m?t ho?c hai đ? Oracle
Ngoài ra, máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 b?n s?a l?i sau đây trong quá kh? v?n đ?:
 • V?n đ? hi?u su?t x?y ra khi m?t s? truy v?n pass-through đ? đư?c đi?u hành.
 • Microsoft Access b?t ng? b? khi b?n đ? c? g?ng đ? upsize cơ s? d? li?u mà các b?ng ch?a gây nên.

  Chú ý Gói d?ch v? này ngăn c?n truy c?p t? b?. Gói d?ch v? này không làm cho nó có th? cho b?n đ? upsize b?ng v?i gây nên.
 • M?t thông báo "Đ?i s? không h?p l?" l?i x?y ra khi b?n c? g?ng t?o ra m?t b?ng đư?c liên k?t b?ng cách s? d?ng DAO m? sau khi cài đ?t gói d?ch v? máy bay ph?n l?c 4,0 7.
 • M?t s? vi ph?m truy c?p x?y ra khi b?n ch?y m?t s? truy v?n s? d?ng liên k?t v?i ngh?ch l? bàn.
 • Oracle s? nguyên l?nh v?c xu?t hi?n như g?p đôi trong truy c?p.
 • Khi b?n c? g?ng t?o liên k?t đ?n t?p tin dBase, b?n nh?n đư?c m?t s? vi ph?m truy c?p ho?c không có g? x?y ra. Có ngh?a là, không có liên k?t đư?c t?o ra, và b?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i.
 • Khi b?n làm m?i m?t b?ng đư?c liên k?t, b?n đư?c nh?c ch?n m?t DSN m?c dù b?n v?n đang s? d?ng cùng m?t DSN, và t?t c? các thông tin k?t n?i đ? đư?c chính xác.

Thu?c tính

ID c?a bài: 829558 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Access 2003
T? khóa: 
kbdownload kbinfo kbmt KB829558 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:829558

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com