Windows Media leistuvo URL scenarijaus komandos veikimo naujinimas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 828026
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Microsoft i?leido Microsoft Windows Media leistuvo versij?, i?vardyt? ?io straipsnio skyriuje ?Taikoma?, naujinim?. Microsoft rekomenduoja ?diegti ?? naujinim?, kad gal?tum?te lengviau valdyti ?d?t?j? URL scenarij? komand?, esan?i? Windows Media garso ir vaizdo (.asf) failuose ir srautuose, veikim?. ?iame straipsnyje apra?oma nauja ?io naujinimo palaikoma funkcin? galimyb? ir kaip gauti ?? naujinim?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Turinio savininkas, kurdamas garso ar vaizdo sraut?, ? j? gali ?traukti scenarijaus komandas (pvz., URL scenarijaus komandas ir pasirinktines scenarijaus komandas), kurios ?dedamos ? sraut?. Kai srautas atkuriamas, scenarijaus komandos gali sukelti ?vykius naudodamos ?d?t?j? leistuvo program? arba gali paleisti j?s? ?iniatinklio nar?ykl? ir prisijungti prie konkre?ios svetain?s. Tai lemia dizainas.

828026 naujinimas pakei?ia b?d?, kaip Windows Media leistuvas tvarko ? sraut? ?d?t?sias URL scenarijaus komandas. Tiksliau sakant, naujinimas modifikuoja Windows Media leistuv?, kad jis gal?t? atpa?inti tris naujas registro reik?mes, kurios vartotojui ar administratoriui leid?ia valdyti scenarijus, kuriuos naudodamas leistuvas paleis ? sraut? ?d?t?sias URL scenarijaus komandas.

Windows Media leistuvas dabar atpa??sta tris DWORD registro reik?mes. ?ios DWORD reik?m?s yra toliau nurodytuose registro raktuose ir turi reik?m? 0 (i?jungta) arba 1 (?jungta):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
?is naujinimas nesukuria ?i? registro reik?mi?.

PASTABA: jei reik?m? neegzistuoja, naudojama numatytoji duomen? reik?m?.
 • PlayerScriptCommandsEnabled
  : ?jungia arba i?jungia URL scenarijaus komandas atskirame leistuve. Numatytoji reik?m? yra 0 (i?jungta).
 • WebScriptCommandsEnabled
  : ?jungia arba i?jungia URL scenarijaus komandas ?d?tajame leistuve. Numatytoji reik?m? yra 1 (?jungta).
 • URLAndExitCommandsEnabled
  : ?jungia arba i?jungia URLAndExit scenarijaus komandas. Numatytoji reik?m? yra 1 (?jungta).
Be to, pridedama logika, kad jei Windows Media leistuvas nevykdo URL scenarijaus komand?, scenarijus neperkelt? vartotojo i? ma?esnio patikimumo saugos zonos ? didesnio patikimumo zon?. Toliau pateiktoje lentel?je yra i?vardyti scenarijai, kuri? komandas leid?iama vykdyti (T) ir kuri? neleid?iama vykdyti (N) ?diegus ?? naujinim?.

PASTABA: kilm?s sritis yra ta sritis, kuri yra ma?iau patikima ? atkuriamo turinio arba tinklalapio, kuriame ?d?tas leistuvas, sritis. Paskirties sritis yra turinio sritis, ? kuri? nukreipta scenarijaus komanda.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Paskirties sritisMano kompiuteris Vietinis intranetas Patikimos svetain?sInternetasApribotos svetain?s
Kilm?s sritis
Mano kompiuterisT **TTTT
Vietinis intranetas NTTTT
Patikimos svetain?sNNTTT
InternetasNNNTT
ApribotaNNNNN


** D?l saugos prie?as?i?, URL scenarij? komandos i? Mano kompiuterio ? Mano kompiuterio zon? bus vykdomos tik tada, jei URL naudos vien? i? ?i? protokol?: http://, https:// arba wmhtml://.

Atsisiuntimo informacija

Nor?dami atsisi?sti ir ?diegti ?? naujinim?, apsilankykite Microsoft Windows naujinimo svetain?je ir ?diekite naujinim? 828026:
http://update.microsoft.com
Nor?dami ?? naujinim? ?diegti ? kelis kompiuterius, administratoriai gali j? atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro arba i? Microsoft Windows naujinimo katalogo. Jei norite ?? naujinim? v?liau ?diegti viename ar keliuose kompiuteriuose, ie?kokite ?io straipsnio ID numerio naudodami Windows naujinim? katalogo papildomos ie?kos parink?i? funkcij?. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti naujinimus i? Windows naujinim? katalogo, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
323166 Kaip atsisi?sti Windows naujinimus ir tvarkykles i? Windows naujinim? katalogo (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?iuos failus galite atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro:

Windows Media leistuvas (visos versijos), skirtas Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ir Microsoft Windows Server 2003

Jei naudojate Windows Media Player 7.0, taikykite ?? naujinim? tik atnaujin? ? Windows Media Player 7.1 ar v?lesn? versij?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip atnaujinti Windows Media leistuv?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 828026 paket? .

Windows Media Player 6.4, Windows Media Player 7.1 arba Windows Media Player 9 Series, skirtas Microsoft Windows Millennium Edition

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 828026 paket? .

Windows Media Player 6.4, skirtas Microsoft Windows NT 4.0 Server

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 828026 paket? .
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti Microsoft palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Microsoft patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. Microsoft naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

Informacija apie diegim?

Turite b?ti ??j? kaip administratorius, jei norite ?diegti ?? naujinim?. Nor?dami atsisi?sti ir ?diegti ?? naujinim?, apsilankykite Windows naujinim? svetain?je ir ?diegite kritin? naujinim? 828026:
http://update.microsoft.com
Nor?dami ?diegti atsisi?st? ?io naujinimo versij?, paleiskite atsisi?st? 828026 naujinimo paket? naudodami atitinkamus s?rankos raktus. Administratoriai gali diegti ?? naujinim? naudodami Microsoft programin?s ?rangos naujinimo tarnybas (SUS). Jei norite gauti daugiau informacijos apie SUS, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
810796 Dokumentas: Programin?s ?rangos naujinimo paslaug? ap?valgos dokumentas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Reikalavimas paleisti i? naujo

Turite i? naujo paleisti kompiuter?, jei norite u?baigti ?io naujinimo diegim?.

S?rankos raktai

?io naujinimo versijos Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ir Microsoft Windows Server 2003 palaiko toliau nurodytus raktus:
 • /? ? rodomas diegimo rakt? s?ra?as.
 • /u ? naudojamas nedialoginis re?imas.
 • /f ? kompiuteriui baigiant darb?, kitos programos taip pat u?daromos.
 • /n ? nedaromos ?alinam? fail? atsargin?s kopijos.
 • /o ? OEM failai perra?omi be raginimo.
 • /z ? baigus diegti, kompiuteris i? naujo nepaleid?iamas.
 • /q ? naudojamas tylusis re?imas (vartotojas neatlieka joki? veiksm?).
 • /l ? i?vardijamos ?diegtos kar?tosios pataisos.
 • /x ? failai i?skleid?iami nepaleid?iant s?rankos.
Pavyzd?iui, jei norite ?? naujinim? ?diegti vartotojui neatliekant joki? veiksm?, naudokite ?i? komand?:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /u /q
Nor?dami ?diegti ?i? saugos patais? taip, kad kompiuteris neb?t? i? naujo paleid?iamas, naudokite ?i? komand?:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /z
PASTABA: ?iuos raktus galite derinti vienoje komandoje.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?io paketo komand? eilut?s raktus ir j? veikim?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824687 Komand? eilut?s raktai, skirti Microsoft programin?s ?rangos naujinimo paketams (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Windows Media Player 6.4, skirto Microsoft Windows NT 4.0 Server, ir Windows Media Player 6.4, 7.1 arba 9, skirt? Microsoft Windows Millennium Edition, naujinimo paketai palaiko ?iuos raktus:
 • /q ? naudojamas tylusis re?imas arba nerodomi prane?imai i?skleid?iant failus.
 • /q:u ? naudojamas tylusis vartotojo re?imas. Naudojant tyl?j? vartotojo re?im?, vartotojui rodomi keli dialogo langai.
 • /q:a ? naudojamas tylusis administratoriaus re?imas. Naudojant tyl?j? administratoriaus re?im?, vartotojui nerodomi jokie dialogo langai.
 • /t: mar?rutas ? nurodoma s?rankai naudojamo laikinojo aplanko vieta arba i?skleid?iam? fail? paskirties aplankas (jei naudojamas /c raktas).
 • /c ? i?skleid?iami failai j? nediegiant. Jei nenurodomas raktas /t: mar?rutas, b?site paraginti nurodyti paskirties aplank?.
 • /c: mar?rutas ? nurodomas s?rankos .inf failo arba .exe failo mar?rutas ir pavadinimas.
 • /r:n ? ?diegus niekada i? naujo nepaleid?iamas kompiuteris.
 • /r:i ? vartotojas raginamas paleisti kompiuter? i? naujo, jeigu to reikia, i?skyrus tuos atvejus, kai ?is raktas naudojamas su raktu /q:a.
 • /r:a ? ?diegus visada i? naujo paleid?iamas kompiuteris.
 • /r:s ? ?diegus kompiuteris paleid?iamas i? naujo neraginant vartotojo.
Pavyzd?iui, jei norite ?diegti naujinim? nesiki?ant vartotojui ir nepaleid?iant kompiuterio i? naujo, naudokite vien? i? ?i? komand?:
WindowsMedia-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n
WindowsMedia64-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n

Informacija apie fail?

?io naujinimo versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (CUT). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
Windows Media Player 9 Series
  Data     Laikas Versija   Dydis  Failo vardas Operacin? sistema
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  2003-09-17   16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
  2003-09-17   05:25 9.0.0.3075 4,706,304 Wmp.dll  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
  2003-09-24   21:18 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx Windows Millennium Edition
  2003-09-24   21:18 9.0.0.3075 4,706,304 Wmp.dll  Windows Millennium Edition
Windows Media leistuvas, skirtas Windows XP
  Data     Laikas Versija   Dydis  Failo vardas Operacin? sistema
  ------------------------------------------------------------------------
  2003-09-17   16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx  Windows XP
  2003-09-18   11:53 8.0.0.4491 1,302,528 Wmpcore.dll Windows XP
Windows Media Player 7.1
  Data     Laikas Versija   Dydis  Failo vardas Operacin? sistema
  ----------------------------------------------------------------------------------
  2003-09-17   16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx  Windows 2000   
  2003-09-17   22:13 7.10.0.3075  815,104 Wmpcore.dll Windows 2000  
  2003-09-24   21:18 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx  Windows Millennium Edition
  2003-09-24   21:18 7.10.0.3075  815,104 Wmpcore.dll Windows Millennium Edition
Windows Media Player 6.4
  Data     Laikas Versija   Dydis  Failo vardas Operacin? sistema
  --------------------------------------------------------------------------
  2003-09-17   16:55 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx Windows NT 4.0 Server

Informacija apie ?alinim?

Nor?dami pa?alinti ?? naujinim? i? Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ir Microsoft Windows Server 2003, naudokite valdymo skydo ?rank? Prid?ti arba ?alinti programas (arba ?rank? Prid?ti/?alinti programas). Spustel?kite Windows Media Player kar?tosios pataisos (nor?dami gauti daugiau informacijos, ?i?r?kite wm828026), tada spustel?kite ?alinti (arba spustel?kite Prid?ti/?alinti).

Nor?dami pa?alinti ?? naujinim?, Windows 2000, Windows XP arba Windows Server 2003 sistemos administratoriai gali naudoti paslaug? program? Spunist.exe . Paslaug? programa Spuninst.exe yra aplanke %Windir%\$NTUninstallq828026$\Spuninst. ?i paslaug? programa palaiko ?iuos s?rankos raktus:
 • /? : rodomas diegimo rakt? s?ra?as.
 • /u : naudojamas nedialoginis re?imas.
 • /f : kompiuteriui baigiant darb?, kitos programos taip pat u?daromos.
 • /z : baigus diegti, kompiuteris i? naujo nepaleid?iamas.
 • /q : naudojamas tylusis re?imas (vartotojas neatlieka joki? veiksm?).
PASTABA: Microsoft Windows Millennium Edition ir Windows NT 4.0 Server naujinimai nepalaiko ?alinimo funkcin?s galimyb?s ir negali b?ti pa?alinti.

Savyb?s

Straipsnio ID: 828026 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. vasario 3 d. - Per?i?ra: 10.3
Rakta?od?iai: 
atdownload kbfix kbbug kbqfe KB828026

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com