Làm th? nào đ? vi?t chương tr?nh ANSI C b?ng cách s? d?ng Visual C++.NET ho?c Visual C++ 2005

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 829488 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Chú ý Microsoft Visual C++.NET 2002 và Microsoft Visual C++.NET 2003 h? tr? c? hai đư?c qu?n l? m? mô h?nh đư?c cung c?p b?i Microsoft.NET Framework và không đư?c qu?n l? b?n đ?a c?a Microsoft Windows ngư?i m?u m?. Thông tin trong bài vi?t này ch? áp d?ng cho không đư?c qu?n l? Visual c ++ m?. Microsoft Visual C++ 2005 h? tr? c? hai m? đư?c qu?n l? mô h?nh đư?c cung c?p b?i Microsoft.NET Framework và ngu?n g?c không đư?c qu?n l? Microsoft Windows m? mô h?nh.

Bài vi?t này-by-step mô t? làm th? nào đ? vi?t chương tr?nh ngư?i M? qu?c gia tiêu chu?n vi?n (ANSI) C b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual Studio.NET. Bài vi?t này bàn v? cách vi?t m?t đơn gi?n "Hello World!" C chương tr?nh b?ng cách s? d?ng tr?nh thu?t ?ng d?ng Visual c ++ Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005 IDE.

THÔNG TIN THÊM

Cách t?t nh?t đ? t?o ra các d? án m?i là b?ng cách s? d?ng th? giác Tr?nh thu?t ?ng d?ng C++. Visual C++ ?ng d?ng thu?t s? làm vi?c v?i khuôn kh? ?ng d?ng và thư vi?n đ? t?o ra các chương tr?nh kh?i cho b?n.

Đ? t?o các chương tr?nh ANSI C b?ng cách s? d?ng tr?nh thu?t ?ng d?ng Visual c ++ Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005 IDE, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Microsoft Visual Studio.NET ho?c Microsoft Visual Studio 2005.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Dự án.
 3. Dư?i Các lo?i d? án, b?m Th? giác Các d? án C++.

  Chú ý Trong Visual Studio 2005, nh?p vào Visual c ++ dư?i Các lo?i d? án.
 4. Dư?i Khuôn mẫu, b?m Win32 Dự án.
 5. Trong các Tên h?p văn b?n, lo?iFirstApplication.
 6. Trong các V? trí h?p văn b?n, lo?iC:\Test, sau đó b?m Ok.

  Các Win32 ?ng d?ng thu?t s? - FirstApplication h?p tho?i s? xu?t hi?n.
 7. Trong các Win32 ?ng d?ng thu?t s? h?p tho?i h?p, b?m vào Thi?t đ?t ?ng d?ng trong ngăn bên trái.
 8. Dư?i Lo?i ?ng d?ng, nh?n vào đây đ? ch?n b?t k? c?a các tùy ch?n sau:
  • Giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng: T?o m?t đơn gi?n giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng. Các t?p tin ?ng d?ng bao g?m m?t t?p tin .cpp có ch?a m?t có s?n ph?m nào chính ch?c năng.
  • ?ng d?ng Windows: T?o m?t đơn gi?n Microsoft Windows d?a trên ?ng d?ng. Các t?p tin ?ng d?ng bao g?m m?t ProjectName.CPP t?p tin có ch?a m?t _tWinMain ch?c năng. B?n có th? s? d?ng lo?i ?ng d?ng đ? th?c hi?n các ngư?i dùng đ? h?a (GUI) giao di?n d?a trên l?p tr?nh.
  • DLL: T?o ra m?t 32-bit Windows trên DLL ?ng d?ng d? án.
  • Thư vi?n t?nh: T?o ra m?t 32-bit D?a-trên-Windows DLL ?ng d?ng d? án.
  Đ? t?o ra m?t chương tr?nh "Xin chào th? gi?i!" đơn gi?n, b?m vào đ? ch?nGiao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng.
 9. Dư?i Tùy ch?n b? sung, nh?n vào đây đ? ch?n các D? án có s?n ph?m nào h?p ki?m.

  Chú ý Đ? t?o ra m?t chương tr?nh "Xin chào th? gi?i!" đơn gi?n, th? không ch?n h?p ki?m này. Thay vào đó, h?y đ? thu?t s? t?o m? cho b?n.
 10. Nh?p vào K?t thúc.
 11. Trong gi?i pháp Explorer, b?m chu?t ph?i vào các T?p tin m? ngu?n thư m?c, đi?m đ?n Thêm, sau đó b?m Thêm m?c m?i.
 12. Trong Thêm m?c m?i - FirstApplication h?p tho?i h?p, b?m vào C++ File (.cpp) dư?i Khuôn mẫu.
 13. Trong các Tên h?p văn b?n, lo?i Test.c, sau đó b?m M?.
 14. Trong các Test.c M? c?a s?, dán đo?n m? sau:
  #include <stdio.h>
  
  int main()
  {
  	printf("Hello World\n");
  	return 0;
  }
  # include là m?t ch? th? preprocessor nói v?i tr?nh biên d?ch đ? đ?t m? t? t?p tin tiêu đ? stdio.h vào chương tr?nh c?a b?n. N?u b?n bao g?m tiêu đ?, b?n có th? đư?c truy c?p vào ch?c năng thư vi?n chu?n. Ví d?, ?ng d?ng c?a b?n ph?i có quy?n truy c?p vào t?p tin tiêu đ? stdio.h đ? s? d?ng các printf ch?c năng.
 15. Trên các Xây d?ng tr?nh đơn, nh?p vào Xây d?ng Gi?i pháp.
 16. Nh?n CTRL + F5 đ? ch?y các ?ng d?ng. B?n nh?n đư?c thông báo sau trong m?t c?a s? Command Prompt:
  Xin chào Th? gi?i
  B?m phím b?t k? đ? ti?p t?c

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? l?i tr?nh biên d?ch C1010, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815644Thông báo: Ph? bi?n nh?t gây ra C1010 l?i

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p Microsoft sau đây Các trang Web c?a nhà phát tri?n m?ng (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms682589.aspx

http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms235627 (VS.80) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 829488 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbsample kbcode kbprogramming kbwizard kbhowto kbmt KB829488 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:829488

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com