DNS truy v?n h?i đáp không đi du l?ch thông qua tư?ng l?a trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828263 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t máy tính d?a trên Microsoft Windows Server 2003 có th? không nh?n đư?c ph?n ?ng truy v?n DNS thông qua tư?ng l?a.

M?t s? truy v?n, ch?ng h?n như truy v?n cho m?t h? sơ, làm vi?c như mong đ?i. Truy v?n cho b?n ghi MX có th? không. Tên mi?n v?i v?n đ? này bao g?m AOL.com, Qwest.net, và EarthLink.net.

Ngư?i g?i m?t e-mail có th? nh?n đư?c m?t giao hàng không Reciept (NDR) v?i thông báo l?i tương t? như sau:
Không th? n?i đ?n recipient(s) sau đây: user@earthlink.net ngày (ngày th?i gian) có là m?t v?n đ? truy?n thông SMTP v?i h? ph?c v? thư đi?n t? c?a ngư?i nh?n. Xin vui l?ng liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n.<(domain.com) #5.5.0="" smtp;550-earthlink="" does="" not="" recognize="" your="" computer=""></(domain.com)>xx.xx.xxx.xxx) như k?t n?i t? m?t EarthLink k?t n?i. N?u đây là l?i, xin vui l?ng liên h? k? thu?t h? tr?. >

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t b?c tư?ng l?a ch?n vi?c chuy?n giao UDP gói tin l?n hơn 512 byte.

V?i cơ ch? m? r?ng cho DNS (EDNS0) đư?c đ?nh ngh?a trong RFC 2671, "M? r?ng cơ ch? cho DNS (EDNS0)" DNS requestors có th? qu?ng cáo các UDP gói kích thư?c và chuy?n gói l?n hơn 512 byte. Theo m?c đ?nh, m?t s? b?c tư?ng l?a có tính năng b?o m?t b?t mà ch?n UDP gói tin l?n hơn 512 byte. Do đó, DNS truy v?n tháng năm không thành công.

V?n đ? này c?ng có th? x?y ra trên m?t s? mô h?nh tư?ng l?a c?a Cisco PIX v?i ph?n m?m này s?m hơn PIX tư?ng l?a Phiên b?n 6.3(2). Cisco PIX Tư?ng l?a c?a gi?t DNS các gói d? li?u đư?c g?i đ?n c?ng giao th?c Datagram ngư?i dùng (UDP) 53 là l?n hơn so v?i chi?u dài t?i đa đư?c c?u h?nh. Theo m?c đ?nh, t?i đa Chi?u dài cho các gói tin UDP là 512 byte.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng b?t k? m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

Liên h? v?i nhà cung c?p tư?ng l?a đ? xác đ?nh làm th? nào đ? cho phép các gói tin UDP mà là l?n hơn 512 byte thông qua tư?ng l?a.

Đ? C?p Nh?t ch? d?n và thông tin v? cách gi?i quy?t v?n đ? này, truy c?p vào các Cisco Systems Web site sau:
http://www.Cisco.com/en/US/Products/SW/secursw/ps2120/prod_release_notes_list.html


Thông tin v? nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, ghé thăm Web site sau:
http://support.Microsoft.com/GP/vendors/en-US


Microsoft s? cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m th?y h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Phương pháp 2

H?y t?t ch?c năng EDNS0 trên máy ch? Windows Server 2003. Đ? V? v?y, t?i d?u nh?c l?nh, g?:
dnscmd Tên máy ch?/ Config /EnableEDnsProbes 0

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y t?t tính năng EDNS0 trong Windows Server 2003. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Cài đ?t chương tr?nh Dnscmd.exe t? Windows Server 2003 Công c? h? tr?. Đ? cài đ?t công c? h? tr? c?a Windows, b?m chu?t ph?i vào Suptools.msi trong thư m?c Support\Tools trên Windows Server 2003 CD-ROM, và sau đó nh?p vào Cài đ?t. Làm theo các bư?c vào thu?t s? thi?t l?p công c? Windows h? tr? đ? hoàn thành cài đ?t công c? h? tr? c?a Windows.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? dnscmd /config /enableednsprobes 0 , sau đó nh?n ENTER.
Chú ý G? m?t 0 (s? không) và không ph?i ch? "O" sau khi "enableednsprobes" trong l?nh này.

THÔNG TIN THÊM

Nh?ng h?n ch? DNS g?c cho UDP gói kích thư?c đư?c đ?nh ngh?a trong RFC 1035, "Tên mi?n - tri?n khai th?c hi?n và đ?c đi?m k? thu?t" Đ? bi?t thêm thông tin v? RFC 1035, truy c?p vào sau đây Internet Engineering Task Force (IETF) Web site:
http://www.IETF.org/RFC/rfc1035.txt
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? RFC 2671 và EDNS0, truy c?p vào sau đây Trang Web Internet Engineering Task Force (IETF):
http://www.IETF.org/RFC/rfc2671.txt
Đ? bi?t thêm thông tin v? EDNS0 h? tr? trong Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/d86401b2-8bc8-4364-83b4-edb71a7107041033.mspx
Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đó là đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay N?u không, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 828263 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
T? khóa: 
kbprb kbmt KB828263 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828263

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com