Mô t? c?a c?i ti?n trong các ch?c năng th?ng kê trong Excel 2003 và Excel 2004 cho Mac

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828888 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? sáu lo?i c?i ti?n cho các th?ng kê ch?c năng trong Microsoft Office Excel 2003, đi?m b?n (ngư?i đ?c) đ?n bài vi?t c? th? hơn, và cung c?p cho ít nh?t m?t s? đánh giá v? hi?u qu? c?a b?ng cách s? d?ng phiên b?n trư?c c?a Microsoft Excel khi ch?c năng đ? đư?c c?i thi?n cho Excel 2003.

Microsoft Excel 2004 cho Mac thông tin

Các ch?c năng th?ng kê trong Excel 2004 cho Mac đ? đư?c c?p nh?t b?ng cách s? d?ng các thu?t toán tương t? đ? đư?c s? d?ng đ? c?p nh?t các ch?c năng th?ng kê trong Microsoft Office Excel 2003. B?t k? thông tin nào trong bài vi?t này mô t? cách th?c m?t ch?c năng ho?t đ?ng ho?c làm th? nào m?t hàm đư?c s?a đ?i đ? Excel 2003 c?ng áp d?ng cho Excel 2004 cho Mac.

THÔNG TIN THÊM

Cho Excel 2003, c?i ti?n đ? đư?c th?c hi?n ? đây sáu l?nh v?c:
  1. LINEST và các ch?c năng liên quan.
  2. NORMSDIST và các ch?c năng liên quan.
  3. Ch?c năng liên quan đ?n m?t kho?n ti?n c?a h?nh vuông (ví d?, VAR và STDEV).
  4. Ch?c năng ngh?ch đ?o liên t?c phân ph?i (ví d?, CHIINV, FINV, NORMSINV, và TINV).
  5. Ch?c năng cho các phân b? r?i r?c (ví d?, BINOMDIST và POISSON).
  6. B? t?o s? ng?u nhiên (RAND).
Ph?n riêng bi?t bao g?m m?i sáu l?nh v?c. T?i các khu v?c ba, b?n, và năm, đó là m?t ch? đ? chung đ? c?i ti?n cho m?i ngư?i m?t vài ch?c năng. T?i các khu v?c nh?t thông qua b?n, c?i ti?n cho m?t trong nh?ng ch?c năng này có h?u ích tác đ?ng v? hi?u su?t c?a các ch?c năng khác mà v? cơ b?n g?i nó.

B?i v? nh?ng c?i ti?n đ? đư?c th?c hi?n cho Excel 2003, b?n có th? ch?c ch?n th?c m?c v? nguy cơ (và đ? l?n c?a) không chính xác trong th?ng kê ch?c năng trong các phiên b?n trư?c c?a Excel. Nh?ng v?n đ? này s? đư?c th?o lu?n m?t th?i gian ng?n trong m?i ph?n sáu. Sáu l?nh v?c đư?c x?p h?ng trong này tác gi? nh?n th?c v? t?m quan tr?ng c?a h?. Trong khi h?u h?t ngư?i dùng ph?i là ít nh?t chút lo do hi?u su?t trong Microsoft Excel 2002 và trư?c đó, v?n đ? v?i LINEST (khu v?c 1) là r?t có kh? năng b? m?t hơn v?n đ? v?i BINOMDIST (khu v?c năm) ho?c RAND (khu v?c sáu).

Đó là m?t trong nh?ng thi?u sót trong Excel 2002 và trư?c đó đư?c xác đ?nh và không c? đ?nh cho Excel 2003. Các nguyên m?u ?ng d?ng c?a ToolPak phân tích công c? cho t-Test: c?p đôi hai m?u cho Có ngh?a là m?t trong nh?ng nơi d? li?u bao g?m các phép đo vào cùng m?t t?p các đ?i tư?ng trư?c và sau khi đi?u tr? (ví d?, tr?ng trư?c và sau khi m?t ch? đ? ăn u?ng chương tr?nh). Công c? này s? không ph?i tính toán n?u có nh?ng con s? b?t b?nh đ?ng c?a thi?u trư?c và sau khi quan sát; nó s? tính toán câu tr? l?i đúng n?u không có các quan sát không có trong b?ng và s? lư?ng m?t tích trư?c và sau khi quan sát đ?u b?nh đ?ng. Tr? khi b?n có th? đ?m b?o r?ng không có không có các quan sát không có trong b?ng, các Ch?c năng TTEST trong Excel đư?c ưa thích (v? nó x? l? các quan sát không có trong b?ng chính xác).

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
829252B?n có th? có đư?c k?t qu? sai và gây hi?u nh?m nh?n khi b?n s? d?ng phân tích ToolPak t-Test trong Excel 2003
Hai tài li?u tham kh?o chính ch? ra không chính xác s? trong Microsoft Excel 97 là gi?y t? b?i Knusel (xem lưu ? 1) Đ?i v?i khu v?c hai, b?n, và năm và McCullough và Wilson (xem lưu ? hai) cho các khu v?c m?t, ba và sáu. C?i ti?n cho các ch?c năng th?ng kê trong Excel trong Microsoft Excel 2000 và Microsoft Excel 2002 là tương đ?i nh?.

LINEST và các ch?c năng liên quan

Hai c?i ti?n l?n đ? đư?c th?c hi?n LINEST m?. L?n đ?u tiên thay th? m?t công th?c không thích h?p cho s? ti?n c?a h?nh vuông trong trư?ng h?p mà đ?i s? th? ba c?a LINEST đ? đư?c thi?t l?p đ? sai cho th?y r?ng b?n không mu?n LINEST đ? mô h?nh m?t đánh ch?n (ho?c liên t?c). Trong th?c t?, tùy ch?n này là đư?c ch?n trong m?t t? l? nh? các trư?ng h?p. Khi g?i LINEST (known_y, known_x, sai, TRUE) đ? tr? l?i m?t m?ng v?i năm hàng có ch?a chi ti?t thông tin (f-s? li?u th?ng kê, r b?nh phương, h?i qui và kho?n ti?n dư ho?c l?i c?a h?nh vuông), công th?c không phù h?p trong phiên b?n trư?c c?a Excel d?n đ?n không chính xác hi?n th? ? cu?i ba hàng đ?u ra xe. H?i qui h? s? và các l?i chu?n không b? ?nh hư?ng. Đi?u này không đúng công th?c có th? d?n đ?n tiêu c?c r b?nh phương và tiêu c?c h?i quy t?ng c?a h?nh vuông. Đi?u này đ? đư?c s?a ch?a. Các bài vi?t v? LINEST cho th?y m?t workaround cho Excel 2002 và trư?c đó đ? t?o ra giá tr? chính xác c?a các k?t qu? đ?u ra trong ba cu?i hàng đ?u ra xe. Đây là m?t l?i nghiêm tr?ng như là k?t qu? trong cu?i cùng ba hàng đ? luôn luôn không chính xác khi LINEST đư?c g?i v?i đ?i s? th? ba đ?t thành FALSE.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
828533Mô t? các ch?c năng LINEST trong Excel 2003 và Excel 2004 cho Mac

Chú ý

  • Knusel, L. Ngày chính xác c?a b?n phát hành th?ng kê trong Microsoft Excel 97Th?ng kê tính toán và phân tích d? li?u, 26, 375-377, năm 1998.
  • McCullough, BD & B. Wilson, Ngày chính xác c?a th?ng kê th? t?c trong Microsoft Excel 97Th?ng kê tính toán và phân tích d? li?u, 31, 27-37, năm 1999.
McCullough và Wilson (McC và W) ch? ra (chính xác) mà Excel 97 đư?c insensitive đ?n các v?n đ? c?a d? báo ch?t (ho?c g?n như ch?t) c?t. M?t t?p h?p các d? báo c?t là ch?t n?u m?t trong s? h? có th? b? đi mà không có tác đ?ng đ?n t?t đ?p c?a s? phù h?p c?a h?i quy mô h?nh. Trong nói cách khác, các thông tin đư?c ch?a trong m?t c?t b? đi cho bi?t thêm không có có giá tr? v? b? lo?i b? c?t có th? đư?c xây d?ng l?i t?, c?n l?i c?t. Ví d? bài ki?m tra trong McC và w bao g?m collinearity và g?n collinearity. B?ng cách s? d?ng m?t cách ti?p c?n gi?i pháp b? qua các v?n đ? c?a collinearity d?n k?t qu? không chính xác đ?n khi collinearity đ? có m?t. K?t qu? như v?y bao g?m m?t gi?m s? lư?ng ch? s? quan tr?ng c?a đ? chính xác trong h? s? h?i quy và m?t s? không phù h?p đ? t? do. Cho Excel 2003, gi?i pháp cách ti?p c?n đư?c thay đ?i đ? s? d?ng phân h?y QR. K?t qu? là các c?p nhi?u c?i ti?n chính xác trong các trư?ng h?p th? nghi?m n?i ti?ng là khó khăn đư?c s? d?ng b?i McC và W. Collinearity đư?c th?o lu?n trong bài vi?t trên LINEST; bài vi?t c?ng cung c?p m?t Ví d? nh? cho đi b? qua các thu?t toán phân h?y QR. Đi?u này thi?u h?t trong t?t c? các phiên b?n Excel là s?m hơn Excel 2003 s? có m?t hi?u ?ng nghiêm tr?ng ch? khi có nh?ng d? đoán ch?t. M?t trư?ng h?p ph? bi?n nơi collinearity đư?c đ?m b?o không đ? x?y ra là n?u không có m?t d? báo đơn c?t và không ph?i t?t c? các giá tr? trong c?t là như nhau.

C?i thi?n LINEST có m?t tác d?ng t?t v? ch?c năng g?i nó là: LOGEST, xu hư?ng, và tăng trư?ng thêm vào công c? h?i quy tuy?n tính trong phân tích ToolPak. Các bi?u đ? công c? trong Excel cho phép b?n đ? phù h?p v?i m?t đư?ng th?ng đ?n m?t âm mưu c?a đi?m d? li?u b?ng b?ng cách s? d?ng m?t công c? h?i quy tuy?n tính. Th?t không may, h?i qui tuy?n tính kh? năng trong công c? bi?u đ? đ? không đư?c nâng c?p trong Excel 2003.

Nói tóm l?i, N?u b?n s? d?ng m?t phiên b?n c?a Excel s?m hơn Excel 2003, b?n ph?i t? ch?i k?t qu? LINEST chi ti?t ? cu?i ba hàng năm hàng đ?u ra b?ng trong LINEST n?u LINEST đư?c g?i là v?i đ?i s? th? ba đ?t thành FALSE. C?ng lưu ? cơ h?i c?a collinearity; Đ?i v?i h?u h?t t?p d? li?u, collinearity không ph?i là m?t v?n đ?.

NORMSDIST và các ch?c năng liên quan

NORMSDIST(z) ph?i đư?c đánh giá b?ng cách s? d?ng m?t x?p x? th? t?c. Phiên b?n trư?c c?a Excel s? d?ng các th? t?c cùng v?i t?t c? các giá tr? z. for Excel 2003, hai phép x?p x? khác nhau đư?c s? d?ng: m?t cho |z| ít hơn ho?c b?ng v?i năm, và m?t l?n th? hai cho |z| l?n hơn năm. Hai m?i th? t?c là m?i chính xác hơn các th? t?c trư?c đó trên khu v?c r?ng h? đư?c áp d?ng. Trong phiên b?n trư?c c?a Excel, đ? chính xác h?y trong các đuôi c?a phân ph?i yielding ba ch? s? quan tr?ng cho z = 4 như báo cáo trong Knusel c?a gi?y. Ngoài ra, trong khu ph? c?a z = 1,2, NORMSDIST s?n lư?ng ch? có sáu ch? s? quan tr?ng. Tuy nhiên, trong th?c t?, đi?u này có kh? năng là đ? cho h?u h?t ngư?i dùng.

Excel 2003 M? s?n lư?ng ít nh?t là 15 tu?i daáu thaäp phaân đ? chính xác cho b?t k? z. Đi?u này có ngh?a là mư?i lăm quan tr?ng ch? s? cho z = 1,2 và (v? 0 đ?u c?a) 10 ch? s? quan tr?ng cho z = 4. C?i thi?n s? chính xác c?a NORMSDIST có ?nh hư?ng bên h?u ích c?ng c?i thi?n các theo ch?c năng ph? thu?c vào nó: s? t? tin, LOGINV, LOGNORMDIST, NORMDIST, NORMINV, NORMSINV và ZTEST. M? cho s? t? tin, LOGNORMDIST, NORMDIST, và ZTEST đ? không đư?c s?a đ?i; tính chính xác c?a m?i ngư?i trong s? h? đư?c c?i thi?n b?i v? m?i ngư?i v? cơ b?n các cu?c g?i NORMSDIST m?t ho?c nhi?u l?n và s? d?ng các k?t qu? các cu?c g?i trong tính toán c?a nó. C?i thi?n tính chính xác c?a NORMSDIST c?ng hư?ng l?i LOGINV, NORMINV và NORMSINV. B?i v? đây là liên t?c ch?c năng ngh?ch đ?o phân ph?i (xem di?n tích 4 dư?i đây), h? c?ng hư?ng l?i t? t?m ki?m sàng l?c đ? đư?c liên k?t v?i các ch?c năng. T?m ki?m c?i ti?n trong khu v?c b?n th?o lu?n cho các ch?c năng ngh?ch đ?o đư?c th?c hi?n Đ?i v?i nh?ng ch?c năng ngh?ch đ?o ba trong Excel 2002.

Trong tóm t?t, n?u b?n s? d?ng Excel 2002 và trư?c đó, b?n nên có hài l?ng v?i NORMSDIST. Tuy nhiên, n?u b?n ph?i có chính xác cao NORMSDIST(z) giá tr? cho z xa 0 (ví d? như |z| l?n hơn ho?c b?ng b?n), Excel 2003 có th? đư?c yêu c?u. NORMSDIST(-4) = 0.0000316712; Phiên b?n trư?c s? đư?c chính xác ch? như xa như 0.0000317. B?n có th? mong đ?i r?ng "v? 0.00003" ho?c "kho?ng 3 cơ h?i trong 100.000" có kh? năng là m?t câu tr? l?i chính xác, đ? cho nhi?u ngư?i dùng và các phiên b?n trư?c đó th?c hi?n đi?u này hai nh?ng nơi th?p phân nhi?u hơn.

Ch?c năng liên quan đ?n m?t kho?n ti?n c?a h?nh vuông

McCullough và Wilson ch? ra r?ng Excel xu?t hi?n s? d?ng m?t "công th?c tính" đ? tính toán VAR. Quan sát c?a h? đ? đư?c chính xác và có th? m? r?ng đ?n nhi?u (nhưng curiously, không ph?i m?i) ch?c năng tính toán t?ng s? b?nh phương sai v? m?t có ngh?a là. Công th?c tính có th? đư?c th?c hi?n trong m?t pass duy nh?t thông qua các d? li?u. K?t qu? tính toán t?c đ? đ? có th? là l? do chính đ? s? d?ng nó trong phiên b?n trư?c c?a Excel. Thay th? công th?c, th?c hi?n cho Excel 2003, đ?i h?i hai vư?t qua. Cho VAR các công th?c tính đ?m s? lư?ng các quan sát, t?ng k?t các h?nh vuông c?a t?t c? các quan sát, và các quan sát m?t kho?n ti?n. T? đây, nó có th? tính toán:
T?ng s? b?nh phương c?a các quan sát-((sum of observations) ^ 2) / s? c?a các quan sát
Thay th? th? t?c đ?m s? quan sát và t?ng c?a các quan sát trên đèo đ?u tiên. T? này nó có th? tính toán các có ngh?a là như là t?ng c?a các quan sát chia cho s? quan sát. Ngày th? hai vư?t qua, các th? t?c tính toán:
T?ng s? b?nh phương sai c?a các quan sát cá nhân t? có ngh?a là
V?i m?t trong hai cách ti?p c?n tính toán, VAR đư?c tính b?ng cách chia k?t qu? c?a s? quan sát-1; VARP đư?c tính b?ng cách chia các k?t qu? c?a s? quan sát.

V?i vô h?n chính xác s? h?c, th? t?c c? hai mang l?i k?t qu? tương t?. Tuy nhiên, v? c?a h?u h?n đ? chính xác c?a Excel, công th?c tính là thêm d? b? v?ng t?t l?i. Trong các văn b?n trên máy tính th?ng kê, công th?c máy tính nói chung là tr?nh bày như là m?t ví d? v? làm th? nào không tính phương sai. V?i b?ng tính mà đi kèm v?i các bài vi?t v? VAR, b?n có th? th? nghi?m đ? đánh giá m?c đ? mà v?ng t?t các l?i trong phiên b?n trư?c c?a Excel có kh? năng gây ra v?n đ?. B?n s? th?y v?n đ? x?y ra khi không có nhi?u quan tr?ng ch? s? trong d? li?u nhưng r?t ít s? khác bi?t gi?a các giá tr?. B?n có th? mong đ?i r?ng đ?i v?i h?u h?t ngư?i dùng, như v?y v?ng t?t l?i không có kh? năng là gây phi?n hà trong th?c t?. Tuy nhiên, S?a đ?i các ch?c năng đ? thay th? các th? t?c hai vư?t qua các công th?c tính là đáng giá v? nó thay th? m?t l?i th?i và không h?p th? t?c b?i m?t thích h?p nh?t. Nó c?ng ?nh hư?ng nhi?u ch?c năng.

DEVSQ c?ng tính t?ng b?nh phương sai v? m?t có ngh?a là. DEVSQ luôn luôn có đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng các th? t?c hai vư?t qua. V? v?y, m?t thay th? cho máy tính VAR(data) là đ? tính toán DEVSQ(Data) / (COUNT(data)-1). Đi?u này s? cho k?t qu? tương t? trong t?t c? các Excel các phiên b?n. N?u b?n đang s? d?ng Excel 2002 ho?c trư?c đó, b?n có th? tính toán c? hai VAR và DEVSQ(Data) / (COUNT(data)-1) đ? xem bao nhiêu khác v?i k?t qu? c?a h?. Các s? khác bi?t là th?c ch?t v?ng ra l?i trong VAR. Các ch?c năng mà yêu c?u m?t kho?n b?nh phương sai v? m?t có ngh?a là và đó đ? luôn luôn s? d?ng các vư?t qua hai th? t?c là CORREL và COVAR. PEARSON và CORREL c? hai tính toán các H? s? tương quan c?a Pearson th?i đi?m s?n ph?m. C? hai mang l?i k?t qu? tương t? trong Excel 2003. Trong phiên b?n trư?c c?a Excel, PEARSON đư?c th?c hi?n v?i các thu?t toán m?t vư?t qua.

Nhi?u ch?c năng liên quan đ?n m?t kho?n ti?n b?nh phương sai v? m?t có ngh?a là. Hai vư?t qua th? t?c đ? đư?c tri?n khai cho m?i c?a các sau: VAR, VARA, VARP, VARPA, STDEV, STDEVA, STDEVP, STDEVPA, PEARSON, D?C, và STEYX. Các ch?c năng khác đ? đư?c c?i thi?n v? h? v? cơ b?n g?i m?t trong các ch?c năng trong danh sách trư?c đó bao g?m: d? báo, Đánh CH?N, RSQ, TTEST và ZTEST (khi ngư?i s? d?ng b? qua tiêu chu?n đ? l?ch t? đ?i s?). Trong phân tích ToolPak, m?i ngư?i trong ba công c? ANOVA đ? c?i thi?n b?ng cách thay th? công th?c tính b?i các th? t?c hai vư?t qua. Có c?ng có các phiên b?n c?a VAR, VARP, STDEV và STDEVP đư?c s? d?ng trong pivot b?ng và c?ng c? d? li?u. Đó là m?t bài vi?t duy nh?t vào ch?c năng DVAR, DVARP, DSTDEV, và DSTDEVP.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
828125Tr?i ch?c năng th?ng kê: DVAR, DVARP, DSTDEV, và DSTDEVP


T?t c? các c?ng đ? nâng c?p.

Nói tóm l?i, n?u b?n s? d?ng m?t phiên b?n c? c?a Excel, b?n ph?i đư?c quan tâm v? v?ng ra l?i trong trư?ng h?p n?u d? li?u ch?a nhi?u ch? s? quan tr?ng, nhưng phương sai là nh?. Bài v? VAR tr?nh bày contrived ví d? này; b?n có th? mong đ?i r?ng các v?ng ra v?n đ? không t? nhiên x?y ra thư?ng xuyên trong d? li?u th?c t?.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
826112Tr?i ch?c năng th?ng kê: VAR

Ch?c năng ngh?ch đ?o liên t?c phân ph?i

Đây là nh?ng t?t c? các ch?c năng có tên k?t thúc b?ng "INV". T?t c? chúng đ?u s? d?ng t?m ki?m nh? phân h?i t? v? m?t giá tr? tr? l?i cho ngư?i dùng. Do đó đ? chính xác CHIINV, NORMSINV, và các ch?c năng khác ph? thu?c vào hai y?u t?: đ? chính xác c?a các b?n phân ph?i ti?m ?n (ch?ng h?n, CHIDIST và NORMSDIST) và sàng l?c c?a quá tr?nh t?m ki?m nh? phân.

Cho Excel 2002, nh? phân quá tr?nh t?m ki?m đư?c c?i ti?n trong m?t trư?ng h?p, NORMSINV. C?i ti?n này c?ng ?nh hư?ng đ?n NORMINV. NORMSINV và NORMINV nh?t thư?ng đư?c s? d?ng ch?c năng ngh?ch đ?o. B?n ch?t c?a vi?c c?i thi?n là đ? tinh ch?nh vi?c t?m ki?m v? v?y nó v?n ti?p t?c cho đ?n khi k?t qu? là chính xác đ?n gi?i h?n c?a Excel đ? chính xác, thay v? c?a d?ng trư?c đó n?u kh? năng liên k?t v?i các giá tr? đư?c t?m th?y là trong v?ng 3 * 10^(-7) c?a xác su?t chính xác. Trong khi đi?u này t?m ki?m quá tr?nh sàng l?c c?i thi?n NORMSINV, phiên b?n Excel 2002 v?n yêu c?u m?t NORMSDIST chính xác hơn.

Cho Excel 2003, các c?i ti?n t?m ki?m nh? phân đư?c s? d?ng cho NORMSINV cho Excel 2002, đ? đư?c th?c hi?n cho m?i c?a các các ch?c năng khác c?a "INV". B?i v? NORMSDIST c?ng là c?i ti?n (di?n tích hai), các Phiên b?n c?a NORMSINV trong Excel 2003 là t?t hơn so v?i các phiên b?n Excel 2002 và t?t hơn hơn trong Excel 2000 và phiên b?n trư?c c?a Excel.

Trong tóm t?t, các ch?c năng này s? cư x? c?ng đ? trong phiên b?n trư?c c?a Excel gi? s? r?ng b?n g?i cho h? v?i m?t giá tr? xác su?t (ví d?, p trong NORMSINV(p)) đó là không quá g?n v?i 0 hay 1 (ch?ng h?n như trong v?ng v? 10^(-6)).

Ch?c năng cho các phân b? r?i r?c

Knusel ch? ra r?ng BINOMDIST, HYPGEOMDIST và POISSON không tính toán s? k?t qu? (và tr? l?i #NUM) trong trư?ng h?p nh?t đ?nh. CRITBINOM và NEGBINOMDIST tri?n l?m hành vi tương t?. Các ch?c năng này t?o ra k?t qu? chính xác b?t c? khi nào h? không mang l?i m?t thông báo l?i như #NUM!.

Nh?ng v?n đ? này đ? đư?c c? đ?nh. B?n có th? xem chúng như là tương đ?i không quan tr?ng b?i v? chúng có m?t ch? cho không giá tr? c?a tham s? đ?u vào. Ví d?, BINOMDIST s? tr? v? câu tr? l?i chính xác trong Excel 2002 và trư?c đó mi?n là s? lư?ng th? nghi?m là ít hơn 1.030.

T?t c? năm c?a các ch?c năng đ? đư?c c? đ?nh trong theo cùng m?t cách: ti?p t?c s? d?ng m? hi?n trong trư?ng h?p mà đ?u vào đ? các ch?c năng b?o đ?m không có v?n đ? tính toán (ví d? như ít hơn 1.030 th? nghi?m cho BINOMDIST); chuy?n sang m?t k? ho?ch thay th? trong trư?ng h?p mơ. Đ?i v?i m?i năm ch?c năng, phương pháp này s? d?ng m?t quá tr?nh mà cho phép đánh giá kh? năng mà b?n mu?n mà không c?n đ? đánh giá m?t t? h?p h? s? như COMBIN(1030, 515) ho?c m?t giai th?a c?a m?t s? l?n như FACT(200). Trong m?i trư?ng h?p, k? ho?ch thay th? này có cùng chung cách ti?p c?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
827459Tr?i ch?c năng th?ng kê: BINOMDIST
828117 Tr?i ch?c năng th?ng kê: CRITBINOM
828515 Tr?i ch?c năng th?ng kê: HYPGEOMDIST
828361 Tr?i ch?c năng th?ng kê: NEGBINOMDIST
828130 Tr?i ch?c năng th?ng kê: POISSON


Trong tóm t?t, ngư?i dùng các phiên b?n trư?c c?a Excel nên không th? r?i trong th?c t? b?i s? thi?u sót v? đ?u vào các giá tr? gây ra #NUM! k?t qu? là c?c đoan. Ngoài ra, b?n có th? yên tâm N?u b?n nh?n đư?c m?t k?t qu? khác v?i m?t thông báo l?i, k?t qu? là chính xác. V?ng t?t l?i không ph?i là m?t v?n đ? ? đây.

B? t?o s? ng?u nhiên

Có nh?ng bài ki?m tra tiêu chu?n ng?u nhiên cho m?t d?ng ng?u nhiên s? đi?n tho?i. RAND c?a d?y s? ng?u nhiên l?p đi l?p l?i chính nó v?i quá nh? m?t t?n s? đ? vư?t qua nh?ng th? nghi?m này. M?t gi?i thu?t đ? th?c hi?n mà vư?t qua t?t c? các bài ki?m tra tiêu chu?n ng?u nhiên.

Mưa m?t nghiêm tr?ng ?nh hư?ng đ?n th?c t? v? d? li?u ng?u nhiên c?a các máy phát đi?n s? ng?u nhiên trong Excel 2002 và trư?c đó là t?i thi?u. Ví d?, b?n ph?i có m?t chu?i dài s? ng?u nhiên (ví d? như 1 tri?u) trư?c khi hành vi l?p đi l?p l?i mu?n có m?t nghiêm tr?ng ?nh hư?ng đ?n k?t qu? c?a b?n.

Tuy nhiên, v? s? thay th? thu?t toán đư?c th?c hi?n d? dàng, nó là đáng giá đ? c? g?ng làm cho c?i ti?n.

Nói tóm l?i, n?u b?n s? d?ng m?t phiên b?n c? c?a Excel, làm không đư?c quan tâm v?i ch?t lư?ng c?a các con s? đ?oc t?o ra b?i các RAND tr? khi b?n s? d?ng nhi?u s? ng?u nhiên.

K?t lu?n

T?ng quan v? bài vi?t này th?o lu?n v? th? lo?i sáu ch?c năng mà đư?c thành l?p d?a trên b?t c?p trong Excel ch?c năng th?ng kê đ? báo cáo trong gi?y t? Knusel và McCullough và Wilson. C?i ti?n đ? đư?c th?c hi?n ch?c năng trong m?i lo?i. Đ?c gi? đư?c khuy?n khích đ? xem bài vi?t v? ch?c năng cá nhân cho bi?t thêm chi ti?t.

Bài vi?t này đ? c?nh báo ngư?i s? d?ng Excel 2002 và trư?c đó đ? tránh s? d?ng k?t qu? trong cu?i ba hàng c?a các đ?u ra b?ng cho LINEST (c?a known_y, known_x, sai, TRUE). Ngư?i s? d?ng c?a t?t c? các phiên b?n không nên s? d?ng công c? phân tích ToolPak cho t-Test: c?p đôi hai M?u cho các phương ti?n n?u không có d? li?u b? thi?u. Nh?ng trư?ng h?p hai tr? v? không chính xác k?t qu? b?t k? các d? li?u giá tr?.

Trong trư?ng h?p khác, trong ph?m vi mà không chính xác s? trong Excel 2002 và trư?c đó s? ?nh hư?ng đ?n ngư?i dùng khó khăn đ? đo lư?ng. Cho các ch?c năng mà b?n cung c?p s? đ?i s?, m?c đ? không chính xác thư?ng ph? thu?c vào giá tr? c?a các đ?i s? (ví d?, BINOMDIST v?i 1.500 th? nghi?m ho?c NORMSDIST(-7)). Trong nh?ng trư?ng h?p như v?y đ?i s? thư?ng có th? "c?c đoan" trư?c khi đó là m?t r?i ro nghiêm tr?ng s? v?n đ?. Cho các ch?c năng mà b?n cung c?p m?t ho?c nhi?u d? li?u d?y, ch?ng h?n như b?t k? ch?c năng liên quan t?i kho?n ti?n c?a h?nh vuông (VAR, STDEV, D?C), các giá tr? d? li?u c?ng có là "c?c đoan" trong m?t ? ngh?a v?i nhi?u ch? s? quan tr?ng và các bi?n th? nh? trư?c khi v?ng t?t v?n đ? có ?nh hư?ng. Đ?i v?i LINEST, b?n ph?i đư?c nh?n th?c c?a các mưa collinearity.

Có l? b?n s? không bao gi? nh?n th?y m?t s? khác bi?t khi m?t b?ng đư?c t?o ra trong Excel 2002 ho?c trư?c đó tính toán l?i trong Excel 2003. Tuy nhiên, nó là quan tr?ng đ? c?i thi?n ch?c năng mà s? đ? chính xác đ? đư?c t?m th?y không ph?i là đ? trong cu?c th? nghi?m đư?c thi?t k? đ? đi?u tra kh? năng c?a các ch?c năng x? l? đ?u vào đư?c bi?t đ?n b?i các chuyên gia trong đ? kéo dài các ch?c năng đ? tính toán th?ng kê, c?ng đ?ng c?a h? gi?i h?n. Khi các ch?c năng ban đ?u đ? đư?c thêm vào Excel, không ai có th? d? đoán tương lai s? d?ng. Ví d?, Six Sigma k? thu?t không trong s? d?ng r?ng r?i. Bây gi?, b?n s? không mu?n tr? v? giá tr? không chính xác c?a NORMSDIST(-6) ho?c NORMSDIST(6). Hy v?ng r?ng, c?i thi?n s? cho Excel 2003 s? làm cho các ch?c năng này th?ng kê thích h?p cho tương lai unanticipated s? d?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 828888 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Excel 2004 for Mac
T? khóa: 
kbfunctions kbfuncstat kbinfo kbmt KB828888 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828888

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com