L?i ích c?a Microsoft Khuôn kh? .NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 829019 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Các thông tin mà trư?c đây đư?c bao g?m trong bài vi?t này bây gi? là đư?c đăng trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
913507 Microsoft tri?n khai hư?ng d?n v?ng đ?i ?ng d?ng .NET
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Microsoft Khuôn kh? .NET là m?t thành ph?n c?a Microsoft Windows có s?n cho ngư?i dùng Windows thông qua kênh phân ph?i khác nhau. Các kênh phân ph?i bao g?m Microsoft Update web site và Microsoft Download Center. Thành ph?n này c?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t s? máy tính m?i. Bài vi?t này giá nh?ng l?i ích c?a vi?c có Net Framework cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Microsoft Update web site, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Update.Microsoft.com

Thông tin thêm

Hi?n t?i có 5 phát hành phiên b?n c?a NET Framework:
 • Khuôn kh? .NET 4
 • NET Framework 3.5

  Service Pack 1 (SP1) là gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t.
 • NET Framework 3,0

  Service Pack 2 (SP2) là gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t.
 • NET Framework 2.0

  Service Pack 2 (SP2) là gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t.
 • NET Framework 1.1
  Service Pack 1 (SP1) là gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t.
 • NET Framework 1.0
  Service Pack 3 (SP3) là gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t.
B?n có th? có m?t vài phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. M?i phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET có th? cùng t?n t?i v?i các phiên b?n khác trên máy tính.

Lưu ? Ph?n l?n th?i gian, b?n có th? s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a NET Framework đ? ch?y các ?ng d?ng đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng các phiên b?n trư?c c?a NET Framework. Các.NET Framework 4 không t? đ?ng cu?n phía trư?c các ?ng d?ng c? hơn. ?ng d?ng c? hơn yêu c?u khuôn kh? h? nh?m m?c tiêu đư?c cài đ?t chuyên bi?t tr? khi các nhà phát tri?n cung c?p m?t t?p tin c?u h?nh đ? chuy?n hư?ng chương tr?nh ch?y trên các.NET Framework 4.

Lưu ? Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n phát hành c?a Khuôn kh? .NET, b?n ph?i xoá b?t k? phiên bản bê-ta phiên b?n phát hành d?a trên. N?u b?n không làm đi?u này, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a phiên b?n phát hành c?a Khuôn kh? .NET s? th?t b?i. B?n có th? g? cài đ?t chuyên bi?t phiên bản bê-ta c?a Khuôn kh? .NET b?ng cách s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel. Đây là m?t bư?c đ?u tiên t?t đ? th? n?u ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t NET Framework không thành công t? Microsoft Update web site và b?n c?n ph?i kh?c ph?c s? c? các v?n đ?.

Danh sách sau đây bao g?m m?t s? trong nh?ng l?i ích c?a vi?c có Net Framework cài đ?t:
 • D? dàng cài đ?t chuyên bi?t các ?ng d?ng thương m?i: nhi?u ?ng d?ng thương m?i t? Microsoft và t? bên th? ba d?a trên NET Framework đ? h? tr? ch?c năng c?t l?i c?a h?. N?u b?n có Net Framework cài đ?t chuyên bi?t, các ?ng d?ng này d? dàng hơn đ? cài đ?t chuyên bi?t. M?t s? ?ng d?ng ph? thu?c vào n?n t?ng net đ? h? tr? bao g?m:
  • Microsoft Security Essentials
  • Intuit QuickBooks
  • HP h?nh ?nh khu
  • Streamload
  • PayPal
  • Cá mú
 • B?n C?p Nh?t d? dàng hơn: sau khi the Net Framework đư?c cài đ?t chuyên bi?t, nó đư?c c?p nh?t t? đ?ng b?n ghi d?ch v? Microsoft Update. N?u b?n nh?n đư?c C?p nh?t t? đ?ng thông qua Panel điều khiển, b?t k? phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính s? luôn luôn đư?c C?p Nh?t v?i các gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Microsoft Khuôn kh? .NET, h?y truy c?p MSDN Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/netframework/default.aspx
Đ? t?i v? redistributable gói c?a t?t c? các phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET và gói b?n ghi d?ch v? có liên quan cho các phân ph?i v?i các ?ng d?ng c?a riêng b?n, h?y truy c?p MSDN Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/netframework/aa569263.aspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET và gói b?n ghi d?ch v? có liên quan trên máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
318785 Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET đư?c cài đ?t chuyên bi?t và cho dù gói b?n ghi d?ch v? đ? đư?c áp d?ng
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 829019 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft .NET Framework 3.0
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.0
T? khóa: 
kbmsnpartnerportal kbpubtypekc kbdeployment kbappcompatability kbinstallation kbtshoot kbinfo kbmt KB829019 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 829019

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com